Úvodné informácie o publikovaní šablóny formulára

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Po dokončení návrhu šablóny formulára musíte šablónu formulára uložiť a publikovať, aby bolo možné formuláre, ktoré sú na nej založené, vyplniť.

Obsah článku

Postup publikovania

Publikovanie šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom

Publikovanie šablóny formulára s úplnou dôveryhodnosťou

Odoslanie šablóny formulára v e-mailovej správy

Úprava alebo presunutie publikovanej šablóny formulára

Postup publikovania

Šablónu formulára pred publikovaním najprv uložte a potom ju distribuujte prostredníctvom Sprievodcu publikovaním. Sprievodca publikovaním upraví šablónu formulára na distribúciu pridaním umiestnenia publikovania a pokyny na spracovanie, ktoré umožnia otvorenie formulára založeného na tejto šablóne. Pokyny na spracovanie umožňujú formulárom, založeným na tejto šablóne formulára automatické aktualizovanie zmien vykonaných v šablóne formulára po jej publikovaní. Po prvom otvorení formulára program Microsoft Office InfoPath prevezme do počítača šablónu formulára z umiestnenia, ktoré je určené v pokynoch na spracovanie a potom vytvorí formulár založený na tejto šablóne formulára. Ak sa uloží formulár a neskôr znova otvorí, program InfoPath porovná verziu šablóny formulára v počítači s verziou šablóny formulára, ktorá je určená v pokynoch na spracovanie. Ak je verzia v umiestnení určenom v pokynoch na spracovanie novšia ako verzia v počítači, prevezme program InfoPath novšiu verziu šablóny formulára a potom formulár aktualizuje novšou verziou šablóny formulára.

Po úprave šablóny formulára s umiestnením publikovania a pokynmi na spracovanie Sprievodca uloží upravenú šablónu formulára v určenom umiestnení publikovania. Šablónu formulára môžete publikovať v nasledujúcich umiestneniach:

 • Server so službou Microsoft Windows SharePoint Services    Keď publikujete šablónu formulára na serveri so službou Microsoft Windows SharePoint Services, môžete urobiť nasledovné: môžete publikovať šablónu formulára v knižnici dokumentov, kde bude použitá ako šablóna pre všetky dokumenty, ktoré sa vypĺňajú v knižnici dokumentov, alebo môžete šablónu formulára publikovať ako typ obsahu lokality. Znamená to, že šablóna formulára môže byť použitá ako šablóna v rozličných kolekciách lokality.

 • Server so systémom InfoPath Forms Services    šablóna formulára kompatibilná s prehliadačom môžete publikovať na server so spustenými službami InfoPath Forms Services. Šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom umožňujú bez programu InfoPath na vypĺňanie formulárov, ktoré sú založené na danej šablóne formulára pomocou webového prehliadača.

 • Ako časť e-mailovej správy    Šablónu formulára môžete publikovať odoslaním v e-mailovej správe. E-mailovú správu je možné následne otvoriť a vyplniť formulár.

 • Zdieľaný sieťový priečinok    Šablónu formulára môžete publikovať v zdieľanom prístupnom sieťovom priečinku. V zdieľanom sieťovom priečinku je teda možné vytvoriť formulár, ktorý je založený na šablóne formulára.

  Poznámka : Táto funkcia nahrádza funkciu programu Microsoft Office InfoPath 2003 SP1, ktorá umožňovala publikovanie šablóny formulára na webovom serveri.

 • Ako inštalovateľný súbor    Ak máte nainštalovaný program Microsoft Visual Studio .NET 2003 alebo Microsoft Visual Studio 2005, môžete šablónu formulára publikovať ako inštalovateľný súbor, ktorý je uložený v zdieľanom sieťovom priečinku. Inštalovateľný súbor je možné prevziať, spustiť v počítači inštaláciu a zaregistrovať ho. Ak program Visual Studio nie je k dispozícii, môžete šablónu formulára publikovať v zdieľanom sieťovom priečinku a v programe InfoPath vytvoriť súbor skriptu, ktorý šablónu formulára zaregistruje. Šablónu formulára aj skript je možné prevziať a následným spustením skriptu šablónu formulára zaregistrovať.

Pri prvom vypĺňaní formulára je potrebné prejsť do umiestnenia s publikovanou šablónou formulára a formulár založený na šablóne formulára otvoriť. Preto je dôležité, aby bol možný prístup do umiestnenia, v ktorom ste šablónu formulára publikovali. Po vytvorení nového formulára program InfoPath uloží šablónu formulára v počítači alebo vo vyrovnávacej pamäti. Táto uložená šablóna umožní formulár vyplniť aj v prípade práce v režime offline. Ak sa formulár uloží a neskôr otvorí, aby bolo možné dokončiť vypĺňanie, alebo sa otvorí ďalší prázdny formulár založený na šablóne formulára, program InfoPath zistí, či je počítač pripojený k umiestneniu s publikovanou šablónou formulára. Ak je pripojenie k dispozícii, program InfoPath overí, či sú v šablóne formulára nejaké aktualizácie, použije ich, a potom formulár otvorí. Ak pripojenie nie je k dispozícii, program InfoPath otvorí formulár založený na šablóne formulára, ktorá je uložená v počítači.

