Úvod do navrhovania informačného panela dokumentu v programe InfoPath

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Obsah tohto článku

Úvod do informačných panelov dokumentov

Používanie informačného panela dokumentu

Prehľad o zabezpečení

Úvod do informačných panelov dokumentov

Informačný panel dokumentu, ktorý sa zobrazuje v dokumentoch programov Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 a Microsoft Office Excel 2007 umožňuje používateľom zobraziť a zmeniť vlastnosti jednotlivého súboru alebo typu obsahu uloženého na server správy dokumentu, ako je lokalita pracovného priestoru dokumentov alebo knižnica založená na službe Windows SharePoint Services 3.0. Tieto vlastnosti nazývajúce sa aj metaúdaje reprezentujú podrobnosti, ktoré súbor popisujú alebo identifikujú. Používatelia môžu vlastnosti využiť na organizovanie, identifikovanie a vyhľadanie dokumentov.

Informačný Panel dokumentu je Microsoft Office InfoPath 2007 formulár, ktorý je hosťovaný a zobrazený v rámci dokumentu. Nie je potrebné InfoPath vo svojom počítači nainštalovaný, ak chcete zobraziť informačný Panel dokumentu v dokumente systém Microsoft Office 2007, ale je potrebné Office InfoPath 2007 na vytvorenie alebo prispôsobenie informačné panely dokumentu. Napríklad, ak chcete prispôsobiť informačný Panel dokumentu na zobrazenie údajov z externých zdrojov, napríklad webovej služby, musí používať Office InfoPath 2007 návrh informačného panela dokumentu.

Pri používaní informačného panela dokumentu s dokumentmi balíka Office, verzia 2007 môžu používatelia sledovať a upravovať metaúdaje v dokumente aj keď pokračujú v práci v dokumente. Okrem toho informačný panel dokumentu možno prispôsobiť na používanie údajov z externého zdroj údajov, ako je webová služba, čo umožňuje zamestnancom používať metaúdaje zhodne v rôznych typoch dokumentov balíka Office, verzia 2007 v celej organizácii.

Prispôsobením informačného panela dokumentu môžete pridať pracovnej logiky, ako je napríklad overenie údajov, alebo pridať vlastné vlastnosti, ktoré sú dôležité pre vašu organizáciu. Okrem toho, vytvorením časti šablóny bude obsahovať bežné polia, môžete usporiadať efektívne opätovne používať informačné panely dokumentu v rôznych Office, verzia 2007 typov dokumentov celej organizácii.  Časť šablóny je časť šablóny formulára, ktoré je možné uložiť na opätovné použitie vo viacerých šablónach formulárov.

Okrem sledovania a úpravy metaúdajov pomocou informačného panela dokumentu v programoch Office Word 2007, Office Excel 2007 a Office PowerPoint 2007 môžu používatelia dokumentov programu Office Word 2007 vykonať ďalšie úlohy. V programe Office Word 2007 z informačného panela dokumentu môžu používatelia pridávať vlastnosti, ako sú ovládacie prvky vlastností, do samotného dokumentu. Ovládacie prvky vlastností v programe Office Word 2007 zobrazujú vlastnosti dokumentu ako obsah v dokumente Tieto ovládacie prvky vlastností sa budú pri zmenách informácií v informačnom paneli dokumentu aktualizovať. Okrem toho údaje v informačnom paneli dokumentu sa aktualizujú pri zmene zodpovedajúcich ovládacích prvkov vlastností v dokumente.

Ďalšie informácie o pridávaní vlastnosti do dokumentu programu Word nájdete v sekcii Pozrite tiež.

Typy vlastností

Informačné panely dokumentov sa používajú na sledovanie týchto vlastností:

  • Štandardné vlastnosti dokumentu v jednotlivých dokumentoch.

  • Vlastnosti servera pre typy obsahu SharePoint, ktoré sú založené na type obsahu dokumentu alebo type obsahu stĺpcov jadra Dublin, ktoré sú dostupné na serveroch so službou Microsoft Office SharePoint Server 2007.

  • Prispôsobené vlastností, ktoré sa pridávajú na informačný panel dokumentu.

Vlastnosti, ktoré môžu používatelia zobraziť alebo upraviť pomocou informačného panela dokumentu, možno zoskupiť do troch všeobecných kategórií: vlastnosti založené na dokumente, vlastnosti založené na serveri a prispôsobené vlastnosti. V závislosti od návrhu informačného panela dokumentu a jeho umiestnenia sa na informačnom paneli dokumentu môžu zobraziť niektoré z nasledovných vlastností:

Vlastnosti založené na dokumente.    Sem patria vlastnosti, ako je napríklad nadpis, meno autora, predmet a kľúčové slová identifikujúce tému alebo obsah dokumentu.

Vlastnosti založené na serveri.    Pre dokumenty, ktoré sa ukladajú na lokalitu SharePoint, pričom používajú vlastné informačné panely dokumentov, môžu tieto vlastnosti obsahovať údaje o knižnici dokumentov, stĺpcoch lokalít, typoch obsahu lokality alebo údaje z iných vlastných polí.

