Úvod do služieb programu Excel a k webovej časti Excel Web Access

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Excel Services je technológia Microsoft Office SharePoint, ktorá zjednodušuje používanie, zdieľanie, bezpečnosť a spravovanie pracovných zošitov (.xslx, xslb) programu Microsoft Office Excel 2007 formou interaktívnych zostáv, a to rovnakým spôsobom v celom podniku.

Základné súčasti webovej časti Excel Web Access

Obsah tohto článku

Čo sú služby programu Excel?

Čo je Microsoft Office Excel Web Access?

Ako spolupracujú služby programu Excel s programom Office Excel 2007?

Práca so zošitom programu Excel v službách programu Excel

Scenáre služieb programu Excel

Vytvorenie „jedinej pravdivej verzie“

Bezpečné pripojenie k údajom

Služby programu Excel a Správa prístupových práv k informáciám

Používanie služieb programu Excel s ostatnými funkciami biznisovej inteligencie

Čo sú služby programu Excel?

Služby programu Excel sa skladajú z troch základných súčasti, ktoré navzájom spolupracujú a spolu vytvárajú celkovú štruktúru služieb programu Excel.

Prehľad služby Excel Services

1. Excel Calculation Services (ECS) sú „motorom“ služieb programu Excel, ktorý načítava pracovný zošit, počíta s plnou spoľahlivosťou s programom Microsoft Office Excel 2007, obnovuje externé údaje a udržiava relácie.

2. Excel Web Access (EWA) je webová časť, ktorá zobrazuje a umožňuje spoluprácu s pracovným zošitom programu Microsoft Office Excel vo webovom prehľadávači s použitím skriptu DHTML a jazyka JavaScript bez nutnosti prevzatia prvkov ActiveX do vášho klientskeho počítača a môže byť pripojená k iným webovým častiam na tabuli a k iným stránkam webových častí.

3. Excel Web Services (EWS) je webová služba hosťujúca v službách Microsoft Office SharePoint, ktorá poskytuje rozličné metódy, ktoré môže vývojár používať ako rozhranie programovania aplikácie (API) na vytvorenie vlastnej aplikácie založenej na pracovnom zošite programu Excel.

Pretože služby programu Excel sú súčasťou balíka Microsoft Office SharePoint Server 2007, môžete využiť aj výhody mnohých funkcií technológie SharePoint, napríklad ovládanie, zabezpečenie a spravovanie prístupu k pracovným hárkom, výkonnosť servera a schopnosť spoľahlivého škálovania pri pridávaní nového používateľa.

Na začiatok stránky

Čo je Microsoft Office Excel Web Access ?

Technológia Excel Web Access je webová časť, ktorá zobrazuje údaje a grafy pracovného zošita programu Excel. Má podobný vzhľad a funkčnosť ako program Microsoft Office Excel, napríklad ušká pracovných hárkov, zvýraznené tlačidlá alebo rozbaľovacie šípky, a poskytuje množstvo spôsobov na prispôsobenie webovej časti.

Použitie služby Excel Web Access na zdieľanie pracovných zošitov programu Excel

1. Vrchná časť obsahuje názov a panel s nástrojmi, ktorý má niekoľko ponúk, príkazov a rozbaľovacích zoznamov.

2. Hlavné okno zobrazuje niekoľko pracovných hárkov v zobrazení pracovného hárka, pomenované položky, ako napríklad graf alebo tabuľku programu Excel v zobrazení Pomenovaná položka, a voliteľne aj oblasť prehľadu.

3. Tabla úloh Parametre obsahuje menovky parametrov, bloky textu pre položky údajov a voliteľné popisy, ktoré poskytujú viac informácií o každom parametri.

4. Spodná časť zobrazuje správy o obnovovaní údajov.

Na začiatok stránky

Ako spolupracujú služby programu Excel s programom Office Excel 2007?

Najprv musíte vytvoriť pracovný zošit programu Excel s použitím programu Office Excel 2007 a potom zošit uložiť v službách programu Excel. V podstate je program Office Excel 2007 nástroj overovania a služby programu Excel sú nástrojom vytvárania zostáv.

Ako spolupracuje služba Excel Services s programom Excel 2007

1. Autor pracovného zošita, často podnikový analytik, používa program Office Excel 2007 na tvorbu pracovného hárka programu Excel, voliteľné určenie pomenovaných položiek, ktoré sa majú zobraziť, a voliteľné definovanie parametrov.

2. Autor pracovného hárka uloží pracovný zošit do knižnice dokumentov (alebo do sieťového alebo webového priečinka) služieb programu Excel, kde je hárok spravovaný a zabezpečený správcom služby SharePoint.

