Úvod do rozloženia šablóny formulára

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Keď navrhujete šablónu formulára programu Microsoft Office InfoPath, musíte zvážiť rozloženie alebo úpravu prvkov na šablóne formulára.

Vo všeobecnosti platí, by ste mali organizovať rôzne časti šablóny formulára tak, aby ľudia, ktorí ho vyplniť môžete posúvať formulári logickým spôsobom. Okrem toho je vhodné zarovnať textové polia, začiarkavacie políčka a ďalšie prvky pozdĺž vodorovných a zvislých okrajov imaginárny mriežky. Môžete použiť tabuľky rozloženia na definovanie hranice mriežky a pomôcť s vyrovnaním prvkov v šablóne formulára.

Obsah tohto článku

Tabuľky rozloženia a pracovná tabla Rozloženie

Ovládacie prvky súvisiace s rozložením

Tipy na rozloženie

Tabuľky rozloženia a pracovná tabla Rozloženie

Šablónu formulára by ste mali navrhnúť tak, aby bola pre druhých príťažlivá a jednoducho použiteľná. Tabuľky rozloženia vám pomôžu dosiahnuť oba ciele.

Pracovná tabla Rozloženie ponúka súpravu vopred navrhnutých tabuliek rozloženia, ktorú môžete použiť v šablóne formulára a dať jej vizuálnu štruktúru.

Pracovná tabla rozloženie

Tabuľka rozloženia je ako každá iná tabuľka, s tou výnimkou, že je použiteľná iba pre účely rozloženia a nie na prezentáciu údajov. Okrem toho, na rozdiel od iných tabuliek, tabuľky rozloženia nemajú predvolene viditeľné orámovanie. Keď navrhujete šablónu formulára v režime návrhu, orámovania tabuľky rozloženia sú znázornené prerušovanými čiarami, aby bolo zrejmé, že pracujete vo vnútri tabuľky. Keď však používatelia vypĺňajú formulár založený na šablóne formulára, tieto orámovania sa nezobrazia.

Okrem iného môžete tabuľky rozloženia použiť na organizovanie ovládacích prvkov, na oddelenie jednej sekcie o druhej, na vytvorenie sekcií hlavičky a päty a na uschovanie log a ďalších grafických prvkov.

V nasledujúcej ukážke ja tabuľka rozloženia použitá na organizovanie blokov textu v sekcia na šablóne formulára.

Tabuľka rozloženia v sekcii v šablóne formulára

1. Táto tabuľka rozloženia má dva riadky.

2. V druhom riadku sa nachádzajú tri stĺpce. Stredný stĺpec sa používa len ako rozstup.

Ak chcete v tabuľke rozloženia pridať alebo odstrániť riadky alebo stĺpce, kliknite na niektorú možnosť v zozname na pracovnej table Zlúčiť a rozdeliť bunky. Ak tabuľky rozloženia na pracovnej table Rozloženie nespĺňajú vaše predstavy, môžete vložiť vlastnú tabuľku rozloženia s presným počtom riadkov a stĺpcov podľa vašej potreby.

Môžete použiť aj pracovnú tablu rozloženie Ak chcete rýchlo vložiť posúvania oblastí a vodorovných oblastí v šablóne formulára, ktoré sú popísané podrobne v ďalšej časti.

Na začiatok stránky

Ovládacie prvky súvisiace s rozložením

Okrem tabuľky rozloženia môžete použiť ovládacie prvky súvisiace s rozložením, napríklad sekcie alebo opakujúcej sa sekcie umožňujú návrhu šablóny formulára. Ak do šablóny formulára vložíte ovládací prvok súvisiace s rozložením, v podstate vkladáte prázdny priestor na uloženie ďalších ovládacích prvkov.

Nasledujúca tabuľka poskytuje stručný prehľad ovládacích prvkov, ktoré sú najčastejšie používané pre účely rozloženia.

Ovládací prvok

Popis

Sekcia

Ovládacie prvky, ktoré obsahujú ďalšie ovládacie prvky. V šablóne formulára poistnej udalosti napríklad môžete použiť sekciu na zoskupenie zostavy blokov textu, ktoré slúžia na zhromažďovanie kontaktných informácií od poistencov.

Voliteľná sekcia

Ovládacie prvky, ktoré obsahujú ďalšie ovládacie prvky, ale nezobrazia sa na formulári, kým ich používateľ nevyberie. Aj keď napríklad všetci zamestnanci v spoločnosti môžu používať vo svojich formulároch hodnotenia pracovnej výkonnosti sekciu stanovenia cieľov, iba manažéri môžu vybrať pridanie voliteľnej sekcie týkajúcej sa cieľov vedenia spoločnosti.

Opakujúci sa ovládací prvok

Ovládací prvok, napríklad opakujúca sa sekcia alebo opakujúca sa tabuľka, ktorý umožní používateľom rozbaliť obsah formulára pri vypĺňaní a zobraziť iba potrebný počet položiek v kategórii. Opakujúcu sa tabuľku môžete použiť napríklad na zhromaždenie výdavkov podľa položiek vo formulári na vyúčtovanie výdavkov.

Posuvná oblasť

Ovládací prvok, ktorý obsahuje ďalšie ovládacie prvky zachováva pevnú veľkosť a obsahuje posúvače tak, aby sa dali posúvať používatelia zobraziť informácie, ktoré sú mimo zobrazenia. Posúvanie oblastí môžu byť užitočné, keď sekcia šablóny formulára obsahuje množstvo údajov a používatelia nie je potrebné Zobraziť všetky údaje naraz. Ak používate opakujúcu sa tabuľku na zobrazenie množstva záznamov z databázy, môžete vložiť opakujúcu sa tabuľku posuvnej oblasti na zobrazenie len niektoré záznamy naraz. Pretože posúvania oblasti používajú výhradne pre potreby rozloženia, nie sú viazané na polia alebo skupiny v zdroji údajov. Oblasti posúvania nie sú podporované v šablónach formulára kompatibilných s prehľadávačom.

