Úvod do typov obsahu a publikovania typov obsahu

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Pomocou typov obsahu je možné usporiadať a spravovať obsah a pracovať s ním konzistentným spôsobom na všetkých lokalitách. Definovaním typov obsahu pre konkrétne typy dokumentov alebo informačných produktov zaistíte konzistentné spravovanie jednotlivých skupín obsahu. V tomto článku sú popísané základné koncepcie typov obsahu a spôsob publikovania typov obsahu v kolekciách lokalít na ich zdieľanie.

Obsah tohto článku

Čo je typ obsahu?

Fungovanie dedičnosti typov obsahu

Spôsob fungovania dedenia typov obsahu lokality

Spôsob dedenia pre typy obsahu zoznamu

Publikovanie typov obsahu

Súvisiace úlohy

Čo je typ obsahu?

Pri vykonávaní obchodnej činnosti sa v typickej organizácii vytvárajú mnohé rôzne typy dokumentov, napríklad zmluvy, marketingové materiály, špecifikácie produktových dizajnov, dokumenty výrobného procesu, atď. Všetky tieto rôzne typy dokumentov môžu zdieľať malú skupinu spoločných vlastností, no napriek tomu každý typ obsahu má jedinečné atribúty a každý typ obsahu sa môže vytvárať, používať, zdieľať a uchovávať rôznymi spôsobmi. V organizácii môže byť vhodné udržiavať rôzne typy metaúdajov o týchto rôznych typoch obsahu, prípade sa v organizácii môže požadovať použitie rôznych politík uchovávania a utajenia údajov na rôzne typy obsahu.

V organizáciách sa môže každá z týchto rôznych skupín dokumentov definovať ako typy obsahu. Typ obsahu je skupinou opakovane použiteľných nastavení, ktoré popisujú spoločné atribúty a správania konkrétneho typu obsahu. Typy obsahu možno definovať pre ľubovoľný typ položky vrátane dokumentov, položiek zoznamu, mediálnych súborov a priečinkov.

Pre jednotlivé typy obsahu môžete zadať nasledujúce atribúty:

  • Stĺpce (metaúdaje), ktoré chcete priradiť k položkám tohto typu.

  • Vlastné nové formuláre, formuláre úprav a formuláre zobrazenia, ktoré sa majú použiť s týmto typom obsahu.

  • Toky činností, ktoré sú k dispozícii pre položky tohto typu obsahu.

  • Vlastné riešenia alebo funkcie, ktoré sú priradené k položkám tohto typu obsahu.

  • Politiky správy informácií, ktoré sú priradené k položkám tohto typu obsahu.

  • Informačný panel dokumentu, ktorý sa zobrazuje pre položky tohto typu obsahu v kompatibilných programoch balíka Microsoft Office.

  • Šablónu dokumentu pre nové položky tohto typu (iba typy obsahu v dokumentoch).

  • Konverzie dokumentov, ktoré sú k dispozícii pre položky tohto typu obsahu (iba typy obsahu v dokumentoch).

Typy obsahu umožňujú organizáciám konzistentne spravovať a usporiadať obsah na rôznych lokalitách, v zoznamoch a knižniciach a zároveň umožňujú, aby jeden zoznam alebo knižnica obsahovali viacero typov položiek alebo dokumentov.

Ak je knižnica nastavená na používanie viacerých typov obsahu, ponuka Nový dokument zobrazí používateľovi zoznam dostupných typov obsahu, v ktorom sa dá vybrať typ obsahu vhodný pre typ dokumentu, ktorý chce používateľ vytvoriť.

Zobrazenie typov obsahu v ponuke nového zoznamu alebo knižnice.

Na začiatok stránky

Fungovanie dedičnosti typov obsahu

Typy obsahu sú usporiadané do hierarchie, ktorá umožňuje, aby jeden typ obsahu zdedil vlastnosti od iného typu obsahu. Toto umožňuje kategóriám dokumentov zdieľať atribúty v rámci organizácie a súčasne umožňuje tímom prispôsobiť tieto atribúty pre konkrétne lokality alebo zoznamy.

Existujú dva základné typy obsahu: typ obsahu lokality a typ obsahu zoznamu.

Typy obsahu lokality    Typy obsahu, ktoré sú definované na úrovni lokality sa nazývajú typy obsahu lokality a ich správy v galérii typ obsahu lokality pre lokalitu. Typy obsahu lokality sú k dispozícii na použitie vo všetkých podlokalitách lokality, pre ktorú boli definované. Napríklad, ak je typ obsahu lokality definovaný v galérii typ obsahu lokality pre lokalitu najvyššej úrovne v kolekcii lokalít, je k dispozícii na použitie v zoznamoch a knižniciach na všetkých lokalitách v tejto kolekcii lokalít. Ak nakonfigurovaní publikovania typu obsahu a túto kolekciu lokalít je rozbočovač publikovania typu obsahu, tieto typy obsahu lokality môžete publikovať na prihlásenie kolekcií lokalít a webových aplikácií. Typy obsahu lokality môžete pridávať po jednom do zoznamov alebo knižníc a prispôsobiť na použitie v týchto zoznamov alebo knižníc.

