Úvodné informácie o SharePoint vzorce a funkcie

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Na výpočet údajov v rôznych spôsobov, ako môžete pomocou vzorcov a funkcií v zoznamoch alebo knižniciach. Pridaním vypočítaného stĺpca do zoznamu alebo knižnice môžete vytvoriť vzorec, ktorý obsahuje údaje z iných stĺpcov a funkcie na výpočet dátumov a času, výpočet matematických rovníc alebo na prácu s textom. Napríklad v zozname úloh, môžete použiť stĺpec na výpočet počtu dní, potrebný na dokončenie každej úlohy na základe stĺpcov počiatočný dátum a koncový dátum.

Poznámka: Tento článok opisuje základné koncepty spojené s používaním vzorcov a funkcií. Podrobné informácie o konkrétnych funkciách nájdete v článku venovanom danej funkcii.

Obsah tohto článku

Prehľad vzorcov

Prehľad funkcií

Používanie odkazov na stĺpce vo vzorci

Používanie konštánt vo vzorci

Používanie výpočtových operátorov vo vzorci

Prehľad vzorcov

Vzorce predstavujú rovnice vykonávajúce výpočty hodnôt v zozname alebo v knižnici. Vzorec vždy začína znamienkom rovnosti (=). Napríklad nasledujúcim vzorcom sa vynásobia čísla 2 a 3 a k výsledku sa pripočíta číslo 5.

=5+2*3

Vzorec môžete použiť vo vypočítanom stĺpci a na výpočet predvolených hodnôt pre stĺpec. Vzorec môže obsahovať funkcie, odkazy na stĺpce, operátory a konštanty, ako v nasledujúcom príklade.

=PI()*[Result]^2

Prvok

Popis

Funkcia

Funkcia PI() vráti hodnotu Ludolfovho čísla: 3,141592654.

Odkaz (alebo názov stĺpca)

[Výsledok] predstavuje hodnotu v stĺpci Výsledok pre aktuálny riadok.

Konštanta

Čísla alebo textové hodnoty zadávané priamo do vzorca, napr. 2.

Operátor

Operátor * (hviezdička) násobí čísla a operátor ^ (vsuvka) umocňuje číslo.

Vzorec môže používať jeden alebo viacero prvkov z uvedenej tabuľky. Tu je niekoľko príkladov vzorcov (zoradených podľa zložitosti).

Jednoduché vzorce (napr. =128+345)

Nasledovné vzorce obsahujú konštanty a operátory.

Príklad

Popis

=128+345

Vypočíta súčet čísel 128 a 345

=5^2

Vypočíta druhú mocninu čísla 5

Vzorce obsahujúce odkazy na stĺpce (napríklad =[Výnosy] >[Náklady])

Nasledujúce vzorce odkazujú na rozdielne stĺpce v rovnakom zozname alebo knižnici.

Príklad

Popis

=[Výnosy]

Použije hodnotu v stĺpci Výnosy.

=[Výnosy]*10/100

10 % hodnoty v stĺpci Výnosy.

=[Výnosy] > [Náklady]

Vráti hodnotu Áno, ak je hodnota v stĺpci Výnosy väčšia než hodnota v stĺpci Náklady.

Vzorce, ktoré volajú funkcie (napr. =AVERAGE(1; 2; 3; 4; 5))

Nasledujúce vzorce vyvolajú vstavané funkcie.

Príklad

Popis

=AVERAGE(1; 2; 3; 4; 5)

Vráti priemer množiny hodnôt.

=MAX([Q1]; [Q2]; [Q3]; [Q4])

Vráti najväčšiu spomedzi hodnôt z množiny údajov.

=IF([Náklady]>[Výnosy]; "Nie je to OK"; "OK")

Vráti hodnotu Nie je to OK, ak sú náklady vyššie než výnosy. Inak vráti hodnotu OK.

=DAY("15-Apr-2008")

Vráti deň dátumu. Tento vzorec vráti číslo 15.

Vzorce s vnorenými funkciami (napr. =SUM(IF([A]>[B]; [A]-[B]; 10); [C]))

V nasledujúcich vzorcoch sa zadáva jedna alebo viacero funkcií vo forme argumentov funkcií.

Príklad

Popis

=SUM(IF([A]>[B]; [A]-[B]; 10); [C])

Funkcia IF vráti rozdiel medzi hodnotami v stĺpci A a B alebo číslo 10.

Funkcia SUM sčíta vrátenú hodnotu funkcie IF a hodnotu v stĺpci C.

=DEGREES(PI())

Funkcia PI vráti číslo 3,141592654.

Funkcia DEGREES skonvertuje hodnotu zadanú v radiánoch na stupne. Tento vzorec vráti hodnotu 180.

=ISNUMBER(FIND("BD";[Stĺpec1]))

Funkcia FIND vyhľadáva reťazec BD v stĺpci 1 a vráti počiatočnú pozíciu reťazca. Ak sa reťazec nenájde, vráti chybovú hodnotu.

