Úvod k centru zostáv

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Potrebujete, aby vaše podnikové procesy boli zobrazené a aktualizované na intranetovej lokalite vašej spoločnosti. Centrum zostáv vám umožňuje jednoduchšie vytvoriť, zobraziť, spravovať a vyhľadať zostavy. Tento článok obsahuje úvodné informácie o najdôležitejších súčastiach centra zostáv.

Obsah tohto článku

Čo je Centrum zostáv?

Čo je stránka tabule?

Prehľad domovskej stránky centra zostáv

Prehľad súčastí lokality Centrum zostáv

Čo je centrum zostáv?

Centrum zostáv je šablóna lokality, ktoré je optimalizované na správu a zobrazenie zostáv, stránok tabule a kľúčové ukazovatele výkonu (KPI). Vám môže poslúžiť ako centrálne umiestnenie pre tím, oddelenia alebo organizácie na ukladanie, načítanie a úprava zdieľané zostavy. S príslušnými oprávneniami niekto vytvoriť lokalitu Centrum zostáv kdekoľvek v kolekcii lokalít.

Výber šablóny lokality Centrum zostáv

Na základe predvoleného nastavenia sa však vytvorí jedno centrum zostáv v lokalite najvyššej úrovne každej kolekcie lokalít a zobrazí sa na hornom paneli s prepojeniami ako karta s názvom Zostavy.

Karta Zostavy na hornom paneli s prepojeniami

Centrum zostáv obsahuje špeciálnu knižnicu dokumentov na prehľadávanie zošitov programu Office Excel 2007 , zostáv služby SQL Reporting Services, tabúľ a ďalších zostáv. Použite centrum zostáv na vytvorenie personalizovaných zostáv a tabúľ, prehľadávanie zostáv podľa kategórií alebo zobrazenie kalendára pripravovaných zostáv a prihlásenie na odber relevantných zostáv.

Možnosti zobrazovania údajov jednotlivými používateľmi je možné prispôsobiť. Ak chcete zmeniť zobrazenie údajov, môžete k existujúcim webovým častiam na stránke tabule pripojiť rôzne webové časti filtrov. Obchodný riaditeľ jednej oblasti môže mať napríklad k dispozícii iné informácie o predaji ako obchodný riaditeľ inej oblasti.

Na začiatok stránky

Čo je stránka tabule?

Stránka tabule je dôležitým aspektom centra zostáv. Tabule sú nástroje, ktoré sa používajú na oznámenie stavu a riadenie akcie. Tabuľa programu Office SharePoint Server 2007 je šablóna webovej stránky, ktorá umožňuje zhromažďovať a zobrazovať informácie z rôznych zdrojov, ako sú napríklad zostavy, grafy, metriky a kľúčové indikátory výkonu. Použitím rôznych webových častí môžete vytvoriť svoju vlastnú stránku tabule. Môžete tiež pridať webové časti k existujúcim stránkam na vašej lokalite. S niektorými webovými časťami sa môžete oboznámiť v nasledujúcom príklade.

Vzorová tabuľa

1. Webová časť Editor obsahu: používa sa na pridanie formátovaného textu, tabuliek a obrázkov

2. Webová časť Podrobnosti o kontaktoch: používa sa na zobrazenie podrobností o kontaktoch pre túto stránku alebo lokalitu

3. Webová časť Kľúčové indikátory výkonu: zobrazuje zoznam indikátorov stavu, ktoré informujú o napredovaní pri dosahovaní cieľa

4. Webové časti Excel Web Access: tieto tri oblasti používajú aplikáciu Excel Web Access na interakciu so zošitom programu Excel a zobrazenie údajov zošita na stránke.

Na začiatok stránky

Prehľad domovskej stránky centra zostáv

Najdôležitejšou súčasťou centra zostáv je domovská stránka, ktorá sa zobrazí po kliknutí na kartu Zostavy. Táto stránka je hlavným portálom na prístup k zvýrazneným alebo súhrnným informáciám o podniku. Informácie, ktoré chcete zobraziť na tejto stránke, sa môžu aktualizovať z rôznych zdrojov. Podobne ako na všetkých stránkach lokality programu SharePoint, aj tu sa informácie zobrazujú prostredníctvom kolekcie webových častí. Ak disponujete minimálne povoleniami návrhára, môžete pridať, odstrániť, upraviť a zmeniť usporiadanie týchto webových častí na rýchle zobrazenie a prístup k podnikovým informáciám, ktoré potrebujete.