Publikovanie šablóny formulára nie je to isté ako uloženie šablóny formulára. Keď ukladáte šablónu formulára, ukladáte ju preto, aby ste zachovali prácu, rovnako ako keď ukladáte súbor v počítači. Nasledujúca tabuľka poskytuje prehľad rôznych možnosti, ktoré sú pri ukladaní šablóny formulára k dispozícii.

Príkaz

Popis

Používanie

Uložiť

Uloží šablónu formulára v aktuálnom umiestnení pod rovnakým názvom. Ak ste upravili šablónu formulára, ktorá už bola publikovaná v knižnici dokumentov alebo na serveri so službou Microsoft Windows SharePoint Services, program InfoPath umožní jej uloženie iba v umiestnení, ktoré je odlišné od umiestnenia publikovania.

Kliknutím na tento príkaz uložíte zmeny v návrhu šablóny formulára. Ak ste šablónu formulára upravili, kliknutím na príkaz Uložiť ako uložíte šablónu formulára v novom umiestnení.

Uložiť ako

Uloží šablónu formulára v novom umiestnení alebo s novým názvom. Ak ste upravili šablónu formulára, ktorá už bola publikovaná, kliknutím na príkaz Uložiť ako sa nebude šablóna formulára aktualizovať.

Ak chcete upraviť kópiu šablóny formulára, kliknite na tento príkaz.

Uložiť ako zdrojové súbory

Uloží šablónu formulára v novom umiestnení ako množinu súbory formulára, namiesto jediného súboru .xsn.

Ak chcete upraviť jednotlivé súbory formulára šablóny formulára, alebo ak napríklad chcete aktualizovať niektorý zo zdrojových súborov v šablóne formulára, kliknite na tento príkaz. Vo väčšine prípadov nepotrebujete pracovať s jednotlivými súbormi šablóny formulára.

Poznámka : Ak chcete šablónu formulára distribuovať, mali by ste vždy použiť Sprievodcu publikovaním.

Na začiatok stránky

Publikovanie šablón formulára kompatibilných s prehľadávačom

V starších verziách programu Microsoft Office InfoPath používateľov potrebné v počítačoch nainštalovaný vypĺňanie formulárov, ktoré boli založené na šablónu formulára programu InfoPath. V Office InfoPath 2007 môžete navrhnúť šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom, ktorej formuláre je možné vyplniť vo webovom prehliadači alebo v programe InfoPath. Ak chcete povoliť používateľom vyplniť formulár vo webovom prehliadači, publikovať šablónu formulára na server so spustenými službami InfoPath Forms Services.

Poznámka : Šablóna formulára, ktorá obsahuje kód, nemôže byť na serveri so službou InfoPath Forms Services publikovaná priamo, a to z mnohých dôvodov vrátane ovládateľnosti, zabezpečenia a výkonnosti servera, šablóna formulára, ktorá obsahuje vlastný kód vyžaduje schválenie správcu pred priradením ku knižnici dokumentov, prípadne bude všeobecne dostupná ako webová aplikácia. Šablónu formulára, ktorá obsahuje vlastný kód publikujte v zdieľanom sieťovom umiestnení, odkiaľ ju správca odovzdá na server.

Na začiatok stránky

Publikovanie formulára s úplnou dôveryhodnosťou

Formuláre, ktoré majú umožnený plný prístup k systémovým prostriedkom, podobne ako súbory v počítači alebo ďalšie nastavenia, sa nazývajú formuláre s úplnou dôveryhodnosťou. Formulár s úplnou dôveryhodnosťou je vytvorený zo šablóny formulára, ktorá je digitálne podpísaná s dôveryhodným certifikátom alebo je nainštalovaná v počítači. Šablóna formulára, ktorá je digitálne podpísaná s dôveryhodným certifikátom, nemusí byť v počítači nainštalovaná alebo registrovaná. Tento druh šablóny formulára môže byť distribuovaný ako príloha v e-mailovej správe, alebo je možné takúto šablónu formulára prevziať z knižnice dokumentov alebo zo zdieľaného sieťového priečinka.

Formuláre s úplnou dôveryhodnosťou majú prístup k informáciám uloženým v samotnom formulári, rovnako ako aj k informáciám z ktoréhokoľvek z nasledovných umiestnení:

 • Rovnaká doména ako formulár

 • Všetky ďalšie domény, ku ktorým má formulár prístup

 • Všetky súbory a nastavenia v počítači, ku ktorým má osoba vypĺňajúca formulár prístup

Ak chcete publikovať šablónu formulára s úplnou dôveryhodnosťou, vykonajte nasledovné:

 • Šablónu formulára môžete digitálne podpísať certifikátom dôveryhodnej certifikačnej autority a potom ju publikovať v zdieľanom sieťovom umiestnení. Šablónu formulára je možné otvoriť zo zdieľaného sieťového umiestnenia.

