Úvod k tabuľkám

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Pri používaní databázy, ktoré ste uložili údajov v tabuľkách – tematických zoznamov, ktoré obsahujú údaje, ktoré sú usporiadané v záznamoch. Napríklad, môžete vytvoriť tabuľku kontakty na ukladanie zoznam mená, e-mailové adresy a telefónne čísla.

Tento článok poskytuje prehľad tabuliek v Microsoft Access 2010 a predstavuje funkcie nový alebo odstránený tabuliek. Tento článok tiež vysvetľuje, ako vytvoriť tabuľku, ako pridať polia do tabuľky, nastavení tabuľky primárny kľúč a ako nastaviť vlastnosti poľa a tabuľky.

Pri návrhu databázy by ste mali začať plánovaním všetkých jej tabuliek a definovaním vzťahov medzi týmito tabuľkami. Skôr ako vytvoríte tabuľky, starostlivo zvážte svoje požiadavky a určite všetky tabuľky, ktoré potrebujete. Úvodné informácie o plánovaní a návrhu databázy nájdete v článku Základy návrhu databázy a v prepojeniach v časti Pozrite tiež.

Poznámka : Návrhové zobrazenie nie je k dispozícii vo webových tabuľkách. Namiesto toho môžete použiť funkcie návrhu, ktoré sú teraz súčasťou údajového zobrazenia. Ďalšie informácie o návrhu webovej databázy nájdete v článku Vytvorenie databázy na zdieľanie na webe.

Obsah tohto článku

Prehľad

Špecifikácie tabuľky

Čo je nové

Vytvorenie novej tabuľky

Nastavenie primárneho kľúča tabuľky

Nastavenie vlastností tabuľky

Pridanie poľa do tabuľky

Vytvorenie vypočítavaného poľa

Nastavenie vlastností poľa

Prehľad

Tabuľka je databázový objekt používaný na ukladanie údajov o konkrétnom predmete (napríklad o zamestnancoch alebo produktoch). Tabuľka sa skladá zo záznamov a polí.

Každý záznam obsahuje údaje o jednej inštancii predmetu tabuľky, ako napríklad o konkrétnom zamestnancovi. Záznam sa bežne nazýva riadkom alebo inštanciou.

Každé pole obsahuje údaje o jednom aspekte predmetu tabuľky, ako napríklad krstné meno alebo e-mailová adresa. Pole sa bežne nazýva stĺpcom alebo atribútom.

Záznam sa skladá z hodnôt poľa, ako napríklad Contoso, Ltd. alebo meno@microsoft.sk. Hodnota poľa sa bežne nazýva fakt.

Tabuľka Zákazníci v prístup zobrazujúca rozloženie záznamov a polí

1. záznam

2. pole

3. hodnoty poľa

Databáza môže obsahovať mnohé tabuľky, z ktorých každá ukladá informácie o inom predmete. Každá tabuľka môže obsahovať mnoho polí rôznych typov údajov vrátane textu, čísel, dátumov a hypertextových prepojení.

Externé údaje

Môžete vytvoriť prepojenie na rôzne externé zdroje údajov, ako napríklad ďalšie databázy, textové súbory a zošity programu Excel. Keď vytvoríte prepojenie na externé údaje, program Access môže toto prepojenie používať tak, ako keby išlo o tabuľku. V závislosti od externého zdroja údajov a spôsobu vytvorenia prepojenia môžete upravovať údaje v prepojenej tabuľke a vytvárať vzťahy, ktoré zahŕňajú prepojenú tabuľku. Nemôžete však zmeniť návrh externých údajov pomocou prepojenia.

Vlastnosti tabuľky a poľa

Tabuľky a polia majú vlastnosti, ktoré môžete nastaviť na ovládanie ich charakteristík alebo správania.

Tabuľky a poľa hárkami vlastností
Tabuľka otvorená v návrhovom zobrazení.

1. vlastnosti tabuľky

2. Vlastnosti poľa

V databáze programu Access sú vlastnosti tabuľky atribútmi tabuľky, ktoré ovplyvňujú vzhľad alebo správanie tabuľky ako celku. Vlastnosti tabuľky sa nastavujú v hárku s vlastnosťami tabuľky v návrhovom zobrazení. Ak napríklad chcete určiť predvolené zobrazenie tabuľky, môžete príslušným spôsobom nastaviť vlastnosť tabuľky Predvolené zobrazenie.

Vlastnosť poľa vzťahuje sa na poliach v tabuľke a definuje jeden z poľa vlastnosti alebo pomer správanie poľa. Niektoré vlastnosti poľa môžete nastaviť v údajové zobrazenie. Pomocou tably Vlastnosti poľa tiež môžete nastaviť ľubovoľnú vlastnosť poľa v návrhovom zobrazení.

Typy údajov

Každé pole má priradený typ údajov. Typ údajov poľa označuje druh údajov, ktorý sa v poli ukladá, ako napríklad veľký objem textu alebo priložené súbory.

Nastavenie typu údajov

Typ údajov je vlastnosť poľa, ktorá sa však odlišuje od iných vlastností poľa:

 • Typ údajov tabuľky nastavujete v mriežke návrhu tabuľky, nie na table Vlastnosti poľa.

 • Typ údajov poľa určuje ďalšie vlastnosti poľa.

 • Keď vytvárate pole, musíte určiť typ údajov poľa.

  Poznámka : Zadaním údajov do nového stĺpca v údajovom zobrazení môžete vytvoriť nové pole v programe Access. Po vytvorení poľa zadaním údajov v údajovom zobrazení, Access automaticky priradí typ údajov pre pole, na základe hodnoty, ktoré ste zadali. Ak žiadny iný typ údajov je predpokladané podľa vášho zadania, program Access nastaví typ údajov Text. Ak je to potrebné, môžete zmeniť typ údajov pomocou pása s nástrojmi, súčasťou nového používateľské rozhranie Microsoft Office Fluent.

Príklady automatického zisťovania typu údajov

Nasledovná tabuľka zobrazuje, ako v údajovom zobrazení pracuje automatické zisťovanie typu údajov.

Zadaná hodnota:

Program Office Access 2007 vytvorí pole s typom údajov:

Ján

Text

http://www.contoso.com

Môžete použiť ľubovoľnú platnú predponu pre Internetový protokol. Platné predpony sú napríklad http://, https:// a mailto:.

Hyperlink

1

Number, Long Integer

50 000

Number, Long Integer

50 000.99

Number, Double

50000,389

Number, Double

12/67

Formáty dátumu a času sú rozpoznávané podľa vášho miestneho nastavenia.

Dátum/čas

31. decembra 2006

Dátum/čas

10:50:23

Dátum/čas

10:50:00

Dátum/čas

17:50:00

Dátum/čas

12,50 €

Symbol meny je rozpoznávaný podľa vášho miestneho nastavenia.

Currency

21,75

Number, Double

123,00%

Number, Double

3,46E+03

Number, Double

Vzťahy tabuľky

Aj keď každá tabuľka obsahuje údaje o inom predmete, tabuľky v databáze obyčajne obsahujú údaje o predmetoch, ktoré vzájomne súvisia. Databáza môže napríklad obsahovať:

 • tabuľku zákazníkov obsahujúcu zoznam zákazníkov vašej spoločnosti a ich adresy,

 • katalóg predávaných produktov vrátane cien a obrázkov každej položky,

 • tabuľku objednávok, ktorá sa používa na sledovanie objednávok zákazníka.

