Úvodné informácie o zostavách

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Pri používaní databáz sa na zobrazovanie, formátovanie a vytváranie súhrnu údajov zvyčajne používajú zostavy. Môžete vytvoriť napríklad zostavu typu zoznam na zobrazenie telefónnych čísel všetkých kontaktov alebo súhrnnú zostavu na vytvorenie súhrnu predaja spoločnosti v rámci rozličných oblastí a časových období.

Tento článok obsahuje prehľad zostáv v programe Microsoft Access 2010, ako aj informácie o nových alebo zmenených funkciách zostáv. V tomto článku sa tiež vysvetľuje, ako vytvoriť zostavu, ako zoraďovať, zoskupovať a sumarizovať údaje, ako aj ako zobraziť ukážku zostavy a vytlačiť ju.

Nájdete tu je oveľa jednoduchšie vytvárať zmysluplné zostavy, ak má databáza štruktúry dobre navrhnuté tabuľky a vzťahy. Úvodné informácie o plánovaní a návrhu databázy, nájdete v článku Základy navrhovania databázy.

Obsah článku

Prehľad

Čo je nové

Vytvorenie novej zostavy

Pridanie zoskupenia, zoradenia alebo súčtov

Zvýraznenie hodnôt pomocou podmieneného formátovania

Získajte profesionálny vzhľad pomocou motívov

Pridanie obrázkov

Zobrazenie ukážky a tlač zostavy

Prehľad

Zostava je objekt databázy, ktorý sa používa na zobrazenie a zhrnutie údajov. Pomocou zostáv môžete distribuovať alebo archivovať snímky údajov, a to buď ich vytlačením, konvertovaním na súbory PDF alebo XPS, alebo exportovaním do iných formátov súborov.

Zostava týkajúca sa zamestnancov v zobrazení Ukážka pred tlačou

V zostavách môžu byť uvedené podrobnosti o jednotlivých záznamoch, súhrny viacerých záznamov alebo obe tieto položky. Zostavy programu Access môžete tiež použiť na vytváranie popisov korešpondencie alebo na iné účely.

Je možné vytvárať aj „neviazané“ zostavy, v ktorých sa nezobrazujú údaje. V prípade tohto článku však budeme predpokladať, že zostava je viazaná na zdroj údajov, ako napríklad tabuľku alebo dotaz.

Klientske zostavy verzus webové zostavy

Program Access 2010 obsahuje novú funkciu, ktorá umožňuje vytvoriť webovú databázu pomocou publikovania databázy programu Access na serveri SharePoint Server so službami Access Services. Po vytvorení webovej databázy sa zostavy programu Access zobrazia v prehliadači pomocou služieb SQL Server Reporting Services. Táto konverzia kladie určité obmedzenia na používanie funkcií v zostavách, ktoré chcete zobraziť v prehliadači. Ak vám nezáleží na zobrazení zostáv v prehliadači, môžete používať všetky funkcie poskytnuté návrhárom zostavy programu Access.

Súčasti zostavy

V programe Access je návrh zostavy rozdelený do sekcií. V klientskej databáze, môžete zobraziť zostavy v návrhovom zobrazení, ak chcete zobraziť sekcie. V rozložení zobrazenie, v častiach nie sú tak zrejmé, ale sú stále k dispozícii, a môžu byť vybraté s použitím rozbaľovacieho zoznamu na karte Formát v časti Výber. Ak chcete vytvoriť užitočné zostavy, musíte pochopiť, ako funguje každú sekciu. Napríklad v časti, v ktorej chcete umiestniť vypočítavaný ovládací prvok určuje, ako program Access vypočítava výsledky. V nasledujúcom zozname je súhrn typov sekcií a ich použitie:

 • Hlavička zostavy    Táto sekcia sa vytlačí iba raz na začiatku zostavy. Hlavička zostavy slúži pre informácie, ktoré by sa normálne zobrazili na titulnej strany, napríklad logo, názov alebo dátum. Keď umiestnite vypočítavaný ovládací prvok, ktorý používa agregačnú funkciu súčet v hlavičke správy, sa vypočíta súčet pre celú zostavu. Hlavička zostavy sa vytlačí pred hlavičkou strany.

 • Hlavička strany    Táto sekcia sa vytlačí v hornej časti každej strany. Hlavička strany použiť napríklad na opakovanie názvu zostavy na každej strane.