3. Autor pracovného zošita alebo iní autori môže vytvoriť zostavy, stránky webových častí a tabule biznisovej inteligencie, ktoré pracovný zošit používajú.

4. Mnohí podnikoví používatelia môžu pristupovať k pracovnému zošitu tak, že ho zobrazia vo webovom prehľadávači, a dokonca môžu obnoviť jeho údaje, ak je pracovný zošit pripojený na externý zdroj údajov.

5. S príslušným povolením môžu podnikoví používatelia kopírovať aktuálny stav pracovného zošita a akékoľvek zásahy vykonané počas aktuálnej relácie, napríklad triedenie a filtrovanie, na klientsky počítač s cieľom ďalšej analýzy, či už vo formáte pracovného hárka programu Excel alebo ako snímku obrazovky.

Na začiatok stránky

Spolupráca služieb programu Excel s pracovným zošitom programu Excel

Aj keď v službách programu Excel nemôžete upravovať bunky zošitu programu Excel, môžete pracovať s údajmi viacerými spôsobmi. Ak potrebujete odpoveď na špecifické otázky týkajúce sa údajov, často nájdete a môžete zobraziť pomocné informácie použitím nasledovných interaktívnych funkcií:

  • zobrazenie posledných výsledkov vzorca prepočítaním údajov pracovného zošita,

  • obnovenie živých údajov z externého zdroja údajov, napríklad z databázy alebo údajovej kocky Online Analytical Processing (OLAP),

  • prechod do iných pracovných hárkov, častí hárkov alebo vybratých pomenovaných položiek v pracovnom zošite, napríklad grafu alebo tabuľky programu Excel,

  • triedenie a filtrovanie údajov,

  • rozšírenie alebo zúženie úrovne údajov a použitie filtra zostáv v zostave kontingenčnej tabuľky,

  • dočasné zmeny hodnôt buniek vložením parametrov na aktualizáciu výsledkov vzorca alebo vypracovanie jednoduchej citlivostnej analýzy,

  • získanie rozdielnych výsledkov alebo zobrazení výberom údajov z inej pripojenej webovej časti, napríklad z webovej časti filtra alebo webovej časti zobrazenia zoznamu na tabuli alebo na inej stránke webovej časti.

Poznámka: Pracovný zošit programu Excel môžete kopírovať, otvoriť ho v programe Excel 2007 vo svojom počítači a potom použiť funkcie programu Excel, vrátane citlivostnej analýzy a správne naformátovanej tlače.

Na začiatok stránky

Scenáre služieb programu Excel

Jestvuje samozrejme nespočetné množstvo spôsobov, ako použiť služby programu Excel, ale nasledovný zoznam je reprezentatívnym zoznamom scenárov a príkladov, ktoré vám pomôžu pochopiť princíp fungovania služieb programu Excel.

Informačné tabule biznisovej inteligencie    Výkonný výbor má prístup k jednotlivým podnikovým informačným tabuliam dashboards, ktoré fungujú ako aktuálne tabule s finančnými výsledkami spoločnosti. Pre účely nepretržitého hodnotenia podnikového výkonu zhromažďuje hlavná informačná tabuľa na mesačných podkladoch kľúčové indikátory výkonu (KPI), napríklad zámer predaja, cieľové výnosy alebo obchodnú maržu. Doplnkové informačné tabule zhromažďujú trhové správy, ktoré pomáhajú analyzovať finančné riziko aktuálnych ale aj nových projektov, a zobrazením grafov dôležitých finančných údajov pomáhajú ohodnotiť portfóliá rôznych investícií.

Informačný systém obchodných analýz    Marketingové dodelenie v spoločnosti, ktorá predáva športové oblečenie a náčinie, udržuje stránku informačného portálu, ktorá zhromažďuje kľúčové demografické údaje, napríklad pohlavie, vek, bydlisko, výšku príjmu alebo obľúbené činnosti vo voľnom čase. Väčšina pracovníkov marketingového oddelenia môže kedykoľvek vo svojom počítači otvoriť pracovné zošity programu Excel a urobiť citlivostnú analýzu všetkých údajov alebo vytlačiť správne naformátované zostavy. Používatelia môžu priebežne jednoducho pridať zostavy slúžiace na zdieľanie s ostatnými.

Štatistiky profesionálnych športovcov    Prvoligové športové organizácie zdieľajú predošlé a súčasné štatistiky o výkonoch a mzdách všetkých hráčov. Tieto údaje sa používajú na obchodovanie a dohadovanie zmlúv týkajúcich sa platu. Nové zostavy a analýzy sú hlavne v období pred sezónou vytvárané, revidované a zdieľané majiteľmi.