Keďže údaje o rôznych predmetoch sa uchovávajú v osobitných tabuľkách, budete potrebovať určitý spôsob previazania údajov dovedna tak, aby ste mohli jednoducho kombinovať súvisiace údaje z uvedených osobitných tabuliek. Ak chcete prepojiť údaje v rôznych tabuľkách, vytvárate vzťahy. Vzťah je logické spojenie medzi dvomi tabuľkami, ktoré určuje polia spoločné pre obidve tabuľky.

Kľúče

Polia, ktoré sú súčasťou tabuľkového vzťahu, sa nazývajú kľúče. Kľúč sa spravidla skladá z jedného poľa, môže však pozostávať aj z viacerých polí. Existujú dva druhy kľúčov:

 • Hlavný kľúč    V tabuľke môže byť iba jeden hlavný kľúč. Primárny kľúč pozostáva z jedného alebo viacerých polí, ktoré jednoznačne identifikovať každý záznam, ktorý uchovávate v tabuľke. Často, je jedinečné identifikačné číslo, napríklad identifikačné číslo, poradové číslo alebo kód, ktorý slúži ako hlavný kľúč. Mať napríklad tabuľku Zákazníci, kde má každý zákazník zákazníkom jedinečné identifikačné číslo. Pole Identifikácia zákazníka je hlavného kľúča tabuľky Zákazníci. Ak hlavný kľúč obsahuje viac ako jedno pole, zvyčajne sa skladá z už existujúcich polí, ktoré, spoločne poskytujú jedinečné hodnoty. Napríklad, môžete použiť kombináciu priezvisko, krstné meno a dátum narodenia ako hlavný kľúč pre tabuľku o ľuďoch.

 • Cudzí kľúč    V tabuľke môže byť tiež jedného alebo viacerých cudzích kľúčov. Cudzí kľúč obsahuje hodnoty, ktoré zodpovedajú hodnoty hlavného kľúča inej tabuľky. Mať napríklad tabuľku objednávky, v ktorom každú objednávku obsahuje identifikačné číslo zákazníka, zodpovedajúci záznam v tabuľke Zákazníci. Pole Identifikácia zákazníka je cudzí kľúč z tabuľky objednávky.

Zhodnosť hodnôt medzi kľúčovými poľami tvorí základ tabuľkového vzťahu. Tabuľkový vzťah sa používa na kombinovanie údajov zo súvisiacich tabuliek. Predpokladajme, že máte tabuľku Zákazníci a tabuľku Objednávky. V tabuľke Zákazníci je každý záznam identifikovaný poľom hlavného kľúča – identifikáciou.

Ak chcete priradiť ku každej objednávke zákazníka, znamená to, že do tabuľky Objednávky pridávate pole cudzieho kľúča, ktoré zodpovedá poľu identifikácie tabuľky Zákazníci, a potom vytvárate vzťah medzi uvedenými dvomi kľúčmi. Keď pridáte záznam do tabuľky Objednávky, používate hodnotu pre identifikačné číslo zákazníka, ktoré pochádza z tabuľky Zákazníci. Vždy keď si budete chcieť zobraziť akékoľvek informácie o zákazníkovi objednávky, použijete vzťah na identifikovanie toho, ktoré údaje z tabuľky Zákazníci zodpovedajú jednotlivým záznamom v tabuľke Objednávky.

Vzťah medzi tabuľkami programu Access zobrazí v okne vzťahy
Tabuľkový vzťah zobrazený v okne Vzťahy.

1. hlavný kľúč, identifikovaného ikona kľúča vedľa názvu poľa.

2. Cudzí kľúč  – všimnite si absenciu ikony kľúča.

Výhody používania vzťahov

Oddelené uchovávanie údajov v súvisiacich tabuľkách poskytuje nasledujúce výhody:

 • Konzistentnosť.    Keďže každý údaj sa zaznamená v jednej tabuľke a iba raz, nejednoznačnosť alebo nekonzistentnosť sa radikálne obmedzí. Napríklad názov zákazníka sa uloží iba jeden raz do tabuľky o zákazníkoch, neukladáte ho opakovane (a potenciálne nekonzistentne) do tabuľky obsahujúcej údaje o objednávke.

 • Efektívnosť.    Zaznamenávanie údajov na jednom mieste znamená, že použijete menej miesta na disku. Okrem toho menšie tabuľky obvykle vrátia údaje rýchlejšie než veľké tabuľky. Ak nepoužívate osobitné tabuľky pre osobitné predmety, do tabuliek zavediete hodnoty null (absencia údajov) a redundantnosť, čo môže viesť k zbytočnému zaberaniu miesta a zhoršovaniu výkonu.

 • Komplexnosť.    Návrh databázy je zrozumiteľnejší, ak sú predmety správne rozdelené do tabuliek.

Tip : Naplánujte si tabuľky s prihliadnutím na vzťahy. Môžete použiť Sprievodcu vyhľadávaním a vytvoriť pole s cudzím kľúčom, ak tabuľka, ktorá obsahuje príslušný hlavný kľúč, už existuje. Sprievodca vyhľadávaním vytvorí vzťah.

Na začiatok stránky

Špecifikácie tabuľky

V Access 2010 má tabuľka praktické nasledujúce obmedzenia:

Atribút

Maximum

Počet znakov v názve tabuľky

64

Počet znakov v názve poľa

64

Počet polí v tabuľke

255

Počet otvorených tabuliek

2 048 – toto obmedzenie zahŕňa tabuľky interne otvorené programom Access

Veľkosť tabuľky

2 gigabajty mínus miesto potrebné pre systémový objekt

Počet znakov v poli typu Text

255

Počet znakov v poli typu Memo

65 535, ak sa údaje zadávajú pomocou používateľského rozhrania;
2 GB znakov, ak sa zadávajú pomocou programovania

Veľkosť poľa typu OLE Object

1 GB

Počet indexov v tabuľke

32

Počet polí v indexe

10

Počet znakov v overovacom hlásení

255

Počet znakov v pravidle overovania

2 048

Počet znakov v popise tabuľky alebo poľa

255

Počet znakov v zázname (okrem polí typu Memo a OLE Object) v prípade, že vlastnosť poľa Kompresia kódu Unicode je nastavená na Áno

4 000

Počet znakov v nastavení vlastnosti poľa

255

Na začiatok stránky

Čo je nové

Rozdiely v porovnaní s programom Access 2007

Vytvorenie tabuľky v Access 2010 je veľmi podobný proces na vytvorenie tabuľky v programe Access 2007. V Access 2010 existuje niekoľko nových funkcií, ktoré sa týkajú tabuľky:

 • Údajové makrá    Teraz môžete pripojiť makrá na udalosti v tabuľkách, ktorá umožňuje vykonávať akcie kedykoľvek zmeniť, vložené alebo odstránené záznamu. Makrá možno použiť na overenie údajov alebo vykonanie výpočtu, ako je napríklad.

