Úvodné informácie o zoznamoch

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Zoznam je kolekcia údajov, ktoré môžete zdieľať s členmi tímu a ostatnými používateľmi lokality. Zistíte, že SharePoint poskytuje viacero pripravených zoznamov a šablón zoznamov, ktoré sú vhodným východiskovým bodom na usporiadanie položiek v zozname. Tento článok vysvetľuje pojmy týkajúce sa vytvárania a používania zoznamov.

V nasledujúcich témach nájdete informácie o tom, ako vytvárať, upravovať a odstraňovať zoznamy.

Poznámka:  Platnosť tu uvedených informácií a typy zoznamov, ktoré sú vám k dispozícii, závisia od verzie SharePointu, ktorú používate. Ak neviete, akú verziu používate, obráťte sa na správcu, technickú podporu alebo nadriadeného, prípadne si pozrite tému Ktorú verziu SharePointu používam?.

Lokalita zvyčajne zahŕňa množstvo predvolených zoznamov vrátane zoznamov prepojení, oznamov, kontaktov, sledovania problémov, prieskumov a úloh, ktoré môžete použiť ako základ pre tímovú spoluprácu alebo v obchodnom riešení. V mnohých prípadoch poskytujú tieto predvolené zoznamy rýchle a efektívne riešenia s malými alebo žiadnymi úpravami. Môžete napríklad používať nasledujúce zoznamy:

 • Úlohy, medzi ktoré patrí sledovanie vlastníctva a priebehu, rovnako ako časová os na stránke na atraktívnejšiu vizuálnu prezentáciu obsahu zoznamu.

 • Sledovanie problémov s tvorbou verzií a ukladaním histórie verzií na hlbšiu analýzu projektov a bežných pracovných úloh pracovných skupín.

Zoznamy sú bohaté a flexibilné a obsahujú množstvo vstavaných funkcií, ktoré umožňujú robustný spôsob ukladania, zdieľania a práce s údajmi. Môžete vykonávať nasledujúce úlohy:

 • Vytvoriť zoznam s rôznymi stĺpcami vrátane stĺpcov Text, Číslo, Výber, Mena, Dátum a čas, Vyhľadávanie, Áno/Nie a Vypočítavané. K položke zoznamu môžete tiež priložiť viacero súborov a poskytnúť tak ďalšie podrobnosti, napríklad tabuľkové hárky s podpornými číslami alebo dokument s doplňujúcimi informáciami.

 • Vytvorenie zobrazenia zoznamu na usporiadanie, zoradenie a filtrovanie údajov rôznymi a špecifickými spôsobmi. meniť metaúdaje, napríklad pridaním a odstránením stĺpcov a úpravou pravidiel overovania, a používať zoznamy jednotne na viacerých lokalitách s typmi obsahu, stĺpce lokality a šablónami. Napríklad, môžete zobraziť iba aktuálne udalosti z kalendára na domovskej stránke a vytvoriť vizuálne zobrazenie – podobná nástenného kalendára – na inej strane.

 • Vytvárať vzťahy medzi zoznamami použitím kombinácie jedinečných stĺpcov, vyhľadávacích stĺpcov a vynútenia vzťahu (kaskádové a obmedzené odstránenie). Všetky tieto prvky rozširujú možnosti pri vytváraní prepracovanejších obchodných riešení a pomáhajú zachovať integritu údajov.

 • Vytvárať vlastné zoznamy, zobrazovať údaje vo webových častiach a na stránkach webových častí a importovať, exportovať a prepájať zoznamy s údajmi z iných programov, ako sú napríklad programy Excel a Access.

 • Sledovať verzie a podrobnú históriu, požadovať schválenie na úpravu údajov, používať zabezpečenie na úrovni položiek a priečinkov, vracať súbory do projektu a brať si ich k sebe a automaticky dostávať informácie o zmenách prostredníctvom upozornení a informačných kanálov RSS.

