Úvod do služby InfoPath Forms Services

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Prehľad     Služby InfoPath Forms Services je serverovú technológiu, ktorá umožňuje ľudia vypĺňať formuláre vo webovom prehliadači. Správa formulárov v centrálnom umiestnení, môžete zjednodušenie obchodných procesov a zlepšenie vzťahov so zákazníkmi, partnermi a dodávateľmi.

Prehľad programu InfoPath Forms Services

Dosiahla zákazníkov a partnerov dodávateľom prostredníctvom jednoduchých formulárov

Zjednodušenie založených na formulároch obchodných procesov

Správa formulárov a šablón formulárov v centrálne umiestnenie

Prehľad služby InfoPath Forms Services

Používatelia nemajú mať ich vypĺňať šablóny formulárov podporované prehliadačom v počítači nainštalovaný program InfoPath, ani sa nemusia nič prevziať z webu. Je všetko, čo potrebujú prístup na prehliadač, napríklad Windows Internet Explorer, Apple Safari alebo Mozilla Firefox. InfoPath Forms Services tiež umožňuje ukladanie a spravovanie formulárov a šablón formulárov v centrálne umiestnenie. InfoPath Forms Services vychádza z a vyžaduje Windows SharePoint Services 3.0, ktorá umožňuje publikovať šablóny formulárov, ktoré navrhnete do spoločného umiestnenia v organizácii. Okrem toho si používatelia môžu odoslať formuláre do knižnice SharePoint, ktoré sú k dispozícii adresáre ukladajú kolekcie súborov a ak súbory často používajú rovnakú šablónu. Tiež je možné integrovať formulárov do správy dokumentov a úloh životného cyklu, ako je pracovný postup a správy prístupových práv.

Technológia InfoPath Forms Services je k dispozícii v Microsoft Office SharePoint Server 2007 Enterprise CAL a tiež, samostatne, v Microsoft Office Forms Server 2007.

Skúsenosti s navrhovaním

Šablóny formulárov, ktoré môžu byť vypĺňané v prehľadávači, sa nazývajú šablóny formulára podporované prehľadávačom. Ak chcete vytvoriť tento typ šablóny formulára, v programe InfoPath navrhnite šablóna formulára kompatibilná s prehliadačom, publikujte ju na serveri so spustenou službou InfoPath Forms Services a aktivujte ju pre používanie na webe.

V niektorých prípadoch môžete v Sprievodcovi publikovaním programu InfoPath umožniť použitie šablóny na webe začiarknutím políčka Povoliť vypĺňanie tohto formulára pomocou prehľadávača. V ostatných prípadoch musíte publikovať šablónu formulára do zdieľaného umiestnenia v podnikovej sieti, kontaktovať správcu obsahu servera a požiadať ho o podporu pri aktivácii šablóny formulára a jej sprístupnenie na serveri.

Súhlas správcu je potrebný v nasledujúcich prípadoch:

 • Šablóna formulára obsahuje spravovaný kód,

 • šablóna formulára vyžaduje úroveň zabezpečenia úplnej dôveryhodnosti, čo umožňuje výsledným formulárom získať úplný prístup k systémovým prostriedkom v počítačoch, napríklad k súborom alebo nastaveniam,

 • šablóna formulára používa pripojenie údajov, ktoré je spravované správcom,

 • šablónu formulára je možné zobraziť v mobilnom zariadení.

Ak je vyžadovaný súhlas správcu, Sprievodca publikovaním poskytuje pokyny na prípravu šablóny formulára na odoslanie správcovi.

Ak šablóna formulára kompatibilná s prehľadávačom je aj prehľadávačom podporovaná, je možné v prehľadávačoch vyplniť formuláre založené na príslušnej šablóne formulára.

Skúsenosti používateľa

Formulár vo webovom prehľadávači sa vypĺňa takmer rovnako ako v programe InfoPath. Ovládacie prvky, napríklad opakujúce sa sekcie a funkcie, ako napríklad vzorce a podmienené formátovanie, fungujú v oboch pracovných prostrediach rovnako.

