Úvodné informácie o typoch údajov a vlastnostiach polí

Úvodné informácie o typoch údajov a vlastnostiach polí

Každú tabuľku v Accesse tvoria polia. Vlastnosti poľa popisujú charakteristické vlastnosti a správanie údajov pridaných do tohto poľa. Najdôležitejšia vlastnosť je typ údajov poľa, pretože určuje, aký typ údajov môže pole obsahovať. Tento článok popisuje typy údajov a ďalšie vlastnosti poľa, ktoré má Access k dispozícii, a obsahuje ďalšie informácie v sekcii s podrobnosťami typov údajov.

Obsah tohto článku

Prehľad

Typy údajov môže byť mätúce. Ak je napríklad typ údajov poľa Text, pole môže obsahovať údaje, ktoré sa skladajú z textových alebo číselných znakov. Pole s typom údajov Číslo však môže obsahovať iba číselné údaje. Preto je potrebné vedieť, ktoré vlastnosti sa používajú pri jednotlivých typoch údajov.

Typ údajov poľa určuje aj mnoho ďalších dôležitých vlastností poľa, ako napríklad:

 • aké formáty je v poli možné použiť,

 • maximálnu veľkosť hodnoty poľa,

 • spôsob použitia poľa vo výrazoch,

 • či je pole možné indexovať.

Typ údajov poľa môže byť preddefinovaný alebo ho môžete vybrať v závislosti od toho, ako vytvoríte nové pole. Ak napríklad vytvoríte pole v údajovom zobrazení a:

 • použijete existujúce pole z inej tabuľky, typ údajov je už definovaný v šablóne alebo v inej tabuľke;

 • zadáte údaje do prázdneho stĺpca (alebo poľa), Access poľu priradí typ údajov na základe hodnôt, ktoré zadáte, alebo typ údajov a formát môžete poľu priradiť vy;

 • na karte Upraviť polia v skupine Polia a stĺpce kliknete na položku Pridať polia, Access zobrazí zoznam typov údajov, z ktorých si môžete vybrať.

Na začiatok stránky

Kedy použiť jednotlivé typy údajov

Typ údajov poľa si možno predstaviť ako množinu vlastností, ktorá sa vzťahuje na všetky hodnoty v poli. Hodnoty uložené v textovom poli môžu napríklad obsahovať iba písmená, čísla a obmedzenú množinu interpunkčných znamienok, pričom textové pole môže obsahovať maximálne 255 znakov.

Tip: Niekedy sa údaje v poli môžu javiť ako určitý typ údajov, ale v skutočnosti ide o iný typ. Môže sa napríklad zdať, že pole obsahuje číselné hodnoty, ale v skutočnosti môže obsahovať textové hodnoty, ako sú napríklad čísla miestností. Často je možné použiť výraz na porovnanie alebo konvertovanie hodnôt rôznych typov údajov.

V nasledujúcich tabuľkách sú uvedené formáty, ktoré sú k dispozícii pre jednotlivé typy údajov, a informácie o vplyve možnosti formátovania.

Základné typy

Formát

Zobrazí

Text

Krátke alfanumerické hodnoty, napríklad priezvisko alebo ulicu v adrese. V Accesse 2013 a novších verziách sa typ údajov Text premenoval na Krátky text.

Číslo, Veľké číslo

Číselné hodnoty, ako sú napríklad vzdialenosti. Pre menu existuje samostatný typ údajov.

Mena

Peňažné hodnoty.

Áno/Nie

Hodnoty Áno a Nie a polia, ktoré obsahujú iba jednu z týchto dvoch hodnôt.

Dátum a čas

Hodnoty dátumu a času pre roky 100 až 9999.

Formát RTF

Text alebo kombinácie textu a čísel, ktoré možno formátovať pomocou ovládacích prvkov farby a písma.

Vypočítavané pole

Výsledky výpočtu. Výpočet musí odkazovať na iné polia v tej istej tabuľke. Výpočet vytvoríte pomocou zostavovača výrazov. Vypočítavané polia boli prvýkrát zavedené v Accesse 2010.

Príloha

Obrázky, súbory tabuľkových hárkov, dokumenty, grafy a iné typy podporovaných súborov pripojené k záznamom v databáze podobným spôsobom ako k e-mailovým správam.

Hypertextové prepojenie

Text alebo kombinácie textu a čísel uložené ako text a použité ako adresa hypertextového prepojenia.

Memo

Dlhé bloky textu. Pole typu Memo sa zvyčajne používa na podrobný popis produktu. V Accesse 2013 a novších verziách sa typ údajov Memo premenoval na Dlhý text.

Vyhľadávanie

Zobrazí buď zoznam hodnôt, ktoré sa načítajú z tabuľky alebo dotazu, alebo množinu hodnôt, ktoré ste zadali pri vytváraní poľa. Spustí sa Sprievodca vyhľadávaním a môžete vytvoriť vyhľadávacie pole. Typ údajov vyhľadávacieho poľa je Text alebo Číslo v závislosti od možností, ktoré ste vybrali v sprievodcovi.

Vyhľadávacie polia obsahujú aj ďalšie množiny vlastností poľa, nachádzajú sa na karte Vyhľadávania na table Vlastnosti poľa.

Poznámka: Typy údajov Príloha a Vypočítavané nie sú k dispozícii vo formátoch súborov .mdb.

Číslo

Formát

Zobrazí

Všeobecné

Čísla bez ďalšieho formátovania presne tak, ako sú uložené.

Mena

Všeobecné peňažné hodnoty.

Euro

Všeobecné peňažné hodnoty uložené vo formáte EÚ.

Pevné

Číselné údaje.

Štandardné

Číselné údaje s desatinným miestom.

Percento

Percentuálne hodnoty.

Vedecké

Výpočty.

Dátum a čas

Formát

Zobrazí

Krátky dátum

Dátum v krátkom formáte. Závisí od miestnych nastavení dátumu a času. Pre USA je to napríklad 3/14/2001.

Stredný dátum

Dátum v strednom formáte. Pre USA je to napríklad 3-Apr-09.

Dlhý dátum

Dátum v dlhom formáte. Závisí od miestnych nastavení dátumu a času. Pre USA je to napríklad Wednesday, March 14, 2001.

Čas dopoludnia a popoludní

Čas iba v 12-hodinovom formáte, ktorý bude reagovať na zmeny miestnych nastavení dátumu a času.

Stredný čas

Čas s označením AM alebo PM.

24-hodinový formát času

Čas iba v 24-hodinovom formáte, ktorý bude reagovať na zmeny miestnych nastavení dátumu a času.

