Úvod do programu SharePoint Designer 2010

Microsoft SharePoint Designer 2010 je program na navrhovanie webového obsahu a aplikácií, v ktorom môžete vytvárať a prispôsobovať aplikácie a lokality SharePoint. S programom SharePoint Designer 2010 môžete vytvárať stránky s množstvom údajov, vyvíjať účinné riešenia s aktivovaným pracovným postupom a navrhovať vzhľad a funkcie svojej lokality. Môžete vytvárať rôzne riešenia: od malých lokalít riadenia projektov až po portálové riešenia založené na tabuliach (dashboard) pre veľké podniky.

Lokality vytvorené v programe SharePoint Designer 2010

Program SharePoint Designer 2010 ponúka jedinečné možnosti vytvárania lokalít tým, že poskytuje jedno miesto, kde môžete lokalitu vytvoriť, prispôsobiť jej súčasti, navrhnúť logiku lokality týkajúcu sa obchodného procesu a nasadiť lokalitu ako balík riešenia. Toto všetko môžete urobiť bez toho, aby ste napísali jediný riadok kódu.

V nasledovných sekciách sa dozviete o programe SharePoint Designer 2010 a o tom, ako ho môžete začať používať v organizácii.

Práca s programom Microsoft SharePoint Designer 2010

Lokality SharePoint sa v dôsledku zvyšovania potrieb podnikov rôznych typov a veľkostí rýchlo stávajú komplexnejšími. Z odkladacieho priestoru dokumentov, zoznamov úloh a plánov sa zmenili na vysoko dynamické lokality s množstvom údajov zameriavajúce sa na obchodné procesy.

Pre návrhára lokality to znamená nielen porozumieť obchodným potrebám, ale porozumieť aj službe SharePoint a všetkým častiam, ktoré tvoria jednu z jej lokalít. Obzvlášť dôležité je porozumieť vzťahom medzi mnohými dynamickými prvkami lokality a byť schopný ich všetky spravovať na jednom mieste.

Program SharePoint Designer 2010 poskytuje jedno prostredie, kde môžete pracovať na svojej lokalite, jej zoznamoch a knižniciach, stránkach, zdrojoch údajov, pracovných postupoch, povoleniach a ďalších. Môžete tak na jednom mieste zobraziť nielen kľúčové súčasti svojej lokality, ale aj vzťahy medzi týmito objektmi.

Existujúca architektúra vám pomôže začať s navrhovaním a vytváraním maximálne prispôsobených lokalít pre obchodné riešenia. Začnite pripojením sa k zdrojom údajov zvnútra aj zvonku lokality SharePoint. Poskytnite tieto informácie používateľom a nechajte ich odoslať ich späť prostredníctvom lokality SharePoint alebo klientskej aplikácie balíka Office. Vytvorte dokonale prispôsobené pracovné postupy, ktoré automatizujú obchodné procesy. Nakoniec prispôsobte vzhľad a správanie lokality tak, aby boli v súlade s imidžom organizácie.

Poskytnutím jedného prostredia pre tieto úlohy strávite viac času navrhovaním, vytváraním a prispôsobovaním riešení a menej času hľadaním a aktualizovaním rôznych súčastí lokality pomocou odlišných nástrojov a metód.

Nasledovné sekcie sa zameriavajú na prácu s programom SharePoint Designer 2010 a jeho používateľské rozhranie:

Otvorenie programu SharePoint Designer 2010

SharePoint Designer 2010Karta Súbor

Rozhranie programu SharePoint Designer 2010

Tri oblasti rozhrania: navigácia, súhrn a pás s nástrojmi

Otvorenie karty Súbor

Pripojenie k údajom zvnútra alebo zvonku lokality SharePoint

Zoznamy a knižnice

Externé pracovné údaje

Externé databázy

Webové služby XML prostredníctvom protokolu SOAP

Skripty na strane servera prostredníctvom služby REST

Zdrojové súbory XML

Vytvorenie rozhraní s množstvom údajov

Zobrazenia

Formuláre

Vlastné akcie

Webové časti

Integrácia klienta

Navigácia

Riadenie obchodných procesov

Udalosti

Podmienky

Akcie

Kroky

Formuláre

Premenné

Návrh a značka

Predlohy

Rozloženia stránky

Šablóny CSS

Dokončenie cyklu obchodného riešenia na lokalite SharePoint

Otvorenie programu SharePoint Designer 2010

SharePoint Designer 2010 je klientsky program, ktorý sa nainštaluje na lokálny počítač. Je tiež kompaktne integrovaný so službou SharePoint, takže je ho možné spustiť prostredníctvom ponuky Štart systému Windows Tlačidlo ponuky Štart systému Windows priamo z vášho zariadenia a rôznych miest lokality SharePoint napríklad z ponuky Akcie lokality, ako je tu zobrazené.