 • Usporiadať obsah jedného zoznamu do priečinkov s cieľom pohodlnejšej práce a vyššieho výkonu a vo všeobecnosti zvýšiť výkon rozsiahlych zoznamov prostredníctvom indexovania.

Nižšie je uvedených niekoľko spôsobov práce so zoznamami, ktoré vám pomôžu pri spravovaní informácií skupiny.

Sledovanie verzií a podrobnej histórie    Verzie položiek zoznamu je možné sledovať, takže môžete vidieť, ktoré položky sa menili v jednotlivých verziách a kto zmeny položiek vykonal. Ak sa v novšej verzii vyskytnú chyby, je možné obnoviť predchádzajúcu verziu položky. Sledovanie histórie zoznamu je dôležité najmä vtedy, ak organizácia potrebuje monitorovať zoznam v priebehu jeho vývoja.

Požadovanie schválenia    Môžete stanoviť, aby na zobrazenie určitej položky zoznamu bolo potrebné schválenie. Položky zotrvávajú v stave čakania, kým ich neschváli alebo nezamietne používateľ, ktorý má na to povolenie. Môžete tiež určiť, ktoré skupiny používateľov môžu položku zoznamu zobraziť ešte pred jej schválením.

Prispôsobenie povolení    Môžete určiť, či budú mať účastníci zoznamu možnosť čítať a upravovať iba položky, ktoré sami vytvorili, alebo všetky položky zoznamu. Osoby s povolením spravovať zoznamy môžu čítať a upravovať všetky položky zoznamu. Pre jednotlivé položky zoznamu je tiež možné použiť špecifické úrovne povolení, napríklad ak položka obsahuje dôverné informácie.

Vytváranie a správa zobrazení    Skupina môže vytvoriť rôzne zobrazenia rovnakého zoznamu. Obsah zoznamu sa v skutočnosti nezmení, ale položky budú usporiadané alebo filtrované podľa potreby tak, aby bolo možné vyhľadať najdôležitejšie alebo najzaujímavejšie informácie.

Aktualizovanie zoznamov    Bez ohľadu na to, aký typ zoznamu aktualizujete, je proces pridávania, úpravy a odstraňovania položiek zoznamu podobný. Položku možno do zoznamu pridať alebo upraviť dvomi spôsobmi:

 • pomocou formulára (predvolený spôsob),

 • vnorením, teda pridaním položky priamo na stránku zoznamu.

Ak je zoznam nastavený na sledovanie verzií, po každej úprave položky zoznamu sa vytvorí nová verzia položky zoznamu. Históriu zmien položky zoznamu môžete zobraziť a obnoviť predchádzajúcu verziu položky, ak v novšej verzii urobíte chybu.

Používanie vzorcov a vypočítaných hodnôt    Vzorce a vypočítané hodnoty možno použiť na dynamické generovanie informácií v stĺpcoch zoznamu. Operácie môžu zahŕňať informácie z iných stĺpcov zoznamu, ako aj systémové funkcie, ako je napríklad funkcia [today] na označenie aktuálneho dátumu. Môžete napríklad určiť, že predvolený termín splnenia bude sedem dní od aktuálneho dátumu.

Prijímanie informácií o zmenách    V zoznamoch a zobrazeniach možno používať technológiu RSS, takže členovia pracovnej skupiny môžu automaticky prijímať aktualizácie. Technológia RSS umožňuje prijímanie a zobrazovanie aktualizácií alebo informačných kanálov RSS o novinkách a informáciách na jednom mieste. Je možné nastaviť aj e-mailové upozornenia, ktoré budú upozorňovať na zmeny zoznamu alebo pridanie nových položiek. Upozornenia predstavujú pohodlný spôsob sledovania dôležitých zmien.