Áno/Nie

Typ údajov

Zobrazí

Začiarkavacie políčko

Začiarkavacie políčko.

Áno/Nie

Možnosť Áno alebo Nie.

Pravda/Nepravda

Možnosť Pravda alebo Nepravda.

Zapnuté/Vypnuté

Možnosť Zapnuté alebo Vypnuté.

Objekty OLE    Napríklad wordové dokumenty.

Na začiatok stránky

Vlastnosť veľkosti poľa

Po vytvorení poľa a nastavení jeho typu údajov môžete nastaviť ďalšie vlastnosti. Typ údajov poľa určuje, ktoré ďalšie vlastnosti poľa môžete nastaviť. Nastavením vlastnosti Veľkosť poľa môžete napríklad ovládať veľkosť textového poľa.

Vlastnosť Veľkosť poľa je mimoriadne dôležitá pre polia Číslo a Mena, pretože určuje rozsah hodnôt poľa. Jednobitové pole Číslo môže obsahovať iba celé čísla od 0 do 255.

Vlastnosť Veľkosť poľa tiež určuje, koľko miesta na disku každá hodnota poľa Číslo vyžaduje. V závislosti od veľkosti poľa môže mať číslo presne 1, 2, 4, 8, 12 alebo 16 bajtov.

Poznámka: Polia Text a Memo majú premenné hodnoty veľkosti poľa. Pri týchto typoch údajov hodnota Veľkosť poľa určuje maximálny priestor, ktorý je pre každú jednu hodnotu k dispozícii.

Ďalšie informácie o vlastnostiach polí a ich fungovaní s rôznymi typmi údajov nájdete v časti Referencie k typom údajov. Prečítajte si tiež článok Nastavenie veľkosti poľa.

Na začiatok stránky

Vzťahy medzi typmi údajov a ich spojenia

Vzťah tabuliek je súvislosť medzi spoločnými poľami v dvoch tabuľkách. Vzťah môže byť typu „one-to-one“, „one-to-many“ alebo „many-to-many“.

Spojenie je operácia SQL, ktorá kombinuje údaje z dvoch zdrojov do jedného záznamu pomocou dotazu skupina záznamov založenom na hodnotách v konkrétnom poli, ktoré je v oboch zdrojoch spoločné. Existujú tieto typy spojenia: vnútorné spojenie, vonkajšie spojenie zľava alebo vonkajšie spojenie sprava.

Pri vytváraní vzťahu tabuliek alebo pridávaní spojenia do dotazu musia mať polia, ktoré spojíte, rovnaký alebo kompatibilný typ údajov. Nemôžete napríklad vytvoriť spojenie medzi poľami Číslo a Text, a to ani v prípade, že hodnoty v týchto poliach sa zhodujú.

Pri vzťahu alebo spojení sú polia, ktoré majú nastavený typ údajov Automatické číslovanie, kompatibilné s poľami s typom údajov Číslo, len ak má vlastnosť Veľkosť poľa v poli druhého typu hodnotu Long Integer.

V prípade poľa, ktoré je zapojené do vzťahu tabuliek, nie je možné zmeniť typ údajov ani vlastnosť Veľkosť poľa. Ak chcete zmeniť vlastnosť Veľkosť poľa, môžete tento vzťah dočasne odstrániť. Keď však zmeníte typ údajov, vzťah budete môcť znova vytvoriť, až keď zmeníte typ údajov aj v súvisiacom poli. Ďalšie informácie o tabuľkách nájdete v článku Úvodné informácie o tabuľkách.

Na začiatok stránky

Referencie k typom údajov

Keď na pole použijete typ údajov, bude obsahovať množinu vlastností, ktoré môžete vybrať. Ďalšie informácie získate kliknutím na typy údajov uvedené nižšie.

Príloha

Účel   : Používa sa v poli, ktoré umožňuje k záznamu priložiť súbory a obrázky. Ak máte napríklad databázu pracovných kontaktov, môžete pomocou poľa s prílohou pripojiť fotografiu kontaktu alebo dokumenty, ako je napríklad životopis. Niektoré typy súborov sa v Accesse po pridaní skomprimujú. Typy údajov Príloha sú k dispozícii iba v databázach s formátom súboru .accdb.

Typy príloh, ktoré sa v Accesse komprimujú

Keď priložíte niektorý z týchto typov súborov, program Access ho skomprimuje.

 • Bitové mapy, napríklad súbory .bmp

 • Metasúbory systému Windows vrátane súborov .emf

 • Súbory typu Exchangeable File Format (.exif)

 • Ikony

 • Súbory formátu TIFF (Tagged Image File Format)

K záznamu môžete priložiť mnohé typy súborov. Niektoré typy súborov, ktoré môžu predstavovať bezpečnostné riziko, sú však blokované. Zvyčajne platí, že môžete priložiť akýkoľvek súbor vytvorený v niektorom programe balíka Microsoft Office. Môžete priložiť aj súbory denníka (.log), textové súbory (.text, .txt) a skomprimované súbory .zip. Zoznam podporovaných formátov súborov s obrázkom nájdete v tabuľke ďalej v tejto časti.

Zoznam blokovaných typov súborov

Access blokuje nasledujúce typy priložených súborov.

.ade

.ins

.mda

.scr

.adp

.isp

.mdb

.sct

.app

.its

.mde

.shb

.asp

.js

.mdt

.shs

.bas

.jse

.mdw

.tmp

.bat

.ksh

.mdz

.url

.cer

.lnk

.msc

.vb

.chm

.mad

.msi

.vbe

.cmd

.maf

.msp

.vbs

.com

.mag

.mst

.vsmacros

.cpl

.mam

.ops

.vss

.crt

.maq

.pcd

.vst

.csh

.mar

.pif

.vsw

.exe

.mas

.prf

.ws

.fxp

.mat

.prg

.wsc

.hlp

.mau

.pst

.wsf

.hta

.mav

.reg

.wsh

.inf

.maw

.scf

Podporované vlastnosti poľa

Vlastnosť

Použitie

Titulok

Text menovky, ktorý sa pre toto pole predvolene zobrazuje vo formulároch, zostavách a dotazoch. Ak je táto vlastnosť prázdna, použije sa názov poľa. Povolený je ľubovoľný textový reťazec.

Dobrý titulok je zvyčajne krátky.

Povinné

Vyžaduje sa, aby mal každý záznam v poli minimálne jednu prílohu.

Podporované formáty súborov s obrázkom

Uvedené formáty grafických súborov sú v programe Access podporované bez toho, aby bolo potrebné inštalovať v počítači ďalší softvér.