 • Hlavička skupiny    Táto sekcia sa vytlačí na začiatku každej novej skupiny záznamov. Hlavička skupiny sa používa na vytlačenie názvu skupiny. Napríklad v zostave, ktorá je zoskupené podľa produktu, použite hlavička skupiny na vytlačenie názvu produktu. Keď umiestnite vypočítavaný ovládací prvok, ktorý používa agregačnú funkciu súčet v hlavičke skupiny, súčet je pre aktuálnu skupinu. Môžete mať viacero sekcií hlavička skupiny v zostave, v závislosti od počtu úrovní zoskupenia, ktoré ste pridali. Ďalšie informácie o vytvorení skupiny hlavičky a päty, nájdete v časti Pridanie zoskupenia, zoradenia, alebo súčty.

 • Detail    Táto sekcia sa vytlačí jedenkrát pre každý riadok v zdroji záznamov. Toto je mieste sa umiestňujú ovládacie prvky, ktoré tvoria hlavné telo zostavy.

 • Päta skupiny    Táto sekcia sa vytlačí na konci každej skupiny záznamov. Päta skupiny sa používa na vytlačenie súhrnných informácií pre skupinu. Môžete mať viaceré sekcie päty skupiny v zostave, v závislosti od počtu úrovní zoskupenia, ktoré ste pridali.

 • Päta strany    Táto sekcia sa vytlačí na konci každej strany. Päta strany sa používa na vytlačenie číslovania strán alebo informácií na stranu.

 • Päta zostavy    Táto sekcia sa vytlačí iba raz na konci zostavy. Použite Päta zostavy na vytlačenie súčtov zostavy alebo iných súhrnných informácií pre celú zostavu.

Poznámka: V návrhovom zobrazení, Päta zostavy sa zobrazí pod päta strany. Však vo všetkých ostatných zobrazeniach (zobrazenie rozloženia, napríklad, alebo pri tlači alebo ukážke zostavy), Päta zostavy zobrazí nad pätou strany, hneď po poslednú skupinu päty alebo podrobností čiary na poslednej strane.

Na začiatok dokumentu

Čo je nové

Vytváranie zostavy v programe Access 2010 sa veľmi podobá procesu vytvárania zostáv v programe Access 2007. V programe Access 2010 sú však k dispozícii nové funkcie súvisiace so zostavami:

 • Zdieľané Galéria obrázkov    V programe Access 2010 môžete pripojiť k databáze obrázok a obrázok použiť cez viacero objektov. Aktualizácia jedného obrázka aktualizuje ho tam, kde sa používa v celej celú databázu.

 • Motívy balíka Office    V programe Access 2010, môžete použiť štandardné Microsoft Office témy teraz naraz použiť profesionálne navrhnutých množín písiem a farieb na všetky accessové formuláre a zostavy.

 • Silnejšie podmienené formátovanie    Program Access 2010 obsahuje viac výkonných nástrojov na zvýraznenie údajov v zostave. Môžete pridať až 50 pravidiel podmieneného formátovania pre každý ovládací prvok alebo skupinu ovládacích prvkov a v zostavách klienta, môžete pridať údajové pruhy porovnávať údaje v rámci záznamov.

 • Flexibilnejšie rozloženia    V programe Access 2010 je predvolený spôsob návrhu pre zostavy umiestniť ovládacie prvky rozloženia. Tieto mriežky pomáhajú zarovnať a jednoducho veľkosti ovládacích prvkov a sú potrebné pre zostavy, ktoré chcete vykreslenie v prehliadači. Hoci rozloženia, samotné nie sú nové v programe Access 2010, existujú nejaké zmeny spôsoby, v ktorom ste ich používať presunúť, Zarovnať a zmena veľkosti ovládacích prvkov. Ďalšie informácie nájdete v téme video úvodné informácie o rozloženiach formulárov a zostáv.

Na začiatok dokumentu

Vytvorenie novej zostavy

Krok 1: Výber zdroja záznamov

Zdrojom záznamov zostavy môže byť tabuľka, pomenovaný dotaz alebo vstavaný dotaz. Zdroj záznamov musí obsahovať všetky riadky a stĺpce údajov, ktoré sa majú zobrazovať v zostave.

 • Ak chcete je obsiahnutá v existujúcej tabuľky alebo dotazu, vyberte tabuľku alebo dotaz na navigačnej table a potom prejdite na Krok 2: Výber nástroja zostavy.

 • Ak zdroj záznamov ešte neexistuje, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

Ďalšie informácie o vytváraní tabuliek alebo dotazov nájdete v článkoch Úvod k tabuľkám alebo úvodné informácie o dotazoch.

