Office
Prihlásenie

Úvodné informácie o prispôsobovaní stránok pomocou webových častí

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Tento článok je určený vlastníkom a správcom webových stránok. Poskytuje prehľad webových častí a stránok webových častí a popisuje prispôsobovanie stránok pomocou pridávania, zmeny alebo odstraňovania webových častí.

Poznámka: Tento článok sa vzťahuje na SharePoint Server 2007 a Windows SharePoint Services 3.0. Ak používate SharePoint Online, pozrite si tému Pomocou webových častí na moderný stránok.

Obsah tohto článku

Prehľad webových častí a stránok webových častí

Typy webových častí

Spôsoby používania webových častí a stránok webových častí

Podpora stránok webových častí vo webových prehliadačoch

Prehľad webových častí a stránok webových častí

Webová časť je modulárna jednotka informácií, ktorá tvorí základnú stavebnú jednotku stránky webovej časti. Ak chcete vytvoriť jednoznačnú stránku pre používateľov lokality, môžete pridať webové časti do zón webových častí na stránke webovej časti a potom prispôsobiť jednotlivé webové časti.

V nasledujúcom príklade sa webová časť Obrázok používa na popísanie základných funkcií webovej časti.

Ukážka webovej časti Obrázok

1. Záhlavie okna webovej časti obsahuje nadpis webovej časti.

2. Ponuka Webová časť obsahuje funkcie, ktoré umožňujú minimalizovať alebo zatvoriť webovú časť, upraviť ju alebo získať pomoc pre konkrétnu webovú časť. Keď je stránka v režime úprav, je možné použiť túto ponuku na odstránenie webovej časti, alebo na jej pripojenie k inej webovej časti, v závislosti od typu používanej webovej časti.

3. V tele webovej časti sa nachádza obsah špecifikovaný pre typ používanej webovej časti. V tomto príklade je použitá webová časť Obrázok, ktorá znázorňuje obrázok.

Stránka webovej časti je špeciálny typ webovej stránky, v ktorej je možné používať webové časti na zlučovanie údajov, napríklad zoznamov alebo tabuliek, a webového obsahu, napríklad textu alebo obrázkov, do dynamického informačného portálu, ktorý je vytvorený pre bežnú úlohu alebo špeciálnu činnosť.

Domovská stránka vašej lokality je príkladom stránky webovej časti. Keď vytvoríte novú lokalitu alebo lokalitu pracovného priestoru, vytvoríte vlastne stránku webovej časti. Môžete ju vytvoriť aj tak, že vyberiete jednu z dostupných šablón lokalít, alebo môžete použiť program na navrhovanie webových lokalít, ktorý je kompatibilný so službou Microsoft Windows SharePoint Services, napríklad program Microsoft Office SharePoint Designer 2007, a vytvoriť stránku webovej časti úplne od začiatku.

Stránku webovej časti môžete použiť na prezentovanie rôznych štruktúrovaných a neštruktúrovaných informácií organizovaným, účelným a pohodlným spôsobom. Stránky webových častí často obsahujú niekoľko webových častí, ktoré sú spojené, takže je možné dynamicky zobrazovať údaje a obsah na dosiahnutie požadovaných výsledkov.

Môžete napríklad vytvoriť stránku webovej časti nazvanú Objednávky odberateľov, ktorú budete často používať na zobrazovanie dôležitých informácií. Odberateľ vás telefonicky kontaktuje, pretože potrebuje zistiť informácie o určitej objednávke, ale nepamätá si jej identifikačné číslo. Pamätá si však dátum jej vystavenia. Môžete použiť stránku webových častí a postupovať nasledujúcim spôsobom.

Stránka webovej časti Objednávky odberateľov s niekoľkými webovými časťami

1. Vyhľadajte objednávku na základe jej identifikačného čísla alebo dátumu vystavenia, ako v tomto prípade.

2. Zobrazte všetky objednávky podľa dátumu.

3. Vyberte správnu objednávku na základe názvu odberateľa a vyhľadajte podrobnosti o objednávke a dodávateľovi.

4. Vyberte v objednávke riadok s položkou (v tomto prípade je to lampa) a zobrazte obrázok produktu, aby ste mohli odberateľovi odpovedať na otázku.