 • Bitová mapa systému Windows (súbory .bmp)

 • Bitová mapa Run Length Encoded (súbory .rle)

 • Bitová mapa nezávislá od zariadenia (súbory .dib)

 • Formát Graphics Interchange Format (súbory .gif)

 • Formát Joint Photographic Experts Group (súbory .jpe, .jpeg a .jpg)

 • Formát EXIFF (súbory .exif)

 • Formát Portable Network Graphics (súbory .png)

 • Formát TIFF (súbory .tif a .tiff)

 • Ikona (súbory .ico a .icon)

 • Metasúbor systému Windows (súbory .wmf)

 • Rozšírený metasúbor (súbory .emf)

Pravidlá tvorby názvov súborov

Názvy priložených súborov môžu obsahovať akékoľvek znaky Unicode podporované v systéme súborov NTFS používanom v systéme Microsoft Windows NT. Okrem toho názvy súborov musia spĺňať nasledujúce požiadavky:

 • Názvy nemôžu obsahovať viac ako 255 znakov vrátane prípon názvov súborov.

 • Názvy nemôžu obsahovať tieto znaky: otázniky (?), úvodzovky ("), lomky alebo spätné lomky (/ \), ľavé alebo pravé zátvorky (< >), hviezdičky (*), zvislé čiary (|), dvojbodky (:) alebo značky odsekov ().

Na začiatok stránky

Automatické číslovanie

Účel   : V poli Automatické číslovanie môžete použiť jedinečnú hodnotu, ktorá neslúži na nič iné okrem poskytnutia jedinečnosti každému záznamu. Pole automatického číslovania sa najbežnejšie používa ako hlavný kľúč, a to najmä v prípade, ak nie je k dispozícii žiadny vhodný prirodzený kľúč (na základe údajového poľa).

Hodnota poľa automatického číslovania vyžaduje 4 alebo 16 bajtov podľa hodnoty vlastnosti Veľkosť poľa.

Predpokladajme, že máte tabuľku, v ktorej sú uložené informácie o kontaktoch. Ako hlavný kľúč pre tabuľku môžete síce použiť mená kontaktov, ale čo urobíte v prípade dvoch kontaktov s úplne rovnakým menom? Mená nie sú vhodné prirodzené kľúče, pretože často nie sú jedinečné. Ak použijete pole automatického číslovania, je zaručené, že každý záznam bude mať jedinečný identifikátor.

Poznámka: Nepoužívajte pole automatického číslovania na určenie počtu záznamov v tabuľke. Hodnoty automatického číslovania sa opakovane nepoužívajú, takže po odstránení niektorých záznamov číslovanie nemusí zodpovedať počtu. Okrem toho presný počet záznamov je možné jednoducho získať z riadka súčtov v údajovom hárku.

Podporované vlastnosti poľa

Vlastnosť

Použitie

Veľkosť poľa

Určuje veľkosť miesta, ktoré je vyhradené pre každú hodnotu. Pre polia automatického číslovania sú povolené iba dve hodnoty:

 • Veľkosť poľa Long Integer sa používa pre polia automatického číslovania, ktoré sa nepoužívajú ako identifikátory replikácie. Toto je predvolená hodnota. Túto hodnota by ste nemali meniť, pokiaľ nevytvárate pole identifikátora replikácie.

  Poznámka: Replikácia nie je podporovaná v databázach, ktoré používajú nový formát súborov, napríklad .accdb.

  Vďaka tomuto nastaveniu je pole automatického číslovania kompatibilné s ďalšími číselnými poľami typu Long Integer, ak sa používajú vo vzťahoch alebo spojeniach. Každá hodnota poľa zaberá 4 bajty ukladacieho priestoru.

 • Veľkosť poľa identifikátora replikácie sa používa pre polia automatického číslovania, ktoré sa používajú ako identifikátory replikácie v replike databázy. Nepoužívajte túto hodnotu, pokiaľ nepracujete v návrhu replikovanej databázy alebo ju neimplementujete.

  Každá hodnota poľa vyžaduje 16 bajtov ukladacieho priestoru.

Nové hodnoty

Táto vlastnosť určuje, či sa pole automatického číslovania s každou novou hodnotou zvýši, alebo sa použijú náhodné čísla. Vyberte niektorú z týchto možností:

 • Prírastok Začína sa hodnotou 1 a s každým novým záznamom sa zvyšuje o hodnotu 1.

 • Náhodné   Začína sa náhodnou hodnotou a priradí náhodnú hodnotu každému novému záznamu. Hodnoty majú veľkosťou poľa Long Integer a sú z rozsahu od-2 147 483 648 do 2 147 483 647.

Formát

Ak používate pole automatického číslovania ako hlavný kľúč alebo ako identifikátor replikácie, mali by ste zadať túto vlastnosť. V opačnom prípade vyberte formát čísla, ktorý spĺňa vaše konkrétne požiadavky.

Titulok

Text menovky, ktorý sa pre toto pole predvolene zobrazuje vo formulároch, zostavách a dotazoch. Ak je táto vlastnosť prázdna, použije sa názov poľa. Povolený je ľubovoľný textový reťazec.

Dobrý titulok je zvyčajne krátky.

Indexované

Určuje, či pole obsahuje index. K dispozícii sú tri hodnoty:

 • Áno (bez duplicít)   Vytvorí v poli jedinečný index.

 • Áno (duplicity povolené) Vytvorí v poli nejedinečný index.

 • Nie   Odstráni z poľa všetky indexy.

Poznámka: Túto vlastnosť nemeňte v poli, ktoré sa používa ako hlavný kľúč. Bez jedinečného indexu je možné zadávať duplicitné hodnoty, ktoré môžu narušiť vzťahy, v ktorých sa kľúč nachádza.

Hoci je možné vytvoriť index v jednom poli nastavením vlastnosti indexovaného poľa, niektoré druhy indexov nie je možné vytvoriť týmto spôsobom. Nastavením tejto vlastnosti nemôžete vytvoriť napríklad index s viacerými poľami.

Inteligentné značky

Pomocou tejto vlastnosti sa do poľa pridá inteligentná značka. Inteligentné značky sa prestali používať v Accesse 2013.

Zarovnanie textu

Určuje predvolené zarovnanie textu v ovládacom prvku.

Na začiatok stránky

Vypočítavané

Účel   : Slúži na ukladanie výsledkov výpočtu.

Výpočet musí odkazovať na iné polia v tej istej tabuľke. Výpočet vytvoríte pomocou zostavovača výrazov. Typy údajov Vypočítavané boli prvýkrát zavedené v Accesse 2010. Typy údajov Vypočítavané sú k dispozícii iba v databázach s formátom súboru .accdb.

