Úvod do ovládacích prvkov

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Všetky formuláre programu Microsoft Office InfoPath, ktoré používatelia vyplnia sú založené na základnej šablóny formulára. Šablóna formulára určuje ako výsledného formulára vzhľad a správanie.

Pri vypĺňaní formulárov, používateľov zadajte informácie zadávaním do textových polí, kliknutím na položky v zozname, začiarknutím políčok a vykonávanie iných akcií. Grafické objekty používateľského rozhrania sa nazývajú ovládacie prvky. Použijete ovládacie prvky na zobrazenie údajov alebo možností, vykonal akciu alebo pomôcť zjednodušiť čitateľnosť formulára používateľského rozhrania.

Okrem štandardných ovládacích prvkov, napríklad textových polí alebo zoznamov, program InfoPath obsahuje množstvo nových ovládacích prvkov, napríklad opakujúcich sa tabuliek, skupín volieb a voliteľných sekcií. Tieto typy ovládacích prvkov umožňujú návrh šablóny formulára, ktoré sa prispôsobia používateľom. Napríklad do šablóny formulára na vyúčtovanie výdavkov, môžete použiť opakujúcu sa tabuľku chcete umožniť používateľom vkladať iba toľko položiek výdavkov, ako je to potrebné.

Informácie, ktoré používatelia zadávajú do ovládacieho prvku sú uložené vo forme zdroj údajov. Pri návrhu šablóny formulára, zvyčajne používate pracovná tabla Ovládacie prvky Vložiť ovládacie prvky aj napriek tomu, že ovládacie prvky môžete vložiť aj presunutím polí alebo skupín z pracovnej tably Zdroj údajov do šablóny formulára.

Vzhľad ovládacieho prvku, vrátane písma, farbu a zarovnanie textu vo vnútri ovládacieho prvku, predvolená hodnota ovládacieho prvku a typ údajov, môžete prispôsobiť a iných vlastností, ako sú napríklad obrazovkový komentár, ktorá sa zobrazí, keď používateľ umiestni ukazovateľ myši na Ovládací prvok. Môžete tiež prispôsobiť správanie ovládacieho prvku, napríklad jeho schopnosť filtrovať informácie alebo odpovedanie na pravidlá.

Tip: Ak chcete zobraziť vlastnosti ovládacieho prvku, dvakrát kliknite na ovládací prvok v šablóne formulára.

Obsah tohto článku

Ovládacie prvky a zdroj údajov

Spôsoby vloženia ovládacie prvky v šablóne formulára

Typy ovládacích prvkov

Informácie týkajúce sa kompatibility

Odstránenie ovládacieho prvku v šablóne formulára

Ovládacie prvky a zdroj údajov

Takmer všetky ovládacie prvky formulára programu InfoPath sú priradené alebo viazané na zdroj údajov šablóny formulára. Väčšina ovládacích prvkov, vrátane textové polia, začiarkavacie políčka a v zoznamoch sú viazané na polia v zdroji údajov. Ak ovládací prvok nie je viazané na zdroj údajov, alebo ak je viazaný chybne, informácie, ktoré sú zadané do ovládacieho prvku nie je možné uložiť správne v súbore základného formulára (.xml).

Pri návrhu šablóny formulára programu InfoPath, môžete vybrať majú byť polia v zdroji údajov, ktoré sa vytvoria automaticky vždy, keď vložíte ovládací prvok, alebo môžete manuálne naviažete každý ovládací prvok na existujúce pole sami.

V nasledujúcom príklade návrhár formulára vložené Priezvisko textového poľa v šablóne formulára. Textové pole je viazaný na pole priezvisko v zdroji údajov v šablóne formulára.

Relationship between control on form template and field in data source

Pri vypĺňaní formulár založený na šablóne formulára, používateľ zadá svoje meno do textového poľa Priezvisko. Program InfoPath uloží tieto údaje ako Extensible Markup Language (XML), ako je to znázornené na nasledujúcom obrázku.

