Úvodné informácie o ovládacích prvkoch

Všetky formuláre programu InfoPath, ktoré sa vypĺňajú, sú založené na základnej šablóne formulára. Ak chcete navrhovať a publikovať interaktívne ľahko ovládateľné šablóny formulárov, môžete použiť program Microsoft Office InfoPath. Šablóna formulára určuje vzhľad a správanie výsledného formulára.

Pri vypĺňaní formulára sa vkladajú informácie zadávaním do textových polí, kliknutím na položky v zozname, začiarknutím políčok alebo vykonaním ďalších akcií. Grafické objekty používateľského rozhrania sa nazývajú ovládacie prvky. Ovládacie prvky môžete použiť na zobrazenie údajov alebo možností, vykonávanie akcií, alebo na uľahčenie vytvorenia jednoduchšieho používateľského rozhrania formulára.

Okrem štandardných ovládacích prvkov, napríklad textových polí alebo zoznamov, program InfoPath obsahuje množstvo nových ovládacích prvkov, napríklad opakujúce sa tabuľky, skupiny výberu, alebo voliteľné skupiny. Tieto typy ovládacích prvkov umožnia navrhovať variabilné šablóny formulárov, ktoré sa prispôsobia používateľom. V šablóne formulára s vyúčtovaním výdavkov môžete napríklad použiť opakujúcu sa tabuľku, ktorá umožní používateľom vkladať iba toľko položiek výdavkov, koľko potrebujú.

Informácia vložená do kontrolného prvku sa ukladá do zdroj údajov formulára. Keď navrhujete šablónu formulára, obvykle na vkladanie ovládacích prvkov použijete pracovnú tablu Ovládacie prvky, aj keď môžete ovládacie prvky vkladať presúvaním pole a skupina z pracovného panela Zdroj údajov do šablóny formulára.

Vzhľad ovládacích prvkov môžete prispôsobiť vložením písma, farby alebo zarovnania textu do ovládacích prvkov, predvolenej hodnoty ovládacieho prvku a typ údajov alebo ďalších vlastností, napríklad obrazovkový komentár, ktorý sa zobrazí vtedy, keď používateľ ponechá ukazovateľ myši na ovládacom prvku. Prispôsobiť môžete aj správanie ovládacích prvkov, napríklad ich schopnosť filtrovať informácie alebo reagovať na pravidlo.

Tip: Ak chcete zobraziť vlastnosti ovládacieho prvku, dvakrát kliknite na ovládací prvok na šablóne formulára.

Obsah článku

Ovládacie prvky a zdroj údajov

Spôsoby vkladania ovládacích prvkov do šablóny formulára

Typy ovládacích prvkov

Informácie týkajúce sa kompatibility

Ovládacie prvky a zdroj údajov

Takmer všetky ovládacie prvky na formulári programu Microsoft Office InfoPath sú priradené alebo viazať na zdroj údajov šablóny formulára. Väčšina ovládacích prvkov vrátane blokov textu, začiarkavacích políčok a zoznamov sú viazané na polia v zdroji údajov. Ak ovládací prvok nie je viazaný na zdroj údajov, alebo ak väzba nie je správna, informácie, ktoré sú vkladané do takéhoto ovládacieho prvku nemôžu byť v súbore základného formulára (.xml) správne uložené.

Keď navrhujete šablónu formulára programu InfoPath, môžete určiť, či majú byť polia v zdroji automaticky vytvorené vždy, keď vložíte ovládací prvok, alebo môžete ovládací prvok na existujúce pole naviazať manuálne.

V nasledujúcom príklade návrhár formulára vložil do šablóny formulára blok textu Priezvisko. Blok textu je viazaný na pole lastName v zdroji údajov šablóny formulára.

Relationship between control on form template and field in data source

Keď používateľ vypĺňa formulár založený na tejto šablóne formulára, vkladá meno do bloku textu Priezvisko. Program InfoPath uloží tieto údaje ako dokument Extensible Markup Language (XML), ako je zobrazené na nasledujúcom obrázku.