5. Vyhľadajte najnovšie informácie, ktoré sa týkajú danej objednávky.

Vlastnosti webovej časti

Každá webová časť má množinu všeobecných vlastností (nazývaných aj základné vlastnosti triedy), ktoré sú organizované do sekcií na table s nástrojmi a ktoré určujú vzhľad webovej časti (napríklad názov, výšku a šírku), rozloženie (napríklad poradie webovej časti v zóne a smer obsahu) a rozšírené vlastnosti (napríklad ikona a popis obrázka).

Mnohé webové časti majú aj vlastné vlastnosti, ktoré sú pre danú webovú časť jedinečné. Zvyčajne sú zobrazené nad alebo pod všeobecnými vlastnosťami webovej časti na table s nástrojmi. Webová časť Obrázok má napríklad ďalšie vlastné vlastnosti, ku ktorým patrí prepojenie na obrázok, zvislé alebo vodorovné zarovnanie a farba pozadia.

Poznámka: V závislosti od toho, ako bola webová časť vytvorená, môže byť vlastná vlastnosť webovej časti zobrazená na table s nástrojmi v predvolenej sekcii Rôzne pod bežnými vlastnosťami.

Zobrazenia webovej časti

Webovú časť je možné prispôsobiť v jednom z nasledujúcich zobrazení:

 • Zdieľané zobrazenie    Webovú časť môžete pridať na stránku webových častí a potom upraviť stránku webových častí v zdieľanom zobrazení. Zdieľané webové časti sú dostupné pre všetkých používateľov stránky webovej časti, ktorí majú príslušné povolenie.

 • Osobné zobrazenie    Zdieľanú webovú časť môžete pridať do svojho osobného zobrazenia a potom upraviť toto zobrazenie webovej časti. Zmeny vykonané vo webovej časti v osobnom zobrazení sú dostupné iba pre vás. Ostatným používateľom, ktorí zmeny v osobnom zobrazení nevykonali, sa bude aj naďalej zobrazovať zdieľané zobrazenie webovej časti.

Zobrazenie webovej časti, s ktorou pracujete, môže byť dôležité z týchto dôvodov:

 • Môžete mať povolenia upravovať iba niektoré webové časti na určitých stránkach webových častí, ale na iných nie.

 • Môžete mať možnosť pripojiť sa iba k niektorým webovým častiam na určitej stránke webových častí, ale nie k iným webovým častiam tejto stránky.

Webové časti a prepojenia webových častí

Ďalšou funkciou webových častí je možnosť jednoducho ich spojiť odosielaním údajov medzi nimi a zosynchronizovaním ich správania. Spojenie webových častí umožňuje spravovať údaje dynamickým a zaujímavým spôsobom. V mnohých produktoch a technológiách nie je spojenie množín údajov z rôznych zdrojov jednoduché a často vyžaduje programovacie schopnosti. Vo webových častiach je spojenie údajov rovnako jednoduché ako používanie príkazov ponuky. Prostredníctvom spojenia webových častí môžete napríklad prezentovať údaje z dvoch webových častí v alternatívnych zobrazeniach, vykonávať príslušné výpočty medzi dvoma webovými časťami alebo filtrovať jednu webovú časť pomocou hodnôt z druhej webovej časti — a to všetko na jednej stránke webových častí.

Zóny webových častí a ich vlastnosti

Zóny webových častí sú kontajnery webových častí, ktoré sa používajú na zoskupenie a organizovanie webových častí na stránke webových častí. Zóny webových častí majú tiež množinu vlastností, ktoré majú dvojaký účel. Jednu podmnožinu vlastností je možné použiť na usporiadanie rozloženia a formátovanie webových častí na stránke webových častí. Druhú podmnožinu vlastností je možné použiť na zvýšenie úrovne ochrany proti zmenám webových častí v rámci zóny („uzamknutie“).

Vlastnosti zóny webových častí majú predvolené nastavenia alebo správanie. Keď na stránku webových častí pridáte webové časti, niektoré hodnoty týchto vlastností sa nastavia automaticky. Tieto hodnoty vlastností nie sú určené na úpravy v prehľadávači, ale je možné ich upraviť pomocou programu na navrhovanie webových lokalít, ktorý je kompatibilný so službou Windows SharePoint Services, napríklad program Office SharePoint Designer 2007.