Ďalšie informácie o vytváraní a výber zdrojov záznamov nájdete v článku Nastavenie zdroja záznamov pre zostavu.

Krok 2: Výber nástroja zostavy

Nástroje zostavy sa nachádzajú na karte Vytvoriť na páse s nástrojmi v skupine Zostavy. V nasledujúcej tabuľke je stručne popísaná funkcia jednotlivých nástrojov:

Zostavy kompatibilné s webom

Zostavy vytvorené pomocou týchto nástrojov sú kompatibilné s funkciou Publikovať v službách Access Services a budú sa zobrazovať v prehliadači. Objekty kompatibilné s webom sú označené zemeguľou na ikone objektu.

Obrázok tlačidla

Nástroj

Popis

Obrázok tlačidla

Zostava

Vytvorí sa jednoduchá tabuľková zostava, ktorá obsahuje všetky polia zdroja záznamov vybratého na navigačnej table.

Obrázok tlačidla

Prázdna zostava

Otvorí sa prázdna zostava v zobrazení rozloženia a zobrazí sa pracovná tabla Zoznam polí. Pomocou presunutia polí z tably Zoznam polí do zostavy sa v programe Access vytvorí dotaz zdroja záznamov.

Ďalšie informácie o publikovať do služieb Access Services funkcií nájdete v článku Vytvorenie databázy programu Access na zdieľanie na webe.

Klientske zostavy

Zostavy vytvorené pomocou týchto nástrojov nie sú kompatibilné s funkciou Publikovať v službách Access Services. Pridanie klientskych zostáv do webovej databázy nezabráni publikovaniu databázy, klientske zostavy však nebudú dostupné v prehliadači. Klientske zostavy je však možné použiť, keď je databáza otvorená v programe Access.

Obrázok tlačidla

Nástroj

Popis

Obrázok tlačidla

Zostava

Vytvorí sa jednoduchá tabuľková zostava, ktorá obsahuje všetky polia zdroja záznamov vybratého na navigačnej table.

Obrázok tlačidla

Návrh zostavy

Otvorí sa prázdna zostava v návrhovom zobrazení, do ktorej môžete jednoducho pridať len požadované polia a ovládacie prvky.

Obrázok tlačidla

Prázdna zostava

Otvorí sa prázdna zostava v zobrazení rozloženia a zobrazí sa pracovná tabla Zoznam polí. Pomocou presunutia polí z tably Zoznam polí do zostavy sa v programe Access vytvorí vstavaný dotaz a uloží sa v rámci vlastnosti zostavy Zdroj záznamov.

Obrázok tlačidla

Sprievodca zostavou

Zobrazí sa viackrokový sprievodca, ktorý umožňuje špecifikovať polia, úrovne zoskupenia/zoradenia a možnosti rozloženia. Pomocou sprievodcu sa vytvorí zostava na základe vybratých položiek.

Vzhľad tlačidla

Označenia

Zobrazí sa sprievodca, ktorý umožňuje vybrať štandardné alebo vlastné veľkosti označení, ako aj špecifikovať polia, ktoré chcete zobraziť a spôsob ich zoradenia. Pomocou sprievodcu sa vytvorí zostava s označením na základe vybratých položiek.


Krok 3: Vytvorenie zostavy

 1. Kliknite na tlačidlo nástroja, ktorý chcete použiť. Ak sa zobrazí sprievodca, postupujte podľa krokov v sprievodcovi a na poslednej stránke kliknite na položku Dokončiť.

  V programe Access sa zobrazí zostava v zobrazení rozloženia.

 2. Naformátujte zostavu tak, aby mala požadovaný vzhľad:

  • zmeňte veľkosť polí a označení tak, že ich vyberiete a potom presuniete myšou rohy na požadovanú veľkosť,

  • ak chcete presunúť pole, vyberte ho (a jeho označenie, ak sa tam nachádza) a myšou ho presuňte na nové umiestnenie,

  • kliknite na pole pravým tlačidlom myši a použite príkazy z kontextovej ponuky, ak chcete zlúčiť alebo rozdeliť bunky, odstrániť alebo vybrať polia alebo vykonať iné úlohy formátovania.

   Vaša zostava môže byť ešte príťažlivejšia a čitateľnejšia, ak použijete funkcie popísané v nasledujúcich častiach.

Na začiatok dokumentu

Pridanie zoskupenia, zoradenia alebo súčtov

Zoskupenie, zoradenie alebo súčty sa do zostavy najrýchlejšie pridajú pomocou kliknutia pravým tlačidlom myši na pole, v ktorom chcete použiť zoskupenie, zoradenie alebo súčet, a potom kliknutím na požadovaný príkaz kontextovej ponuky.