 • Údajový typ výpočtu.    Tento nový typ údajov umožňuje vytvoriť pole, ktoré je založený na výpočet iných polí v tej istej tabuľke. Môžete napríklad vytvoriť celková hodnota pre riadok pole, ktoré obsahuje produkt množstvo a poľa Jednotková cena. Potom, ak aktualizujete pole množstvo alebo jednotková cena, celková hodnota pre riadok sa automaticky aktualizuje.

 • Pripojenie webovej služby    Okrem prepojenia na externé zdroje údajov ako zošitov programu Excel a zoznamy lokality SharePoint, teraz môžete pripojiť k údajom na webových stránkach, ktoré poskytujú rozhranie webovej služby. Napríklad môže prepojenie na údaje webovej lokalite online partnera a potom vytvorte si vlastnú aplikáciu pre zobrazenie produktov a začatie objednávky.

 • Tabuľky a šablóny polí nahrádzajú modely    Access 2007 zavádza šablóny tabuliek a polí šablóny. Šablóny tabuliek boli prázdne tabuľky, ktoré môžete použiť na vytváranie nových tabuliek, ukazovateľov výkonu služby PerformancePoint kompatibilné s týmito vstavané zoznamami aplikácie Windows SharePoint Services:

  • Kontakty

  • Úlohy

  • Problémy

  • Udalosti

  • Aktíva

   V Access 2010 použijete modelov, ak chcete pridať vopred vytvorené časti do databázy. Modely môžu obsahovať tabuľky a môžete sem zahrnúť aj iné druhy databázových objektov, ako sú napríklad dotazy a formuláre.

   Poznámka : Táto téma neobsahuje informácie o modeloch. Ďalšie informácie nájdete v časti Pozrite tiež.

Rozdiely v porovnaní s programom Access 2003

 • Modely nahradili sprievodca tabuľky    V verzie programu Access staršie ako 2007 ste používali sprievodca tabuľky na rýchle vytvorenie tabuľky odpovedaním na niekoľko otázok. V programe Access 2007 tabuľky sprievodcu nahradila tabuľky a poľa šablóny. V Access 2010 modely nahraďte tabuľky a poľa šablóny.

  Poznámka : Táto téma neobsahuje informácie o modeloch. Ďalšie informácie nájdete v časti Pozrite tiež.

 • Vytvorenie údajového hárka     Teraz môžete vytvoriť a úprava tabuliek a polí počas práce v údajovom zobrazení.

Na začiatok stránky

Vytvorenie novej tabuľky

Vytvorte novú tabuľku, ak máte nový zdroj údajov, ktorý nepatrí k žiadnej z existujúcich tabuliek.

Môžete vytvoriť tabuľku, vytvorením novej databázy, vložením tabuľky do existujúcej databázy alebo importom alebo prepojením na tabuľku z iného zdroja údajov, napríklad zošit programu Microsoft Office Excel, dokument programu Microsoft Office Word, textový súbor, webovej služby alebo inú databázu. Keď vytvoríte novú prázdnu databázu, novú prázdnu tabuľku sa automaticky vloží za vás. Potom môžete zadať údaje v tabuľke začať definovaním polí.

Čo chcete urobiť?

Vytvoriť novú tabuľku v novej databáze

Vytvoriť novú tabuľku v existujúcej databáze

Vytvorenie novej tabuľky v novej databáze

 1. Na karte Súbor kliknite na položku Nový a potom na položku Prázdna databáza.

 2. Do poľa Názov súboru zadajte názov súboru pre novú databázu.

 3. Ak chcete prejsť do iného umiestnenia a uložiť databázu, kliknite na ikonu priečinka.

 4. Kliknite na položku Vytvoriť.

  Otvorí sa nová databáza a v údajovom zobrazení sa vytvorí a otvorí nová tabuľka s názvom Tabuľka1.

Vytvorenie novej tabuľky v existujúcej databáze

 1. Na karte Súbor ukážte na položku Otvoriť a potom vykonajte jeden z nasledovných krokov:

  • Ak sa požadovaná databáza nachádza v zozname Naposledy použité databázy, kliknite na ňu v danom zozname.

   – alebo –

  • Ak sa databáza nenachádza v zozname Naposledy použité databázy, v časti Otvoriť dokument kliknite na požadovanú možnosť.

 2. V dialógovom okne Otvorenie vyberte databázu, ktorú chcete otvoriť, a potom kliknite na položku Otvoriť.

 3. Na karte Vytvoriť v skupine Tabuľky kliknite na položku Tabuľka.

  Do databázy sa vloží nová tabuľka a tabuľka sa otvorí v údajovom zobrazení.

Na začiatok stránky

Import alebo prepojenie na vytvorenie novej tabuľky

Importovanie alebo prepojenie na údaje, ktoré je uložené na inom mieste, môžete vytvoriť tabuľku. Môžete importovať alebo prepojiť s údajmi v pracovnom hárku programu Excel, Windows SharePoint Services zoznam, súbor vo formáte XML, inej databáze programu Access, priečinok Microsoft Office Outlook a ďalšie.

Keď importujete údaje, vytvárate kópiu údajov v novej tabuľke v aktuálnej databáze. Následné zmeny zdrojových údajov nebudú mať žiadny vplyv na importované údaje a zmeny importovaných údajov nebudú ovplyvňovať zdrojové údaje. Po pripojení k zdroju údajov a importovaní jeho údajov môžete používať importované údaje bez pripojenia k zdroju. Môžete zmeniť návrh importovanej tabuľky.

Keď vytvoríte prepojenie na údaje, vytvárate prepojenú tabuľku v aktuálnej databáze, ktorá predstavuje „živé“ prepojenie na existujúce informácie, ktoré sú uložené na ľubovoľnom mieste. Keď zmeníte údaje v prepojenej tabuľke, meníte ich v zdroji. Po každej zmene údajov v zdroji sa daná zmena prejaví v prepojenej tabuľke. Počas každého používania prepojenej tabuľky sa budete musieť pripojiť k zdroju údajov. Návrh prepojenej tabuľky nie je možné meniť.

Poznámka : Údaje v pracovnom hárku programu Excel nie je možné upravovať pomocou prepojenej tabuľky. Importujte zdrojové údaje do databázy programu Access a potom vytvorte prepojenie na databázu z programu Excel. Ďalšie informácie o prepájaní na program Access z programu Excel nájdete v Pomocníkovi programu Excel alebo po kliknutí na prepojenia v časti Pozrite tiež.

Vytvorenie novej tabuľky importom alebo prepojením na externé údaje

 1. Na karte Externé údaje v skupine Importovať a prepojiť kliknite na jeden z dostupných zdrojov údajov.

 2. Riaďte sa pokynmi v dialógových oknách, ktoré sa zobrazujú počas jednotlivých krokov.

  V programe Access sa vytvorí nová tabuľka, ktorá sa zobrazí na navigačnej table.

Tip : Môžete tiež importovať zoznam lokality SharePoint alebo vytvoriť prepojenie na tento zoznam pomocou príkazu na karte Vytvoriť.

Na začiatok stránky

Používanie lokality SharePoint na vytvorenie tabuľky

Môžete vytvoriť tabuľku v databáze, ktoré riadia import údajov z alebo prepojenia do zoznamu lokality SharePoint. Môžete tiež vytvoriť nový zoznam lokality SharePoint pomocou preddefinované šablóny. Preddefinované šablóny v Access 2010 obsahujú, kontakty, úlohy, problémy a udalosti.