Tip: Keď prvýkrát prejdete na domovskú stránku centra zostáv, v aplikácii Office SharePoint Server 2007 sa zobrazia prepojenia na vzorovú tabuľu, vzorové údaje, vzorové kľúčové indikátory výkonu a informácie o knižnici pripojení údajov. Ak chcete prispôsobiť svoju domovskú stránku, môžu byť informácie na tejto stránke pre vás užitočné. Ďalšie informácie o práci s webovými časťami získate po kliknutí na prepojenie v časti Pozrite tiež.

Najdôležitejšie súčasti domovskej stránky centra zostáv sú znázornené na nasledujúcom obrázku.

Domovská stránka centra zostáv

1. Poskytuje užitočné informácie pre začínajúcich používateľov centra zostáv vrátane prepojení na vzorovú tabuľu, vzorové údaje, vzorové kľúčové indikátory výkonu a informácie o knižnici pripojení údajov.

2. Pridáva dôležité oznamy pre používateľov centra zostáv.

3. Pridáva alebo upravuje kontakty pripojené k vašej sieti.

4. Zobrazuje vzorové kľúčové indikátory výkonu na domovskej stránke centra zostáv v predvolenom nastavení.

5. Pridáva prepojenia na dôležité dokumenty a informácie pomocou webovej časti Súhrnné prepojenie.

6. Pridáva prepojenia na udalosti, ktoré chcete propagovať na domovskej stránke pomocou webovej časti Zoznam.

Na začiatok stránky

Prehľad súčastí lokality Centrum zostáv

Na paneli pre rýchle spustenie v centre zostáv sa nachádza niekoľko zoznamov a knižníc, ktoré môžete použiť na správu zostáv a zdrojov údajových pripojení. Ukladanie prostriedkov v samostatných knižniciach vám umožní nakonfigurovať sledovanie zmien, pracovné toky a povolenia pre každý prostriedok zvlášť. Môžete napríklad nakonfigurovať povolenia, ktoré umožnia upravovať a odovzdávať údajové pripojenia iba pracovníkom oddelenia informačných technológií. V programe Office SharePoint Server 2007 tiež môžete nakonfigurovať toky činností tak, aby vyžadovali schválenie nových zostáv. Informácie o týchto zoznamoch a knižniciach sú uvedené tu.

Knižnica zostáv

Knižnica zostáv je centrálnym depozitárom dvoch typov súborov: zostáv a stránok tabule. Zostavy sú zošity programu Office Excel 2007. Obsahujú zdrojové údaje, ktoré sa zobrazia na stránkach tabule. Stránky tabule sú vytvorené zo zošitov programu Office Excel 2007 a využívajú prvky, ako sú napríklad kľúčové indikátory výkonu alebo kontingenčné grafy.

Práca s knižnicou zostáv je podobná práca s inými knižnicami. Môžete odovzdávať existujúce dokumenty, vytvárať nové súbory, upravovať dokumenty, upravovať stĺpce a zobrazenia a nastavenie povolení. Povolenia pre zostavy sa nastavujú rovnakým spôsobom ako akékoľvek dokumentu alebo položky zoznamu. Môžete nastaviť povolenia pre knižnice, priečinky alebo jednotlivé súbory. Knižnica zostáv odlišuje od iných knižníc, ktoré poskytuje vylepšenú podporu pre ukladanie a správu zostáv služieb Excel Services a zjednodušuje vytváranie stránok tabule, ktoré sa môžu zobrazovať údaje z kľúčových ukazovateľov výkonu a Office Excel 2007 zošity. Všetky stránky tabule (dashboard), ktoré vytvoríte sú uložené v tejto knižnici. Ďalšie informácie o službách Excel Services, nájdete v týchto článkoch v časti Začíname v službách Excel Services a Excel Web Access.

Po vytvorení a nasadení zostáv na lokalite programu Office SharePoint Server 2007 môžu používatelia zostavu vyhľadať v knižnici zostáv a jednoducho ju upraviť kliknutím na názov súboru. Ak chcete spravovať zostavy, stačí vyhľadať správnu zostavu v knižnici zostáv a kliknúť na šípku nadol.