Zoskupenie, zoradenie alebo súčty môžete tiež pridať pomocou tably Zoskupenie, zoradenie a súčet, ak je zostava otvorená v zobrazení rozloženia alebo v návrhovom zobrazení:

 1. ak tabla Zoskupenie, zoradenie a súčet ešte nie je otvorená, na karte Návrh v skupine Zoskupenie a súčty kliknite na položku Zoskupiť a zoradiť,

 2. kliknite na položku Pridať skupinu alebo Pridať zoradenie a potom vyberte pole, ku ktorému chcete zoskupovať alebo priraďovať,

 3. kliknite na položku Ďalšie v riadku zoskupovania alebo zoraďovania, ak chcete nastaviť ďalšie možnosti alebo pridať súčty.

Ďalšie informácie o zoskupenia, zoradenia a súčtov, nájdete v článku Vytvorenie zoskupenej alebo súhrnnej zostavy.

Na začiatok dokumentu

Zvýraznenie hodnôt pomocou podmieneného formátovania

Program Access 2010 obsahuje viac výkonných nástrojov na zvýraznenie údajov v zostave. Môžete pridať až 50 pravidiel podmieneného formátovania pre každý ovládací prvok alebo skupinu ovládacích prvkov a v zostavách klienta, môžete pridať údajové pruhy porovnávať údaje v rámci záznamov.

Postup pridania podmieneného formátovania :

 1. Zostavu otvorte v zobrazení rozloženia pomocou kliknutia pravým tlačidlom myši na zostavu na navigačnej table a následným kliknutím na položku Zobrazenie rozloženia.

 2. Vyberte všetky ovládacie prvky, na ktoré chcete použiť podmienené formátovanie. Ak chcete vybrať viacero ovládacích prvkov, podržte stlačený kláves SHIFT alebo kláves CTRL a kliknite na tlačidlo ovládacie prvky, ktoré chcete.

 3. Na karte Formát v skupine Formátovanie ovládacích prvkov kliknite na položku Podmienené formátovanie.

  V programe Access sa otvorí dialógové okno Správca pravidiel podmieneného formátovania.

 4. V dialógovom okne Správca pravidiel podmieneného formátovania kliknite na položku Nové pravidlo.

 5. V dialógovom okne Nové pravidlo formátovania vyberte hodnotu v časti Vybrať typ pravidla:

  • Ak chcete vytvoriť pravidlo vyhodnocované pre každý záznam samostatne, vyberte položku Skontrolovať hodnoty v aktuálnom zázname alebo použiť výraz.

  • Ak chcete vytvoriť pravidlo, ktoré záznamy vzájomne porovnáva pomocou panelov s údajmi, kliknite na položku Porovnať s ostatnými záznamami.

Poznámka: Možnosť porovnať s ostatnými záznamami nie je k dispozícii vo webových databázach.


 1. V časti Upraviť popis pravidla špecifikujte pravidlo, pomocou ktorého sa určuje, kedy sa má použiť formátovanie, ako aj formátovanie, ktoré sa má použiť v prípade splnenia kritérií pravidla.

 2. Kliknutím na tlačidlo OK prejdite späť do dialógového okna Správca pravidiel podmieneného formátovania.

 3. Ak chcete pre tento ovládací prvok alebo množinu ovládacích prvkov vytvoriť ďalšie pravidlo, zopakujte tento postup od kroku 4. V opačnom prípade kliknutím na tlačidlo OK zatvorte dialógové okno.

Ďalšie informácie o pridávaní podmieneného formátovania v zostave, v téme video Použitie podmieneného formátovania v zostavách.

Na začiatok dokumentu

Získanie profesionálneho vzhľadu pomocou motívov

Motívy balíka Office 2010 sa teraz môžu používať v databáze programu Access, vďaka čomu je možné vytvárať konzistentný štýl v rámci všetkých dokumentov balíka Office.

Dôležité: Ak sa rozhodnete motív balíka Office, písma alebo farby, sa použije na všetky formulármi a záznamami v databáze (nie len jeden pracujete na).

 1. Otvorte zostavu v zobrazení rozloženia kliknite pravým tlačidlom myši na navigačnej table a potom na položku rozloženie Vzobrazenie.

 2. Na karte návrh v skupine motívy vyberte požadovaný motív, farby alebo písma, ktoré chcete:

  Obrázok pása s nástrojmi

  • Pomocou galérie motívov môžete súčasne nastavovať farby a písmo vopred definovanej schémy.