Program SharePoint Designer 2010 v ponuke Akcie lokality

Existuje mnoho miest, kde môžete otvoriť program SharePoint Designer 2010, napríklad pri prispôsobovaní zoznamov, zobrazení, pracovných postupov alebo predlôh. Ak ste ešte nenainštalovali program SharePoint Designer 2010, pri prvom spustení z lokality SharePoint sa zobrazí výzva na jeho prevzatie a nainštalovanie z webu. Pri ďalšom otvorení sa program SharePoint Designer 2010 otvorí automaticky. Je tiež k dispozícii v ponuke Štart systému Windows. Ďalšie informácie o rôznych spôsoboch otvárania programu SharePoint Designer 2010 nájdete v časti Pozrite tiež.

Poznámka: Program SharePoint Designer 2010 a jeho jednotlivé funkcie je možné obmedziť alebo zakázať na stránke Nastavenie služby SharePoint Designer. Ak nedokážete vykonať úlohy popísané v tomto článku, dôvodom môže byť práve obmedzenie alebo zakázanie niektorých funkcií. Podrobné informácie vám poskytne správca.

Poznámka: Program SharePoint Designer 2010 je navrhnutý pre lokality služby SharePoint 2010. Nie je ho možné používať na otváranie alebo prispôsobovanie lokalít v starších verziách služby SharePoint.

Na začiatok stránky

SharePoint Designer 2010Karta Súbor

Keď program SharePoint Designer 2010 otvárate z ponuky Štart systému Windows, najprv sa vám zobrazí karta Súbor. Máte možnosť prispôsobiť existujúcu lokalitu alebo vytvoriť na tejto obrazovke novú lokalitu.

Ilustrácia z programu SharePoint Designer 2010

Ak chcete prispôsobiť existujúcu lokalitu, prejdite na existujúcu lokalitu, prispôsobte lokalitu Moja lokalita alebo vyberte jednu z lokalít, ktoré ste naposledy otvorili v programe SharePoint Designer 2010.

Ak chcete vytvoriť novú lokalitu, môžete použiť prázdnu šablónu, vybrať si zo zoznamu šablón alebo si vybrať niektorú z najvýznamnejších šablón. Potom stačí zadať server, názov lokality a vytvoriť ju. Vaša lokalita sa vytvorí a potom sa otvorí v programe SharePoint Designer 2010.

Ak otvoríte program SharePoint Designer 2010 z lokality SharePoint, táto obrazovka sa nezobrazí. Namiesto toho sa zobrazí vaša lokalita otvorená v rozhraní programu SharePoint Designer 2010.

Na začiatok stránky

Rozhranie programu SharePoint Designer 2010

Program SharePoint Designer 2010 poskytuje jedno prostredie, kde môžete vytvárať, prispôsobovať a nasadzovať lokality a riešenia SharePoint. Je to možné vďaka používateľskému rozhraniu, ktoré zobrazuje všetky súčasti tvoriace lokalitu a vzťahy medzi týmito komponentmi.

Keď prvý raz otvoríte svoju lokalitu, zobrazí sa vám súhrn lokality vrátane jej nadpisu, popisu, aktuálnych povolení a podlokalít.

Ilustrácia z programu SharePoint Designer 2010

Tri oblasti rozhrania: navigácia, súhrn a pás s nástrojmi

Existujú tri hlavné oblasti rozhrania programu SharePoint Designer 2010, v ktorých pracujete pri navrhovaní a vytváraní lokalít:

  1. Navigačná tabla sa používa na navigáciu hlavnými súčasťami alebo komponentmi lokality

  2. StránkyGaléria a Súhrn slúžia na zobrazenie zoznamov jednotlivých typov súčastí a súhrnov jednej konkrétnej súčasti.

  3. Pás s nástrojmi slúži na vykonávanie akcií vo vybratej súčasti.

Ilustrácia z programu SharePoint Designer 2010

Na navigačnej table sa zobrazujú súčasti, ktoré vytvárajú vašu lokalitu, ako sú zoznamy, knižnice, typy obsahu, zdroje údajov, pracovné postupy a ďalšie. Ak chcete upraviť jednu zo súčastí, napríklad zoznam Oznamy, otvorte položku Zoznamy a knižnice, čím prejdete na stránku galérie, kde sú zobrazené všetky zoznamy a knižnice.

Tu môžete otvoriť zoznam Oznamy, čím prejdete na stránku súhrnu pre daný zoznam. Na stránke súhrnu sa zobrazia priradené zobrazenia, formuláre, pracovné postupy a iné. Ak chcete upraviť niektoré zobrazenie, jednoducho ho otvorte priamo z tejto stránky.