Data entered in the text box is saved as XML

Typ ovládacieho prvku a k nemu priradené pole určujú typ informácií, ktoré je možné zadať do ovládacieho prvku, rovnako ako aj spôsob zadávania týchto informácií. Ak napríklad máte v šablóne formulára ovládací prvok výberu dátumu, ktorý je viazaný na pole s dátumovým typ údajov, potom je možné vkladať údaje iba do tohto ovládacieho prvku. Ak sa používatelia pokúsia do takého ovládacieho prvku vložiť ďalšie údaje, napríklad meno alebo adresu, program InfoPath zobrazí chybu overenia údajov.

Poznámka: Okrem hlavného zdroja údajov môžete pre šablónu formulára vytvoriť pripojenie údajov k dokumentom XML, databázam, webovým službám, knižniciam a zoznamom služby Microsoft Windows SharePoint Services. Tieto pripojenia údajov vedú k sekundárny zdroj údajov, ktorý môže byť použitý na vyplnenie zoznamov alebo poskytnutie hodnôt pre bloky textu a ďalšie ovládacie prvky.

Na začiatok stránky

Spôsoby vkladania ovládacích prvkov do šablóny formulára

Keď navrhujete šablónu formulára, môžete na vloženie ovládacích prvkov použiť pracovnú tablu Ovládacie prvky. Môžete vybrať automatické vytvorenie zdroja údajov šablóny formulára po vložení ovládacieho prvku. V takom prípade sa pole alebo skupina vytvorí v zdroji údajov pre každý pridaný ovládací prvok automaticky. Alebo môžete vybrať naviazanie každého ovládacieho prvku na existujúce pole alebo skupinu v zdroji údajov v šablóne formulára. Výberom tejto možnosti sa po vložení ovládacieho prvku zobrazí výzva na výber poľa alebo skupiny zo zdroja údajov.

Tip: Na prepínanie medzi automatickým vytváraním zdroja údajov a viazaním ovládacích prvkov na existujúce pole alebo skupinu použite začiarkavacie políčkoAutomaticky vytvoriť zdroj údajov na pracovnej table Ovládacie prvky.

Ovládacie prvky môžete vložiť aj presunutím polí alebo skupín z pracovnej tably Zdroj údajov do šablóny formulára. Vždy, keď presuniete pole alebo skupinu do šablóny formulára, program InfoPath navrhne ovládací prvok, ktorý je pre pole alebo skupinu najvhodnejší. Ak má pole napríklad dátumový typ údajov, program InfoPath navrhne prvok výberu dátumu.

Na začiatok stránky

Typy ovládacích prvkov

Pracovná tabla Ovládacie prvky obsahuje viac ako 30 rozličných ovládacích prvkov, ktoré môžete pridať do šablóny formulára. Tieto ovládacie prvky môžu byť zoskupené do nasledujúcich kategórií:

 • Ovládacie prvky Štandardný

 • Ovládacie prvky Opakujúci sa a voliteľný

 • Ovládacie prvky Súbor a obrázok

 • Ovládacie prvky Spresniť

 • Ovládacie prvky Vlastný

Nasledujúce tabuľky popisujú účel každého ovládacieho prvku.

Ovládacie prvky Štandardný

Kategória ovládacích prvkov Štandardný obsahuje ovládacie prvky, ktoré sa obvykle obvykle spájajú so zhromažďovaním a zobrazovaním informácií. Tieto ovládacie prvky zahŕňajú bloky textu, zoznamy, začiarkavacie políčka alebo tlačidlá.

Ovládací prvok

Ikona

Popis

Blok textu

Obrázok tlačidla

Najpoužívanejší ovládací prvok formulára. Do bloku textu je možné vložiť akýkoľvek neformátovaný text, napríklad vety, názvy, čísla, dátumy alebo čas. Bloky textu nemôžu obsahovať formátovaný text.

Pole pre text typu rich-text

Button image

Ovládací prvok, ktorý môže obsahovať formátovaný text, vrátane tučného textu alebo kurzívy a rôzneho písma, veľkostí a farieb písma. Okrem toho je možné do poľa pre text typu rich-text vložiť obrázky, zoznamy alebo tabuľky.