Data entered in the text box is saved as XML

Typ ovládacieho prvku a jeho priradené pole spolu, určiť typ informácií, ktoré môžu používatelia zadávať do ovládacieho prvku, rovnako, ako môžu používatelia vkladať tieto informácie. Napríklad, ak máte ovládací prvok výberu dátumu v šablóne formulára, ktorý je viazaný na pole s dátumom typ údajov, potom používateľov môžete zadať len dátumy do tohto ovládacieho prvku. Ak sa pokúsite vložiť ďalšie údaje, napríklad meno alebo adresa do tohto ovládacieho prvku, program InfoPath zobrazí chybu overenia údajov.

Poznámka: Okrem hlavný zdroj údajov pre šablónu formulára, môžete vytvoriť pripojenia údajov XML dokumentov, databáz, webových služieb a Microsoft Windows SharePoint Services knižníc alebo zoznamov. Tieto pripojenia údajov vedú vo vedľajšom zdroji údajov použité na naplnenie zoznamu polí a zadajte hodnoty pre textové polia a ďalšie ovládacie prvky.

Na začiatok stránky

Spôsoby vloženia ovládacie prvky v šablóne formulára

Pri navrhovaní šablóny formulára, môžete použiť na pracovnej table Ovládacie prvky Vložiť ovládacie prvky. Môžete automaticky vytvoriť zdroj údajov šablóny formulára, ak chcete vložiť ovládací prvok, v ktorom prípade poľu alebo skupine automaticky vytvorí v zdroji údajov pre každý ovládací prvok, ktorý pridáte. Prípadne môžete vybrať naviazanie každého ovládacieho prvku na existujúce pole alebo skupinou v zdroji údajov v šablóne formulára. Ak vyberiete túto možnosť, sa zobrazí výzva na výber poľa alebo skupiny zo zdroja údajov, ak chcete vložiť ovládací prvok.

Tip: Môžete prepínať automaticky vytvoriť zdroj údajov a viazanie pomocou ovládacích prvkov na existujúce pole alebo skupinu, začiarknite políčko automaticky vytvoriť zdroj údajov na pracovnej table Ovládacie prvky.

Ovládacie prvky môžete vložiť aj presunutím polí alebo skupín z pracovnej tably Zdroj údajov do šablóny formulára. Vždy, keď presuniete pole alebo skupinu do šablóny formulára programu InfoPath navrhuje ovládací prvok, ktorý najlepšie zodpovedá poľa alebo skupiny. Napríklad, ak pole obsahuje typ údajov dátum, program InfoPath navrhne výberu dátumu.

Na začiatok stránky

Typy ovládacích prvkov

Pracovná tabla Ovládacie prvky obsahuje viac než 30 rôznych ovládacích prvkov, ktoré môžete pridať do šablóny formulára. Tieto ovládacie prvky možno rozdeliť do nasledujúcich kategórií:

 • Štandardných ovládacích prvkov

 • Opakujúce sa a voliteľné ovládacie prvky

 • Ovládacie prvky súboru a obrázka

 • Rozšírené ovládacie prvky

 • Vlastných ovládacích prvkov

Nasledujúce tabuľky popisujú účel každého ovládacieho prvku.

Štandardných ovládacích prvkov

Štandardné ovládacie prvky zahŕňajú ovládacie prvky, ktoré sa bežne spájajú so získavaním a zobrazením informácií. Tieto ovládacie prvky obsahujú textové polia, zoznamy, začiarkavacie políčka a tlačidlá.

Ovládací prvok

Ikona

Popis

Textové pole

Vzhľad tlačidla

Najčastejšie používané ovládacieho prvku formulára. Do textového poľa, napríklad vety, názvy, čísla, dátumy a časy môžu používatelia vkladať akýkoľvek typ neformátovaných textu. Bloky textu nemôžu obsahovať formátovaný text.