Vytvorenie vzťahov zoznamov    Ak chcete vytvoriť vzťah medzi dvomi zoznamami, v zdrojovom zozname vytvoríte vyhľadávací stĺpec, ktorý načítava (alebo „vyhľadáva“) jednu alebo viaceré hodnoty z cieľového zoznamu, ak sa dané hodnoty zhodujú s hodnotou vo vyhľadávacom stĺpci v zdrojovom zozname. V prípade potreby môžete pokračovať pridaním ďalších stĺpcov z cieľového zoznamu do zdrojového zoznamu. Keď vytvoríte vyhľadávací stĺpec, môžete tiež vynútiť správanie vzťahov nastavením možnosti kaskádového alebo obmedzeného odstránenia, ktoré pomáha zachovať platnosť údajov a zabrániť vzniku nekonzistentných údajov, ktoré môžu neskôr spôsobovať problémy.

Zdieľanie informácií v zoznamoch s databázovým programom    Ak máte nainštalovaný databázový program, ako je napríklad Access, môžete z lokality exportovať a do lokality importovať údaje a môžete tiež prepojiť tabuľku z databázy so zoznamom. Pri práci s údajmi zoznamu v databáze Accessu môžete taktiež vytvárať dotazy, formuláre a zostavy. Ďalšie informácie nájdete v téme Importovanie údajov do databázy Accessu.

Konzistentné používanie zoznamov na lokalitách    Ak skupina pracuje s viacerými typmi zoznamov, môžete zvýšiť konzistentnosť rôznych zoznamov pomocou typov obsahu, stĺpcov lokality alebo šablón. Tieto funkcie vám umožňujú účinným spôsobom opätovne použiť nastavenie a štruktúru zoznamu. Môžete napríklad vytvoriť typ obsahu pre problémy služieb zákazníkom, ktorý určuje konkrétne stĺpce (napríklad kontakt zákazníka) a obchodné procesy pre daný typ obsahu. Ďalším príkladom je vytvorenie stĺpca lokality pre názvy oddelení, ktorý obsahuje rozbaľovací zoznam oddelení. Stĺpec môžete opätovne používať vo viacerých zoznamoch na zaistenie rovnakého zobrazovania názvov vo všetkých zoznamoch.

Práca s položkami zoznamu v e-mailovom programe    Ak používate e-mailový program kompatibilný s technológiami SharePoint, môžete mať k dispozícii dôležité informácie zoznamu. V Outlooku napríklad môžete zobrazovať a aktualizovať úlohy, kontakty a diskusné panely na lokalite. Ďalšie informácie nájdete v téme Pripojenie externého zoznamu k Outlooku.

Nastavenie zamerania obsahu    Ak pre zoznam povolíte zameranie na určité cieľové skupiny, môžete položky v zozname nastaviť tak, aby sa zobrazovali iba používateľom, ktorí sú členmi určitých skupín alebo cieľových skupín lokality SharePoint a služby Active Directory. Túto úlohu možno dosiahnuť pomocou webových častí, ako je napríklad webová časť Dotaz na obsah, ktorá používa zameranie na cieľové skupiny na filtrovanie zoznamu na základe členstva používateľa v skupine. Položky v zozname je možné povoliť pre konkrétnu cieľovú skupinu až po nastavení samotného zoznamu so stĺpcom Zameranie na cieľovú skupinu.

Typ používaného zoznamu závisí od druhu zdieľaných informácií.

Oznamy    Zoznam oznamov sa používa na zdieľanie noviniek a stavu a na poskytovanie pripomenutí. Oznamy podporujú vylepšené formátovanie s obrázkami, hypertextovými prepojeniami a formátovaným textom.

Kontakty    Zoznam kontaktov sa používa na uchovávanie informácií o používateľoch alebo skupinách, s ktorými pracujete. Ak používate e-mailový program alebo program na správu kontaktov kompatibilný s technológiami SharePoint, môžete v ňom zobrazovať a aktualizovať kontakty z lokality. Pomocou e-mailového programu kompatibilného s technológiami SharePoint, akým je napríklad Outlook, môžete napríklad aktualizovať zoznam všetkých dodávateľov organizácie. Zoznam kontaktov v skutočnosti nespravuje členov lokality, možno ho však používať na uchovávanie a zdieľanie kontaktov organizácie, napríklad zoznamu externých dodávateľov.