 1. Na karte vytvoriť kliknite v skupine tabuľky kliknite na položku Zoznamy lokality SharePoint.

 2. Vyberte jednu z nasledovných možností:

  • Vytvorenie zoznamu SharePoint založeného na šablóne

   1. Kliknite na položku Kontakty, Úlohy, Problémy alebo Udalosti.

   2. V dialógovom okne Vytvorenie nového zoznamu zadajte URL adresu lokality SharePoint, kde chcete vytvoriť zoznam.

   3. Do polí Zadajte názov pre nový zoznam a Popis zadajte názov nového zoznamu a jeho opis.

   4. Ak chcete, aby sa prepojená tabuľka po vytvorení otvorila, začiarknite políčko Otvoriť zoznam po dokončení (políčko je predvolene začiarknuté).

  • Vytvorenie nového vlastného zoznamu

   1. Kliknite na položku Vlastné.

   2. V dialógovom okne Vytvorenie nového zoznamu zadajte URL adresu lokality SharePoint, kde chcete vytvoriť zoznam.

   3. Do polí Zadajte názov pre nový zoznam a Popis zadajte názov nového zoznamu a jeho opis.

   4. Ak chcete, aby sa prepojená tabuľka po vytvorení otvorila, začiarknite políčko Otvoriť zoznam po dokončení (políčko je predvolene začiarknuté).

  • Import údajov z existujúceho zoznamu

   1. Kliknite na položku Existujúci zoznam lokality SharePoint.

   2. V dialógovom okne Získanie externých údajov zadajte adresu URL lokality SharePoint obsahujúcej údaje, ktoré chcete importovať.

   3. Kliknite na položku Importovať zdrojové údaje do novej tabuľky v aktuálnej databáze a potom kliknite na položku Ďalej.

   4. Začiarknite políčko každého zoznamu lokality SharePoint, ktorý chcete importovať.

  • Prepojenie na existujúci zoznam

   1. Kliknite na položku Existujúci zoznam lokality SharePoint.

   2. V dialógovom okne Získanie externých údajov – lokalita SharePoint zadajte adresu URL lokality SharePoint obsahujúcej zoznam, na ktorý sa chcete prepojiť.

   3. Kliknite na položku Vytvoriť odkaz na zdroj údajov vytvorením prepojenej tabuľky a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

   4. Začiarknite políčko každého zoznamu lokality SharePoint, na ktorý sa chcete prepojiť.

Na začiatok stránky

Používanie webovej služby na vytvorenie tabuľky

V databáze môžete vytvoriť tabuľku, ktorá sa pripája na údaje na webovej lokalite poskytujúcej rozhranie webovej služby.

Poznámka : Tabuľky webovej služby sú určené iba na čítanie.

 1. Na karte Externé údaje kliknite v skupine importovať a prepojiť kliknite na položku Ďalšie a potom kliknite na položku Data Service s.

 2. Ak pripojenie, ktoré chcete použiť, je už nainštalované, pokračujte krokom 5. V opačnom prípade pokračujte ďalším krokom.

 3. Kliknite na položku Inštalovať nové pripojenie.

 4. Vyberte požadovaný súbor pripojenia a kliknite na položku OK.

 5. V dialógovom okne Vytvorenie prepojenia na údaje webovej služby rozbaľte pripojenie, ktoré chcete použiť.

 6. Vyberte tabuľku, na ktorú sa chcete prepojiť.

  V programe Access sa polia zobrazia na pravej strane dialógového okna.

 7. Voliteľne zadajte názov prepojenej tabuľky do poľa Určiť názov prepojenia. Program Access bude používať tento názov prepojenej tabuľky v navigačnej table.

 8. Kliknite na tlačidlo OK.

  V programe Access sa vytvorí prepojená tabuľka.

Na začiatok stránky

Nastavenie primárneho kľúča tabuľky

Ak zadáte primárny kľúč tabuľky, získate nasledujúce výhody:

 • V programe Access sa automaticky vytvorí index pre primárny kľúč, čo môže zlepšiť výkon databázy.

 • V programe Access sa vykoná overenie, či každý záznam má hodnotu v poli primárneho kľúča.

 • Program Access overí, či je každá hodnota v poli kľúča jedinečná. Jedinečné hodnoty sú mimoriadne dôležité, pretože v opačnom prípade neexistuje spôsob spoľahlivého odlíšenia konkrétneho záznamu od iných záznamov.

Ak sa v údajovom zobrazení vytvorí nová tabuľka, program Access automaticky vytvorí hlavný kľúč a priradí mu názov poľa Identifikácia a typ údajov Automatické číslovanie.

V návrhovom zobrazení môžete meniť alebo odstraňovať hlavný kľúč, alebo nastavovať hlavný kľúč pre tabuľku, ktorá nemá priradený žiadny kľúč.

Určenie polí, ktoré sa budú používať ako primárny kľúč

Niekedy už môžu existovať údaje, ktoré chcete použiť ako hlavný kľúč. Môžu napríklad existovať identifikačné čísla zamestnancov. Ak vytvoríte tabuľku na sledovanie informácií o zamestnancoch, môžete sa rozhodnúť používať existujúcu identifikáciu zamestnanca ako hlavný kľúč pre tabuľku. Je však možné, že identifikácia zamestnanca je jedinečná iba v kombinácii s identifikáciou oddelenia, t. j. obidve polia sa spolu používajú ako hlavný kľúč. Vhodný „kandidát“ na hlavný kľúč má nasledujúce charakteristiky:

 • Každý záznam má jedinečnú hodnotu pre pole alebo kombináciu polí.

 • Pole alebo kombinácia polí nikdy nie je prázdne alebo null, nie je vždy hodnota.

 • Hodnoty sa nemenia.

Ak neexistujú žiadne vhodné údaje na použitie ako hlavný kľúč, môžete vytvoriť nové pole a použiť ho ako hlavný kľúč. Keď vytvoríte nové pole na použitie ako hlavný kľúč, nastavte typ údajov poľa na AutoNumber, čím zaistíte, že budú spĺňať tri charakteristiky uvedené v predchádzajúcom zozname.

Nastavenie alebo zmena primárneho kľúča

 1. Vyberte tabuľku, ktorej primárny kľúč chcete nastaviť alebo zmeniť.

 2. Na karte Domov v skupine Zobrazenia kliknite na položku Zobrazenie a potom na položku Návrhové zobrazenie.

 3. V mriežke návrhu tabuľky vyberte pole alebo polia, ktoré chcete použiť ako primárny kľúč.

  Ak chcete vybrať jedno pole, kliknite na položku selektor riadka pre pole, ktoré chcete.

  Ak chcete vybrať viac než jedno pole, podržte stlačený kláves CTRL a kliknite na selektory riadka jednotlivých polí.

 4. Na karte Návrh v skupine Nástroje kliknite na položku Primárny kľúč.

  Skupina Nástroje na karte Návrh

  Indikátor kľúča sa zobrazí naľavo od poľa alebo polí, ktoré ste určili ako primárny kľúč.