Blok textu vo formáte RTF

Vzhľad tlačidla

Ovládací prvok, ktorý môže obsahovať formátovaný text, vrátane tučné písmo a kurzíva a rôzne písma, veľkosti písma a farby písma. Okrem toho, používatelia môžu vložiť obrázky, zoznamy a tabuľky do bloku textu vo formáte RTF.

Rozbaľovací zoznam

Vzhľad tlačidla

Ovládací prvok, ktorý zobrazuje zoznam možností v poli. Ak chcete vybrať položku v zozname, kliknutím na šípku na otvorenie zoznamu možností. Možnosti môžu pochádzať zo zoznamu, ktoré môžete vytvoriť manuálne, z hodnôt v zdroji údajov formulára alebo z hodnôt, ktoré pochádzajú z údajového pripojenia k dokumentu XML, databázy, webovej služby alebo knižnice alebo zoznamu SharePoint.

Rozbaľovacie pole

Vzhľad tlačidla

Ovládací prvok, ktorý zobrazuje zoznam možností v poli, z ktorého používatelia vyberte príslušnú položku alebo zadať vlastnú. Možnosti môžu pochádzať zo zoznamu, ktoré môžete vytvoriť manuálne, z hodnôt v zdroji údajov formulára alebo z hodnôt, ktoré pochádzajú z údajového pripojenia k dokumentu XML, databázy, webovej služby alebo knižnice alebo zoznamu SharePoint.

Zoznam

Vzhľad tlačidla

Ovládací prvok, ktorý zobrazuje zoznam možností v poli, z ktorého používatelia vyberte príslušnú položku. Možnosti môžu pochádzať zo zoznamu, ktoré môžete vytvoriť manuálne, z hodnôt v zdroji údajov formulára alebo z hodnôt, ktoré pochádzajú z údajového pripojenia k dokumentu XML, databázy, webovej služby alebo knižnice alebo zoznamu SharePoint.

Výber dátumu

Bublina 4

Ovládací prvok, ktorý obsahuje pole, kde je možné zadávať dátum a tlačidlo kalendára, ktorý umožňuje používateľom vybrať dátum.

Začiarkavacie políčko

Vzhľad tlačidla

Ovládací prvok, ktorý umožňuje používateľom nastaviť áno/nie alebo hodnoty true alebo false pridaním alebo odstránením začiarknutia z malého štvorcového políčka.

Tlačidlo možností

Vzhľad tlačidla

Vyberte ovládací prvok, ktorý umožňuje používateľom množinu navzájom sa vylučujúcich možností. Keď je vybratý jeden prepínač v skupine, ďalších prepínačov sa zruší. Skupinu prepínačov je viazané na jedno pole v zdroji údajov a každý prepínač ukladá inú hodnotu v tomto poli.

Tlačidlo

Bublina 4

Ovládací prvok, ktorý možno použiť na odoslanie formulára alebo dotazu databázy, okrem iného. Tlačidlo môžete priradiť aj pravidlá alebo vlastný kód, ktorý sa spustí, keď používatelia kliknú na tlačidlo.

Sekcia

Vzhľad tlačidla

Ovládací prvok, ktorý obsahuje ďalšie ovládacie prvky. Sekcie môžu obsahovať ľubovoľné ovládacie prvky uvedené na pracovnej table Ovládacie prvky, vrátane ďalších sekcií.

Opakujúce sa a voliteľné ovládacie prvky

Opakujúce sa a voliteľné ovládacie prvky zahŕňajú ovládacie prvky zoznamu, opakujúce sa tabuľky sekcie a voliteľné sekcie. Tieto ovládacie prvky umožňujú používateľom počas vypĺňania formulára vkladať položky zoznamu, riadky, množín záznamov a voliteľné informácie.