Diskusné panely    Diskusné panely sú centrálnym miestom na nahrávanie a uchovávanie tímových diskusií. Podobajú sa formátu diskusných skupín. Ak správca povolil v zoznamoch na lokalite prijímanie e-mailových správ, na diskusných paneloch možno uchovávať e-mailové diskusie z väčšiny bežných e-mailových programov. Môžete napríklad vytvoriť diskusný panel, ktorý sa bude týkať uvedenia nového produktu organizácie na trh.

Prepojenia    Tento zoznam sa používa ako centrálne umiestnenie prepojení na internet, podnikový intranet a ďalšie zdroje. Môžete napríklad vytvoriť zoznam prepojení na webové lokality zákazníkov.

Povýšené prepojenia    Tento zoznam sa používa na zobrazenie množiny akcií prepojení vo vizuálnom rozložení.

Kalendár    Kalendár sa používa pre všetky tímové udalosti alebo konkrétne situácie, ako napríklad celozávodná dovolenka. Kalendár poskytuje pre tímové udalosti, ako sú napríklad schôdze, spoločenské podujatia a celodenné udalosti, vizuálne zobrazenia, ktoré sa podobajú stolným alebo nástenným kalendárom. Môžete tiež sledovať medzníky tímu, ako sú napríklad termíny alebo dátumy uvedenia produktov na trh, ktoré sa nevzťahujú na konkrétny časový interval. Ak používate e-mailový alebo kalendárový program kompatibilný s technológiami SharePoint, môžete v ňom pracovať a zároveň zobrazovať a aktualizovať kalendár na lokalite. Kalendár na lokalite môžete napríklad porovnať s dátumami v outlookovom kalendári tak, že obidva kalendáre zobrazíte v Outlooku vedľa seba alebo prekryté. Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie kalendára.

Úlohy    Zoznam úloh sa používa na sledovanie informácií o projektoch a ďalších úlohách skupiny. Úlohy je možné priradiť k osobám a počas realizácie možno sledovať ich stav a percento dokončenia. Ak používate e-mailový program alebo program na správu úloh kompatibilný s technológiami SharePoint, môžete v ňom zobrazovať a aktualizovať úlohy z lokality. Môžete napríklad vytvoriť zoznam úloh pre proces tvorby rozpočtu organizácie a potom tento zoznam úloh spolu s ostatnými úlohami zobrazovať a aktualizovať v Outlooku. Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie zoznamu.

Projektové úlohy    Zoznam projektových úloh sa používa na uchovávanie informácií o úlohách spolu s Ganttovým zobrazením a s indikátormi priebehu. Počas realizácie úloh môžete sledovať ich stav a percento dokončenia. Ak používate e-mailový program alebo program na správu úloh kompatibilný s technológiami SharePoint, môžete v ňom zobrazovať a aktualizovať projektové úlohy z lokality. Môžete napríklad na lokalite vytvoriť zoznam projektových úloh a určovať a priraďovať prácu s cieľom vytvoriť školiaci manuál. Následne môžete v Projecte sledovať priebeh prác v rámci organizácie. Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie zoznamu.

Sledovanie problémov    Zoznam na sledovanie problémov sa používa na uchovávanie informácií o konkrétnych problémoch, ako sú napríklad problémy pri podpore, a na sledovanie ich stavu. Môžete priraďovať problémy, kategorizovať ich a dávať ich do vzájomných súvislostí. Môžete napríklad vytvoriť zoznam na sledovanie problémov na správu problémov a riešení služieb zákazníkom. K problémom môžete pri každej úprave pridávať komentáre, čím sa vytvorí história komentárov bez zmeny pôvodného popisu problému. Pracovník služieb zákazníkom môže napríklad zaznamenať každý krok pri riešení problému a výsledky. Môžete použiť aj zoznam na sledovanie problémov s trojfázovým pracovným postupom, čo môže organizácii pomôcť pri spravovaní sledovania problémov alebo projektov. Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie zoznamu.