Ďalšie informácie o vlastnostiach zón webových častí nájdete v súprave Windows SharePoint Services 3.0 SDK, ktorá je k dispozícii na lokalite venovanej všeobecnému vývoju SharePointu.

Na začiatok stránky

Typy webových častí

Služby Windows SharePoint Services poskytujú niektoré webové časti, ktoré sú pripravené na použitie na stránke. Tieto zabudované webové časti je možné použiť, prispôsobiť, aby vyhovovali požiadavkám alebo vytvoriť nové webové časti a odovzdať ich na použitie prostredníctvom vašej lokality.

Predvolené webové časti

Nasledujúce webové časti sú predvolene zahrnuté do každej lokality a môžu sa prispôsobiť, aby vyhovovali potrebám vášho tímu. Niektoré z týchto webových častí sa môžu pripojiť medzi sebou a vytvoriť tak množstvo jednoznačných riešení:

 • Webová časť Editor obsahu     Webovú časť Editor obsahu môžete použiť na pridanie formátovaného textu, tabuliek, hypertextových prepojení a obrázkov na stránku webových častí.

 • Webová časť formulár     Webovú časť Formulár je možné použiť na pripojenie k stĺpcu s údajmi a jeho filtrovanie v inej webovej časti. Obidve webové časti musíte spustiť na tom istom serveri.

 • Webová časť Obrázok     Webová časť Obrázok slúži na pridanie obrázka alebo grafického prvku na stránku webových častí. Ak chcete jednoduchšie koordinovať obrázok s ostatnými webovými časťami na stránke, môžete v zdieľanom zobrazení pomocou úprav vlastností ovládať zvislé zarovnanie, vodorovné zarovnanie a farbu pozadia obrázka vo vnútri webovej časti Obrázok.

 • Webová časť zobrazenia zoznamu    Webovú časť zobrazenia zoznamu môžete použiť na zobrazenie a úpravu údajov zoznamu alebo knižnice na vašej lokalite a na pripojenie k iným webovým častiam vrátane iných webových častí zobrazenia zoznamu. Zoznamy sú informácie, ktoré zdieľate s členmi tímu a ktoré sa často zobrazujú v tabuľkovom formáte. Zobrazenia zoznamov zobrazujú tieto informácie rôznymi spôsobmi na rôzne účely, napríklad filtrovanie, zoraďovanie alebo výber konkrétnych stĺpcov.

  Poznámka: Neexistuje webová časť s názvom Zoznam. Keď na lokalite vytvoríte zoznam, automaticky sa vytvorí webová časť zobrazenia zoznamu a pomenuje sa podľa zoznamu. Ak vytvoríte zoznam nazvaný napríklad Člny, webová časť Člny bude k dispozícii v galérii Názov lokality. Webová časť automaticky zobrazí údaje obsiahnuté vo vytvorenom zozname.

 • Webová časť Zobrazovač stránok     Webová časť Zobrazovač stránok sa môže použiť na zobrazenie webovej stránky, súboru alebo priečinka na stránke webových častí. Ak sa chcete pripojiť k obsahu, zadajte hypertextové prepojenie, cestu k súboru alebo názov priečinka.

 • Webová časť Používatelia lokality     Webová časť Používatelia lokality slúži na zobrazenie zoznamu používateľov a skupín, ktoré majú povolenie používať lokalitu. Webová časť Používatelia lokality sa automaticky zobrazí na domovskej stránke lokality pracovného priestoru dokumentov. Webovú časť Používatelia lokality je možné pridať na každú stránku webových častí.

  Poznámka: Na lokalitách s nainštalovanými službami Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 a staršími verziami sa webová časť Používatelia lokality nazýva webová časť Členovia.

 • Webová časť XML     Webová časť XML sa môže použiť na zobrazenie jazyka Extensible Markup Language (XML) a použitie jazyka Extensible Stylesheet Language Transformations (XSLT) v jazyku XML pred zobrazením obsahu. Môžete mať napríklad súbor XML, ktorý obsahuje zoznam člnov, cien a prepojení na obrázky člnov. Jazyk XSLT môžete použiť na transformáciu údajov, aby sa zobrazil zoznam člnov a cien, pričom názov lode by bol hypertextovým odkazom, ktorý by otváral obrázok v samostatnom okne.