Ovládací prvok

Ikona

Popis

Voliteľná sekcia

Vzhľad tlačidla

Ovládací prvok, ktorý obsahuje ďalšie ovládacie prvky a slúži na vkladanie ďalších informácií, ktoré nie sú potrebné pre všetkých používateľov na vyplnenie. Pri vypĺňaní formulára, ktorý obsahuje voliteľnú sekciu, používatelia budú môcť vybrať či sa majú zahrnúť voliteľné sekcie vo formulári.

Opakujúca sa sekcia

Vzhľad tlačidla

Ovládací prvok, ktorý obsahuje ďalšie ovládacie prvky a sú užitočné pre prezentovanie záznam údajov, ako je napríklad záznamy databázy zamestnancov. Pri vypĺňaní formulára, ktorý obsahuje opakujúca sa sekcia, používatelia môžu pridávať ďalšie výskyty opakujúcej sa sekcie.

Opakujúca sa tabuľka

Vzhľad tlačidla

Ovládací prvok, ktorý zobrazuje opakujúce sa informácie v štruktúre tabuľky. Každá položka sa zobrazí v novom riadku opakujúcej sa tabuľky. Pri vypĺňaní formulára, používateľov môžete pridať alebo odstrániť riadky v opakujúcej sa tabuľky podľa potreby. Opakujúce sa tabuľky môžu obsahovať ďalšie ovládacie prvky.

Vodorovnú opakujúcu sa tabuľku

Vzhľad tlačidla

Ovládací prvok, ktorý zobrazuje opakujúce sa informácie v štruktúre tabuľky. Každá položka sa zobrazí v novom stĺpci opakujúcej sa tabuľky. Pri vypĺňaní formulára, používateľov môžete pridať alebo odstrániť stĺpce v opakujúcej sa tabuľky podľa potreby. Vodorovnej opakujúcej sa tabuľky môžu obsahovať ďalšie ovládacie prvky.

Predlohy a podrobností

Vzhľad tlačidla

Ovládací prvok, ktorý je vlastne množinou opakujúcich ovládacie prvky, priamo navzájom súvisia. Ovládací prvok predlohy je vždy opakujúcou sa tabuľkou a ovládací prvok podrobností môže byť opakujúca sa tabuľka alebo opakujúca sa sekcia. Predlohy alebo podrobností ovládacie prvky umožňujú pracovať efektívnejšie s veľkého množstva údajov. Napríklad ak v šablóne formulára zobrazuje záznamy databázy zamestnancov, môžete určiť, či sa má zobraziť len podmnožinu informácií o každom zamestnancovi ovládacieho prvku predlohy. Potom po výbere záznamu (riadka) v ovládacom prvku predlohy, ovládací prvok podrobností môžete zobraziť ďalšie informácie o zamestnancovi.

Zoznam s odrážkami

Vzhľad tlačidla

Ovládací prvok, ktorý umožňuje používateľom pridávať alebo odstraňovať zoznamy s odrážkami zoznam položiek vo formulári podľa potreby. Ovládacie prvky zoznamu s odrážkami sú vhodným spôsobom na vloženie jednoduchého textu či opakuje, napríklad zoznam položiek akcie v Program schôdze šablóny formulára.

Číslovaný zoznam

Vzhľad tlačidla

Ovládací prvok, ktorý umožňuje používateľom pridávať alebo odstraňovať položky číslovaného zoznamu vo formulári podľa potreby. Číslovaný zoznam ovládacích prvkov sú vhodným spôsobom na vloženie jednoduchého textu, ktorý sa opakuje a označuje nejaký poradí, napríklad zoznam položiek programu počas schôdze cez šablóny formulára programu.

Obyčajný zoznam

Vzhľad tlačidla

Ovládací prvok, ktorý umožňuje používateľom Pridanie alebo odstránenie položiek zoznamu vo formulári podľa potreby. Ovládacie prvky obyčajného zoznamu sú vhodným spôsobom na vloženie jednoduchého textu či šablóne formulára žiadosti opakuje, napríklad zoznam účastníkov schôdze.