  • Ak chcete nezávisle nastaviť farby alebo písmo, použite galériu farieb alebo písma.


Ďalšie informácie o používaní motívov balíka Office, pozrite si video skontrolujte accessové formuláre a zostavy viac konzistentné a pôsobivé pomocou motívov balíka Office.

Na začiatok dokumentu

Pridanie obrázkov

V programe Access boli obrázky tradične viazané na jednotlivé ovládacie prvky obrázkov v rámci formulárov a správ. Ak ste chceli zmeniť bežne používaný obrázok, ktorý sa používal v rámci viacerých formulárov a zostáv, bolo potrebné manuálne zmeniť každý ovládací prvok obrázka. V programe Access 2010 však môžete k databáze pripojiť obrázok raz a potom ho používať v rámci rôznych objektov. Pomocou aktualizácie jednotlivého obrázka sa tento obrázok aktualizuje všade, kde je použitý, v rámci celej databázy. Toto je veľmi užitočné v prípadoch obrázkov, ako sú logá spoločností alebo obrázky na pozadí, ktoré sa používajú v rámci celej databázy.

Pridanie obrázka

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na zostavu, do ktorej chcete pridať obrázok, a potom kliknite na položku Zobrazenie rozloženia.

 2. V rámci zostavy kliknite na miesto, kde chcete pridať obrázok.

 3. Na karte Návrh v skupine Ovládacie prvky kliknite na položku Vložiť obrázok.

 4. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Použitie existujúceho obrázka    Ak je obrázok, ktorý chcete v galérii, kliknite na položku a pridajte ho do zostavy.

  • Nahrať nový obrázok    V dolnej časti Galérie kliknite na tlačidlo Prehľadávať. V dialógovom okne Vložiť obrázok, prejdite na obrázok, ktorý chcete použiť, a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť.

   V programe Access sa vybratý obrázok pridá do zostavy.

Pridanie obrázka na pozadí

Poznámka: Obrázky na pozadí nie je možné pridať do zostavy kompatibilné s webom.

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na zostavu, do ktorej chcete pridať obrázok na pozadí, a potom kliknite na položku Zobrazenie rozloženia.

 2. Na karte Formát v skupine Pozadie kliknite na položku Obrázok na pozadí.

 3. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Použitie existujúceho obrázka    Ak je obrázok, ktorý chcete v galérii, kliknite na položku a pridajte ho do zostavy.

  • Nahrať nový obrázok    V dolnej časti Galérie kliknite na tlačidlo Prehľadávať. V dialógovom okne Vložiť obrázok, prejdite na obrázok, ktorý chcete použiť, a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť.

   V programe Access sa vybratý obrázok pridá do zostavy.

Na začiatok dokumentu

Zobrazenie ukážky a tlač zostavy

Zobrazenie ukážky zostavy

 1. Otvorte zostavu, ktorej ukážku chcete zobraziť, alebo ju jednoducho vyberte na navigačnej table.

 2. Na karte Súbor kliknite na kartu Tlačiť a potom na položku Ukážka pred tlačou.

  Zostava sa v programe Access otvorí v okne ukážky pred tlačou. Pomocou príkazov na karte Ukážka pred tlačou môžete vykonať ľubovoľnú z týchto činností:

  • tlačiť zostavu,

  • prispôsobiť rozloženie alebo veľkosť strany,

  • zväčšiť alebo zmenšiť zobrazenie alebo zobraziť viac strán súčasne,

  • obnoviť údaje zostavy,

  • exportovať zostavu do iného formátu súboru.

 3. Ak sa chcete vrátiť do pracovného priestoru databázy, na karte Ukážka pred tlačou v skupine Zavrieť ukážku kliknite na položku Zavrieť ukážku pred tlačou.

Tlač zostavy

Okrem tlače v rámci funkcie Ukážka pred tlačou môžete zostavu vytlačiť aj bez zobrazenia ukážky:

 1. otvorte zostavu, ktorej ukážku chcete zobraziť, alebo ju jednoducho vyberte na navigačnej table,

 2. na karte Súbor kliknite na položku Tlačiť,

  • ak chcete zostavu odoslať priamo do predvolenej tlačiarne bez nastavenia možností tlačiarne, kliknite na tlačidlo Rýchla tlač,

  • ak chcete otvoriť dialógové okno s možnosťou výberu tlačiarne, určenia počtu kópií atď., kliknite na položku Tlačiť.

Na začiatok dokumentu

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×