Webové časti vopred nakonfigurovaného zoznamu

Nasledujúce webové časti sú zabudované do šablóny tímovej lokality služby Windows SharePoint Services. Konfigurujú sa automaticky a sú pripravené na použitie na stránke webových častí pri vytváraní novej tímovej lokality. Pri vytváraní tímovej lokality alebo lokality pracovného priestoru sa použijú rôzne kombinácie týchto webových častí v závislosti od toho, ktorú šablónu lokality vyberiete.

Poznámka: Tieto webové časti sú odvodené od webovej časti zobrazenia zoznamu a používajú vopred nakonfigurované šablóny webových častí na vytvorenie ich jedinečného rozloženia a návrhu. Ak chcete do týchto zoznamov pridať údaje, na paneli Rýchle spustenie kliknite na položku Zobraziť celý obsah lokality a potom na položku Zoznamy. Na stránke celého obsahu lokality kliknite na názov zoznamu, do ktorého chcete pridať údaje.

 • Oznámenia     Webovú časť Oznámenia používajte na zverejnenie správ, stavu a iných čiastkových informácií, ktoré chcete zdieľať s členmi tímu.

 • Kalendár     Webová časť Kalendár sa používa na zobrazenie blížiacich sa udalostí alebo plánov tímu.

 • Prepojenia     Webová časť Prepojenia slúži na zverejnenie hypertextových prepojení na webové stránky, ktoré sú pre tím zaujímavé.

 • Zdieľané dokumenty     Webová časť Zdieľané dokumenty sa používa na zdieľanie súborov z predvolenej knižnice dokumentov s používateľmi lokality.

 • Úlohy     Webová časť Úlohy sa používa na priradenie úlohy členovi tímu, zadanie dátumu jej splnenia a priority a zobrazuje stav a priebeh úlohy.

 • Tímová diskusia     Webová časť Tímová diskusia poskytuje fórum na rozhovory o témach, ktoré sú pre tím zaujímavé.

Vlastné webové časti

Použitím programovacieho prostredia, ktoré je kompatibilné so službou Windows SharePoint Services, ako je napríklad Microsoft Visual Studio, môžu vývojári využívať celú množinu funkcií súčasti Microsoft ASP.NET na vytvorenie vlastných webových častí. Stránka webových častí je súbor ASP.NET (.aspx), pričom webové časti sú odvodené od ovládacích prvkov webového formulára. Na vylepšenie stránok webových častí môžu vývojári vytvoriť vlastné webové časti, ktoré poskytujú nové funkcie. Vývojári môžu do webových častí pridať aj vlastné vlastnosti, na tablu s nástrojmi môžu pridať vlastné zostavovače pre špecializované používateľské rozhrania a pripájať sa do iných webových častí pomocou pripojení webových častí. Ďalšie informácie o vytváraní a nasadzovaní webových častí nájdete v súprave Windows SharePoint Services 3.0 SDK, ktorá je k dispozícii na lokalite venovanej všeobecnému vývoju SharePointu.

Webové časti, ktoré vytvorili iné osoby alebo spoločnosti, je tiež možné použiť. Ak chcete na svoju stránku webových častí alebo lokalitu pridať webovú časť tretej strany, musíte mať príslušné povolenia. Niektoré webové časti sa musia zaviesť priamo na server. Ak na svoju stránku webových častí alebo lokalitu nedokážete pridať webovú časť tretej strany, o pomoc požiadajte svojho správcu.

Na začiatok stránky

Spôsoby používania webových častí a stránok webových častí

Stránky webových častí môžete používať nasledujúcimi spôsobmi:

 • Zlúčenie údajov z rôznych zdrojov.

 • Vykazovanie a sumarizácia dôležitých údajov.

 • Analýza a agregácia údajov (napríklad súčty, celkové počty alebo výpočty).

 • Zhrnutie kľúčových informácií, ktoré chcete zobraziť na začiatku každého dňa.

 • Stanovenie priorít a zvýraznenie údajov o projektoch a zákazníkoch na pomoc pri efektívnom rozhodovaní.