Pole so zoznamom viacnásobného výberu

Vzhľad tlačidla

Ovládací prvok, ktorý používateľ s zoznam možností, ktoré sa zobrazujú ako posúvateľné zoznam začiarkavacích políčok. Používateľov môžete vybrať ľubovoľný počet políčok podľa potreby, môže byť dokonca pridať vlastné položky v závislosti od toho, ako je navrhnutá na šablónu formulára.

Ovládacie prvky súboru a obrázka

V šablóne formulára môžete navrhnúť tak, aby používatelia môžu vložiť súbory príloh alebo obrázkov pri vypĺňaní formulárov založených na danej šablóne formulára. Okrem toho používatelia, ktorí vyplňte InfoPath formulára na počítači Tablet PC využívať špeciálne farby obrázka Ovládací prvok, ktorý umožňuje ich vytvorenie a uloženie kresieb rukou.

Ovládací prvok

Ikona

Popis

Príloha súboru

Vzhľad tlačidla

Ovládací prvok, ktorý umožňuje používateľom Priloženie súborov do svojich formulárov. Každý ovládací prvok prílohy súboru umožňuje jedného súboru, ktoré sa majú pripojiť, a v prípade potreby môžete obmedziť typ súboru. Ak chcete priložiť viaceré súbory používateľov, môžete vložiť ovládací prvok prílohy súboru vo vnútri ovládacieho prvku opakujúcej sa.

Obrázok

Vzhľad tlačidla

Ovládací prvok, ktorý môžu byť zahrnuté do šablóny formulára ako statický prvok, napríklad menovka alebo pozadie, alebo môžete umožniť používateľom vložiť obrázok ako časti formulára. Ovládacie prvky obrázka môžete ukladať obrázok na formulári alebo ukladať adresu (URL), ktorá odkazuje na umiestnenie uloženého obrázka.

Obrázok nakreslený rukou

Vzhľad tlačidla

Ovládací prvok, ktorý umožňuje používateľom s Tablet PC Pridanie rukou nakresleného obrázka do formulárov, v rámci samotného ovládacieho prvku alebo na obrázok pozadia.

Rozšírené ovládacie prvky

Rozšírené ovládacie prvky sú ovládacie prvky, ktoré môžu byť použité menšie často štandardných ovládacích prvkov alebo len v osobitných prípadoch.

Ovládací prvok

Ikona

Popis

Hypertextové prepojenie

Vzhľad tlačidla

Ovládací prvok, ktorý možno použiť na prepojenie na adresu URL. Šablóna formulára, ktorá zobrazuje informácie o zoznam produktov, napríklad môžete zahrnúť hypertextové prepojenia na informácie o produkte webových stránok. Ovládacie prvky hypertextové prepojenie môže ukazovať na akýkoľvek webový server, na intranete alebo internete.

Pole výrazu

Vzhľad tlačidla

Ovládací prvok textu iba na čítanie. Polia s výrazom môžete použiť na zobrazenie textu iba na čítanie, hodnoty iného ovládacieho prvku vo formulári alebo vytvoriť vzorce na základe Výrazy XPath.

Zvislá menovka

Vzhľad tlačidla

Iba na čítanie textu označenia, ktorá sa zobrazí na 90 stupňov v šablóne formulára. Zvislé menovky sa často používajú ako hlavičky stĺpcov v opakujúcich sa tabuliek.

Oblasť posúvania

Vzhľad tlačidla

Ovládací prvok, ktorý obsahuje ďalšie ovládacie prvky zachováva pevnú veľkosť a obsahuje posúvače tak, aby sa dali posúvať používateľov informácie, ktoré sú mimo zobrazenia. Oblasti posúvania sú užitočné najmä, keď sekcia formulára obsahuje množstvo údajov a používatelia nie je potrebné poznať všetky naraz.