Keď zobrazenie otvoríte, všimnete si, že pás s nástrojmi sa zmení a zobrazuje najbežnejšie a kontextuálne relevantné úlohy úprav na úpravu zobrazení. Ak poznáte pás s nástrojmi z aplikácií balíka Microsoft Office, viete, že zjednodušuje a zrýchľuje úlohy vytvárania a úprav. Po dokončení úprav použite tlačidlo Naspäť alebo navigáciu s popisom cesty v hornej časti stránky, aby ste sa vrátili do súhrnu lokality.

Rozhranie programu SharePoint Designer 2010 zjednodušuje identifikáciu rôznych súčastí lokality. Prejdite na príslušnú úroveň a upravte jednu z týchto súčastí, potom sa vráťte späť do hlavného zobrazenia lokality.

Otvorenie karty Súbor

Okrem práce na rôznych objektoch lokality v programe SharePoint Designer 2010, môžete zobraziť a získať prístup k rozsiahlejším nastaveniam lokality alebo aplikácie. Toto zahŕňa otvorenie ďalšej lokality, pridanie stránok, importovanie súborov a zmenu nastavení aplikácie programu SharePoint Designer 2010. Tieto akcie vykonáte na karte Súbor, čo je prvá obrazovka, ktorá sa vám zobrazí pri otvorení programu SharePoint Designer 2010 z ponuky Štart systému Windows alebo použitím odkazu na pracovnej ploche.

Kliknite na kartu Súbor vľavo hore a prejdete do tohto zobrazenia. Ak sa chcete vrátiť do rozhrania programu SharePoint Designer 2010, kliknite na položku Naspäť.

Na začiatok stránky

Piliere prispôsobenia programu SharePoint Designer 2010

Program SharePoint Designer 2010 je možné použiť na vytváranie a prispôsobovanie lokalít a riešení, ktoré používajú logiku aplikácie, ale nevyžadujú písanie kódu. Môžete ho použiť napríklad na pridanie a úpravu zdrojov údajov, prispôsobenie zobrazení zoznamu alebo údajov, vytvorenie a nasadenie obchodných pracovných postupov, navrhnutie podnikovej značky a na mnohé ďalšie účely. Skutočné využitie možností programu SharePoint Designer 2010 však dosiahnete vtedy, keď zmeníte hotovú lokalitu na reálne podnikové riešenie v organizácii.

V nasledujúcich sekciách sú opísané štyri piliere prispôsobenia pri navrhovaní a vytváraní riešení pomocou programu SharePoint Designer 2010.

Pripojenie k údajom zvnútra alebo zvonku lokality SharePoint

Prostredníctvom programu SharePoint Designer 2010 sa môžete pripojiť k množstvu zdrojov údajov a potom tieto údaje integrovať do svojej lokality a klientskych aplikácií balíka Office. Používatelia tak môžu zobraziť pracovné údaje a pracovať s nimi na vašej lokalite alebo v programoch, ktoré vyberiete, a nemusí sa každý zvlášť pripájať k zdrojom údajov.

Ilustrácia z programu SharePoint Designer 2010

Priamo z pása s nástrojmi je možné pripojiť sa k externej databáze, službe SOAP Service, službe REST Service a ďalším.

Pripájanie k zdrojom údajov je výkonnou funkciou programu SharePoint Designer 2010 vďaka množstvu podporovaných možností, ktoré môžete použiť na sprístupnenie údajov pre svojich používateľov. Pomocou údajových pripojení môžete prepojiť zoznamy a knižnice, externé databázy a zdroje údajov, webové služby a ďalšie.

Tu je prehľad zdrojov údajov, ku ktorým sa môžete pripojiť prostredníctvom programu SharePoint Designer 2010.

Zoznamy a knižnice

Zoznamy a knižnice sú bežným zdrojom údajov, ktorý budete používať na svojej lokalite. V porovnaní s inými zdrojmi údajov sú jedinečné v tom, že už sú časťou lokality SharePoint a používajú rovnakú databázu ako lokalita SharePoint. Na vytvorenie pripojenia k týmto zdrojom údajov nemusíte vykonať žiadne kroky, stačí ich len pridať prostredníctvom galérie Zoznamy a knižnice v programe SharePoint Designer 2010 alebo ich pridať v prehliadači. Po vytvorení zoznamu alebo knižnice môžete prispôsobiť priradené stĺpce, typy obsahu a ďalšie atribúty schémy.

Externé pracovné údaje

Poznámka:  Táto funkcia nie je k dispozícii vo všetkých implementáciách technológií SharePoint. Ďalšie informácie vám poskytne správca služby.

Business Connectivity Services (BCS) je architektúra založená na službe SharePoint, ktorá poskytuje štandardizované rozhrania pre existujúce pracovné údaje a procesy. Prostredníctvom služby BCS môžete k lokalitám SharePoint a aplikáciám balíka Office pripojiť externé zdroje pracovných údajov, akými sú aplikácie SQL Server, SAP a Siebel, webové služby a vlastné aplikácie.