Typy obsahu zoznamu    Keď pridáte typ obsahu lokality do zoznamu alebo knižnice, nazýva typ obsahu zoznamu. Typy obsahu zoznamu sú deti typy obsahu lokality, z ktorého sa vytvoria.

Na začiatok stránky

Fungovanie dedičnosti typov obsahu lokality

Pri definovaní nového vlastného typu obsahu lokality v galérii typov obsahu lokality pre určitú lokalitu vyberáte ako východiskový bod existujúci nadradený typ obsahu lokality v galérii typov obsahu lokality. K dispozícii je veľký počet predvolených typov obsahu lokality, ktoré je možné použiť na vytváranie vlastných typov obsahu lokality. Nový typ obsahu lokality, ktorý vytvoríte, zdedí všetky atribúty svojho nadradeného typu obsahu lokality, napríklad šablónu dokumentu, atribút Iba na čítanie alebo stĺpce. Po vytvorení nového typu obsahu lokality môžete vykonať zmeny ktoréhokoľvek z týchto atribútov.

Pri každom vykonaní zmien v type obsahu lokality môžete zadať, či sa majú tiež aktualizovať podriadené typy obsahu lokality alebo zoznamu, ktoré dedia atribúty z typu obsahu lokality, ktorý aktualizujete. Aktualizovať je možné iba atribúty, ktoré podriadené typy obsahu lokality alebo zoznamu zdieľajú s nadradeným typom obsahu. Ak bol podriadený typ obsahu lokality prispôsobený pomocou ďalších atribútov, ktoré nadradený typ obsahu lokality neobsahuje (napríklad stĺpce navyše), tieto prispôsobenia sa pri aktualizácii podriadeného typu obsahu lokality neprepíšu. Zmeny, ktoré vykonáte v type obsahu lokality, neovplyvnia nadradený typ obsahu lokality, z ktorého bol daný typ obsahu lokality vytvorený.

Na nasledujúcom obrázku je vyobrazené fungovanie dedičnosti typov obsahu. Galéria typov obsahu pre túto lokalitu najvyššej úrovne obsahuje tri typy obsahu lokality: Dokument, Špecifikácia návrhu a Memo. Špecifikácia návrhu a Memo sú typy podriadené typu obsahu Dokument a oba zdieľajú stĺpec Autor, pretože ho dedičnosťou preberajú z typu obsahu Dokument. Na podlokalite v tejto kolekcii lokalít sa typ obsahu Špecifikácia návrhu používal na vytvorenie nového podriadeného typu obsahu lokality s názvom Špecifikácia výrobku X, ktorý obsahuje ďalší stĺpec. Inštancie nového typu obsahu lokality Špecifikácia výrobku X a typu obsahu lokality Memo sa pridajú do knižnice, v ktorej fungujú ako typy obsahu zoznamu. V knižnici sú zobrazené stĺpce, ktoré sú relevantné pre oba typy obsahu, vrátane stĺpca Autor, ktorý sa zdieľa v oboch typoch obsahu.

Diagram dedičnosti typov obsahu

1. typ obsahu lokality so stĺpcami reprezentované text písaný kurzívou.

2. typ obsahu zoznamu

3. v knižnici na ktoré oba typy obsahu sa pridala zobrazí stĺpce, ktoré sú relevantné pre oba a položky každého typu obsahu sa metaúdaje v určité stĺpce, ktoré súvisia s nimi.

Na začiatok stránky

Fungovanie dedičnosti typov obsahu zoznamu

Ak máte zoznam alebo knižnicu s nastavením povoľujúcim viacero typov obsahu, môžete do tohto zoznamu alebo knižnice pridať typy obsahu zo skupiny typov obsahu lokality, ktoré sú k dispozícii pre danú lokalitu.

Pridaním určitého typu obsahu do zoznamu alebo knižnice umožníte, aby príslušný zoznam alebo knižnica obsahovali položky tohto typu. Príkaz Nová položka alebo Nový dokumentv danom zozname alebo knižnici umožňuje používateľom vytvoriť nové položky tohto typu. Jednou z kľúčových výhod typov obsahu pre zoznamy a knižnice je skutočnosť, že jeden zoznam alebo knižnica môže obsahovať viacero typov položiek alebo dokumentov, z ktorých každý môže mať jedinečné metaúdaje, politiky alebo správanie.

Keď pridáte typ obsahu lokality do zoznamu alebo knižnice, aby sa v nej dal používať, označuje sa ako typ obsahu zoznamu a je podriadený typu obsahu lokality, z ktorého je vytvorený. Tento typ obsahu zoznamu zdedí všetky atribúty svojho nadradeného typu obsahu lokality, ako sú napríklad šablóna dokumentu, atribút Iba na čítanie, pracovné postupy a stĺpce.