Rozhodovací nástroj pre maloobchod    Predajný reťazec zhromažďuje rozhodujúce údaje o predajnosti na týždenných podkladoch a zdieľa ich s dodávateľmi, finančnými analytikmi a oblastnými manažérmi. Zoznamy obsahujú aktuálne položky pod stavom zásob, 20 najpredávanejších položiek podľa predajných kategórií, dôležité sezónne údaje a súhrny operácií každého obchodu.

Systém výkazov starostlivosti o zákazníkov    Obchodné oddelenie vystavuje denné prehľadové zostavy, ktoré zachytávajú také kľúčové údaje, ako napríklad najlepší obchodník, vývoj v porovnaní s mesačným cieľom predaja, úspešnosť predajných programov alebo nevýkonné distribučné kanály. Dodatočné zostavy sumarizujú predaj podľa kľúčových parametrov, ako napríklad oblasti, radu produktov alebo mesiaca, obchodných hovorov za týždeň alebo počtu ukončených hovorov. Keď si jednotliví obchodníci zobrazia tieto výkazy, môžu automaticky vidieť vlastné predajné čísla, pretože systém ich identifikuje na základe ich používateľského mena.

Denný súhrn technického projektu    Technická skupina vyvíja stránku webovej časti, ktorá zhromažďuje údaje plánovania kľúčového projektu, ako sú napríklad počet chýb , stav technických podmienok, schémy rozvoja, budúce trendy a priority a prepojenia na kľúčové prostriedky a kontakty. Údaje sa získavajú z rôznych externých zdrojov údajov, napríklad databáz projektu a zoznamov požiadaviek.

Vlastný výpočtový model finančnej analýzy    Veľká finančná inštitúcia skúmala a vyvinula cenový model, ktorý je súkromným osobným vlastníctvom. Výsledky vzorca je treba zdieľať s niektorými investičnými manažérmi, ale vzorec použitý na výpočet cenového modelu musí byť zabezpečený a v žiadnom prípade nesmie byť verejne sprístupnený. Tento cenový model je extrémne zložitý a na jeho výpočet je potrebné veľké množstvo času. Každú noc je zostava cenového modelu vypočítavaná a vytváraná na rýchlom serveri, uložená na dôveryhodnú lokalitu a zobrazená na stránke webovej časti, ale iba pre vlastníka príslušného povolenia.

Na začiatok stránky

Vytvorenie „jedinej pravdivej verzie“

V mnohých prípadoch často potrebujete vytvoriť dôležité pracovné zošity k určitému časovému okamihu a musíte to robiť pravidelne. Môžete napríklad vytvoriť zabezpečený pracovný zošit v dohodnutom dátume a čase každý fiškálny kvartál na spoľahlivé porovnanie predajnosti, zásob, tržieb a ziskov medzi fiškálnymi kvartálmi. Nechcete sa znepokojovať tým, že informácie v pracovnom zošite boli niekým zmenené a že neočakávané rozdiely vo výpočtoch a výsledkoch skomplikujú vaše rozhodovanie. Toto sa niekedy nazýva vytvorenie „jedinej pravdivej verzie“, čo znamená, že keď porovnáte rovnakú zostavu pracovného zošita s ďalšími používateľmi, môžete sa spoľahnúť na jedinečný časový okamih (dátum a čas, kedy bol pracovný zošit vytvorený), vďaka ktorému získate konzistentný prehľad údajov.

Proces vytvorenia snímky pracovného zošita

1. Predloha pracovného zošita obsahuje kumulované finančné údaje, ktoré sú pravidelne aktualizované.

2. Pracovný zošit je publikovaný na konci každého fiškálneho kvartálu.

3. „Jediná pravdivá verzia“ zjednodušuje rozhodovanie a porovnávanie medzi fiškálnymi kvartálmi.

Na začiatok stránky

Bezpečné pripojenie k údajom

Pre niektoré pracovné zošity programu Excel uložené v službách programu Excel sa všetky údaje uložené v pracovnom zošite. Ak chcete aktualizovať údaje v službách programu Excel, musí byť pracovný zošit programu Excel opäť uložený. Pre ďalšie pracovné zošity existuje viac pripojení na externé zdroje údajov, napríklad na databázu alebo údajovú kocku OLAP. Tieto pripojenia obsahujú informácie o vyhľadaní, prihlasovaní, dotazovaní a prístupe na externý zdroj údajov. Aj keď môžu byť tieto informácie o pripojení v pracovnom zošite uložené, často sa ukladajú do súboru Office Data Connection (.odc), najmä ak sú zdieľané viacerými používateľmi a informácie o pripojení musia byť aktualizované. Autor alebo správca pracovného zošita môže s cieľom vytvorenie pripojenia vytvoriť informácie o pripojení pomocou programu Excel 2007 a tieto informácie exportovať do súboru .odc.