Prieskum    Prieskumy slúžia na zhromažďovanie a vytváranie súhrnu pripomienok, ako sú napríklad prieskumy spokojnosti zamestnancov alebo kvízy. Otázky a odpovede môžete navrhnúť viacerými spôsobmi a môžete zobraziť prehľad pripomienok. Ak máte nainštalovaný tabuľkový alebo databázový program, ktorý je kompatibilný s technológiami SharePoint, môžete výsledky exportovať a ďalej analyzovať. Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie prieskumu.

Vlastné    Vlastný zoznam použite, ak chcete pri vytváraní zoznamu začať úplne nanovo. Ak používate tabuľkový program, ktorý je kompatibilný s technológiou SharePoint, môžete tiež vytvoriť vlastný zoznam vychádzajúci z určitej tabuľky. Môžete napríklad importovať zoznam z Excelu, ktorý ste vytvorili na uloženie a správu zmlúv s dodávateľmi. Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie zoznamu, ktorý je založený na tabuľkovom hárku.

Externé zoznamy    Externý zoznam použite, ak chcete pracovať s údajmi uloženými mimo SharePointu, ktoré však možno v rámci SharePointu čítať a zapisovať. Zdroj údajov pre externý zoznam sa nazýva externý typ obsahu. Externý zoznam na rozdiel od natívneho sharepointového zoznamu využíva službu Business Conectivity Services na prístup k údajom priamo z externého systému (napr. SAP, Siebel a Microsoft SQL Server), a to bez ohľadu na to, či je týmto systémom databáza, webová služba alebo vnútropodnikový systém orientovaný na určitý rad produktov.

Vlastný zoznam v údajovom    zobrazení Vlastný zoznam v údajovom zobrazení sa používa na vytvorenie prázdneho zoznamu podobného vlastnému zoznamu, ktorý sa však v predvolenom nastavení zobrazuje v údajovom zobrazení. Údajové zobrazenie poskytuje mriežku údajov na zobrazovanie a úpravu údajov v podobe riadkov a stĺpcov. Môžete pridávať a upravovať riadky a stĺpce, použiť filtre a rôzne spôsoby zoradenia, zobrazovať vypočítané hodnoty a súčty a pohodlne upravovať údaje v bunkách mriežky. Údajové zobrazenie vyžaduje balík Office nainštalovaný v 32-bitovom klientskom počítači a prehľadávač, ktorý podporuje ovládacie prvky ActiveX.

Zoznam stavov    Zoznam stavov sa používa na zobrazenie a sledovanie cieľov projektu. Tento zoznam obsahuje skupinu farebných ikon poskytujúcich informácie o tom, do akej miery sú ciele splnené.

Obežníky    Zoznam obežníkov sa používa na odosielanie informácií členom tímu (vrátane pečiatok potvrdenia).

Zoznam slovníka editora Microsoft IME    Keď chcete používať údaje v zozname ako typ slovníka editora Microsoft IME, použite zoznam slovníka editora Microsoft IME. Položky v stĺpci čítania môžete pomocou editora Microsoft IME skonvertovať na položky stĺpca zobrazenia a obsah potom môžete zobraziť v stĺpci komentára v okne komentára editora IME. Údaje môžete prepojiť s konkrétnou URL adresou.

Zoznam obsahu služby PerformancePoint    Zoznam obsahu služby PerformancePoint môžete používať na uloženie položiek tabule, akými sú napríklad prehľady ukazovateľov výkonu, zostavy, filtre, stránky tabule a ďalšie položky tabule vytvorené pomocou programu PerformancePoint Dashboard Designer.

Jazyky a prekladatelia    Zoznam jazykov a prekladateľov môžete používať s pracovným postupom spravovania prekladov v knižnici spravovania prekladov. Tento pracovný postup používa zoznam na priraďovanie prekladových úloh prekladateľovi určenému v zozname pre každý jazyk. Tento zoznam môžete vytvoriť manuálne alebo môžete vybrať možnosť jeho automatického vytvorenia pri pridaní pracovného postupu spravovania prekladov do knižnice spravovania prekladov.