Hoci je vypĺňanie formulárov v prehľadávači podobné ako v programe InfoPath, vyskytuje sa jeden zásadný rozdiel. Vo webovom prehľadávači sú ponuky a panely s nástrojmi programu InfoPath nahradené panelom s nástrojmi v celej hornej časti formulára, na ktorom sú zobrazené možnosti uloženia, zatvorenia, tlače a aktualizácie formulára. Tento panel je zobrazený aj na spodnej časti formulára. Nie je preto počas vypĺňania potrebné presúvanie späť na začiatok dlhého formulára.

Ak povolíte odosielanie šablóny formulára, na paneli s nástrojmi sa tiež zobrazí tlačidlo Odoslať. Kliknutím na toto tlačidlo sa údaje formulára odošlú priamo do zdroja údajov, ktorý ste špecifikovali pri návrhu šablóny formulára, napríklad do webovej služby alebo do zoznamu SharePoint. Ak má šablóna formulára viac zobrazenie, na paneli s nástrojmi sa zobrazí aj zoznam Zobraziť.

Formulár otvorený v prehľadávači

1. Kliknutím na tlačidlo Odoslať na paneli s nástrojmi sa odošlú údaje do externých zdrojov údajov.

2. Kliknutím na položku v zozname panela s nástrojmi Zobraziť sa prepne medzi zobrazeniami.

Počas navrhovania šablóny formulára v dialógovom okne Formulár - možnosti môžete prispôsobiť nastavenie panela s nástrojmi. Môžete napríklad odstrániť tlačidlá alebo skryť panel s nástrojmi na dolnom okraji formulára.

V nasledujúcej časti sa dozviete viac o výhodách používania služby InfoPath Forms Services.

Na začiatok stránky

Prístup k zákazníkom, partnerom a dodávateľom prostredníctvom jednoduchých formulárov

Keď publikujete šablónu formulára na serveri so službou InfoPath Forms Services, môžete ju distribuovať nielen vo vnútropodnikovej sieti, ale aj v externých webových lokalitách, napríklad extranetových alebo podnikových lokalitách. Umožní zhromažďovanie údajov od zákazníkov, partnerov, dodávateľov a ďalších osôb, ktoré sú dôležité pre činnosť podniku. Veľká poisťovacia spoločnosť môže napríklad na zhromažďovanie a spracovanie poistných udalostí používať jednoduchú šablónu s podporou prehľadávača. Zákazník poisťovne môže použiť prehľadávač na vyplnenie poistného formulára na webovej lokalite spoločnosti. Alebo, ak zákazník ohlási poisťovni poistnú udalosť, poisťovací agent môže použiť na vyplnenie formulára hlásenia poistnej udalosti program InfoPath v intranetovej lokalite. Štátna inštitúcia môže zverejnením šablón formulárov s podporou prehľadávača na vlastných webových lokalitách zhromažďovať údaje od občanov.

Keď používatelia získajú prístup k formulárom, či už vstupom do knižnice alebo zadaním adresy URL formulára v prehľadávači, vyskytnú sa nasledujúce udalosti:

 • Formulár sa otvorí v prehľadávači    Ak používatelia nemajú nainštalovaný program InfoPath, formulár sa otvorí v prehľadávači, v ktorom môžu vyplniť akýkoľvek webový formulár.

 • Formulár s otvorí v programe InfoPath    Ak používatelia majú nainštalovaný program InfoPath, formulár sa otvorí v tomto programe, kde ho môžu vyplniť rovnako, ako každý iný formulár programu InfoPath. Vyplnením formulára v programe InfoPath je možné používanie celého rozsahu funkcií programu InfoPath na vypĺňanie formulárov, z ktorých niektoré nie sú vo formulároch prehľadávača k dispozícii.

  Poznámka: Ak chcete, môžete prispôsobiť nastavenie svojich šablón formulára tak, že sa vždy otvoria v prehľadávači, dokonca aj vtedy, keď používatelia majú nainštalovaný program InfoPath. Môže to byť užitočné vtedy, keď chcete zabezpečiť, aby bolo vypĺňanie formulára pre každého rovnaké, alebo, ak nechcete aby bol formulár otvorený v programe InfoPath a otváraním alebo upravovaním základnej šablóny formulára v režime návrhu nechcete odradiť používateľov.