Podporované vlastnosti poľa

Vlastnosť

Použitie

Výraz

Výsledok tohto výpočtu sa uloží vo vypočítavanom stĺpci. Ak sa tento stĺpec uložil, potom v tomto výraze možno použiť iba uložené stĺpce.

Typ výsledku

Výsledok výpočtu sa zobrazí ako tento typ údajov.

Formát

Určuje vzhľad poľa pri zobrazení alebo tlači v údajovom hárku alebo vo formulároch či zostavách, ktoré sa k tomuto poľu viažu. Môžete použiť ľubovoľný platný číselný formát. Vo väčšine prípadov by ste mali nastaviť hodnotu formátu tak, aby zodpovedala typu výsledku.

Desatinné miesta

Určuje počet desatinných miest, ktorý sa má použiť pri zobrazení čísel.

Titulok

Text menovky, ktorý sa pre toto pole predvolene zobrazuje vo formulároch, zostavách a dotazoch. Ak je táto vlastnosť prázdna, použije sa názov poľa. Povolený je ľubovoľný textový reťazec.

Dobrý titulok je zvyčajne krátky.

Zarovnanie textu

Určuje predvolené zarovnanie textu v ovládacom prvku.

Na začiatok stránky

Mena

Účel   : Používa sa na ukladanie peňažných údajov.

Údaje v poli meny sa počas výpočtu nezaokrúhľujú. Pole meny poskytuje presnosť na 15 číslic naľavo a 4 číslice napravo od desatinnej čiarky. Každá hodnota poľa meny vyžaduje 8 bajtov ukladacieho priestoru.

Podporované vlastnosti poľa

Vlastnosť

Použitie

Formát

Určuje vzhľad poľa pri zobrazení alebo tlači v údajovom hárku alebo vo formulároch či zostavách, ktoré sa k tomuto poľu viažu. Môžete použiť ľubovoľný platný číselný formát. Vo väčšine prípadov by ste mali formát nastaviť na hodnotu Mena.

Desatinné miesta

Určuje počet desatinných miest, ktorý sa má použiť pri zobrazení čísel.

Vstupná maska

Zobrazí znaky na úpravy, ktoré vám pomôžu pri zadávaní údajov. Vstupná maska môže napríklad zobraziť na začiatku poľa znak dolára ($).

Titulok

Text menovky, ktorý sa pre toto pole predvolene zobrazuje vo formulároch, zostavách a dotazoch. Ak je táto vlastnosť prázdna, použije sa názov poľa. Povolený je ľubovoľný textový reťazec.

Dobrý titulok je zvyčajne krátky.

Predvolená hodnota

Automaticky priradí danú hodnotu do tohto poľa pri pridaní nového záznamu.

Overovacie pravidlo

Doplní výraz, ktorý musí byť pravdivý vždy, keď pridáte alebo zmeníte hodnotu v tomto poli. Používa sa v spojení s vlastnosťou Text overenia.

Text overenia

Zadajte hlásenie, ktoré sa zobrazí, keď zadaná hodnota porušuje výraz vo vlastnosti Overovacie pravidlo.

Povinné

Vyžaduje zadanie údajov do poľa.

Indexované

Určuje, či pole obsahuje index. K dispozícii sú tri hodnoty:

 • Áno (bez duplicít)   Vytvorí v poli jedinečný index.

 • Áno (duplicity povolené) Vytvorí v poli nejedinečný index.

 • Nie   Odstráni z poľa všetky indexy.

Poznámka: Túto vlastnosť nemeňte v poli, ktoré sa používa ako hlavný kľúč.

Hoci je možné vytvoriť index v jednom poli nastavením vlastnosti indexovaného poľa, niektoré druhy indexov nie je možné vytvoriť týmto spôsobom. Nastavením tejto vlastnosti nemôžete vytvoriť napríklad index s viacerými poľami.

Inteligentné značky

Pomocou tejto vlastnosti sa do poľa pridá inteligentná značka. Inteligentné značky sa prestali používať v Accesse 2013.

Zarovnanie textu

Určuje predvolené zarovnanie textu v ovládacom prvku.

Na začiatok stránky

Dátum a čas

Účel   : Používa sa na ukladanie časových údajov.

Podporované vlastnosti poľa

Vlastnosť

Použitie

Titulok

Text menovky, ktorý sa pre toto pole predvolene zobrazuje vo formulároch, zostavách a dotazoch. Ak je táto vlastnosť prázdna, použije sa názov poľa. Povolený je ľubovoľný textový reťazec.

Dobrý titulok je zvyčajne krátky.

Predvolená hodnota

Automaticky priradí danú hodnotu do tohto poľa pri pridaní nového záznamu.

Formát

Určuje vzhľad poľa pri zobrazení alebo tlači v údajovom hárku alebo vo formulároch či zostavách, ktoré sa k tomuto poľu viažu. Môžete použiť vopred definovaný formát alebo vytvoriť vlastný formát.

Zoznam vopred definovaných formátov

 • Všeobecný dátum   Podľa predvoleného nastavenia platí, že ak je hodnotou len dátum, nezobrazuje sa čas. Ak je hodnotou len čas, nezobrazuje sa dátum. Toto nastavenie je kombináciou nastavení Krátky dátum a Dlhý čas.

  Príklady    

  • 03.04.07

  • 17:34:00

  • 03.04.07 17:34:00

 • Dlhý dátum Formát je rovnaký ako nastavenie dlhého dátumu v miestnych nastaveniach Windowsu. Príklad: Sobota, 3. apríla 2007.

 • Stredný dátum Zobrazuje dátum vo formáte dd-mm-rrrr. Príklad: 03-04-2007.

 • Krátky dátum Formát je rovnaký ako nastavenie krátkeho dátumu v miestnych nastaveniach Windowsu. Príklad: 03.04.2007.

  Upozornenie: Nastavenie krátkeho dátumu predpokladá, že dátumy od 01.01.2000 do 31.12.2029 sú dátumy dvadsiateho prvého storočia (t. j. roky sa považujú za roky 2000 až 2029). Dátumy medzi 01.01.1930 a 31.12.1999 sa považujú za dátumy dvadsiateho storočia (t. j. roky sa považujú za roky 1930 až 1999).

 • Dlhý čas   Formát je rovnaký ako nastavenie na karte Čas v miestnych nastaveniach Windowsu. Príklad: 17:34:23

 • Stredný čas   Zobrazuje čas vo formáte hodín a minút oddelených znakom oddeľovača času s vyjadrením, či ide o dopoludnie alebo popoludnie. Príklad: 5:34 PM.