Vodorovná oblasť

Vzhľad tlačidla

Ovládací prvok, ktorý obsahuje ďalšie ovládacie prvky a ktoré možno použiť na iné miesto ovládacie prvky súčasne v šablóne formulára.

Výber skupiny

Vzhľad tlačidla

Ovládací prvok, ktorý obsahuje dva alebo viaceré sekcie výberu, následne obsahujúce ďalšie ovládacie prvky. Každá sekcia výberu v skupine výberu slúži ako jediná možnosť množinu navzájom sa vylučujúcich možností. Pri vypĺňaní formulára, používatelia môžu nahradiť predvolenej sekcie výberu inou sekciou výberu. Napríklad na šablónu formulára žiadosti o úlohu môžete použiť skupinu výberu umožňuje používateľom zadať domáce telefónne číslo alebo telefónne číslo do práce pre odkazy na ne.

Opakujúca sa skupina výberu

Vzhľad tlačidla

Ovládací prvok, ktorý zobrazuje dva alebo viaceré sekcie výberu v opakujúcej sa štruktúre. Pri vypĺňaní formulára, používateľov môžete pridať, odstrániť, alebo nahradenie ďalších opakujúcich sa skupín výberu, podľa potreby. Napríklad v šablóne formulára zamestnanca informácie, môžete použiť opakujúca sa skupina výberu umožniť vloženie viacerých núdzových kontaktov. Pre každý kontakt používateľa môžete nahradiť adresy domov informácie o pracovnej adrese.

Sekcia výberu

Vzhľad tlačidla

Ovládací prvok, ktorý obsahuje ďalšie ovládacie prvky a ktorý musí vždy zobrazovať v skupine výberu alebo opakujúcej sa skupiny výberu. Sekcie výberu sú užitočné, keď potrebujete pridať viac výberov do existujúcej skupiny výberu. Ak vložíte sekciu výberu inde než v skupine výberu, program InfoPath automaticky vloží sekciu výberu do novej skupiny výberu.

Opakujúca sa sekcia opätovne použiteľné

Vzhľad tlačidla

Ovládací prvok, ktorý obsahuje ďalšie ovládacie prvky a môžete vkladať do seba. Opakujúce sa opätovne použiteľné sekcie môžete použiť na vytvorenie hierarchického obsahu, napríklad prehľadu.

Vlastných ovládacích prvkov

Ak chcete vytvoriť vlastné ovládacie prvky, vrátane ovládacie prvky Microsoft ActiveX a šablóny častí, ktoré sú k dispozícii v programe InfoPath, môžete použiť Sprievodcu pridaním vlastného ovládacieho prvku. Vlastný ovládací prvok je podľa predvoleného nastavenia nie sú v programe InfoPath.

Ovládací prvok

Popis

Časť šablóny

Prispôsobená množina ovládacích prvkov, ktorá zahŕňa rozloženie, nastavenie vlastností a niektoré aspekty správania ovládacieho prvku, ktoré môžu byť uložené na opakované použitie vo viacerých šablónach formulárov. Po vytvorení časti šablóny, použijete Sprievodcu pridaním vlastného ovládacieho prvku na importovanie časti šablóny do režim návrhu tak, aby ste ju použiť v šablóne formulára.

ovládací prvok ActiveX

Ovládací prvok, ktorý nie je zahrnutý v programe InfoPath, ale ktoré môžu byť pridané na pracovnú tablu Ovládacie prvky. Môžete si vybrať z existujúcich ovládacích prvkov ActiveX, ktoré sú registrované v počítači, alebo môžete použiť vlastné ovládacie prvky, ktoré môžete vytvoriť podľa vlastných požiadaviek špecifickým obchodným. Napríklad, ak vyvíjate šablónu formulára pre finančné prostredie, môžete vytvoriť ovládací prvok ActiveX, ktorý umožňuje akciách informácie sa zobrazí v šablóne formulára. Po vytvorení alebo umiestnení ovládacieho prvku ActiveX, použijete Sprievodcu pridaním vlastného ovládacieho prvku na importovanie ovládacieho prvku do režimu návrhu tak, aby ste ju použiť v šablóne formulára.