Rozbaľovací zoznam

Button Image

Ovládací prvok, ktorý zobrazuje zoznam možností v poli. Ak chcú používatelia vybrať položku zo zoznamu, kliknutím na šípku sa otvorí zoznam možností. Možnosti môžu pochádzať z manuálne vytvoreného zoznamu, z hodnôt v zdroji údajov formulára alebo z hodnôt pochádzajúcich z pripojenia údajov k dokumentu XML, databáze, webovej službe alebo ku knižnici alebo k zoznamu služby Microsoft Windows SharePoint Services.

Pole so zoznamom

Button Image

Ovládací prvok, ktorý zobrazuje zoznam možností v poli, z ktorého je možné vybrať príslušnú položku alebo zadať vlastnú. Možnosti môžu pochádzať z manuálne vytvoreného zoznamu, z hodnôt v zdroji údajov formulára alebo z hodnôt pochádzajúcich z pripojenia údajov k dokumentu XML, databáze, webovej službe alebo ku knižnici alebo k zoznamu služby Windows SharePoint Services.

Zoznam

obrázok tlačidla

Ovládací prvok, ktorý zobrazuje zoznam možností v poli, z ktorého sa vyberá príslušná položku. Možnosti môžu pochádzať z manuálne vytvoreného zoznamu, z hodnôt v zdroji údajov formulára alebo z hodnôt, ktoré pochádzajú z pripojenia údajov k dokumentu XML, databáze, webovej službe alebo ku knižnici alebo k zoznamu služby Windows SharePoint Services.

Výber dátumu

Button image

Ovládací prvok, ktorý obsahuje pole, do ktorého je možné zadávať dátum a tlačidlo kalendára, ktorý umožňuje výber dátumu.

Začiarkavacie políčko

Obrázok tlačidla

Ovládací prvok, ktorý pridaním alebo odstránením znaku začiarknutia z malého štvorcového políčka umožňuje nastaviť hodnoty áno/nie alebo pravda/nepravda.

Prepínač

Obrázok tlačidla

Ovládací prvok, ktorý umožňuje nastavenie navzájom sa vylučujúcich možností výberu. Keď je vybratý jeden prepínač v skupine, výber ďalších prepínačov sa zruší. Skupina prepínačov je viazaná na jedno pole v zdroji údajov a každý prepínač ukladá v tomto poli inú hodnotu.

Tlačidlo

Button image

Ovládací prvok, ktorý sa okrem iného používa na odosielanie formulára alebo dotazu databázy. K tlačidlu môžete priradiť aj pravidlá alebo vlastný kód, ktorý sa spustí kliknutím na tlačidlo.

Sekcia

Button Image

Ovládací prvok, ktorý obsahuje ďalšie prvky. Sekcie môžu obsahovať ktorékoľvek z ovládacích prvkov zobrazených na pracovnej table Ovládacie prvky, vrátane ďalších sekcií.

Ovládacie prvky Opakujúci sa a voliteľný

Kategória ovládacích prvkov Opakujúci sa a voliteľný obsahuje ovládacie prvky zoznam, opakujúca sa tabuľka, opakujúca sa sekcia, a voliteľná sekcia. Tieto ovládacie prvky umožňujú pri vypĺňaní formulára vkladať položky zoznamu, riadky, súbory záznamov a voliteľné informácie.

Ovládací prvok

Ikona

Popis

Voliteľná sekcia

Button image

Ovládací prvok, ktorý obsahuje ďalšie ovládacie prvky a používa sa na vkladanie ďalších informácií, ktoré nie sú pre všetkých používateľov potrebné na vypĺňanie. Pri vypĺňaní formulára, ktorý obsahuje voliteľnú sekciu, je možné vybrať, či sa má voliteľná sekcia vložiť do formulára.

Opakujúca sa sekcia

Button Image

Ovládací prvok, ktorý obsahuje ďalšie prvky a používa sa na poskytnutie zaznamenaných údajov, napríklad záznamov databázy zamestnancov. Pri vyplnení formulára, ktorý obsahuje opakujúcu sa sekciu, je možné pridať dodatočné výskyty opakujúcej sa sekcie.

Opakujúca sa tabuľka

Button image

Ovládací prvok, ktorý zobrazuje opakujúcu sa informáciu v štruktúre tabuľky. Každá položka sa zobrazí v novom riadku opakujúcej sa tabuľky. Pri vypĺňaní formulára je možné podľa potreby pridať alebo odstrániť riadky v opakujúcej sa tabuľke. Opakujúce sa tabuľky môžu obsahovať ďalšie ovládacie prvky.