Typ obsahu zoznamu môžete prispôsobiť pre určitý zoznam alebo knižnicu, do ktorej ste ho pridali. Tieto prispôsobenia nemajú vplyv na nadradený typ obsahu lokality. Ak sa typ obsahu lokality nadradený typu obsahu zoznamu aktualizuje, podriadený typ obsahu zoznamu tieto zmeny zdedí (ak osoba, ktorá spravuje typ obsahu lokality, aplikuje aktualizácie na všetky podradené typy obsahu). Ak prispôsobíte atribúty, ktoré váš typ obsahu zoznamu zdieľa s nadradeným obsahom lokality, vami vykonané prispôsobenia sa prepíšu, ak sú aktualizácie nadradeného typu obsahu lokality nastavené na použitie na všetky dediace typy obsahu. Ak prispôsobíte typ obsahu zoznamu pridaním atribútov, ktoré sa nepoužívajú v nadradenom type obsahu (napríklad pridaním ďalších stĺpcov), tieto prispôsobenia sa v prípade aktualizácie nadradeného typu obsahu lokality určenej pre všetky dediace typy obsahu neprepíšu.

Na začiatok stránky

Publikovanie typov obsahu

V organizáciách je možné zdieľať typy obsahu v kolekciách nasadených lokalít použitím aplikácie služby spravovaných metaúdajov, pomocou ktorej sa nastaví publikovanie typov obsahu. Pomocou publikovania typov obsahu môžu organizácie konzistentne spravovať obsah a metaúdaje na svojich lokalitách, pretože typy obsahu je možné vytvárať a aktualizovať centrálne a aktualizácie sa dajú publikovať v rámci viacerých kolekcií lokalít prihlásených na odber alebo vo viacerých webových aplikáciách.

Na nastavenie publikovania typu obsahu musí správca farmy vytvoriť službu spravovaných metaúdajov a nakonfigurovať ju tak, aby definovala určitú kolekciu lokalít ako centrálnu lokalitu pre publikovanie typov obsahu. Keď je služba spravovaných metaúdajov vytvorená a nakonfigurovaná, správca farmu ju publikuje. Správca farmy môže použiť túto publikovanú adresu URL na pripojenie ďalších webových aplikácií k tejto aplikácii služby spravovaných metaúdajov, ktoré prihlási na odber typov obsahu.

V organizácii môžete nastaviť viaceré služby spravovaných metaúdajov na zdieľanie typov obsahu z viacerých kolekcií lokalít. Jednotlivé webové aplikácie sa taktiež dajú pripojiť k viacerých službám spravovaných metaúdajov a je ich možné prihlásiť na odber typov obsahu z viacerých centrálnych lokalít.

Je potrebné, aby službu spravovaných metaúdajov nakonfiguroval správca.

Ak správca v centrálnej správe metaúdajov nakonfiguroval publikovanie typov obsahu, môžete typy obsahu dostupné v galérii typov obsahu lokality, ktorá sa používa v kolekcii lokalít rozbočovača, publikovať v rámci ďalších kolekcií lokalít prihlásených na odber. Po publikovaní sa typ obsahu nastaví na lokalitách prihlásených na odber ako obsah Iba na čítanie (používatelia môžu tento stav zmeniť a môžu vykonať aktualizácie). Vlastníci lokalít prihlásených na odber môžu použiť typ obsahu v jeho aktuálnom stave a pridať ho do zoznamov alebo knižníc, alebo ho môžu rozšíriť vytvorením nových typov obsahu lokality alebo zoznamu, ktoré z neho budú vychádzať.

Ak sa publikovaný typ obsahu aktualizuje v galérii typov obsahu lokality na lokalite rozbočovača, vykonané aktualizácie je možné publikovať na lokalitách prihlásených na odber. Publikovanie typov obsahu je spravované úlohou časovača, ktorú môže nakonfigurovať správca. V závislosti od nastavenej frekvencie spúšťania úlohy časovača môže prísť k oneskoreniu medzi publikovaním aktualizovaného typu obsahu a jeho prijatím na lokalitách prihlásených na odber.

Lokálne verzie publikovaných typov obsahu sú nastavené na lokalitách prihlásených na odber ako obsah Iba na čítanie (používatelia môžu tento atribút zmeniť a môžu vykonať aktualizácie). Toto umožňuje organizáciám používať publikovanie typov obsahu na zaistenie konzistentnej správy obsahu na príslušných lokalitách. Ak odstránite publikovaný typ obsahu z galérie typov obsahu lokality na centrálnej lokalite, neodstránia sa žiadne jeho verzie publikované na lokalitách prihlásených na odber. Z týchto verzií sa odstráni iba atribút Iba na čítanie a budú sa dať upravovať.

Na začiatok stránky

Súvisiace úlohy

Správa publikovania typu obsahu

Vytvorenie alebo prispôsobenie typu obsahu lokality

Zmena typu obsahu v zozname alebo knižnici

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×