Odstránenie primárneho kľúča

 1. Vyberte tabuľku, ktorej primárny kľúč chcete odstrániť.

 2. Na karte Domov v skupine Zobrazenia kliknite na položku Zobrazenie a potom na položku Návrhové zobrazenie.

 3. Kliknite na položku selektor riadka aktuálneho hlavného kľúča. Ak hlavný kľúč skladá z viacerých polí, podržte stlačený kláves CTRL a potom kliknite na selektor riadka každého poľa.

 4. Na karte Návrh v skupine Nástroje kliknite na položku Hlavný kľúč.

  Skupina Nástroje na karte Návrh

  Indikátor kľúča sa odstráni z poľa alebo polí, ktoré ste predtým určili ako primárny kľúč.

Poznámka : Keď uložíte novú tabuľku bez nastavenia hlavného kľúča, program Access zobrazí výzvu na vytvorenie nového poľa pre hlavný kľúč. Ak kliknete na položku Áno, program Access vytvorí identifikačné pole, ktoré používa typ údajov AutoNumber na poskytnutie jedinečnej hodnoty pre každý záznam. Ak tabuľka už obsahuje pole AutoNumber, program Access ho použije ako primárny kľúč. Ak kliknete na položku Nie, program Access nepridá pole a nenastaví sa žiadny hlavný kľúč.

Na začiatok stránky

Nastavenie vlastností tabuľky

Môžete nastaviť vlastnosti, ktoré sa vzťahujú na celú tabuľku alebo celé záznamy.

 1. Vyberte tabuľku, ktorej vlastnosti chcete nastaviť.

 2. Na karte Domov v skupine Zobrazenia kliknite na položku Zobrazenie a potom na položku Návrhové zobrazenie.

 3. Na karte Návrh v skupine Zobraziť/Skryť kliknite na položku Hárok vlastností.

  Skupina Zobraziť alebo skryť na karte návrh v programe Access

  Zobrazí sa hárok vlastností tabuľky.

 4. Na hárku vlastností kliknite na kartu Všeobecné.

 5. Kliknite na pole naľavo od vlastnosti, ktorú chcete nastaviť, a potom zadajte nastavenie vlastnosti.

  Dostupné vlastnosti tabuľky

  Vlastnosť tabuľky

  Účel

  Zobraziť zobrazenia na lokalite SharePoint

  Určenie, či zobrazenia založené na tabuľke možno zobraziť na lokalite SharePoint.

  Poznámka : Efekt tohto nastavenia závisí od nastavenia vlastnosti databázy Zobraziť všetky zobrazenia na lokalite SharePoint.

  Ďalšie informácie nájdete v časti Pozrite tiež.

  Rozbalený podriadený hárok

  Rozbalenie všetkých podriadených údajových hárkov po otvorení tabuľky.

  Výška podriadeného hárka

  Vyberte niektorú z nasledujúcich možností:

  • Ak chcete, aby sa okno podriadeného údajového hárka rozbalilo a zobrazili sa v ňom všetky riadky, nechajte túto možnosť nastavenú na hodnotu 0".

  • Ak chcete ovládať výšku podriadeného údajového hárka, zadajte požadovanú výšku v palcoch.

  Orientácia

  Nastavte orientáciu zobrazenia podľa toho, či sa váš jazyk číta zľava doprava alebo sprava doľava.

  Popis

  Poskytnutie popisu tabuľky. Popis sa zobrazí v názvoch tlačidiel tabuľky.

  Predvolené zobrazenie

  Nastavenie možností Údajový hárok, Kontingenčná tabuľka alebo Kontingenčný graf ako predvoleného zobrazenia po otvorení tabuľky.

  Overovacie pravidlo

  Zadajte výraz, ktorý musí vrátiť hodnotu TRUE po každom pridaní alebo zmene záznamu.

  Overovací text

  Zadajte hlásenie, ktoré sa zobrazí vtedy, keď záznam porušuje výraz vo vlastnosti Overovacie pravidlo.

  Filtrovanie

  Definovať kritériá na zobrazenie iba zodpovedajúcich riadkov v zobrazení údajového hárka.

  Zoradiť podľa

  Vyberte polia na určenie predvoleného spôsobu zoradenia riadkov v zobrazení údajového hárka.

  Názov podriadeného hárka

  Zadajte, či sa má podriadený údajový hárok zobraziť v údajovom zobrazení, a ak áno, ktorá tabuľka alebo dotaz má poskytnúť riadky pre podriadený údajový hárok.

  Prepájať podriadené polia

  Uvedenie polí v tabuľke alebo dotaze, ktoré sa používajú pre podriadený údajový hárok zhodujúci sa s vlastnosťou Prepojiť nadradené polia určenou pre tabuľku.

  Prepájať hlavné polia

  Uvedenie polí v tabuľke, ktoré sa zhodujú s vlastnosťou Prepojiť podriadené polia určenou pre tabuľku.

  Filtrovať podľa hodnoty pri zavedení

  Automatické použitie kritérií filtrovania vo vlastnosti Filtrovať (nastavením na hodnotu Áno) po otvorení tabuľky v údajovom zobrazení.

  Zoradiť podľa hodnoty pri zavedení

  Automatické použitie kritérií zoradenia vo vlastnosti Zoradiť podľa (nastavením na hodnotu Áno) po otvorení tabuľky v údajovom zobrazení.

  Tip : Chcete získať viac priestoru zadať alebo upraviť nastavenie v poli vlastnosti, stlačte kláves SHIFT + F2 zobrazte pole priblížiť. Ak sa nastavenie vlastnosti Overovacie pravidlo na výraz a by som pomoc pri vytváraní ho, kliknite na položku Tlačidlo Zostavovača vedľa poľa vlastnosti OverovaciePravidlo na zobrazenie nástroja Zostavovač výrazov.

 6. Ak chcete uložiť zmeny, stlačte klávesy CTRL+S.

Na začiatok stránky

Pridanie poľa do tabuľky

Každú časť údajov, ktorú chcete sledovať, uchovávate v poli. Napríklad v tabuľke Kontakty vytvoríte polia pre Priezvisko, Krstné meno, Telefónne číslo a Adresu. V tabuľke Produkty vytvoríte polia pre Názov produktu, Identifikáciu produktu a Cenu.

Skôr než vytvoríte polia, pokúste sa rozdeliť údaje na najmenšie užitočné časti. Je omnoho jednoduchšie neskôr údaje skombinovať, než ich rozdeľovať. Napríklad namiesto poľa Celé meno zvážte možnosť vytvorenia osobitných polí pre Priezvisko a Krstné meno. Potom môžete jednoducho vyhľadávať alebo zoraďovať podľa krstného mena, priezviska alebo obidvoch parametrov. Ak plánujete vytvárať zostavy, vyhľadávať alebo vykonávať výpočty položky údajov, umiestnite túto položku samotnú do poľa. Ďalšie informácie o vytváraní návrhu databázy a vytváraní polí nájdete po kliknutí na prepojenia v časti Pozri tiež.

Po vytvorení poľa môžete nastaviť vlastnosti poľa a ovládať tak jeho vzhľad a správanie.