Funkcia ISNUMBER vráti hodnotu Áno, ak funkcia FIND vrátila číselnú hodnotu. Inak vráti hodnotu Nie.

Na začiatok stránky

Prehľad funkcií

Funkcie sú preddefinované vzorce, ktoré vykonávajú výpočty pomocou konkrétnych hodnôt nazývaných argumenty v určitom poradí alebo štruktúre. Funkcie sa používajú pri jednoduchých a zložitých výpočtoch. Nasledujúca inštancia funkcie ROUND napríklad zaokrúhli číslo v stĺpci Náklady na dve desatinné miesta.

=ROUND([Cost], 2)

Nasledovný slovník vám môže pomôcť pri osvojovaní si funkcií a vzorcov:

Štruktúra.     Štruktúra funkcie začína znamienkom rovnosti (=), za ktorým nasleduje názov funkcie, ľavá zátvorka, argumenty funkcie oddelené bodkočiarkami a nakoniec pravá zátvorka.

Názov funkcie.     Názov funkcie, ktorý je podporovaný zoznamami alebo knižnicami. Každá funkcia použije určitý počet argumentov, spracuje ich a vráti hodnotu.

Argumenty.     Argumenty môžu byť čísla, text, logické hodnoty, napríklad True alebo False, alebo odkazy na stĺpce. Zadaný argument musí vrátiť hodnoty platné pre daný argument. Argumentmi môžu byť tiež konštanty, vzorce alebo iné funkcie.

Niekedy budete musieť použiť funkciu ako jeden z argumentov inej funkcie. Napríklad nasledujúci vzorec používa vnorenú funkciu AVERAGE a porovnáva výsledok so súčtom hodnôt dvoch stĺpcov.

=AVERAGE([Cost1], SUM([Cost2]+[Discount]))

Platné vrátené hodnoty.     Keď sa funkcia použije ako argument, musí vrátiť ten istý typ hodnoty, aký používa argument. Ak napríklad argument používa hodnoty Áno alebo Nie, vnorená funkcia musí vrátiť hodnoty Áno alebo Nie. Ak nevráti takéto hodnoty, zoznam alebo knižnica zobrazí chybovú hodnotu #HODNOTA!.

Obmedzenia úrovní vnorenia.     Vzorec môže obsahovať až osem úrovní vnorených funkcií. Keď sa použije funkcia B ako argument vo funkcii A, funkcia B je funkcia druhej úrovne. V uvedenom príklade je funkcia SUM funkciou druhej úrovne, pretože je argumentom funkcie AVERAGE. Funkcia vnorená vo funkcii SUM by bola funkcia tretej úrovne atď.

Poznámky: 

 • Zoznamy a knižnice nepodporujú funkcie RAND a NOW.

 • Funkcie TODAY a ME nie sú podporované vo vypočítavaných stĺpcoch, ale používajú sa v nastavení predvolenej hodnoty stĺpca.

Na začiatok stránky

Používanie odkazov na stĺpce vo vzorci

Odkaz identifikuje bunku v aktuálnom riadku a oznamuje zoznamu alebo knižnici, kde sa majú hľadať hodnoty alebo údaje, ktoré chcete použiť vo vzorci. Napríklad výraz [Náklady] odkazuje na hodnotu v stĺpci Náklady v aktuálnom riadku. Ak má stĺpec Náklady v aktuálnom riadku hodnotu 100, potom výraz =[Náklady]*3 vráti hodnotu 300.

Odkazy umožňujú použitie údajov z rôznych stĺpcov zoznamu alebo knižnice v jednom alebo viacerých vzorcoch. Vo vzorci môžu byť odkazy na nasledovné typy údajov: jeden riadok textu, číslo, mena, dátum a čas, výber, áno/nie a výpočet.

Zobrazovaný názov stĺpca použite vo vzorci ako odkaz na stĺpec. Ak sa v názve nachádza medzera alebo špeciálny znak, musíte tento názov uzavrieť do hranatých zátvoriek ([ ]). V odkazoch sa nerozlišujú veľké a malé písmená. Napríklad pre stĺpec Jednotková cena môžete vo vzorci použiť odkaz [Jednotková cena] alebo [jednotková cena].

Poznámky: 

 • Na hodnoty môžete odkazovať len v aktuálnom riadku.

 • Nie je možné odkazovať na hodnotu v inom zozname alebo knižnici.

 • Nemôžete odkazovať ani na identifikáciu riadka, ktorý ste práve vložili. Identifikácia v čase výpočtu ešte neexistuje.

 • Vo vzorci, ktorý vytvára predvolenú hodnotu stĺpca, nie je možné odkazovať na iný stĺpec.

Na začiatok stránky

Používanie konštánt vo vzorci

Konštanta je hodnota, ktorá sa nevypočítava. Napríklad dátum 9. 10. 2008, číslo 210 alebo text „Štvrťročné výnosy“ sú všetko konštanty. Konštanty môžu byť nasledujúce typy údajov:

 • Reťazec (Príklad: =[Priezvisko] = "Kováč")

  Reťazcové konštanty sú uzavreté v úvodzovkách a môžu obsahovať maximálne 255 znakov.