 • Krátky čas Zobrazuje čas vo formáte hodín a minút oddelených znakom oddeľovača času v 24-hodinovom formáte. Príklad: 17:34.

Zoznam súčastí, ktoré možno použiť vo vlastných formátoch

Zadaním ľubovoľnej kombinácie týchto súčastí môžete vytvoriť vlastný formát. Ak chcete napríklad zobraziť týždeň v roku a deň v týždni, zadajte výraz ww/w.

Dôležité: Vlastné formáty, ktoré nie sú konzistentné s nastavením dátumu a času určeným v miestnom nastavení Windowsu, sa ignorujú. Ďalšie informácie o miestnom nastavení Windowsu sa nachádzajú v Pomocníkovi Windowsu.

Oddeľovače

Poznámka: Oddeľovače je možné nastaviť v miestnych nastaveniach Windowsu.

:   Oddeľovač času. Napríklad hh: mm

/   Oddeľovač dátumu. Napríklad mmm /rrrr.

Ľubovoľný krátky reťazec znakov uzavretý v úvodzovkách ("") Vlastný oddeľovač. Úvodzovky sa nezobrazujú. Príklad: "," sa zobrazí iba ako čiarka.

Súčasti formátu dátumu

d Deň v mesiaci vyjadrený jednou alebo dvoma číslicami, podľa potreby (1 až 31).

dd Deň v mesiaci vyjadrený dvoma číslicami (01 až 31).

ddd Prvé tri písmená dňa v týždni (Pon až Ned).

dddd Celý názov dňa v týždni (Pondelok až Nedeľa).

w Deň v týždni (1 až 7).

ww Týždeň v roku (1 až 53).

m Mesiac v roku vyjadrený jednou alebo dvoma číslicami, podľa potreby (1 až 12).

mm Mesiac v roku vyjadrený dvoma číslicami (01 až 12).

mmm Prvé tri písmená mesiaca (Jan až Dec).

mmmm Celý názov mesiaca (január až december).

q Štvrťrok v roku (1 až 4).

r Číslo dňa v roku (1 až 366).

rr Posledné dve číslice roka (01 až 99).

rrrr Celé vyjadrenie roka (0100 až 9999).

Súčasti formátu času

h Hodina vyjadrená jednou alebo dvoma číslicami, podľa potreby (0 až 23).

hh Hodina vyjadrená dvoma číslicami (00 až 23).

n Minúta vyjadrená jednou alebo dvoma číslicami, podľa potreby (0 až 59).

nn Minúta vyjadrená dvoma číslicami (00 až 59).

s Sekunda vyjadrená jednou alebo dvoma číslicami, podľa potreby (0 až 59).

ss Sekunda vyjadrená dvoma číslicami (00 až 59).

Súčasti formátu hodín

AM/PM Čas v dvanásťhodinovom formáte s označením AM alebo PM, podľa potreby. Príklad: 9:34 PM.

am/pm Čas v dvanásťhodinovom formáte s označením am alebo pm, podľa potreby. Príklad: 9:34 pm.

A/P Čas v dvanásťhodinovom formáte s označením A alebo P, podľa potreby. Príklad: 9:34 P.

a/p Čas v dvanásťhodinovom formáte s označením a alebo p, podľa potreby. Príklad: 9:34 p.

AMPM Čas v dvanásťhodinovom formáte s príslušným označením dopoludnia/odpoludnia podľa nastavenia definovaného v miestnych nastaveniach Windowsu.

Vopred definované formáty

c Rovnaký formát ako vopred definovaný formát Všeobecný dátum.

ddddd Rovnaký formát ako vopred definovaný formát Krátky dátum.

dddddd Rovnaký formát ako vopred definovaný formát Dlhý dátum.

ttttt Rovnaký formát ako vopred definovaný formát Dlhý čas.

Režim IME

Ovláda konverziu znakov vo východoázijských verziách Windowsu.

Režim vety IME

Ovláda konverziu viet vo východoázijských verziách Windowsu.

Indexované

Určuje, či pole obsahuje index. K dispozícii sú tri hodnoty:

 • Áno (bez duplicít)   Vytvorí v poli jedinečný index.

 • Áno (duplicity povolené) Vytvorí v poli nejedinečný index.

 • Nie   Odstráni z poľa všetky indexy.

Poznámka: Túto vlastnosť nemeňte v poli, ktoré sa používa ako hlavný kľúč.

Hoci je možné vytvoriť index v jednom poli nastavením vlastnosti indexovaného poľa, niektoré druhy indexov nie je možné vytvoriť týmto spôsobom. Nastavením tejto vlastnosti nemôžete vytvoriť napríklad index s viacerými poľami.

Vstupná maska

Zobrazí znaky na úpravy, ktoré vám pomôžu pri zadávaní údajov. Vstupná maska môže napríklad zobraziť na začiatku poľa znak dolára ($).

Povinné

Vyžaduje zadanie údajov do poľa.

Zobraziť výber dátumu

Určuje zobrazenie ovládacieho prvku Výber dátumu.

Poznámka: Ak v poli Dátum a čas používate vstupnú masku, ovládací prvok Výber dátumu nie je k dispozícii bez ohľadu na to, ako je táto vlastnosť nastavená.

Inteligentné značky

Pomocou tejto vlastnosti sa do poľa pridá inteligentná značka. Inteligentné značky sa prestali používať v Accesse 2013.

Zarovnanie textu

Určuje predvolené zarovnanie textu v ovládacom prvku.

Overovacie pravidlo

Doplní výraz, ktorý musí byť pravdivý vždy, keď pridáte alebo zmeníte hodnotu v tomto poli. Používa sa v spojení s vlastnosťou Text overenia.

Text overenia

Zadajte hlásenie, ktoré sa zobrazí, keď zadaná hodnota porušuje výraz vo vlastnosti Overovacie pravidlo.

Na začiatok stránky

Hypertextové prepojenie

Účel   : Používa sa na uloženie hypertextového prepojenia, napríklad e-mailovej adresy alebo URL adresy webovej lokality.

Hypertextové prepojenie môže byť UNC cesta alebo URL adresa. Môže obsahovať maximálne 2 048 znakov.

Podporované vlastnosti poľa

Vlastnosť

Použitie

Povoliť nulovú dĺžku

Povolí vloženie (nastavením na možnosť Áno) reťazca nulovej dĺžky ("") do poľa Hypertextové prepojenie, Text alebo Memo.

Len priložiť

Určuje, či sledovať zmeny hodnôt poľa. K dispozícii sú dve nastavenia:

 • Áno Zmeny sa sledujú. Ak chcete zobraziť históriu hodnôt poľa, kliknite pravým tlačidlom myši na pole a potom kliknite na položku Zobraziť históriu stĺpca.