Pridanie poľa zadaním údajov

Keď vytvoríte novú tabuľku alebo otvoríte existujúcu tabuľku v údajovom zobrazení, môžete pridať pole do tabuľky zadaním údajov do stĺpca Pridať nové pole údajového hárka.

Údajový hárok v Accesse s stĺpca pridať nové pole

1. zadávanie údajov do stĺpca Pridať nové pole.

 1. Vytvorte alebo otvorte tabuľku v údajovom zobrazení.

  Ďalšie informácie o vytvorení tabuľky nájdete v časti Vytvorenie novej tabuľky.

 2. V stĺpci Pridať nové pole zadajte názov poľa, ktoré chcete vytvoriť.

  Použite popisný názov, aby bola identifikácia poľa jednoduchá.

 3. Zadajte údaje do nového poľa.

Na začiatok stránky

Vytvorenie vypočítavaného poľa

Vypočítavané pole sa vytvára v návrhovom zobrazení.

 1. V návrhovom zobrazení otvorte tabuľku, v ktorej chcete vytvoriť vypočítavané pole.

 2. V prvom prázdnom riadku v mriežke návrhu tabuľky v časti Názov poľa zadajte názov vypočítavaného poľa.

 3. V časti Typ údajov vyberte možnosť Vypočítavané.

  Otvorí sa okno Zostavovač výrazov.

 4. Zadajte výpočet, ktorý chcete vykonať v zostavovači výrazov. Napríklad ak má tabuľka Pole1 a Pole2 a chcete vytvoriť vypočítavané pole (Pole3), ktoré sa bude rovnať hodnote v poli Pole1 vydelenej hodnotou v poli Pole2, do zostavovača výrazov zadáte hodnotu [Pole1]/[Pole2].

  Ďalšie informácie o výrazoch nájdete v článku Úvod k výrazom.

 5. Po dokončení zadávania výpočtu kliknite na položku OK.

  Tip : Je vhodné prepnúť sa do údajového zobrazenia a overiť, či vypočítavané pole funguje požadovaným spôsobom.

Na začiatok stránky

Nastavenie vlastností poľa

Po vytvorení poľa môžete nastaviť vlastnosti poľa a ovládať tak jeho vzhľad a správanie.

Nastavením vlastností poľa môžete vykonávať nasledujúce činnosti:

 • ovládať vzhľad údajov v poli,

 • zabrániť zadávaniu nesprávnych údajov do poľa,

 • určovať predvolené hodnoty poľa,

 • zrýchliť vyhľadávanie a zoraďovanie poľa.

Počas práce v údajovom zobrazení môžete nastaviť niektoré dostupné vlastnosti poľa. Ak však chcete získať prístup k úplnému zoznamu vlastností poľa a nastavovať ich, musíte sa prepnúť do návrhového zobrazenia

Nastavenie vlastností poľa v údajovom zobrazení

Počas práce v údajovom zobrazení môžete premenovať pole, zmeniť typ jeho údajov, zmeniť jeho vlastnosť Formát a meniť niektoré ďalšie vlastnosti poľa.

Otvorenie tabuľky v údajovom zobrazení

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku, ktorú chcete otvoriť.

 2. V ponuke odkazov kliknite na položku Údajové zobrazenie.

Premenovanie poľa

Keď pridáte pole zadaním údajov v údajovom zobrazení, program Access automaticky priradí všeobecný názov poľa. Program Access priradí názov Pole1 prvému novému poľu, Pole2 druhému novému poľu ap. Názov poľa sa predvolene používa ako jeho označenie po každom zobrazení poľa (ako napríklad záhlavie stĺpca na údajovom hárku). Premenovanie polí na opisnejšie názvy zjednodušuje ich používanie počas zobrazenia alebo úpravy záznamov.

 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na záhlavie poľa, ktoré chcete premenovať (napríklad Pole1).

 2. V kontextovej ponuke kliknite na položku Premenovať stĺpec.

 3. Do záhlavia poľa zadajte nový názov.

  Názvy polí môžu pozostávať z čísiel a písmen v maximálnej dĺžke 64 znakov vrátane medzier.

Zmena typu údajov poľa

Keď vytvoríte pole zadaním údajov v údajovom zobrazení, program Access preskúma tieto údaje a stanoví vhodný typ údajov pre dané pole. Ak napríklad zadáte hodnotu 1/1/2006, program Access rozpozná tieto údaje ako dátum a nastaví typ údajov pre pole na hodnotu Date/Time. Ak program Access nemôže s určitosťou stanoviť typ údajov, typ údajov sa predvolene nastaví na hodnotu Text.

Typ údajov poľa určuje, ktoré ďalšie vlastnosti poľa môžete nastaviť. Pre pole s typom údajov Hyperlink alebo Memo môžete nastaviť iba vlastnosť Len priložiť.

Môžu sa vyskytnúť prípady, kedy budete chcieť manuálne zmeniť typ údajov poľa. Predpokladajme, že máte čísla miestností, ktoré pripomínajú dátumy (napríklad 10/2001). Ak zadáte hodnotu 10/2001 do nového poľa v údajovom zobrazení, funkcia automatického zisťovania typu údajov vyberie typ údajov Date/Time pre toto pole. Keďže čísla miestností sú popisy a nie údaje, mal by sa použiť typ údajov Text. Ak chcete zmeniť typ údajov poľa, postupujte takto.

 1. Kliknite na kartu Údajový hárok.

 2. V zozname Typ údajov v skupine Typ a formátovanie údajov vyberte požadovaný typ údajov.

  Skupina prístup pás s nástrojmi obrázok údajový typ a formátovanie

  Dostupné typy údajov

  Typ údajov

  Môžete použiť na ukladanie

  Veľkosť

  Text

  Alfanumerické znaky

  Použite pre text alebo čísla, ktoré sa nepoužívajú vo výpočtoch (napríklad Identifikácia produktu). Číselná hodnota, ktoré sú uložené ako text môžu byť zoradené a filtrované viac logicky, ale nie je možné jednoducho použiť na výpočty.

  Maximálne 255 znakov.

  Memo

  Alfanumerické znaky (dlhšie ako 255 znakov) alebo text, ktorý používa formátovanie RTF.

  Používa sa pre text, ktorý je viac než 255 znakov alebo text, ktorý používa formátovanie textu vo formáte RTF. Poznámky, zdĺhavé popisy a odsekov, ktoré používajú formát textu, ako napríklad tučné písmo alebo kurzívu, je dobré príkladov kde použiť pole typu Memo.

  až do 1 gigabajtu znakov alebo do 2 gigabajtov ukladacieho priestoru (2 bajty na znak), z ktorých môžete zobraziť 65 535 znakov v ovládacom prvku.

  Číslo

  Číselné hodnoty (celé čísla alebo zlomky).

  Použiť na uloženie čísla, ktoré sa používajú vo výpočtoch, okrem peňažných hodnôt (použiť typ údajov meny pre peňažné hodnoty).

  1, 2, 4, alebo 8 bajtov alebo 16 bajtov, ak sa použije pre replikácie ID.

  Dátum/čas

  Dátumy a časové údaje.

  Použite pre ukladanie hodnôt dátumu a času. Všimnite si, že každá uložená hodnota zahŕňa dátumovú, ako aj časovú súčasť.

  8 bajtov.

  Currency

  Peňažné hodnoty.