Na začiatok stránky

Informácie týkajúce sa kompatibility

Pri návrhu šablóny formulára v programe InfoPath môžete vybrať špecifický režim kompatibility na návrh šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom. Keď šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom publikovaných na serveri aplikácie InfoPath Forms Services a potom otvárania, formuláre založené na šablóne formulára môžete zobraziť vo webovom prehliadači. Pri návrhu šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom, niektoré ovládacie prvky nie sú k dispozícii na pracovnej table Ovládacie prvky, pretože ich nie je možné zobraziť vo webovom prehliadači. Tieto ovládacie prvky nie sú podporované v šablónach formulára kompatibilných s prehľadávačom:

 • Rozbaľovacie pole

 • Polia so zoznamom viacnásobného výberu

 • Ovládacie prvky predlohy a podrobností

 • Zoznam s odrážkami, očíslovaný, a ovládacie prvky obyčajného zoznamu

 • Ovládacie prvky obrázka obrázka a písanie rukou

 • Ovládacie prvky obrázka rukou

 • Zvislé menovky

 • Posúvanie oblastí

 • Vodorovné oblasti

 • Vodorovnej opakujúcej sa tabuľky

 • Skupina výberu, opakujúca sa skupina výberu a sekcie ovládacích prvkov voľby

 • Opakujúce sa opätovne použiteľné sekcie

 • ovládacie prvky ActiveX

Môžete tiež navrhnúť Microsoft Office InfoPath 2007 šablón formulárov, ktoré sú kompatibilné s programom Microsoft Office InfoPath 2003. V šablónach formulára kompatibilných s dozadu, kombinované polia a polia so zoznamom s viacerými výbermi nie sú podporované. Po otvorení šablóny formulára v programe InfoPath 2003, rozbaľovacích poliach sa zobrazia ako rozbaľovacieho zoznamu polí a polia so zoznamom viacnásobného výberu sa zobrazia ako zoznamy s odrážkami.

Ak máte určitú časť šablóny formulára, ktorý chcete znova použiť v iných šablón formulárov, môžete návrh časti šablóny. Typická časť šablóny obsahuje ovládacie prvky a zdroj údajov a môžu tiež obsahovať funkcie, napríklad pripojenia údajov, overovanie údajov a pravidlá. V časti šablóny ovládacie prvky ActiveX nie sú podporované, a preto sú skryté na pracovnej table Ovládacie prvky. Okrem toho, ak sa návrh časti šablóny kompatibilnej s prehľadávačom, máte prístup k menej ovládacích prvkov a funkcií než v prípade navrhovania časti šablóny výhradne na použitie v programe InfoPath.

Na začiatok stránky

Odstránenie ovládacieho prvku v šablóne formulára

Ak chcete odstrániť ovládací prvok zo šablóny formulára, vyberte ovládací prvok a potom stlačte kláves DELETE. Po odstránení ovládacieho prvku, pole, ktoré je viazané na ovládací prvok ostane v zdroji údajov. Formulár, ktorý je založený na šablóne formulára sa nezobrazia údaje uložené v tomto poli. Ak chcete zobraziť údaje, naviažete ovládací prvok na pole.

Ak chcete viazať rôzne ovládací prvok na pole, namiesto odstránenia ovládacieho prvku, môžete zmeniť ovládací prvok na iný typ. Urobíte to tak, že pravým tlačidlom myši na ovládací prvok, kliknutím na položku Zmeniť na a potom kliknutím na niektorú z možností v ponuke. V ponuke sa zobrazia len typy ovládacích prvkov, ktoré môžu byť viazané na tento typ poľa.

Changing an existing control to a different type

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×