Vodorovná oblasť

Ovládací prvok, ktorý obsahuje ďalšie ovládacie prvky a môže byť umiestnený vo vodorovnej zostave na šablóne formulára. Keď je viacero vodorovných oblastí umiestnených vedľa seba, oblasť sa rozbalí alebo pretečie do nasledujúceho riadka podľa toho, ako sa zmení veľkosť zobrazenia. Pretože sa vodorovné oblasti používajú výhradne pre potreby rozloženia, nie sú naviazané na polia alebo skupiny v zdroji údajov. Ovládacie prvky vodorovnej oblasti nie sú podporované v šablónach formulárov kompatibilných s prehľadávačom.

Skupina výberu

Ovládací prvok, ktorý predstavuje množinu navzájom sa vylučujúcich možností pre používateľov. Skupina výberu obsahuje sekcie výberu, z ktorých sa zobrazuje ako predvolená možnosť vo formulári. Tieto možnosti výberu obsahujú ďalšie ovládacie prvky. Napríklad adresu informácie v šablóne formulára zamestnanca informácie môžu byť formátované ako skupina výberu, ktorá obsahuje sekcie výberu. Každá sekcia výberu obsahuje ovládacie prvky so správnou adresou syntaxe pre konkrétnu krajinu alebo oblasť. Keď zamestnanci vyplňte formulár, ktorý je založený na šablóne formulára, môžete ich nahradiť časti Predvolená adresa s jedným, ktorý sa vzťahuje na jeho krajinu alebo oblasť.

Na začiatok stránky

Tipy na rozloženie

Pri úprave vzhľadu, veľkosti a ďalších aspektov ovládacích prvkov tabuliek rozloženia a prvkov súvisiacich s rozložením použite nasledujúce tipy:

  • Ak navrhujete novú prázdnu šablónu formulára, je užitočné pred začatím navrhovania šablóny formulára najprv určiť spôsob jej rozloženia. Ak si neviete šablónu v duchu predstaviť, skúste svoje predstavy najprv načrtnúť na papier. Na spresnenie svojich predstáv a vytvorenie modelu používateľského rozhrania šablóny formulára môžete použiť aj podobný program ako je napríklad Microsoft Office Visio. Potom, ako si v mysli vytvoríte predstavu, môžete návrh tabuľky z pracovnej tably Rozloženie vložiť a podľa potreby ju upraviť.

  • V režime návrhu sú orámovania rozloženia tabuliek zobrazené ako prerušované čiary, ktoré predstavujú jednotlivé riadky a stĺpce. Keď používatelia vypĺňajú formulár, ktorý je založený na šablóne formulára, tieto mriežky sú skryté. Výsledkom bude čistejší a prehľadnejší návrh. Ak v režime návrhu uprednostňujete skrytie mriežok, môžete ich vypnúť v ponuke Tabuľka kliknutím na príkaz Skryť mriežku.

  • Ako predvolené nastavenie program InfoPath vkladá ovládacie prvky tabuľky rozloženia a prvky súvisiace s rozložením, napríklad časti alebo posuvné oblasti, v šírke, ktorá zodpovedá tlačenej strane. Toto predvolené nastavenie môžete zmeniť v ponuke Zobraziť kliknutím na možnosť Zobraziť vlastnosti. Na karte Všeobecné, v časti Nastavenie rozloženia začiarknite políčko Použiť vlastnú šírku rozloženia pre túto šablónu formulára, a potom v poli Vlastná šírka rozloženia zadajte iné číslo.

  • Ak pre ovládacie prvky tabuliek rozloženia a ovládacie prvky rozloženia určíte vlastnú šírku rozloženia, skontrolujte, či nie je širšia ako potlačiteľná plocha šablóny formulára. Ak sa chcete rýchlo presvedčiť o šírke tlačenej strany  a o tom, či sa obsah šablóny formulára na stranu zmestí , kliknite v ponuke Zobraziť na možnosť Sprievodca šírkou strany. Po kliknutí na tento príkaz sa na pravej strane obrazovky zobrazí zvislá prerušovaná vodiaca čiara. Táto vodiaca čiara označuje pravý okraj tlačenej strany na základe predvolenej tlačiarne počítača.

  • Ak chcete zmeniť orámovanie alebo farbu ovládacích prvkov rozloženia alebo tabuliek rozloženia, vyberte príslušné ovládacie prvky alebo tabuľky. V ponuke Formát kliknite na položku Orámovanie a podfarbenie, a potom vykonajte potrebné úpravy.

  • Ako predvolené nastavenie je tabuľka rozloženia zarovnaná na ľavú stranu šablóny formulára. Ak chcete celú tabuľku rozloženia zarovnať na stred alebo vpravo, vyberte tabuľku. V ponuke Tabuľka kliknite na položku Tabuľka – vlastnosti, a potom na karte Tabuľka kliknite na tlačidlo Na stred alebo Doprava.

  • Vyplnenie bunky je priestor, ktorý je okolo obsahu bunky. Môžete si ho predstaviť ako priestor medzi textom v bunke a ohraničením bunky. Úprava vyplnenia bunky zvyčajne ponúka lepšie kontrolu rozstupov, než aká sa dá dosiahnuť pri vkladaní dodatočného priestoru pomocou klávesa ENTER. Ak chcete v bunke nastaviť vyplnenie bunky, na karte Bunka v dialógovom okne Tabuľka – vlastnosti vyberte možnosti.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×