V programe SharePoint Designer 2010 sa môžete k externým údajom pripojiť vytvorením externých typov obsahu. Externé typy obsahu predstavujú údaje v externom zdroji údajov uložením detailov pripojenia, objektov použitých v obchodnej aplikácii, metód na vytváranie, čítanie, aktualizovanie alebo odstraňovanie a akcií, ktoré môžu používatelia sami s objektmi vykonať.

Externý typ obsahu je uložený v katalógu pracovných údajov. Po vytvorení externého typu obsahu môžete vy aj ostatní členovia organizácie jednoducho vytvoriť zoznamy, zobrazenia, formuláre a pracovné postupy služby SharePoint a dokonca na ňom založenú integráciu klienta balíka Office. Externé údaje sa stanú súčasťou služby SharePoint ako ktorákoľvek iná súčasť, ktorá vám umožňuje vytvoriť úplne prispôsobené používateľské rozhrania pre tieto externé zdroje údajov.

Externé databázy

Pridanie databázy ako zdroja údajov vám umožňuje integrovať údaje z inej databázy do svojej lokality. Môžete sa pripojiť k serveru Microsoft SQL Server, databáze Oracle alebo ľubovoľnej databáze podporujúcej protokol OLE DB alebo ODBC. Potrebujete vedieť len názov servera, na ktorom je databáza umiestnená, názov poskytovateľa údajov a typ overenia, ktorý sa má použiť. Po pridaní a konfigurovaní databázy ako zdroja údajov môžete vytvárať zobrazenia a formuláre, ktoré používateľom umožňujú čítať a zapísať údaje do zdroja údajov bez toho, aby museli zavrieť lokalitu SharePoint.

Webové služby XML prostredníctvom protokolu SOAP

Protokol Simple Object Access Protocol (SOAP) je protokolom na výmenu správ vo formáte XML, ktorý umožňuje pripojiť sa k rôznym zdrojom údajov prostredníctvom webovej služby XML. V programe SharePoint Designer 2010 sa týmto spôsobom môžete pripojiť k zdroju údajov na ďalšej lokalite vašej organizácie alebo lokalite na internete bez ohľadu na technológiu, programovací jazyk alebo platformu. Webovú službu XML môžete používať na zobrazenie konvertora mien, kurzov akcií, kalkulačky alebo meteorologickej služby na svojej lokalite.

Skripty na strane servera prostredníctvom služby REST

Služba Representational state transfer (REST) je architektonickým štýlom sieťového softvéru, ktorý využíva technológie a protokoly webu, a nielen metódou na vytváranie webových služieb. Tento typ môžete použiť na získanie údajov z lokality čítaním určeného skriptu na strane servera, ktorý popisuje obsah. Podobne ako pri protokole SOAP to môžete využiť v programe SharePoint Designer 2010 na pripojenie k zdroju údajov na ďalšej lokalite a zobraziť napríklad konvertor mien, kurzy akcií, kalkulačku alebo meteorologickú službu. Tento typ údajového pripojenia je čo sa týka implementácie jednoduchší ako protokol SOAP, ale je obmedzený na protokol HTTP.

Zdrojové súbory XML

Ak organizácia ukladá údaje v súboroch XML, môžete sa k týmto súborom pripojiť ako k zdroju údajov v programe SharePoint Designer 2010. Ak sa chcete pripojiť k súborom XML ako k zdroju údajov, môžete ich vytvoriť priamo v programe SharePoint Designer 2010, importovať ich z umiestnenia na počítači alebo v sieti, alebo sa k nim pripojiť z externého umiestnenia.

Viac informácií o pripájaní sa k zdrojom údajov v programe SharePoint Designer 2010 nájdete v sekcii Pozrite tiež.

Na začiatok stránky

Vytvorenie rozhraní s množstvom údajov

Po vytvorení pripojení k potrebným zdrojom údajov ste pripravení vytvoriť k týmto zdrojom údajov pre svojich používateľov interaktívne rozhrania s množstvom údajov. S programom SharePoint Designer 2010 môžete vytvoriť výkonné a dynamické používateľské rozhrania pre zdroje údajov a môžete ich sprístupniť na mnohých miestach vrátane vašej lokality SharePoint a vlastných okien, tabiel a polí v obchodných aplikáciách balíka Office.

Otvorená lokalita v programe SharePoint Designer 2010

Vytvorené rozhrania zahŕňajú vlastné zobrazenia, formuláre, webové časti, navigáciu a vlastné okná a pracovné tably klienta balíka Office. Vďaka tomuto druhu flexibility si vytvoríte dokonale prispôsobený pracovný postup používateľa vzhľadom na pracovné údaje.