Knižnica Data Connection Library (DCL) je špeciálna knižnica dokumentov služby SharePoint, ktorá môže byť určená ako dôveryhodná lokalita knižnice a uľahčuje ukladanie, zabezpečenie, zdieľanie a spravovanie súborov .odc. Správca napríklad potrebuje presunúť databázu z testovacieho servera do predvádzacieho servera alebo aktualizovať dotaz, ktorý pristupuje k údajom. Použitím súboru .odc uloženého v knižnici DCL je spravovanie týchto informácií o pripojení oveľa jednoduchšie a prístup používateľov k údajom je pohodlnejší, pretože všetky pracovné zošity používajú ten istý súbor pripojenia a operáciu obnovenia, či už na klientskom alebo na serverovom počítači a získavajú informácie o aktuálnych zmenách tohto súboru pripojenia. Môžete dokonca nastaviť službu Office SharePoint Server a klientsky počítač používateľa tak, aby automaticky rozpoznávali zmeny súboru pripojenia a používali najaktuálnejšiu verzie tohto súboru.

Ďalšie informácie nájdete v systéme Pomocníka programu Microsoft Office Excel 2007 a Office SharePoint Server Central Administration.

Na začiatok stránky

Služby programu Excel a Správa prístupových práv k informáciám

Správa prístupových práv k informáciám (Information Rights Management, IRM) je spôsob, ako poskytnúť ochranu osobných údajov pre dokument programu Microsoft Office a zabezpečiť, aby mohli citlivé informácie zobraziť len príslušné osoby. Ak napríklad chcete predložiť štvrťročné finančné údaje iba vybratým členom výkonného výboru mesiac pred zverejnením údajov vo finančných výkazoch, budú mať títo členovia čas na prípravu odpovede pre oddelenie pre styk s verejnosťou a urobiť primerané obchodné rozhodnutia.

Služby Windows SharePoint Services verzie 3.0 alebo novšej podporujú službu IRM v knižnici dokumentov dokumentov a vo všetkých dokumentov tejto knižnice (či už sú tieto jednotlivé dokumenty povolené službou IRM alebo nie). Hneď ako je dokument odovzdaný do knižnice dokumentov so zapnutou službou IRM, v tom okamihu sa stáva pre službu IRM povoleným dokumentom.

Služby programu Excel nepodporujú načítanie pracovných hárkov programu Excel, ktoré boli povolené službou IRM, a nenačítajú pracovný zošit programu Excel, ak je povolený službou IRM alebo ak pochádza z knižnice dokumentov, ktorá je službou IRM povolená. Ak však chcete využiť výhody služby IRM, môžete načítať pracovný hárok programu Excel bez služby IRM do služieb programu Excel, otvoriť hárok ako snímku a potom snímku uložiť do knižnice dokumentov, ktorá je službou IRM povolená.

Ďalšie informácie nájdete v systéme Pomocníka programu Microsoft Office Excel 2007 a Office SharePoint Server Central Administration.

Na začiatok stránky

Používanie služieb programu Excel s ostatnými funkciami biznisovej inteligencie

Služby programu Excel sú časťou súboru funkcií služieb Office SharePoint Server, ktoré sa súhrnne nazývajú „biznisová inteligencia" a môžu ich používať jednotlivci, pracovný kolektív alebo celý podnik. Tieto funkcie sú navrhnuté tak, aby medzi sebou spolupracovali, a podporujú rýchly a masívny vývoj nástrojov na prijímanie rozhodnutí, ktoré môžu pristupovať k množstvu rozličných zdrojov údajov a často bez použitia kódu.

Stredisko zostáv

Stredisko zostáv poskytuje centrálne umiestnenie pre rozličné údaje a objekty biznisovej inteligencie a obsahuje špeciálnu knižnicu na ukladanie zostáv, zoznamov, webových častí, šablón stránok webových častí a súborov .odc. V stredisku zostáv môžu používatelia vyhľadávať položky podľa kategórií, zobraziť kalendár pripravovaných zostáv alebo sa prihlásiť na odber zostáv, ktoré uznajú sa dôležité.