  Použite na ukladanie peňažných hodnôt (meny).

  8 bajtov.

  Automatické číslovanie

  Jedinečné číselnú hodnotu, program Access automaticky vloží po pridaní záznamu.

  Používa sa na vytváranie jedinečných hodnôt, ktoré je možné použiť ako hlavný kľúč. Nezabúdajte, že hodnoty pre polia typu Automatické číslovanie môže byť zvýši postupne alebo zadanej hodnoty alebo priradené náhodne.

  4 bajty, alebo 16 bajtov v prípade, že je pole použité ako replikačný identifikátor.

  Áno/Nie

  Boolovská hodnota hodnoty (áno/nie).

  Môžete použiť jednu z troch formátov: Yes/No, True alebo False, alebo zapnutie/vypnutie.

  1 bit (8 bitov = 1 bajt).

  OLE Object

  Objekty OLE alebo iné binárne údaje.

  Používa sa na ukladanie objekty OLE z iných programov Microsoft Windows.

  Maximálne 1 gigabajt.

  Príloha

  Obrázky, binárne súbory, súbory balíka Office.

  Toto je preferovaný typ údajov na ukladanie digitálnych obrázkov a ľubovoľných typov binárnych súborov.

  Pre komprimované prílohy 2 gigabajty. V prípade nekomprimovaných príloh približne 700kb, v závislosti od stupňa, do ktorého môžu byť komprimované prílohy.

  Hyperlink

  Hypertextové prepojenia.

  Použite na ukladanie hypertextových prepojení, ktoré jedným kliknutím umožnia prístup na webové stránky prostredníctvom adresy URL (Uniform Resource Locator) alebo k súborom použitím názvu vo formáte UNC (universal naming convention). Môžete tiež vytvárať prepojenia na objekty programu Access uložené v databáze.

  až do 1 gigabajtu znakov alebo do 2 gigabajtov ukladacieho priestoru (2 bajty na znak), z ktorých môžete zobraziť 65 535 znakov v ovládacom prvku.

  Sprievodca vyhľadávaním

  Nie je vlastne typ údajov, namiesto toho, spustí sa Sprievodca vyhľadávaním.

  Používajte na spustenie Sprievodcu vyhľadávaním tak, že môžete vytvoriť pole, ktoré používa rozbaľovacieho poľa na vyhľadanie hodnoty v inej tabuľky, dotazu alebo zoznamu hodnôt.

  Založené na tabuľke alebo dotaze: veľkosť viazaného stĺpca.

  Založené na hodnote: veľkosť textového poľa použitého na uloženie hodnoty.

  Poznámka : Maximálna veľkosť súboru databázy programu Access je 2 GB.

  Tipy o typoch údajov

  • Ak chcete optimalizovať výkon, mali by ste použiť najvhodnejšiu hodnotu Veľkosť poľa počas vytvárania poľa Text alebo Číslo. Ak napríklad plánujete ukladať PSČ s predpokladateľnou dĺžkou, určite túto dĺžku ako veľkosť poľa. Veľkosť poľa môžete určiť nastavením hodnoty do poľa vlastnosti Veľkosť poľa. Ďalšie informácie nájdete v téme Nastavenie ďalších vlastností poľa.

  • V prípade telefónnych čísel, čísel dielov a iných čísel, ktoré nebudete používať na matematické výpočty, vyberte typ údajov Text namiesto typu údajov Number. Číselnú hodnotu, ktoré je uložená ako text, možno zoraďovať a filtrovať logickejším spôsobom.

Zmena formátu poľa

Okrem stanovenia typu údajov nového poľa môže program Access nastaviť aj vlastnosť Formát pre dané pole (v závislosti od zadaných údajov). Ak napríklad zadáte hodnotu 10:50, program Access nastaví typ údajov na Date/Time a vlastnosť Formát na hodnotu Stredný čas. Ak chcete manuálne zmeniť vlastnosť poľa Formát, postupujte takto:

 1. Na páse s nástrojmi kliknite na kartu Údajový hárok.

 2. V zozname Formát v skupine Typ a formátovanie údajov zadajte požadovaný formát.

  Poznámka : Zoznam Formát nemusí byť v závislosti od typu údajov poľa dostupný pre niektoré polia (napríklad pre pole Text).

Nastavenie ďalších vlastností poľa

 1. V údajovom zobrazení kliknite na pole, pre ktoré chcete nastaviť vlastnosť.

 2. Na karte Údajový hárok v skupine Typ a formátovanie údajov vyberte vlastnosti, ktoré požadujete.

  Skupina prístup pás s nástrojmi obrázok údajový typ a formátovanie

Na začiatok stránky

Nastavenie vlastností poľa v návrhovom zobrazení

Počas práce s tabuľkou v návrhovom zobrazení môžete nastaviť ľubovoľnú vlastnosť poľa. V návrhovom zobrazení nastavujete typ údajov poľa v mriežke návrhu tabuľky a ďalšie vlastnosti na table Vlastnosti poľa.

Otvorenie tabuľky v návrhovom zobrazení

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku.

 2. V kontextovej ponuke kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

Zmena typu údajov poľa

 1. V mriežke návrhu tabuľky vyhľadajte pole, pre ktoré chcete nastaviť typ údajov.

 2. V stĺpci Typ údajov vyberte zo zoznamu typ údajov.

  Dostupné typy údajov

  Typ údajov

  Môžete použiť na ukladanie

  Veľkosť

  Text

  Alfanumerické znaky

  Použite pre text alebo čísla, ktoré sa nepoužívajú vo výpočtoch (napríklad Identifikácia produktu). Číselná hodnota, ktoré sú uložené ako text môžu byť zoradené a filtrované viac logicky, ale nie je možné jednoducho použiť na výpočty.

  Maximálne 255 znakov.

  Memo

  Alfanumerické znaky (dlhšie ako 255 znakov) alebo text, ktorý používa formátovanie RTF.

  Používa sa pre text, ktorý je viac než 255 znakov alebo text, ktorý používa formátovanie textu vo formáte RTF. Poznámky, zdĺhavé popisy a odsekov, ktoré používajú formát textu, ako napríklad tučné písmo alebo kurzívu, je dobré príkladov kde použiť pole typu Memo.

  až do 1 gigabajtu znakov alebo do 2 gigabajtov ukladacieho priestoru (2 bajty na znak), z ktorých môžete zobraziť 65 535 znakov v ovládacom prvku.

  Číslo

  Číselné hodnoty (celé čísla alebo zlomky).

  Použiť na uloženie čísla, ktoré sa používajú vo výpočtoch, okrem peňažných hodnôt (použiť typ údajov meny pre peňažné hodnoty).

  1, 2, 4, alebo 8 bajtov alebo 16 bajtov, ak sa použije pre replikácie ID.

  Dátum/čas

  Dátumy a časové údaje.

  Použite pre ukladanie hodnôt dátumu a času. Všimnite si, že každá uložená hodnota zahŕňa dátumovú, ako aj časovú súčasť.

  8 bajtov.

  Currency

  Peňažné hodnoty.

  Použite na ukladanie peňažných hodnôt (meny).

  8 bajtov.

  Automatické číslovanie

  Jedinečné číselnú hodnotu, program Access automaticky vloží po pridaní záznamu.