Môžete kombinovať viacero zdrojov údajov do jedného zobrazenia, vytvárať tabule so zobrazeniami súvisiacich položiek, navrhovať vlastné formuláre prispôsobené priamo pre jednotlivé roly a prispôsobiť dostupné panely s nástrojmi a príkazy na páse s nástrojmi, ktoré sú priradené k údajom.

Tu je viacero spôsobov, ktorými môžete prispôsobiť používateľské rozhranie priradené k údajom pomocou programuSharePoint Designer 2010.

Zobrazenia

Zobrazenia umožňujú zobraziť údaje rôznymi spôsobmi. Či už máte zobrazený zoznam, knižnicu alebo externý zdroj údajov, môžete použiť zobrazenia a zobraziť informácie, ktoré sú relevantné pre vás a vašich používateľov. V programe SharePoint Designer 2010 je každé vytvorené zobrazenie zobrazením údajov, ktoré sa zobrazuje v transformácii XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformation) a využíva technológiu Microsoft ASP.NET. V zobrazení môžete zobraziť alebo skryť polia, zoraďovať, filtrovať, používať výpočty a podmienené formátovanie, ako aj ďalšie funkcie. Môžete tiež vyberať z niekoľkých štýlov zobrazenia a začať tak pracovať rýchlejšie. Nakoniec môžete vytvoriť a prispôsobiť ľubovoľné zobrazenie tak, aby vyhovovalo vášmu údajovému modelu, používateľom a podniku.

Formuláre

Na zhromažďovanie informácií od používateľov vytvárate formuláre. Vďaka dobre prispôsobeným webovým formulárom môžu používatelia jednoduchšie zapísať údaje do zdroja údajov. Podobne ako pri zobrazeniach aj tu môžete prispôsobiť vzhľad polí na základe stavu údajov, roly používateľa a ďalších. Formuláre je možné používať na zobrazenie a úpravu údajov a môžete ich navrhnúť prostredníctvom vstavaného editora formulárov programu SharePoint Designer 2010 (pre súbory .aspx) alebo pomocou programu Microsoft InfoPath (pre súbory .xsn). Formuláre je možné vytvoriť a upraviť pre špecifické zdroje údajov napríklad zoznam úloh a je možné ich používať na zhromaždenie informácií používateľa v pracovnom postupe, ako je to vysvetlené ďalej.

Vlastné akcie

Prostredníctvom zostavovača vlastných akcií programu SharePoint Designer 2010 môžete vytvárať vlastné akcie, ako sú prepojenia, ikony a skripty pre pás s nástrojmi, panel s nástrojmi a ponuku položiek zoznamu v lokalite SharePoint. Každým pridaním novej funkcie do lokality zjednodušíte používateľom hľadanie tým, že funkciu umiestnite do ponuky lokality SharePoint. Vlastné akcie môžete tiež použiť na povzbudenie používateľov, aby vykonávali niektoré úlohy pre daný objekt, napríklad spustenie pracovného postupu pre zoznam.

Webové časti

Webové časti sú modulárne jednotky informácií, tvoriace samostatný blok údajov alebo funkciu, ktoré sa pridávajú na stránku lokality SharePoint. Zobrazenia a formuláre popísané vyššie sa ukladajú vo webových častiach, ale okrem nich je možné pridať webové časti vykonávajúce množstvo funkcií a možností interakcie s údajmi. Používatelia môžu ďalej prispôsobovať webové časti v prehliadači, ak ich v programe SharePoint Designer 2010 pridáte do zóny webových častí. Webové časti a stránky webových častí predstavujú výkonný a účinný spôsob prispôsobovania webového rozhrania pre používateľov lokality SharePoint.

Integrácia klienta

Pre externé zdroje údajov, ktoré používajú externé typy obsahu, môžete informácie zobraziť v klientskych aplikáciách ako Microsoft Outlook 2010 a SharePoint Workspaces. Môžete pre používateľov vytvoriť rozhranie na čítanie, zápis a odstraňovanie externých pracovných údajov tak, ako keby boli súčasťou aplikácie. Na to slúžia formuláre, oblasti a pracovné tably klienta. Výsledkom je, že používatelia pracujú so svojimi pracovnými údajmi na lokalitách a v aplikáciách balíka Office, ktoré poznajú najlepšie a ktoré už používajú.

Navigácia

Navigácia hrá v rozhraniach, ktoré vytvoríte pre používateľov, kľúčovú úlohu. Je oblasťou, ktorú spravujete prostredníctvom služby SharePoint a nielen prostredníctvom programu SharePoint Designer 2010. Môžete napríklad prispôsobiť navigačné prepojenia v rámci zobrazení údajov alebo formulára, webovej časti, pracovného postupu alebo na úrovni lokality napríklad v hornom paneli s prepojeniami alebo paneli Rýchle spustenie. Uistite sa, že lokalita a všetky jej časti majú dobre naplánovaný navigačný model, ktorý môžu používatelia nasledovať.