Vodorovná opakujúca sa tabuľka

Button image

Ovládací prvok, ktorý zobrazuje opakujúcu sa informáciu v štruktúre tabuľky. Každá položka sa zobrazí v novom stĺpci opakujúcej sa tabuľky. Pri vypĺňaní formulára je možné podľa potreby pridať alebo odstrániť stĺpce v opakujúcej sa tabuľke. Vodorovné opakujúce sa tabuľky môžu obsahovať ďalšie ovládacie prvky.

Predloha alebo podrobnosti

Button image

Ovládací prvok, ktorý je aktuálnou množinou opakujúcich sa navzájom súvisiacich ovládacích prvkov. Ovládací prvok predlohy je vždy opakujúcou sa tabuľkou a ovládací prvok podrobností môže byť opakujúcou sa tabuľkou alebo opakujúcou sa sekciou. Ovládacie prvky Predloha a podrobnosti umožňujú pracovať efektívnejšie s veľkým objemom údajov. Ak napríklad šablóna formulára zobrazuje záznamy databázy zamestnancov, môžete určiť, aby sa v ovládacom prvku predlohy zobrazila iba podskupina informácií o každom zamestnancovi. Po výbere záznamu (riadka) v ovládacom prvku predlohy môže ovládací prvok podrobnosti zobraziť detailnejšie informácie o zamestnancovi.

Zoznam s odrážkami

Button image

Ovládací prvok, ktorý podľa potreby umožňuje pridanie alebo odstránenie položiek zoznamu s odrážkami vo formulári. Ovládacie prvky zoznamu s odrážkami sú vhodné na vloženie jednoduchého textu, ktorý sa opakuje, napríklad zoznamu položiek akcií v šablóne formulára programu schôdzí.

Očíslovaný zoznam

Button image

Ovládací prvok, ktorý podľa potreby umožňuje pridanie alebo odstránenie očíslovaného zoznamu položiek vo formulári. Ovládacie prvky očíslovaný zoznam sú vhodné na vloženie jednoduchého textu, ktorý sa opakuje a označujú niektoré typy zoraďovania, napríklad zoznam položiek akcií v šablóne formulára programu schôdzí.

Obyčajný zoznam

Button image

Ovládací prvok, ktorý podľa potreby umožňuje pridanie alebo odstránenie zoznamu položiek vo formulári. Ovládacie prvky obyčajného zoznamu sú vhodné na vloženie textu, ktorý sa opakuje, napríklad zoznam účastníkov v akcií v šablóne formulára žiadosti o schôdzu.

Zoznam s možnosťou výberu viacerých položiek

Button image

Ovládací prvok, ktorý zobrazuje zoznam možností, ktorý sa zobrazí ako posúvateľný zoznam začiarkavacích políčok. Je možné vybrať potrebný počet začiarkavacích políčok a dokonca pridanie vlastných nastavení v závislosti od návrhu šablóny formulára.

Ovládacie prvky Súbor a obrázok

Šablónu formulára môžete navrhnúť tak, aby bolo možné pri vypĺňaní formulárov vložiť súbory príloh alebo obrázkov založených na šablóne formulára. Okrem toho bude možné pri vypĺňaní formulárov programu InfoPath v počítači Tablet PC používať špeciálny ovládací prvok obrázka nakresleného rukou, ktorý umožňuje vytváranie a ukladanie rukou nakreslených obrázkov.

Ovládací prvok

Ikona

Popis

Príloha súboru

Obrázok tlačidla

Ovládací prvok, ktorý umožňuje priloženie súborov k vlastným formulárom. Každý ovládací prvok prílohy súboru povoľuje priloženie jedného súboru. V prípade potreby, je možné obmedzenie typov súborov. Ak používatelia chcú priložiť viacero súborov, je možné ovládací prvok súboru prílohy vložiť do opakujúceho sa prvku.

Obrázok

Button image

Ovládací prvok, ktorý môže byť vložený do šablóny formulára ako statický prvok, napríklad menovka alebo pozadie, alebo môže umožniť vloženie obrázok ako časti formulára. Ovládacie prvky obrázka môžu ukladať obrázok na formulári alebo môžu ukladať adresu (URL), ktorá odkazuje na umiestnenie uloženého obrázka.