 • Ak máte k dispozícii program Visual Studio .NET 2003 alebo Visual Studio 2005, môžete na vytvorenie inštalačného balíka, ktorý nainštaluje a zaregistruje šablónu formulára v počítači, použiť Sprievodcu publikovaním. Používateľ s právami správcu na počítači môže spustiť inštalačný balík a nainštalovať a zaregistrovať šablónu formulára.

 • Ak nemáte k dispozícii program Visual Studio .NET 2003 alebo Visual Studio 2005, môžete použiť Sprievodcu publikovaním a publikovať šablóny formulára v zdieľanom sieťovom umiestnení a vytvoriť skript na registráciu šablóny formulára v počítači. Používateľ s príslušnými používateľskými právami na počítači môže skopírovať oba súbory do počítača a potom spustiť skript na registráciu šablóny formulára.

Na začiatok stránky

Odoslanie šablóny formulára v e-mailovej správe

Na distribúciu šablóny formulára prostredníctvom e-mailovej správy môžete použiť Sprievodcu publikovaním. Ak sú nainštalované programy Microsoft Office Outlook 2007 a InfoPath, je možné vyplniť formulár priamo v e-mailovej správe po jej prvom otvorení. V starších verziách programu Outlook alebo v iných e-mailových programoch sa zobrazí doručená e-mailová správa so šablónou formulára a s formulárom v prílohe. V tomto prípade je potrebné najprv kliknúť na prílohu šablóny formulára a nainštalovať šablónu formulára do počítača. Po nainštalovaní šablóny formulára je možné kliknúť na prílohu formulára v e-mailovej správe a vyplniť formulár v programe InfoPath.

Ak šablóna formulára vyžaduje prístup k systémovým prostriedkom v počítači, alebo ak posielate formulár používateľom v inej doméne, mali by ste šablónu formulára pred jej publikovaním digitálne podpísať certifikátom dôveryhodnej certifikačnej autority. Používateľom v inej doméne sa môžu pri otvorení šablóny formulára bez certifikátu vyskytnúť chyby.

Na začiatok stránky

Úprava alebo presunutie publikovanej šablóny formulára

Ak upravujete šablónu formulára aj po jej publikovaní a existujú formuláre založené na tejto šablóne formulára, zmeny, ktoré urobíte v šablóne formulára sa prejavia aj týchto existujúcich formulároch. Ak napríklad odstránite sekciu v šablóne formulára, ktorá obsahuje tabuľku, táto tabuľka a všetky údaje v tejto tabuľke budú odstránené zo všetkých existujúcich formulárov, ktoré sú založené na tejto šablóne formulára. Táto úprava môže zapríčiniť stratu údajov. Preto by ste mali naplánovať testovanie všetkých zmien, ktoré ste urobili v šablóne formulára, a zistiť účinok týchto zmien v existujúcich formulároch.

Ak upravujete šablónu formulára, ktorá už bola publikovaná, upravujete pracovnú kópiu šablóny formulára. Pracovná kópia je verzia, ktorá je uložená v počítači alebo v kontrolnom programe verzií, napríklad v programe Microsoft Visual SourceSafe. Po úprave pracovnej kópie ju môžete publikovať v umiestnení publikovania. Ak pracovná kópia šablóny formulára nie je k dispozícii, môžete ju získať z umiestnenia publikovania a uložiť ju v inom umiestnení ako je umiestnenie publikovania. Po úprave pracovnej kópie šablóny formulára prostredníctvom Sprievodcu publikovaním opätovne publikujte šablónu v pôvodnom umiestnení publikovania. Sprievodca publikovaním prepíše existujúcu verziu šablóny formulára v umiestnení publikovania upravenou verziou. Pretože program InfoPath rozoznáva totožnosť šablóny formulára podľa jej názvu a umiestnenia, je dôležité nezmeniť ich pri opakovanom publikovaní šablóny formulára.

Ak chcete presunúť publikovanú šablónu formulára do iného umiestnenia, musíte publikovať pracovnú kópiu formulára v novom umiestnení. Pred publikovaním šablóny formulára ju upravte tak, aby zodpovedala novému umiestneniu. Mohlo sa napríklad zmeniť umiestnenie externých zdrojov údajov použitých šablónou formulára. Pred publikovaním šablóny formulára v novom umiestnení je potrebné aktualizovať pripojenia údajov s novými umiestneniami externých zdrojov údajov.

Ak existujú formuláre založené na publikovanej šablóne formulára, musíte so šablónou formulára, ktorú publikujete v novom umiestnení, prepojiť aj existujúce formuláre. Ak tak neurobíte, existujúce formuláre nebude možné otvoriť.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×