Ďalšie informácie o vytváraní rozhraní s množstvom údajov v programe SharePoint Designer 2010 nájdete v časti Pozrite tiež.

Na začiatok stránky

Riadenie obchodných procesov

Každý obchodný proces organizácie obsahuje množinu aktivít, ktoré sú prepojené na základe bežných obchodných potrieb. Pracovné postupy sú navrhnuté vzhľadom na tento model. Sú založené na pravidlách a pozostávajú z množín podmienok a akcií. Môžete usporiadať a spustiť sériu akcií, ktoré zodpovedajú pracovnému procesu na základe postupnosti podmienok a akcií.

Ilustrácia z programu SharePoint Designer 2010

S programom SharePoint Designer 2010 môžete vytvárať pracovné postupy, ktoré spravujú obchodné procesy organizácie od najjednoduchších až po tie najzložitejšie. Pracovné postupy to robia pomocou automatizácie obchodných procesov aplikácie a procesov spolupráce používateľov. Pracovné postupy pre obchodné procesy aplikácie môžu aktualizovať jeden zdroj údajov pri zmene iného zdroja údajov a pracovné postupy pre procesy spolupráce používateľov môžu odoslať dokument na schválenie nadriadenému daného zamestnanca.

Prostredníctvom pracovného postupu služby SharePoint sa do obchodných procesov zavádza aplikačná logika bez nutnosti písania kódu. Umožňuje to výkonný, intuitívny editor pracovného postupu v programe SharePoint Designer 2010, v ktorom môžete používať vnorenú logiku, podradené kroky a ďalšie funkcie. Pracovné postupy môžete tiež navrhnúť a zdieľať prostredníctvom programu Microsoft Visio, ktorého šablóny vývojového diagramu možno exportovať do programu SharePoint Designer 2010.

Ilustrácia z programu SharePoint Designer 2010

Nasledovný zoznam uvádza stavebné bloky pracovného postupu v programe SharePoint Designer 2010.

Udalosti

Udalosť spúšťa alebo iniciuje pracovný postup. Zmena zdroja údajov, ako je novovytvorená položka alebo zmenená položka, je jedným typom udalosti. Ďalším typom udalosti je udalosť aktivovaná používateľom, účastníkom pracovného postupu. Pracovné postupy, ktoré sa spustia pri zmene zdroja údajov, sú zvyčajne súčasťou pracovného postupu zameraného na aplikáciu, ktorý automatizuje obchodný proces, napríklad kopírovanie súborov na základe stavu údajov. Pracovné údaje, ktoré môžu spustiť používatelia, sú zvyčajne súčasťou pracovného postupu spolupráce používateľov, akým je napríklad schválenie obsahu. Pracovné postupy je možné nastaviť tak, aby rozoznávali obidva typy udalostí a dokonca môžu byť založené na kombinácii oboch.

Podmienky

Podmienky určujú, kedy pracovný postup spustí alebo vykoná určitú aktivitu. Keďže pracovné postupy sú priradené k zdroju údajov, podmienka určuje zmenu zdroja údajov, ktorá sa musí udiať, aby sa vykonal pracovný postup. Podmienky zvyčajne začínajú klauzulou „Ak sa pole rovná hodnote”. Jednu podmienku je možné použiť s viacerými akciami a viacero podmienok je možné použiť s jednou akciou. Pravidlá kombinujú podmienky s jednou alebo viacerými akciami. Ak sú všetky klauzuly podmienky splnené, priradená akcia sa uskutoční.

Akcie

Akcie sú základnými pracovnými jednotkami v pracovnom postupe. Keď navrhujete pracovný postup, identifikujete potrebnú postupnosť akcií a potom túto postupnosť akcií zostavíte v Návrhárovi pracovného postupu. Môžete ich nastaviť tak, aby sa vyskytovali jedna za druhou (sériové akcie) alebo obe v rovnakom čase (paralelné akcie). Pracovný postup môže obsahovať ľubovoľný počet akcií vykonaných samotným pracovným postupom alebo účastníkmi pracovného postupu. Program SharePoint Designer 2010 ponúka širokú množinu predpripravených, opätovne použiteľných akcií. Použitím týchto akcií v pracovných postupoch je možné napríklad odosielať e-maily, vracať položky do zoznamu alebo ich odtiaľ vziať, uskutočňovať výpočty či vykonávať mnohé ďalšie úlohy.