Obrázok nakreslený rukou

Button image

Ovládací prvok, ktorý umožňuje v počítači Tablet PC pridanie rukou nakresleného obrázka do formulárov, či už v rámci ovládacieho prvku alebo na obrázok pozadia.

Ovládacie prvky Spresniť

Ovládacie prvky Spresniť sú ovládacie prvky, ktoré sa zrejme používajú zriedkavejšie ako štandardné ovládacie prvky, alebo sa používajú iba v špeciálnych prípadoch.

Ovládací prvok

Ikona

Popis

Hypertextové prepojenie

Obrázok tlačidla

Ovládací prvok, ktorý sa používa na prepojenie na adresu URL. Šablóna formulára, ktorá napríklad zobrazuje informácie o zozname produktov, môže obsahovať hypertextové prepojenia na webové stránky s informáciami o produktoch. Ovládacie prvky Hypertextové prepojenie môžu odkazovať na niektorý intranetový alebo internetový webový server.

Pole s výrazom

Button image

Ovládací prvok, ktorý je určený iba na čítanie. Polia s výrazom môžete použiť na zobrazenie textu iba na čítanie, ktorý zobrazuje hodnoty iného ovládacieho prvku na formulári, alebo na vytvorenie vzorcov založených na výraze jazyk XPath.

Zvislá menovka

Button image

Textová menovka určená iba na čítanie, ktorá sa na šablóne formulára zobrazuje v 90 stupňovom uhle. Zvislá menovka sa často používa ako hlavička stĺpcov v opakujúcich sa tabuľkách.

Posuvná oblasť

Button image

Ovládací prvok s ďalšími ovládacími prvkami s pevnou veľkosťou. Obsahuje posúvače, ktorými sa posúvaním zobrazujú informácie ktoré sú mimo zobrazenia. Posuvné oblasti sú užitočné obzvlášť vtedy, keď sekcia formulára obsahuje množstvo údajov a nie je potrebné ich vidieť všetky naraz.

Vodorovná oblasť

Button Image

Ovládací prvok, ktorý obsahuje ďalšie prvky, a ktorý sa používa na umiestnenie ďalších prvkov vedľa seba na šablónu formulára.

Skupina výberu

Button image

Ovládací prvok, ktorý obsahuje viac sekcia výberu, ktoré následne obsahujú ďalšie ovládacie prvky. Každá sekcia výberu v skupine výberu predstavuje samostatnú možnosť v zostave navzájom sa vylučujúcich výberov. Pri vypĺňaní formulára je možné nahradenie predvolenej sekcie výberu inou sekciou výberu. Na šablóne formulára žiadosti o zamestnanie napríklad môžete použiť skupinu výberu, ktorá umožní vloženie domáceho telefónneho čísla alebo telefónneho čísla do práce.

Opakujúca sa skupina výberu

Button image

Ovládací prvok, ktorý zobrazí viaceré sekcie výberu v opakujúcej sa štruktúre. Pri vypĺňaní formulára je možné podľa potreby pridanie, odstránenie alebo nahradenie ďalších opakujúcich sa skupín výberu. Na šablóne formulára informácií o zamestnancoch môžete použiť opakujúcu sa skupinu výberu a umožniť vloženie viacerých núdzových kontaktov. Pre každý kontakt je možné nahradenie informácie o domácej adrese informáciou o pracovnej adrese.

Sekcia výberu

Button image

Ovládací prvok, ktorý obsahuje ďalšie ovládacie prvky, a ktorý by sa mal vždy zobraziť v skupine výberu alebo v opakujúcej sa skupine výberu. Sekcie výberu sú vhodné, ak potrebujete pridať viac výberov do existujúcej skupiny výberu. Ak vložíte sekciu výberu inde ako do skupiny výberu, program InfoPath automaticky vloží sekciu výberu do novej skupiny výberu.

Opakujúca sa rekurzívna sekcia

Button image

Ovládací prvok, ktorý obsahuje ďalšie ovládacie prvky a môže byť vložený sám do seba. Opakujúcu sa rekurzívnu sekciu môžete použiť na vytvorenie hierarchického obsahu, napríklad prehľadu.