Ak používatelia budú vypĺňať formuláre v mobilnom zariadení, napríklad v zariadení PDA alebo smartphone, musíte navrhnúť šablónu formulára s podporou prehľadávača, ktorá môže byť otvorená a vyplnená pomocou prehľadávača mobilného zariadenia. Keď používatelia na prístup k formuláru použijú mobilné zariadenie, formulár sa otvorí na obrazovke v zjednodušenom formáte.

Zjednodušenie pracovných procesov založených na formulároch

Formuláre sú ťažiskom mnohých pracovných procesov. Hosťovaním šablón formulárov s podporou prehľadávača na serveri so službou InfoPath Forms Services môžete spojiť údaje formulára s existujúcimi pracovnými procesmi alebo aplikáciami. Môžete napríklad:

 • Odoslať údaje do existujúcich podnikových systémov    Pri návrhu šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom, môžete vytvoriť pripojenia údajov webovej služby alebo iných externých zdrojov údajov. Umožňuje odoslať údaje do existujúcich podnikových systémov, podnikových aplikácií alebo databáz. Obchodné oddelenie môžete napríklad navrhnúť formulár, ktorý môžete odoslať informácie o potenciálnych zákazníkov a zákazníkov predaji do existujúceho systému správy zákazníkov vzťah (CRM).

 • Vytvoriť dotaz na údaje z existujúcich podnikových systémov    Vytvoriť dotaz na údaje je možné aj z existujúcich podnikových systémov, podnikových aplikácií alebo databáz. Keď napríklad používatelia otvoria formulár založený na vašej šablóne formulárov, môžete chcieť zobraziť údaje z externého zdroja údajov v poliach pre meno a adresu vo formulári. Umožní to využitie existujúcich údajov organizácie a zjednoduší sa proces vypĺňania formulára.

 • Pridávať tok činností do formulárov    Do šablón formulárov, ktoré sú uložené v knižnici, môžete pridať tok činností. Umožní vám to dôsledne spravovať spoločné pracovné procesy. Ako vedúci pracovník môžete napríklad prostredníctvom schváleného toku činností nasmerovať formulár na vyúčtovanie výdavkov prostredníctvom zoznamu schvaľovateľov. Schvaľovatelia môžu formulár vyúčtovania výdavkov schváliť alebo zamietnuť, postúpiť úlohu schválenia, alebo požiadať o zmeny formulára. V programe InfoPath sa používatelia k toku činností pripoja kliknutím na príkazy ponuky Súbor. Na serveri sa k toku činností pripoja ukázaním na názov formulára v knižnici, kliknutím na zobrazenú šípku a na možnosť Toky činností.

  Príkaz Tok činností v kontextovej ponuke

Na začiatok stránky

Spravovanie formulárov a šablón formulárov v centralizovanom umiestnení

Šablóny formulárov a ich priradené formuláre môžete uložiť do centralizovaného odkladacieho priestoru na serveri so službou InfoPath Forms Services. Umožní to jednoduchšie vyhľadanie, zdieľanie a spravovanie formulárov a šablón formulárov.

K hlavným výhodám patria možnosti na:

 • Uloženie formulárov a šablón formulárov v centralizovanom umiestnení    Šablóny formulárov môžete priradiť ku knižnici, ktorá sa nachádza v lokalite SharePoint, kde môžete vytvárať, zhromažďovať a spravovať súbory s inými ľuďmi v organizácii. Keď používatelia vyplnia formuláre založené na šablóne formulára v tejto knižnici, vyplnený formulár sa v knižnici zobrazí spolu s kľúčovou informáciou pochádzajúcou z formulárov. V závislosti od spôsobu návrhu knižnice SharePoint môžu používatelia vypĺňať formuláre založené na vašej šablóne formulárov, exportovať údaje z vyplnených formulárov do programu Microsoft Office Excel alebo spájať údaje z viacerých formulárov do jedného formulára. Nasledujúci príklad zobrazuje formulár vyúčtovania výdavkov uložený v knižnici.