  Používa sa na vytváranie jedinečných hodnôt, ktoré je možné použiť ako hlavný kľúč. Nezabúdajte, že hodnoty pre polia typu Automatické číslovanie môže byť zvýši postupne alebo zadanej hodnoty alebo priradené náhodne.

  4 bajty, alebo 16 bajtov v prípade, že je pole použité ako replikačný identifikátor.

  Áno/Nie

  Boolovská hodnota hodnoty (áno/nie).

  Môžete použiť jednu z troch formátov: Yes/No, True alebo False, alebo zapnutie/vypnutie.

  1 bit (8 bitov = 1 bajt).

  OLE Object

  Objekty OLE alebo iné binárne údaje.

  Používa sa na ukladanie objekty OLE z iných programov Microsoft Windows.

  Maximálne 1 gigabajt.

  Príloha

  Obrázky, binárne súbory, súbory balíka Office.

  Toto je preferovaný typ údajov na ukladanie digitálnych obrázkov a ľubovoľných typov binárnych súborov.

  Pre komprimované prílohy 2 gigabajty. V prípade nekomprimovaných príloh približne 700kb, v závislosti od stupňa, do ktorého môžu byť komprimované prílohy.

  Hyperlink

  Hypertextové prepojenia.

  Použite na ukladanie hypertextových prepojení, ktoré jedným kliknutím umožnia prístup na webové stránky prostredníctvom adresy URL (Uniform Resource Locator) alebo k súborom použitím názvu vo formáte UNC (universal naming convention). Môžete tiež vytvárať prepojenia na objekty programu Access uložené v databáze.

  až do 1 gigabajtu znakov alebo do 2 gigabajtov ukladacieho priestoru (2 bajty na znak), z ktorých môžete zobraziť 65 535 znakov v ovládacom prvku.

  Sprievodca vyhľadávaním

  Nie je vlastne typ údajov, namiesto toho, spustí sa Sprievodca vyhľadávaním.

  Používajte na spustenie Sprievodcu vyhľadávaním tak, že môžete vytvoriť pole, ktoré používa rozbaľovacieho poľa na vyhľadanie hodnoty v inej tabuľky, dotazu alebo zoznamu hodnôt.

  Založené na tabuľke alebo dotaze: veľkosť viazaného stĺpca.

  Založené na hodnote: veľkosť textového poľa použitého na uloženie hodnoty.

  Poznámka : Maximálna veľkosť súboru databázy programu Access je 2 GB.

  Tipy o typoch údajov

  • V prípade telefónnych čísel, čísel dielov a iných čísel, ktoré nebudete používať na matematické výpočty, vyberte typ údajov Text namiesto typu údajov Number. Číselnú hodnotu, ktorá je uložená ako text, možno zoraďovať a filtrovať logickejším spôsobom, nie je však možné jednoducho ju používať vo výpočtoch.

  • V prípade typu údajov Text a Number môžete určiť veľkosť poľa alebo typ údajov presnejšie formou nastavenia hodnoty v poli vlastnosti Veľkosť poľa.

Nastavenie ďalších vlastností poľa

 1. V mriežke návrhu tabuľky vyberte pole, pre ktoré chcete nastaviť vlastnosti. Program Access zobrazí vlastnosti pre toto pole na table Vlastnosti poľa.

  Typ údajov poľa určuje vlastnosti, ktoré môžete nastaviť.

 2. Na table Vlastnosti poľa zadajte nastavenia požadované pre každú vlastnosť alebo stlačte kláves F6 a potom použite klávesy so šípkou na výber vlastnosti.

  Ktoré vlastnosti poľa sú dostupné?

  Poznámka : Pre každé pole nie sú dostupné všetky vlastnosti. Typ údajov poľa určuje obsiahnuté vlastnosti.

  Vlastnosť poľa

  Popis

  Veľkosť poľa

  Nastavuje maximálnu veľkosť údajov uložených ako typ údajov Text, Number alebo Automatické číslovanie.

  Tip : Ak chcete dosiahnuť najlepší výkon, pre parameter Veľkosť poľa vždy zadajte najmenšiu postačujúcu hodnotu.

  Formát

  Prispôsobuje spôsob predvoleného zobrazenia poľa po jeho zobrazení alebo vytlačení.

  Desatinné miesta

  Určuje počet desatinných miest, ktorý sa má použiť pri zobrazení čísel.

  Nové hodnoty

  Určuje, či má hodnota poľa Automatické číslovanie narastať, alebo či sa jej má priradiť náhodná hodnota po pridaní nového záznamu.

  Vstupná maska

  Zobrazenie znakov ako pomôcky pri zadávaní údajov. Ďalšie informácie o vytváraní a používaní vstupnej masky nájdete v časti Pozrite tiež.

  Popis

  Nastaviť text predvolene zobrazený v označeniach pre formuláre, zostavy a dotazy.

  Predvolená hodnota

  Pri pridaní nových záznamov automaticky priraďuje poľu predvolenú hodnotu.

  Overovacie pravidlo

  Zadajte výraz, ktorý musí byť pravdivý, keď pridávate alebo meníte hodnotu v tomto poli.

  Overovací text

  Zadajte hlásenie, ktoré sa zobrazí vtedy, keď hodnota porušuje pravidlá pre výraz vo vlastnosti Overovacie pravidlo.

  Povinné

  Vyžadovať zadanie údajov do poľa.

  Povoliť nulovú dĺžku

  Povoľuje zadanie (nastavením hodnoty vlastnosti na možnosť Áno) reťazca nulovej dĺžky ("") do poľa Text alebo Memo.

  Indexované

  Urýchliť prístup k údajom v tomto poli vytvorením a používaním indexu.

  Kompresia kódu Unicode

  Komprimuje text uložený v tomto poli, keď sa uloží malé množstvo textu (< 4 096 znakov).

  Režim IME

  Ovláda konverziu znakov vo východoázijskej verzii systému Windows.

  Režim vety IME

  Ovláda konverziu viet vo východoázijskej verzii systému Windows.

  Značky akcií

  Prikladá značky akcií k tomuto poľu.

  Len priložiť

  Sleduje históriu hodnôt poľa (nastavením hodnoty vlastnosti na možnosť Áno).

  Formát textu

  Výber hodnoty vlastnosti Formát RTF, uloženie textu vo formáte HTML a povolenie formátovania RTF. Výber hodnoty vlastnosti Obyčajný text a uloženie iba neformátovaného textu.

  Zarovnanie textu

  Určuje predvolené zarovnanie textu v ovládacom prvku.

 3. Ak potrebujete viac priestoru na zadanie alebo úpravu nastavenia vlastnosti v poli vlastnosti, stlačením klávesov SHIFT+F2 zobrazíte pole Lupa.

  Tip : Ak sú zadaním výrazu vstupnej masky alebo overenie a by som pomoc pri vytváraní ho, kliknite na položku Tlačidlo Zostavovača vedľa poľa vlastnosti zobrazíte Zostavovača vhodné.

 4. Ak chcete uložiť zmeny, stlačte klávesy CTRL+S.

Prepojenia na ďalšie informácie o typoch údajov a vlastnostiach poľa nájdete v časti Pozrite tiež.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×