 • Nie Zmeny sa nesledujú.

Upozornenie: Upozornenie Výberom nastavenia Nie sa odstráni celá história hodnôt stĺpca.

Titulok

Text menovky, ktorý sa pre toto pole predvolene zobrazuje vo formulároch, zostavách a dotazoch. Ak je táto vlastnosť prázdna, použije sa názov poľa. Povolený je ľubovoľný textový reťazec.

Dobrý titulok je zvyčajne krátky.

Predvolená hodnota

Automaticky priradí danú hodnotu do tohto poľa pri pridaní nového záznamu.

Formát

Určuje vzhľad poľa pri zobrazení alebo tlači v údajovom hárku alebo vo formulároch či zostavách, ktoré sa k tomuto poľu viažu. Pre pole hypertextového prepojenia môžete definovať vlastný formát.

Režim IME

Ovláda konverziu znakov vo východoázijských verziách Windowsu.

Režim vety IME

Ovláda konverziu viet vo východoázijských verziách Windowsu.

Indexované

Určuje, či pole obsahuje index. K dispozícii sú tri hodnoty:

 • Áno (bez duplicít)   Vytvorí v poli jedinečný index.

 • Áno (duplicity povolené) Vytvorí v poli nejedinečný index.

 • Nie   Odstráni z poľa všetky indexy.

Poznámka: Túto vlastnosť nemeňte v poli, ktoré sa používa ako hlavný kľúč.

Hoci je možné vytvoriť index v jednom poli nastavením vlastnosti indexovaného poľa, niektoré druhy indexov nie je možné vytvoriť týmto spôsobom. Nastavením tejto vlastnosti nemôžete vytvoriť napríklad index s viacerými poľami.

Povinné

Vyžaduje zadanie údajov do poľa.

Inteligentné značky

Pomocou tejto vlastnosti sa do poľa pridá inteligentná značka. Inteligentné značky sa prestali používať v Accesse 2013.

Zarovnanie textu

Určuje predvolené zarovnanie textu v ovládacom prvku.

Kompresia kódu Unicode

Komprimuje text, ktorý je uložený v tomto poli, ak je uložených menej ako 4 096 znakov.

Overovacie pravidlo

Doplní výraz, ktorý musí byť pravdivý vždy, keď pridáte alebo zmeníte hodnotu v tomto poli. Používa sa v spojení s vlastnosťou Text overenia.

Text overenia

Zadajte hlásenie, ktoré sa zobrazí, keď zadaná hodnota porušuje výraz vo vlastnosti Overovacie pravidlo.

Na začiatok stránky

Memo

Účel   : Používa sa na uloženie bloku textu dlhšieho ako 255 znakov a s formátovaním. V Accesse 2013 a novších verziách sa typ údajov Memo premenoval na Dlhý text.

Podporované vlastnosti poľa

Vlastnosť

Použitie

Povoliť nulovú dĺžku

Povolí vloženie (nastavením na možnosť Áno) reťazca nulovej dĺžky ("") do poľa Hypertextové prepojenie, Text alebo Memo.

Len priložiť

Určuje, či sledovať zmeny hodnôt poľa. K dispozícii sú dve nastavenia:

 • Áno   Zmeny sa sledujú. Ak chcete zobraziť históriu hodnôt poľa, kliknite pravým tlačidlom myši na pole a potom kliknite na položku Zobraziť históriu stĺpca.

 • Nie   Zmeny sa nesledujú.

  Upozornenie: Výberom nastavenia Nie sa odstráni celá história hodnôt stĺpca.

Titulok

Text menovky, ktorý sa pre toto pole predvolene zobrazuje vo formulároch, zostavách a dotazoch. Ak je táto vlastnosť prázdna, použije sa názov poľa. Povolený je ľubovoľný textový reťazec.

Tip: Dobrý titulok je zvyčajne krátky.

Predvolená hodnota

Automaticky priradí danú hodnotu do tohto poľa pri pridaní nového záznamu.

Formát

Určuje vzhľad poľa pri zobrazení alebo tlači v údajovom hárku alebo vo formulároch či zostavách, ktoré sa k tomuto poľu viažu. Pre pole Memo môžete definovať vlastný formát.

Režim IME

Ovláda konverziu znakov vo východoázijských verziách Windowsu.

Režim vety IME

Ovláda konverziu viet vo východoázijských verziách Windowsu.

Indexované

Určuje, či pole obsahuje index. K dispozícii sú tri hodnoty:

 • Áno (bez duplicít)   Vytvorí v poli jedinečný index.

 • Áno (duplicity povolené) Vytvorí v poli nejedinečný index.

 • Nie   Odstráni z poľa všetky indexy.

Poznámka: Túto vlastnosť nemeňte v poli, ktoré sa používa ako hlavný kľúč.

Hoci je možné vytvoriť index v jednom poli nastavením vlastnosti indexovaného poľa, niektoré druhy indexov nie je možné vytvoriť týmto spôsobom. Nastavením tejto vlastnosti nemôžete vytvoriť napríklad index s viacerými poľami.

Povinné

Vyžaduje zadanie údajov do poľa.

Inteligentné značky

Pomocou tejto vlastnosti sa do poľa pridá inteligentná značka. Inteligentné značky sa prestali používať v Accesse 2013.

Zarovnanie textu

Určuje predvolené zarovnanie textu v ovládacom prvku.

Kompresia kódu Unicode

Komprimuje text, ktorý je uložený v tomto poli, ak je uložených menej ako 4 096 znakov.

Overovacie pravidlo

Doplní výraz, ktorý musí byť pravdivý vždy, keď pridáte alebo zmeníte hodnotu v tomto poli. Používa sa v spojení s vlastnosťou Text overenia.

Text overenia

Zadajte hlásenie, ktoré sa zobrazí, keď zadaná hodnota porušuje výraz vo vlastnosti Overovacie pravidlo.

Na začiatok stránky

Číslo

Účel   : Používa sa na ukladanie číselných hodnôt, ktoré nie sú peňažnými hodnotami. Ak chcete hodnoty v poli použiť na výpočet, použite typ údajov Číslo.

Podporované vlastnosti poľa

Vlastnosť

Použitie

Titulok

Text menovky, ktorý sa pre toto pole predvolene zobrazuje vo formulároch, zostavách a dotazoch. Ak je táto vlastnosť prázdna, použije sa názov poľa. Povolený je ľubovoľný textový reťazec.

Dobrý titulok je zvyčajne krátky.