Ovládacie prvky Vlastný

Ak chcete vytvoriť vlastné ovládacie prvky, môžete použiť Sprievodcu pridaním vlastného ovládacieho prvku, vrátane ovládacích prvkov Microsoft ovládací prvok ActiveX a častí šablóny, dostupných v programe InfoPath. Vlastný ovládací prvok nie je v programe InfoPath vložený predvolene.

Ovládací prvok

Popis

Časť šablóny

Prispôsobená množina ovládacích prvkov, ktorá zahŕňa rozloženie, nastavenie vlastností a ďalšie aspekty správania ovládacieho prvku, ktoré môžu byť uložené na opakované použitie vo viacerých šablónach formulára. Po vytvorení časti šablóny použite Sprievodcu pridaním vlastného ovládacieho prvku na importovanie časti šablóny do režim návrhu, aby ste ju mohli použiť vo vlastnej šablóne formulára.

Ovládací prvok ActiveX

Ovládací prvok, ktorý nie je súčasťou programu InfoPath, ale ktorý môže byť pridaný na pracovnú tablu Ovládacie prvky. Môžete vybrať z existujúcich ovládacích prvkov ActiveX, ktoré sú registrované v počítači, alebo môžete použiť vlastné ovládacie prvky vyvinuté pre určité obchodné požiadavky. Ak ste napríklad vyvinuli šablónu formulára pre finančné prostredie, môžete vyvinúť ovládací prvok ActiveX, ktorý umožňuje zobrazenie informácií o akciách v šablóne formulára. Po vytvorení alebo umiestnení ovládacieho prvku ActiveX môžete použiť Sprievodcu pridaním vlastného ovládacieho prvku na importovanie ovládacieho prvku do režimu návrhu, aby ste ho mohli použiť vo vlastnej šablóne formulára.

Na začiatok stránky

Informácie týkajúce sa kompatibility

Pri navrhovaní šablóny formulára v programe InfoPath môžete vybrať špecifický režim kompatibility na vytvorenie šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom. Ak je šablóna formulára kompatibilná s prehľadávačom publikovaná na serveri so službami InfoPath Forms Services, čo znamená, že je pre prehľadávač povolená, formuláre vychádzajúce zo šablóny formulára je možné prezerať vo webovom prehľadávači. Keď navrhujete šablónu formulára kompatibilnú s prehľadávačom, niektoré ovládacie prvky nie sú na pracovnej table Ovládacie prvky k dispozícii, pretože sa vo webovom prehľadávači nemôžu zobraziť. Nasledujúce ovládacie prvky nie sú v šablónach formulára kompatibilných s prehľadávačom podporované:

 • Pole so zoznamom

 • Zoznamy s možnosťou výberu viacerých položiek

 • Ovládacie prvky Predloha alebo podrobnosti

 • Ovládacie prvky zoznam s odrážkami, očíslovaný zoznam a obyčajný zoznam

 • Ovládacie prvky obrázok a obrázok nakreslený rukou

 • Ovládacie prvky Obrázok nakreslený rukou

 • Zvislé menovky

 • Posuvné oblasti

 • Vodorovné oblasti

 • Vodorovné opakujúce sa tabuľky

 • Ovládacie prvky skupina výberu, opakujúca sa skupina výberu a sekcia výberu

 • Opakujúce sa rekurzívne sekcie

 • Ovládacie prvky ActiveX

Môžete vybrať aj návrh časť šablóny a Microsoft Office InfoPath 2007 šablóny formulára, ktoré nie sú kompatibilné s programom Microsoft Office InfoPath 2003. V časti šablóny nie sú ovládacie prvky ActiveX podporované a preto sú na pracovnej table Ovládacie prvky skryté. V spätne kompatibilných šablónach formulárov nie sú polia so zoznamom a zoznamy s možnosťou výberu viacerých položiek podporované. Po otvorení šablóny formulára v programe InfoPath 2003 sa polia so zoznamom otvoria ako rozbaľovacie zoznamy a zoznamy s možnosťou výberu viacerých položiek sa otvoria ako zoznamy s odrážkami.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×