  Vyúčtovania výdavkov uložené v knižnici

 • Použitie typov obsahu na spravovanie šablón formulárov    Sprievodcu publikovaním programu InfoPath môžete použiť na publikovanie šablóny formulára ako typ obsahu lokality. Typ obsahu určuje šablónu formulára, sadu stĺpcov a nastavenie správy dokumentov na serveri, napríklad tok činností alebo nastavenie politiky.

  Vytvorením typov obsahu môžete opätovne používať šablóny formulárov a nastavenia v kolekcia lokalít. Ak ste v minulosti chceli použiť šablónu formulára vo viacerých knižniciach SharePoint, museli ste pre každú knižnicu publikovať dve rozdielne kópie šablóny formulára. Ak ste šablónu formulára chceli aktualizovať, museli ste zmeniť šablóny formulára v oboch umiestneniach. Teraz však môžete publikovať šablónu formulára ako typ obsahu lokality. Keď aktualizujete typ obsahu, zmeny sa automaticky použijú vždy, keď sa takýto typ obsahu použije.

  K viacerým knižniciam v kolekcii lokality môžete priradiť jeden typ obsahu alebo môžete priradiť viac typov obsahu k jednej knižnici. Môžete napríklad pridať typ obsahu pre formuláre správ o stave do všetkých knižníc, ktoré sú používané obchodným oddelením spoločnosti tak, aby každá skupina predajcov zhromažďovala a predkladala vedeniu rovnaký typ informácií. Prípadne, oddelenie používa rozdielne šablóny formulárov žiadostí na služobnú cestu, cestovných výkazov alebo vyúčtovania výdavkov. Môžete publikovať tri šablóny formulárov ako typy obsahu lokality a pridať ich do jednej knižnice, používanej na uloženie informácií o služobných cestách skupiny. Keď sa z knižnice vytvorí nový formulár, je možné vybrať a použiť ľubovoľnú šablónu formulára.

 • Spravovanie formulárov a šablón formulárov    Správcovia farmy servera môžu kontrolovať spôsob prístupu používateľov k šablónam formulárov a ich nasadenie v organizácii. Môžu napríklad kontrolovať, kto publikuje šablóny formulárov v lokalite a rozhodnúť o spôsobe aktualizácie šablón formulárov na serveri s minimálnym vplyvom na formuláre používateľov.

 • Spravovanie pripojení údajov v centrálnom umiestnení    Ak viaceré šablóny formulárov budú používať rovnaké pripojenia údajov, môžete uložiť nastavenia pre toto pripojenie údajov v súbor pripojenia údajov v knižnica pripojení údajov. Keď používateľ otvorí formulár, ktorý sa pripája k súboru pripojenia údajov, program InfoPath používa nastavenia v danom súbore na pripojenie k externému zdroju údajov. Týmto spôsobom viacerých šablónach formulárov môžete použiť rovnaký súbor pripojenia údajov, takže nie je potrebné manuálne vytvárať rovnaké pripojenie údajov pre každú šablónu formulára. Okrem toho, ak sa zmení umiestnenie alebo nastavenie pripojenia pre externý zdroj údajov, nie je potrebné aktualizovať každú šablónu formulára, ktorý používa pripojenie údajov. Namiesto toho jednoducho aktualizujete súbor pripojenia údajov raz a všetky šablóny formulára aj naďalej fungovať podľa očakávaní.

Poznámka: Z programu InfoPath môžete publikovať šablónu formulára na serveri bez služby InfoPath Forms Services. Vlastnú šablónu môžete publikovať napríklad na serveri so službou Windows SharePoint Services. V tomto prípade môžete využiť výhody niektorých funkcií spomenutých v predchádzajúcom zozname, napríklad možnosť publikovania šablóny formulára do knižnice. Ak však chcete vytvoriť šablónu formulára s podporou prehľadávača, alebo ak chcete použiť funkcie, ako napríklad knižnice pripojenia údajov, potom musíte šablónu formulára publikovať na serveri sa službou InfoPath Forms Services.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×