Zoznam kľúčových ukazovateľov výkonu    Zoznam kľúčových ukazovateľov výkonu môžete používať na sledovanie kľúčových ukazovateľov výkonu, ktoré umožňujú rýchlo vyhodnotiť dosiahnutý pokrok vzhľadom na kvantifikovateľné ciele. Zoznamy kľúčových ukazovateľov výkonu môžete vytvoriť na sledovanie výkonu pomocou jedného zo štyroch zdrojov údajov: manuálne zadaných údajov, údajov v sharepointovom zozname, údajov v excelových zošitoch alebo údajov služby Analysis Services (súčasť servera Microsoft SQL Server). Zoznam kľúčových ukazovateľov výkonu môžete po jeho vytvorení použiť na zobrazenie stavu ukazovateľa na stránke tabule.

Importovat tabuľkový hárok    Vytvorí sa zoznam, v ktorom sa použijú stĺpce a údaje existujúceho tabuľkového hárka. Import tabuľkového hárka vyžaduje Microsoft Excel alebo iný kompatibilný program.

Pridanie jedného z týchto zoznamov na stránku

 1. V časti Lokality kliknite na položku Nastavenie Nastavenie: aktualizácia profilu, inštalácia softvéru a jeho pripojenie ku cloudu a potom na položku Obsah lokality.

 2. Kliknite na ikonu Pridať aplikáciu.

  Ikona Pridať aplikáciu v dialógovom okne Obsah lokality.
 3. Posúvajte sa a kliknite na aplikáciu, ktorú chcete použiť. K dispozícii môže byť viacero strán.

 4. Aplikácii priraďte jedinečný názov, aby ste ju mohli neskôr identifikovať pri použití na stránke, a kliknite na položku Vytvoriť.

 5. Po návrate na obrazovku Obsah lokality môžete vykonať tri kroky:

  • Zatvoriť okno a vrátiť sa na stránku. Pridať novú aplikáciu na stránku pomocou funkcie na vloženie webových častí.

  • Kliknúť na aplikáciu a začať zadávať údaje.

  • Kliknite na tri bodky ... a potom kliknite na položku Nastavenie, aby ste mohli vykonať zmeny. Tu môžete pridať stĺpce, zmeniť názvy a vykonávať iné úlohy.

Usporiadanie zoznamov na lokalite

Hoci možno funkcie zoznamu používať rozličnými spôsobmi, ich použitie závisí od veľkosti a počtu zoznamov a veľkosti organizácie.

Jeden veľký zoznam môže slúžiť rôznym požiadavkám. Môžete napríklad v organizácii sledovať veľké množstvo technických problémov, ktoré sa môžu týkať viacerých projektov a skupín.

Prípady použitia jedného zoznamu:

 • Skupina potrebuje zobraziť súhrnné informácie o položkách zoznamu alebo rôzne zobrazenia rovnakej množiny položiek. Vedúci pracovník môže chcieť vidieť napríklad postup riešenia všetkých technických problémov organizácie alebo všetkých problémov zaznamenaných v určitom období.

 • Používatelia chcú prehľadávať alebo vyhľadávať problémy v rovnakom umiestnení na lokalite.

 • Chcete použiť rovnaké nastavenia položiek zoznamu, ako je napríklad sledovanie verzií alebo vyžadovanie schválenia.

 • Skupiny pracujúce na zozname zdieľajú podobné charakteristiky, ako napríklad rovnaké úrovne povolenia. Na určité položky zoznamu možno použiť jedinečné povolenie, ale ak sa úrovne povolenia významne odlišujú, treba zvážiť viaceré zoznamy.

 • Chcete analyzovať informácie o zozname alebo prijať konsolidované aktualizácie pre zoznam. Pri zmene položiek zoznamu možno prijímať upozornenie alebo pomocou technológie RSS zobraziť zmeny v zozname. Informačné kanály RSS umožňujú používateľom pracovnej skupiny zobraziť konsolidovaný zoznam zmenených informácií.