 • Číslo (Príklad: =[Náklady] >= 29,99)

  Číselné konštanty môžu obsahovať desatinné miesta a môžu byť kladné alebo záporné.

 • Dátum (Príklad: =[Dátum] > DATE(2007;7;1))

  Konštanty dátumu vyžadujú použitie funkcie DATE(rok;mesiac;deň).

 • Boolovská hodnota (Príklad: =IF([Náklady]>[Výnosy]; "Strata"; "Bez straty")

  Áno a Nie sú boolovské konštanty. Môžete ich použiť v podmienených výrazoch. V predchádzajúcom príklade, ak sú náklady vyššie ako výnosy, funkcia IF vráti hodnotu Áno a vzorec vráti reťazec Strata. Ak sa náklady rovnajú výnosom alebo sú nižšie, funkcia vráti hodnotu Nie a vzorec vráti reťazec Bez straty.

Na začiatok stránky

Používanie výpočtových operátorov vo vzorci

Operátory určujú, aký typ výpočtu sa má vykonať s prvkami vo vzorci. Zoznamy a knižnice podporujú tri rôzne typy výpočtových operátorov: aritmetické, porovnávacie a textové.

Aritmetické operátory

Nasledovné aritmetické operátory sa používajú na vykonanie základných matematických operácií, ako sčítanie, odčítanie, násobenie, na kombinovanie čísel alebo na dosiahnutie číselných výsledkov.

Aritmetický operátor

Význam (príklad)

+ (znamienko plus)

Sčítanie (3+3)

– (znamienko mínus)

Odčítanie (3–1)
Negácia (–1)

* (hviezdička)

Násobenie (3*3)

/ (lomka)

Delenie (3/3)

% (znamienko percenta)

Percento (20 %)

^ (vsuvka)

Umocňovanie (3^2)

Operátory porovnávania

Pomocou nasledujúcich operátorov môžete porovnať dve hodnoty. Pri porovnávaní dvoch hodnôt pomocou týchto operátorov je výsledkom logická hodnota Áno alebo Nie.

Operátor porovnania

Význam (príklad)

= (znamienko „rovná sa“)

Rovná sa (A=B)

> (znamienko „väčšie než“)

Je väčšie než (A>B)

< (znamienko „menšie než“)

Je menšie než (A<B)

>= (znamienko „väčšie alebo rovné“)

Je väčšie alebo rovné (A>=B)

<= (znamienko „menšie alebo rovné“)

Je menšie alebo rovné (A<=B)

<> (znamienko „nerovná sa“)

Nerovná sa (A<>B)

Textový operátor

Použitím ampersandu (&) môžete zlučovať alebo spájať jeden alebo viac textových reťazcov do jedného reťazca.

Textový operátor

Význam (príklad)

Znak „&“

Spája alebo reťazí dve hodnoty a vracia jednu súvislú textovú hodnotu ("Severný"&"vietor")

Poradie, v ktorom zoznam alebo knižnica vykoná operácie vo vzorci

Vzorce počítajú hodnoty v určitom poradí. Vzorec môže začínať znamienkom rovnosti (=). Za znamienkom rovnosti nasledujú vypočítavané členy vzorca (operandy) oddelené výpočtovými operátormi. Zoznamy alebo knižnice počítajú vzorec zľava doprava. Zachovávajú pritom určité poradie operátorov vzorca.

Priorita operátora

Ak v jednom vzorci skombinujete niekoľko operátorov, zoznamy alebo knižnice vykonajú operácie v poradí zobrazenom v nasledovnej tabuľke. Ak vzorec obsahuje operátory s rovnakou prioritou – napríklad operátor násobenia spolu s operátorom delenia – zoznam alebo knižnica vykoná operácie zľava doprava.

Operátor

Popis

Záporná hodnota (napríklad –1)

%

Percento

^

Umocňovanie

* a /

Násobenie a delenie

+ a –

Sčítanie a odčítanie

&

Reťazenie (spája dva textové reťazce)

= < > <= >= <>

Porovnávanie

Použitie zátvoriek

Ak chcete zmeniť poradie operácií, vložte časť vzorca, ktorá sa má vypočítať ako prvá, do zátvoriek. Napríklad nasledujúci vzorec dáva výsledok 11, pretože zoznam alebo knižnica vykoná násobenie pred sčítaním. Vzorec vynásobí číslo 2 číslom 3 a potom k výsledku pripočíta číslo 5.

=5+2*3

Ak však zmeníte syntax použitím zátvoriek, zoznam alebo knižnica najskôr sčíta čísla 5 a 2, a potom vynásobí výsledok číslom 3, čo dáva výslednú hodnotu 21.

=(5+2)*3

Zátvorky v prvej časti vzorca v nasledujúcom príklade zabezpečujú, že zoznam alebo knižnica najprv vypočíta súčet [Náklady]+25 a výsledok potom vydelí súčtom hodnôt v stĺpcoch EC1 a EC2.

=([Cost]+25)/SUM([EC1]+[EC2])

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office