Desatinné miesta

Určuje počet desatinných miest, ktorý sa má použiť pri zobrazení čísel.

Predvolená hodnota

Automaticky priradí danú hodnotu do tohto poľa pri pridaní nového záznamu.

Veľkosť poľa

Vyberte niektorú z týchto možností:

 • Bajt – Používa sa na celé čísla z rozsahu 0 až 255. Požiadavka na ukladací priestor je 1 bajt.

 • Integer – Používa sa na celé čísla v rozsahu -32 768 až 32 767. Požiadavka na ukladací priestor je 2 bajty.

 • Long Integer– Používa sa na celé čísla v rozsahu -2 147 483 648 až 2 147 483 647. Požiadavka na ukladací priestor je 4 bajty.

  Tip: Veľkosť poľa Long Integer použite pri vytváraní cudzieho kľúča súvisiaceho s poľom automatického číslovania v ďalšej tabuľke, ktoré sa využíva ako hlavný kľúč.

 • Jednoduché Používa sa na číselné hodnoty s pohyblivou desatinnou čiarkou v rozsahu -3,4 x 1 038 až 3,4 x 1 038 a až siedmimi platnými číslicami. Požiadavka na ukladací priestor je 4 bajty.

 • Dvojité Používa sa na číselné hodnoty s pohyblivou desatinnou čiarkou v rozsahu od -1,797 x 10 308 do 1,797 x 10 308 a až pätnástimi platnými číslicami. Požiadavka na ukladací priestor je 8 bajtov.

 • ID replikácie Používa sa na uloženie globálne jedinečného identifikátora vyžadovaného na replikáciu. Požiadavka na ukladací priestor je 16 bajtov. Replikácia nie je podporovaná vo formáte súboru .accdb.

 • Desatinné Používa sa na číselné hodnoty v rozsahu -9 999... x 1 027 až 9 999... x 1 027. Požiadavka na ukladací priestor je 12 bajtov.

Tip: Ak chcete dosiahnuť najlepší výkon, pre parameter Veľkosť poľa vždy zadajte najmenšiu postačujúcu hodnotu.

Formát

Určuje vzhľad poľa pri zobrazení alebo tlači v údajovom hárku alebo vo formulároch či zostavách, ktoré sa k tomuto poľu viažu. Môžete použiť ľubovoľný platný číselný formát.

Indexované

Určuje, či pole obsahuje index. K dispozícii sú tri hodnoty:

 • Áno (bez duplicít)   Vytvorí v poli jedinečný index.

 • Áno (duplicity povolené) Vytvorí v poli nejedinečný index.

 • Nie   Odstráni z poľa všetky indexy.

Poznámka: Túto vlastnosť nemeňte v poli, ktoré sa používa ako hlavný kľúč.

Hoci je možné vytvoriť index v jednom poli nastavením vlastnosti indexovaného poľa, niektoré druhy indexov nie je možné vytvoriť týmto spôsobom. Nastavením tejto vlastnosti nemôžete vytvoriť napríklad index s viacerými poľami.

Vstupná maska

Zobrazí znaky na úpravy, ktoré vám pomôžu pri zadávaní údajov. Vstupná maska môže napríklad zobraziť na začiatku poľa znak dolára ($).

Povinné

Vyžaduje zadanie údajov do poľa.

Inteligentné značky

Pomocou tejto vlastnosti sa do poľa pridá inteligentná značka. Inteligentné značky sa prestali používať v Accesse 2013.

Zarovnanie textu

Určuje predvolené zarovnanie textu v ovládacom prvku.

Overovacie pravidlo

Doplní výraz, ktorý musí byť pravdivý vždy, keď pridáte alebo zmeníte hodnotu v tomto poli. Používa sa v spojení s vlastnosťou Text overenia.

Text overenia

Zadajte hlásenie, ktoré sa zobrazí, keď zadaná hodnota porušuje výraz vo vlastnosti Overovacie pravidlo.

Na začiatok stránky

Veľké číslo

Účel   : Používa sa na ukladanie veľkých číselných hodnôt, ktoré nie sú peňažnými hodnotami. Ak chcete hodnoty v poli použiť na výpočet, použite typ údajov Veľké číslo.

Podporované vlastnosti poľa

Vlastnosť

Použitie

Titulok

Text menovky, ktorý sa pre toto pole predvolene zobrazuje vo formulároch, zostavách a dotazoch. Ak je táto vlastnosť prázdna, použije sa názov poľa. Povolený je ľubovoľný textový reťazec.

Dobrý titulok je zvyčajne krátky.

Desatinné miesta

Určuje počet desatinných miest, ktorý sa má použiť pri zobrazení čísel.

Predvolená hodnota

Automaticky priradí danú hodnotu do tohto poľa pri pridaní nového záznamu.

Formát

Určuje vzhľad poľa pri zobrazení alebo tlači v údajovom hárku alebo vo formulároch či zostavách, ktoré sa k tomuto poľu viažu. Môžete použiť ľubovoľný platný číselný formát.

Indexované

Určuje, či pole obsahuje index. K dispozícii sú tri hodnoty:

 • Áno (bez duplicít)   Vytvorí v poli jedinečný index.

 • Áno (duplicity povolené) Vytvorí v poli nejedinečný index.

 • Nie   Odstráni z poľa všetky indexy.

Poznámka: Túto vlastnosť nemeňte v poli, ktoré sa používa ako hlavný kľúč.

Hoci je možné vytvoriť index v jednom poli nastavením vlastnosti indexovaného poľa, niektoré druhy indexov nie je možné vytvoriť týmto spôsobom. Nastavením tejto vlastnosti nemôžete vytvoriť napríklad index s viacerými poľami.

Vstupná maska

Zobrazí znaky na úpravy, ktoré vám pomôžu pri zadávaní údajov. Vstupná maska môže napríklad zobraziť na začiatku poľa znak dolára ($).

Povinné

Vyžaduje zadanie údajov do poľa.

Inteligentné značky

Pomocou tejto vlastnosti sa do poľa pridá inteligentná značka. Inteligentné značky sa prestali používať v Accesse 2013.

Zarovnanie textu

Určuje predvolené zarovnanie textu v ovládacom prvku.

Overovacie pravidlo

Doplní výraz, ktorý musí byť pravdivý vždy, keď pridáte alebo zmeníte hodnotu v tomto poli. Používa sa v spojení s vlastnosťou Text overenia.

Text overenia

Zadajte hlásenie, ktoré sa zobrazí, keď zadaná hodnota porušuje výraz vo vlastnosti Overovacie pravidlo.