Viaceré zoznamy sa môžu použiť pri zreteľných rozdieloch medzi spravovanými položkami alebo skupinami pracujúcimi s položkami.

Prípady použitia viacerých zoznamov:

 • Používatelia nebudú potrebovať súhrnné údaje o všetkých položkách.

 • Skupiny používateľov pracujúcich s informáciami sú oddelené a majú rôzne úrovne povolenia.

 • Pre viaceré množiny položiek musíte použiť odlišné nastavenia, ako napríklad vytváranie verzií alebo schvaľovanie.

 • Nie je potrebné položky analyzovať spoločne a ani prijať konsolidované aktualizácie pre zoznam.

Nižšie je uvedených niekoľko spôsobov, ktorými možno usporiadať zoznamy a položky zoznamov:

Pridanie stĺpcov    Ak chcete určiť položky, ktoré sú najdôležitejšie skupiny, môžete pridať stĺpce do zoznamu. Napríklad môže pridať projektu stĺpca do zoznamu pomôcť ľudí pracujúcich na špecifických projektoch jednoduchšie Zobraziť a pracovať s ich položky. Môžete tiež pridať ďalšie stĺpce, ak chcete zhromaždiť viac informácií pre každú položku zoznamu, ako je napríklad názov oddelenia alebo meno zamestnanca.

Ak v zozname existuje viacero položiek, môžete niektoré stĺpce indexovať a vylepšiť tak výkon pri zobrazení viacerých položiek alebo prepínaní zobrazení. Táto funkcia nezmení spôsob, akým sú položky usporiadané, ale môže pomôcť organizáciám jednoduchšie ukladať veľký počet položiek zoznamu. Indexovanie však môže zabrať viac priestoru databázy. Vytvorenie, zmena alebo odstránenie zobrazenia zoznamu alebo knižnice

Vytvorenie zobrazenia    Zobrazenie môžete použiť, ak osoby v skupine často potrebujete vidieť údajov určitým spôsobom. Zobrazenia používajú stĺpce na zoradenie, zoskupenie, filtrovanie a zobrazenie údajov. Môžete tiež vybrať, koľko položiek sa zobrazujú naraz v každom zobrazení. Napríklad ľudia môžete prehľadávať zoznam v častiach 25 alebo 100 položiek na stranu, v závislosti od ich nastavení a rýchlosti pripojenia.

Vďaka flexibilite zobrazení môžete uložiť veľký počet položiek zoznamu, ale zobraziť len podmnožiny položiek za konkrétny časový interval, ako napríklad problémy zverejnené v tomto roku alebo iba aktuálne udalosti v kalendári. Môžete vytvoriť osobné zobrazenia, ktoré sú dostupné iba vám. Ak máte povolenie na vykonávanie zmien v zozname, môžete vytvoriť verejné zobrazenia, ktoré sú k dispozícii každému. Vytvorenie, zmena alebo odstránenie zobrazenia zoznamu alebo knižnice

Vytvorenie priečinkov    Priečinky možno pridať k väčšine typov zoznamov, ak vlastník zoznamu povolil vytvorenie priečinkov. Je to užitočné najmä vtedy, ak položky zoznamu možno rozdeliť konkrétnym spôsobom, napríklad podľa projektu alebo skupiny. Priečinky pomáhajú používateľom jednoduchšie čítať a spravovať položky zoznamu. Technológie SharePoint poskytujú stromové zobrazenie, ktoré umožňuje používateľom navigáciu medzi lokalitami a priečinkami podobným spôsobom ako pri práci s priečinkami na pevnom disku. Svoj vlastný priečinok môže mať napríklad každé oddelenie. Vytvorenie priečinka v zozname

Pozrite tiež

Pridanie, úprava alebo odstránenie položiek zoznamu

Zapnutie a konfigurácia spravovania verzií pre zoznam alebo knižnicu

Vytvorenie priečinka v zozname

Odstránenie priečinka v zozname

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×