Knižnica pripojení údajov

Dôležitou súčasťou centra zostáv je knižnica pripojení údajov. Ide o zdieľaný depozitár, ktorý je podobný iným knižniciam dokumentov a možno v ňom ukladať dva rôzne typy súborov pripojenia údajov:

  • Súbory údajových pripojení balíka Office (.odc), ktoré obsahujú množinu vlastností, ktoré definujú, akým spôsobom sa klientska aplikácia alebo portálová služba môže pripojiť na zdroj údajov. Tieto súbory tiež určujú, ako sa má použiť politika zabezpečenia pri prístupe k zdroju údajov v mene používateľa.

  • Súbory všeobecných údajových pripojení (.udc) extrahujú informácie o údajovom pripojení zo šablóny formulára programu Microsoft Office InfoPath 2007 použitím jediného prihlásenia (na riešenie problémov s overením vo viacvrstvových architektúrach) a pomocou servera proxy webovej služby, ktorý je k dispozícii so službou InfoPath Forms Services. Na rozdiel od súborov vo formáte .odc, ktoré využívajú aj iné aplikácie balíka Microsoft Office a ktoré ukladajú informácie o databázových pripojeniach, súbory vo formáte .udc môžu ukladať informácie o niekoľkých rôznych typoch údajových pripojení a je možné ich rozšíriť na ukladanie informácií o ľubovoľných typoch.

Knižnica pripojení údajov

K hlavným výhodám knižnice údajových pripojení patrí schopnosť opätovne použiť údajové pripojenia, ku ktorým používatelia s najväčšou pravdepodobnosťou budú potrebovať prístup. Ak napríklad vytvoríte externé pripojenie na zobrazenie kľúčového indikátoru výkonu, môžete prehľadávať knižnicu údajových pripojení a vybrať súbor údajového pripojenia. Ak sa v sieti vyskytne zmena, ktorá ovplyvní niektoré z pripojení, úpravy môžete vykonať naraz v príslušnom súbore údajového pripojenia na serveri. Všetky používateľské pripojenia sa automaticky aktualizujú pri ďalšom obnovení pripojenia k externým údajom. Program Office SharePoint Server 2007 umožňuje pripojenie k nasledujúcim externým zdrojom údajov:

  • zošit programu Office Excel 2007,

  • databáza programu Office Access 2007,

  • iný zdroj údajov OLEDB alebo ODBC,

  • databáza aplikácie Microsoft SQL Server.

Knižnica údajových pripojení poskytuje vysokú úroveň kontroly a zabezpečenia vďaka funkcii schvaľovania obsahu, ktorá je na základe predvoleného nastavenia zapnutá. Používatelia lokality, ktorí majú povolenie na prispievanie, môžu ukladať súbory do knižnice, ale iba vlastník súboru môže súbor používať (napríklad v programe Office InfoPath 2007), kým súbor neschváli schvaľovateľ obsahu. V predvolenom nastavení majú povolenie na schvaľovanie položiek všetci používatelia s povoleniami návrhára. Znamená to, že kolekciu lokalít môžete nastaviť tak, aby povolenie na schvaľovanie súborov .udc mali iba používatelia, ktorých určíte.

Poznámka: Údajové pripojenia by mal konfigurovať správca alebo používateľ, ktorý pozná príslušné zdroje údajov a vašu sieťovú infraštruktúru.

Kalendár zostáv

Kalendár zostáv je zoznam kalendárov, ktoré môžu obsahovať akékoľvek informácie týkajúce sa dátumu zostavy alebo plánovanej zostavy. Napríklad, môžete použiť Kalendár zostáv označí na dátumy zostavy údajov aktualizácie alebo načítavania a nastaviť pripomenutie pomocou upozornení ma funkciu. Môžete spravovať a analyzovať informácie kalendára v Office Excel 2007 alebo Office Access 2007. Môžete tiež pripojiť a synchronizovať zostavy kalendára do kalendára Office Outlook 2007 a ako je to s inými zoznamami Centrum zostáv, môžete upraviť zobrazenia, spravovať nastavenia zoznamu, a tak ďalej. Ďalšie informácie o pripojení kalendárov lokality SharePoint na Office Outlook 2007, nájdete v článku zobrazenie a aktualizácia kalendára lokality SharePointv Office Outlook 2007 Pomocníka.

Referenčná knižnica

Referenčná knižnica slúži ako knižnica dokumentov, do ktorej môžete ukladať dokumenty. Tieto dokumenty pomáhajú používateľom pri orientácii a používaní centra zostáv. Dokumenty v tejto knižnici by mali obsahovať všetky informácie, ktoré používatelia potrebujú na prácu s prispôsobeným centrom zostáv.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×