Medzi týmito akciami je aj špeciálna množina akcií úloh, napríklad akcie Spustiť proces schválenia alebo Spustiť proces odoziev. Tieto akcie obsahujú samostatný editor pracovného postupu, ktorý je špeciálne navrhnutý pre procesy týkajúce sa úloh ľudí v organizácii. Pomocou týchto akcií môžete vytvárať a prispôsobovať zložitejšie pracovné postupy, ktoré zodpovedajú požiadavkám takmer všetkých obchodných procesov.

Kroky

Pracovné postupy obsahujú jeden alebo viacero krokov a podradených krokov. Kroky povoľujú zoskupovať podmienky a akcie tak, aby jedna množina pravidiel mohla byť vyhodnotená a vykonaná skôr než druhá množina. Každý krok môže obsahovať ľubovoľný počet podmienok a akcií. Pracovný postup je možné navrhnúť ako postupnosť akcií v kroku alebo podradenom kroku. Pravidlá v jednom kroku sa dopracujú k záveru predtým, ako sa prejde na ďalší krok. Preto pravdepodobne v jednom kroku zoskupíte všetky pravidlá potrebné na vykonanie určitej požadovanej akcie alebo akcií. Kroky je možné použiť ako spôsob usmernenia pracovného postupu, obzvlášť ak máte množstvo akcií a veľmi málo podmienok.

Formuláre

Pracovné postupy často obsahujú formuláre, ktoré umožňujú zhromažďovanie informácií od účastníkov pracovného postupu v preddefinovaných časoch pracovného postupu. Účastníkom tiež povoľujú interakciu s úlohami priradenými k pracovnému postupu. V pracovnom postupe môžete navrhnúť úvodné formuláre na zhromažďovanie informácií od používateľov pri spustení pracovného postupu, formuláre priradení na priradenie pracovného postupu k zoznamu alebo typu obsahu alebo formuláre pre vlastné úlohy priradené k zoznamu úloh. Pri navrhovaní formulárov môžete použiť natívne formuláre založené na technológii ASP.NET (stránky .aspx) programu SharePoint Designer 2010 alebo prispôsobené formuláre (stránky .xsn) navrhnuté v programe Microsoft InfoPath 2010. Program InfoPath ponúka pre formuláre pracovných postupov oveľa väčšie možnosti prispôsobenia a používania značiek.

Premenné

Premenná je umiestnenie v ukladacom priestore údajov alebo vyrovnávacej pamäti vnútri pracovného postupu. Pomocou premenných môžete neskôr ukladať odlišné typy údajov v pracovnom postupe, odkazovať na tieto údaje pomocou vyhľadávaní pracovného postupu. Existuje veľa typov premenných, ktoré môžete použiť v pracovnom postupe. Môžete napríklad použiť premenné vygenerované na základe parametrov a lokálnych premenných formulára inicializácie, ktoré uchovávajú údaje priradené k aktuálnemu pracovnému postupu. Pre lokálnu premennú môžete použiť rôzne dátové typy premenných vrátane typu Boolean, Date/Time, List Item ID, Number a String. Po vytvorení premennej a nastavení hodnoty môžete pre túto premennú vytvoriť referenciu v podmienke alebo akcii v neskoršej fáze pracovného postupu.

Na začiatok stránky

Návrh a značka

Poslednou oblasťou prispôsobenia v programe SharePoint Designer 2010 je návrh a značka, čiže podnikový imidž a jeho použitie v lokalite SharePoint. Môžete zahrnúť logo spoločnosti, farebnú schému, hlavičky a päty, doplnkovú grafiku, vlastnú navigáciu a ďalšie. Potom je možné každú stránku lokality okamžite rozpoznať ako súčasť väčšej podnikovej lokality. V programe SharePoint Designer 2010 môžete navrhnúť a využívať značku na lokalitách SharePoint prostredníctvom predlôh, rozložení stránky a šablón CSS.

Ilustrácia z programu SharePoint Designer 2010

Navrhovanie a používanie značky na lokalite sa od ostatných pilierov prispôsobovania líši, keďže sa zameriava na vytvorenie vlastných podnikových riešení. Použitie značky sa zvyčajne v hornej časti kolekcie lokalít vykonáva menej často, napríklad na portáli na intranete alebo internete. Vlastná značka sa potom zdedí aj v podlokalitách vytvorených na nižšej úrovni v štruktúre. Značku používa skôr webový návrhár než tvorca riešenia.

Z týchto dôvodov sú predlohy, rozloženia stránky a šablóny CSS predvolene neaktívne pre všetkých používateľov, okrem správcov kolekcie lokalít. Týmto spôsobom majú k dôležitým a citlivým súborom prístup len používatelia, ktorí sú za značku lokality zodpovední. Môžete ich však znovu povoliť pre konkrétnych používateľov.