Na začiatok stránky

Objekt OLE

Účel   : Používa sa na priloženie objektu OLE, ako je napríklad tabuľkový hárok Microsoft Office Excelu, k záznamu. Ak chcete používať funkcie OLE, je potrebné použiť typ údajov Objekt OLE.

Vo väčšine prípadov by ste mali namiesto poľa objektu OLE použiť pole prílohy. Polia objektu OLE podporujú menej typov súborov ako polia prílohy. Polia objektu OLE okrem toho neumožňujú k jednému záznamu priložiť viacero súborov.

Podporované vlastnosti poľa

Vlastnosť

Použitie

Titulok

Text menovky, ktorý sa pre toto pole predvolene zobrazuje vo formulároch, zostavách a dotazoch. Ak je táto vlastnosť prázdna, použije sa názov poľa. Povolený je ľubovoľný textový reťazec.

Dobrý titulok je zvyčajne krátky.

Povinné

Vyžaduje zadanie údajov do poľa.

Zarovnanie textu

Určuje predvolené zarovnanie textu v ovládacom prvku.

Na začiatok stránky

Text

Účel   : Používa sa na zadávanie textu s maximálnou dĺžkou 255 znakov. V Accesse 2013 a novších verziách sa typ údajov Text premenoval na Krátky text.

Podporované vlastnosti poľa

Vlastnosť

Použitie

Povoliť nulovú dĺžku

Povolí vloženie (nastavením na možnosť Áno) reťazca nulovej dĺžky ("") do poľa Hypertextové prepojenie, Text alebo Memo.

Titulok

Text menovky, ktorý sa pre toto pole predvolene zobrazuje vo formulároch, zostavách a dotazoch. Ak je táto vlastnosť prázdna, použije sa názov poľa. Povolený je ľubovoľný textový reťazec.

Dobrý titulok je zvyčajne krátky.

Predvolená hodnota

Automaticky priradí danú hodnotu do tohto poľa pri pridaní nového záznamu.

Veľkosť poľa

Zadajte hodnotu od 1 do 255. Textové polia môžu mať rozsah od 1 do 255 znakov. Pre väčšie textové polia použite typ údajov Memo.

Tip: Ak chcete dosiahnuť najlepší výkon, pre parameter Veľkosť poľa vždy zadajte najmenšiu postačujúcu hodnotu.

Ak zadávate napríklad čísla PSČ, pri ktorých poznáte presnú dĺžku, je vhodné zadať túto dĺžku v parametri Veľkosť poľa.

Formát

Určuje vzhľad poľa pri zobrazení alebo tlači v údajovom hárku alebo vo formulároch či zostavách, ktoré sa k tomuto poľu viažu. Pre textové pole môžete definovať vlastný formát.

Režim IME

Ovláda konverziu znakov vo východoázijských verziách Windowsu.

Režim vety IME

Ovláda konverziu viet vo východoázijských verziách Windowsu.

Indexované

Určuje, či pole obsahuje index. K dispozícii sú tri hodnoty:

 • Áno (bez duplicít)   Vytvorí v poli jedinečný index.

 • Áno (duplicity povolené) Vytvorí v poli nejedinečný index.

 • Nie   Odstráni z poľa všetky indexy.

Poznámka: Túto vlastnosť nemeňte v poli, ktoré sa používa ako hlavný kľúč.

Hoci je možné vytvoriť index v jednom poli nastavením vlastnosti indexovaného poľa, niektoré druhy indexov nie je možné vytvoriť týmto spôsobom. Nastavením tejto vlastnosti nemôžete vytvoriť napríklad index s viacerými poľami.

Povinné

Vyžaduje zadanie údajov do poľa.

Inteligentné značky

Pomocou tejto vlastnosti sa do poľa pridá inteligentná značka. Inteligentné značky sa prestali používať v Accesse 2013.

Zarovnanie textu

Určuje predvolené zarovnanie textu v ovládacom prvku.

Kompresia kódu Unicode

Komprimuje text, ktorý je uložený v tomto poli, ak je uložených menej ako 4 096 znakov.

Overovacie pravidlo

Doplní výraz, ktorý musí byť pravdivý vždy, keď pridáte alebo zmeníte hodnotu v tomto poli. Používa sa v spojení s vlastnosťou Text overenia.

Text overenia

Zadajte hlásenie, ktoré sa zobrazí, keď zadaná hodnota porušuje výraz vo vlastnosti Overovacie pravidlo.

Na začiatok stránky

Áno/Nie

Účel   : Používa sa na zadávanie boolovských hodnôt.

Podporované vlastnosti poľa

Vlastnosť

Použitie

Titulok

Text menovky, ktorý sa pre toto pole predvolene zobrazuje vo formulároch, zostavách a dotazoch. Ak je táto vlastnosť prázdna, použije sa názov poľa. Povolený je ľubovoľný textový reťazec.

Dobrý titulok je zvyčajne krátky.

Predvolená hodnota

Automaticky priradí danú hodnotu do tohto poľa pri pridaní nového záznamu.

Formát

Určuje vzhľad poľa pri zobrazení alebo tlači v údajovom hárku alebo vo formulároch či zostavách, ktoré sa k tomuto poľu viažu. Vyberte niektorú z týchto možností:

 • Pravda/Nepravda Zobrazí hodnotu ako pravdivú alebo nepravdivú.

 • Áno/Nie Zobrazí hodnotu ako áno alebo nie.

 • Zapnuté/Vypnuté Zobrazí hodnotu ako zapnutú alebo vypnutú.

Indexované

Určuje, či pole obsahuje index. K dispozícii sú tri hodnoty:

 • Áno (bez duplicít)   Vytvorí v poli jedinečný index.

 • Áno (duplicity povolené) Vytvorí v poli nejedinečný index.

 • Nie   Odstráni z poľa všetky indexy.

Poznámka: Túto vlastnosť nemeňte v poli, ktoré sa používa ako hlavný kľúč.

Hoci je možné vytvoriť index v jednom poli nastavením vlastnosti indexovaného poľa, niektoré druhy indexov nie je možné vytvoriť týmto spôsobom. Nastavením tejto vlastnosti nemôžete vytvoriť napríklad index s viacerými poľami.

Zarovnanie textu

Určuje predvolené zarovnanie textu v ovládacom prvku.

Overovacie pravidlo

Doplní výraz, ktorý musí byť pravdivý vždy, keď pridáte alebo zmeníte hodnotu v tomto poli. Používa sa v spojení s vlastnosťou Text overenia.

Text overenia

Zadajte hlásenie, ktoré sa zobrazí, keď zadaná hodnota porušuje výraz vo vlastnosti Overovacie pravidlo.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×