 • Zobrazenie aktuálneho pracovného rozvrhu a informácií o schôdzach na rýchle plánovanie dňa.

 • Získanie rýchleho prístupu k novým obchodným informáciám, správam o počasí a iným obľúbeným webovým lokalitám počas prehľadávania webových lokalít.

Spôsoby vytvárania a prispôsobovania stránok webových častí

Existuje niekoľko spôsobov vytvorenia a prispôsobenia stránky webových častí:

 • Formulár Nová stránka webových častí    Stránky webových častí sa najčastejšie vytvárajú pomocou formulára Nová stránka webových častí. V ponuke Akcie lokality Vzhľad tlačidla kliknite na položku Vytvoriť a kliknutím na položku Stránka webových častí otvorte formulár Nová stránka webových častí. Ak na vytvorenie stránky použijete tento formulár, môžete stránku začať navrhovať priamo v prehliadači. Keď chcete stránku prehľadávať, stačí zavrieť tablu s nástrojmi.

 • Program na navrhovanie webovej lokality    Pomocou programu na navrhovanie webovej lokality, ktorý je kompatibilný so službou Windows SharePoint Services, napríklad program Microsoft Office SharePoint Designer 2007, môžete prispôsobiť stránku webových častí ďalšími spôsobmi, napríklad:

  • prispôsobiť motív stránky webových častí, ktorá predvolene používa motív lokality,

  • upraviť šablónu stránky webových častí alebo vytvoriť novú šablónu,

  • prispôsobiť rozloženie stránky,

  • upraviť vlastnosti zóny,

  • pridať kód HTML alebo ovládacie prvky webovej lokality,

  • zmeniť poradie usporiadania webových častí vnútri zóny,

  • pridať webové časti mimo zóny alebo pridať webovú časť na webovú stránku, ktorá nie je stránkou webových častí,

  • vytvoriť spojenia medzi webovými časťami na rôznych stránkach webových častí,

  • publikovať stránku webových častí na webovej lokalite, na ktorej je spustená služba Windows SharePoint Services,

  • prispôsobiť webovú časť Formulár a používať webovú časť Zobrazenie údajov.

Na začiatok stránky

Podpora webového prehľadávača pre stránky webových častí

Podporu webového prehľadávača pre stránky webových častí je možné rozdeliť do dvoch úrovní:

 • Podpora s úrovňou 1 predstavuje najvyššiu úroveň vizuálnej a funkčnej podpory. K prehľadávačom s podporou úrovne 1 patria najnovšie verzie programu Microsoft Internet Explorer pre systém Microsoft Windows.

 • V podpore s úrovňou 2 nemajú niektoré prehľadávače k dispozícii niekoľko vizuálnych a funkčných vlastností a niektoré ďalšie funkcie sú obmedzené a fungujú iným spôsobom ako v prehľadávačoch úrovne 1. Väčšina funkcií je však stále používateľom k dispozícii. K prehľadávačom s podporou úrovne 2 patrí program Firefox 1.5 alebo jeho novšie verzie pre systém Windows a program Netscape Navigator 8.0 alebo jeho novšie verzie pre systém Windows. Prehľadávače úrovne 2 nepodporujú centrálnu správu služby Windows SharePoint Services 3.0.

Poznámka: Prehľadávače úrovne 2 nepodporujú vytváranie spojení medzi webovými časťami.

V nasledujúcej tabuľke je uvedená úroveň podpory, ktorú poskytujú niektoré bežné prehľadávače.

Minimálna verzia prehľadávača

Operačný systém

Úroveň 1

Úroveň 2

Internet Explorer 6.x

Windows

Áno

Áno

Internet Explorer 6.x, 64-bitová verzia

Windows

Áno

Áno

Internet Explorer 7

Windows

Áno

Áno

Firefox 1.5

Windows

Nie

Áno

Netscape 8.0

Windows

Nie

Áno

Firefox 1.5

Unix

Nie

Áno

Netscape 7.2

Unix

Nie

Áno

Mozilla 1.7.12

Unix

Nie

Áno

Safari 2.0.2

Macintosh

Nie

Áno

Firefox 1.5

Macintosh

Nie

Áno

Iné

Iné

Nie

Nie

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×