Ako návrhár lokality môžete nasledovnými spôsobmi vytvoriť vlastnú značku pre lokalitu.SharePoint Designer 2010.

Predlohy

Predlohy sú funkciou ASP.NET a v lokalite SharePoint sú zahrnuté ako spôsob navrhovania rozloženia lokality na jednom mieste a opätovného použitia ako šablóny pre iné stránky v rámci podniku. Pri každom zobrazení stránky na lokalite SharePoint sa vám zobrazia dve zlúčené stránky, ktorými sú predloha a stránka s obsahom. Predloha definuje bežné rozloženie a navigáciu (ktoré zvyčajne tvorí ľavá, horná a dolná oblasť stránky). Stránka s obsahom poskytuje obsah špecifický pre danú stránku. Program SharePoint Designer 2010 poskytuje rozsiahlu množinu nástrojov na úpravu stránky, ktoré môžete použiť na prispôsobenie predlohy a jej zdieľanie s ostatnými.

Rozloženia stránky

Ak pracujete s lokalitou publikovania, navrhujete tiež vzhľad a rozloženie lokality pomocou rozložení stránky. Rozloženia stránky slúžia ako šablóny pre publikačné stránky vytvorené používateľmi v organizácii. Okrem predlohy poskytujú podrobnú kontrolu a štruktúru pre publikačnú stránku napríklad určenie umiestnenia nadpisu, základného textu a grafiky na stránke. Publikačné stránky používajú infraštruktúru publikovania lokality SharePoint a pomáhajú vám zjednodušiť vytváranie obsahu a publikovanie podporované prehliadačom bez réžie zvyčajne spojenej týmto procesom.

Šablóny CSS

Podobne ako väčšina webových lokalít a webových aplikácií aj lokalita SharePoint využíva šablóny CSS na použitie farieb, grafiky a na umiestnenie rozličných objektov, ktoré vytvárajú stránky lokality. V mnohých prípadoch sa na stránke použije viacero šablón so štýlmi. Ak chcete tieto štýly prispôsobiť, môžete ich upraviť priamo v predlohe, rozložení stránky, na stránke lokality alebo upraviť štýly priamo v súbore CSS pripojenom k stránke. Obe možnosti môžete vykonať pomocou výkonných nástrojov na úpravu šablón CSS v programe SharePoint Designer 2010. Motív lokality SharePoint môžete prispôsobiť aj pomocou súborov CSS. Prispôsobením súborov CSS upravíte vzhľad lokality SharePoint tak, aby získala podnikový vzhľad.

Na začiatok stránky

Nasadenie vlastných riešení SharePoint

Doposiaľ bolo všetko zamerané na používanie programu SharePoint Designer 2010 na tvorbu skutočných podnikových riešení. Oboznámili ste sa s pripojením k údajom a integráciou s údajmi znútra aj zvonku lokality SharePoint, vytvorením výkonných používateľských rozhraní pre tieto údaje, spravovaním pracovných procesov pomocou pracovných postupov a používaním značky na lokalite na dosiahnutie podnikového vzhľadu a správania.

Teraz je potrebné vykonať nejakú akciu s vašimi riešeniami, napríklad nasadiť ich na ďalší server alebo v rámci podniku, otvoriť ich v programe Visual Studio pre dodatočné prispôsobenie alebo uložiť offline, aby ste ich mohli mať počas cesty u seba. Potrebujete poznať spôsob konverzie riešenia na balík. Tu sa vám ponúka možnosť Uložiť ako šablónu.

Ilustrácia z programu SharePoint Designer 2010

Možnosť uložiť riešenie ako šablónu je účinnou funkciou lokality SharePoint. Šablóna sa uloží ako súbor Web Solution Package ( .wsp), ktorý obsahuje celý obsah lokality vrátane zdrojov údajov a štruktúry, zobrazení a formulárov, pracovných postupov a webových častí.

Šablóny sú tiež podrobné. Môžete pracovať na jednej konkrétnej časti lokality, ako je zoznam, zobrazenie alebo pracovný postup. Tieto jednotlivé súčasti si tiež môžete uložiť ako šablóny, čo predstavuje úplne nový spôsob spolupráce na vývoji riešení.

Dokončenie cyklu obchodného riešenia na lokalite SharePoint

Čím viac času trávite prácou v programe SharePoint Designer 2010, tým rýchlejšie si uvedomíte, že môžete robiť omnoho viac než základné prispôsobenie lokality. Môžete vytvárať skutočné podnikové riešenia, ktoré obsahujú údajové prepojenia, používateľské rozhrania s množstvom údajov, vlastné pracovné postupy a kompletné využitie značky na lokalite. Toto všetko môžete vytvoriť na lokalite SharePoint a pokračovať v cykle vývoja aplikácie, ktorý ukončí nasaditeľné riešenie.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×