V predvolenom nastavení je možné zošit programu Excel publikovaný a uložený do knižnice dokumentov v stredisku zostáv otvoriť jediným kliknutím v okne prehľadávača. Je to pohodlný spôsob, ako zobraziť pracovný zošit bez potreby pridať ho na stránku webových častí.

Webová časť zoznamu kľúčových indikátorov výkonu (KPI)

Webová časť zoznamu kľúčových indikátorov výkonu (KPI) získava údaje zo zoznamov služby SharePoint, pracovných zošitov programu Excel, služieb Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services alebo pomocou manuálneho zadávania údajov, a potom zobrazí kľúčový indikátor výkonu (KPI). Indikátor KPI je vizuálny odkaz, ktorý podáva informácie o priebehu dosiahnutia merateľného výsledku. Pomocou indikátorov KPI môžete jednoduchšie vizualizovať odpovede na nasledujúce otázky:

  • Som v predstihu, alebo meškám?

  • Do akej miery som popredu či pozadu?

  • Aké je minimum, ktoré musím dokončiť?

Používatelia dokonca môžu počas vizualizácie znížiť úroveň položiek na indikátory KPI, ak chcú vidieť detaily. Ak je napríklad stav indikátora KPI červený (oznamujúci problém), kliknutím na tento indikátor KPI sa používateľ automaticky presunie na stránku zostavy, ktorá zobrazí priebežný vývoj indikátora KPI v čase, prahové hodnoty a údaje, ktoré boli použité na určenie aktuálneho stavu indikátora KPI.

Každá z podnikateľských oblastí môže vyžadovať sledovanie rozdielnych typov kľúčových indikátorov výkonu KPI v závislosti na podnikateľských cieľoch, ktoré chcú dosiahnuť. Na zvýšenie spokojnosti zákazníkov napríklad môže telefónne informačné stredisko stanoviť ako cieľ istý počet odpovedaných hovorov v priebehu určitého času. Alebo obchodné oddelenie môže použiť indikátor KPI na stanovenie výkonnostných cieľov, napríklad množstva nových obchodných hovorov vykonaných za mesiac.

Webové časti filtrovania a tlačidlo Použiť filter

Webové časti filtrovania môžete použiť na zobrazenie len tej podmnožiny údajov, o ktorú máte záujem, v iných webových častiach. Tlačidlo Použiť filter môžete podľa potreby použiť na vykonávanie operácií filtrovania. Zdroj údajov môže napríklad obsahovať päťročnú históriu viacerých produktov pre celú krajinu alebo oblasť. Použitím webových častí filtrovania a tlačidla Použiť filter môžete vo viacerých webových častiach Excel Web Access naraz zobraziť príslušné údaje iba jednej oblasti predaja, jedného produktu alebo aktuálneho roka.

Služby Office SharePoint Services majú množstvo rôznych webových častí filtrovania, ktoré umožňujú vložiť alebo vybrať niekoľko hodnôt na zmenu obsahu viacerých webových častí na stránke, a tak zobraziť len tie informácie, ktoré potrebujete.

Ďalšie informácie nájdete v časti Pripojenie webových častí filtra k webovej časti Excel Web Access.

Informačné tabule zdieľaných služieb balíka Office

Informačné tabule balíka Microsoft Office SharePoint Server 2007 sú nástroje, ktoré sa používajú na oznamovanie stavu, sledovanie vývoja, predvídanie problémov a možností, rozhodovanie vykonanie opatrení. Často obsahujú grafické prvky a grafy. Informačná tabuľa je stránka webovej časti, ktorá zobrazuje informácie z rôznorodých zdrojov údajov, napr. zostavy, grafy, rebríčky a kľúčové indikátory výkonu KPI.

Pomocou šablóny môžete vytvoriť vlastnú informačnú tabuľu na rýchle pripojenie jestvujúcej webovej časti, pridanie alebo odstránenie webových častí a úpravu vzhľadu stránky.

Súčasťou šablóny informačnej tabule môžu byť nasledovné webové časti.

Webová časť

Použitie

Excel Web Access

Zobrazí pracovný zošit programu Excel, vybraté hárky alebo pomenované súčasti, napríklad pomenovaný rozsah alebo graf.

Zoznam indikátorov KPI

Zobrazí grafické prvky indikátorov KPI a údaje, ktoré s nimi súvisia.

Filter (a tlačidlo Použiť filter)

Určí spôsob filtrovania údajov a vykoná filtrovanie.

Súvisiace informácie

Prepojenie na súvisiace stránky

Súhrn

Popis informácií o plánoch a stave.

Kontaktné informácie

Zobrazuje meno kontaktnej osoby pre informačnú tabuľu.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×