Prispôsobené vlastnosti.    Prispôsobené vlastnosti sa definujú pre dokument balíka Office prispôsobením informačného panela dokumentu v programe InfoPath. Prispôsobené vlastnosti môžu zahŕňať metaúdaje, ktoré sú špecifické pre organizáciu alebo projekt, ako je kód projektu alebo hodnota nákladového strediska.

Poznámka: Prispôsobené vlastnosti možno pre dokument definovať kliknutím na položku Rozšírené vlastnosti v ponuke Vlastnosti dokumentu v informačnom paneli dokumentu v programoch Office Word 2007, Office Excel 2007 alebo Office PowerPoint 2007. Rozšírené vlastnosti sa však nezobrazia na samotnom informačnom paneli dokumentu. Ak chcete prispôsobiť vlastnosti zobrazené v informačnom paneli dokumentu, musíte použiť program InfoPath. V prípade dokumentov uložených na serveri správy dokumentov musíte upraviť schému typu obsahu pridaním alebo odstránením stĺpcov z typu obsahu.

Na začiatok stránky

Používanie informačného panela dokumentu

Pri tvorbe dokumentu v programe Office Word 2007, Office Excel 2007 alebo Office PowerPoint 2007 sa informačný panel dokumentu vytvorí automaticky. Tento predvolený informačný panel dokumentu obsahuje štandardné vlastnosti, ako je autor, nadpis a predmet. Prispôsobené vlastnosti možno tiež pridať navrhnutím úplne nového informačného panela dokumentu a následným priradením k dokumentu alebo prispôsobením existujúceho informačného panela dokumentu.

Pri návrhu vlastného informačného panela dokumentu ste ju mohli použiť s viacerými dokumentmi Office Word 2007, Office Excel 2007 a Office PowerPoint 2007, alebo môžete vytvoriť viaceré informačné panely dokumentu. Napríklad, ak niektoré dokumenty sú priradené ku konkrétnemu projektu, môžete použiť jedinečné polia pre informačné panely dokumentu, ktoré sa používajú iba v týchto dokumentoch.

Aj v prípade, že vaša organizácia používa niekoľko informačné panely dokumentu, každá môže obsahovať viacero spoločné vlastnosti. Jednoducho opakovane používať spoločné vlastnosti pri návrhu informačného panela dokumentu, zvážte použitie časti šablóny. Vytvorenie a používanie častí šablóny, môžete zabezpečiť kľúča metaúdaje pre organizáciu je rovnaký štýl, štruktúru a správanie. Napríklad, vaša organizácia môže vyžadovať každý informačný Panel dokumentu tak, aby zahŕňalo pole s názvom funkcia okrem autora. Navrhnutím časť šablóny, ktorá používa tieto bežné polia môžete jednoducho opäť použiť časť šablóny v viaceré informačné panely dokumentu.

Poznámka: Ak chcete prispôsobiť schému typu obsahu SharePoint, môžete prispôsobiť informačný panel dokumentu iba pridaním polí, ktoré sú súčasťou schémy. Ak chcete pridať alebo odstrániť polia z obsahu informačného panela dokumentu pridaním nových polí do schémy typu obsahu, musíte pridať alebo odstrániť stĺpce z tohto typu obsahu.

Po vytvorení vlastného informačného panela dokumentu, ktorý musí priraďte k dokumentu predtým, ako ste ju mohli použiť. Na vykonanie tohto kroku je potrebné aktivovať kartu vývojár na páse s nástrojmi v programoch, ktoré chcete použiť informačného panela dokumentu. Potom môžete určiť umiestnenie informačného panela dokumentu pomocou URL, UNC alebo URN cesta k súboru. Okrem toho môžete zobraziť informačný Panel dokumentu v predvolenom nastavení sa po otvorení dokumentu. Môžete tiež vybrať, či vlastné vlastnosti, ktoré ste vytvorili sú viditeľné v predvolenom nastavení sa po otvorení dokumentu.

Okrem zobrazenie alebo zmena vlastností v informačné panely dokumentu v dokumentoch Office Word 2007, Office Excel 2007 a Office PowerPoint 2007, v Office Word 2007 používateľov môžete pridať vlastnosti z informačného panela dokumentu ako ovládacie prvky vlastností dokumentu. Napríklad viaceré inštancie adresy spoločnosti môžete pridať ako vlastnosti ovládacích prvkov v dokumente. Tieto ovládacie prvky vlastností sa aktualizujú zmenené informácie v informačnom paneli dokumentu.

Ďalšie informácie o vytváraní prispôsobeného informačného panela dokumentu a pridávaní vlastností do dokumentu programu Office Word 2007 nájdete v sekcii Pozrite tiež.

Na začiatok stránky

Prehľad o zabezpečení

Informačný panel dokumentu je predmetom rovnakých zásad zabezpečenia a obmedzení, ako formulár programu InfoPath. Vlastnosti zabezpečenia v programe InfoPath sú navrhnuté na ochranu formulárov používateľov a počítačov pred nebezpečnými operáciami, akými je prístup k údajom z nedôveryhodného zdroja alebo odoslanie údajov takémuto zdroju. Šablóny formulára programu InfoPath sa spúšťajú na jednej z troch úrovní zabezpečenia v závislosti od umiestnenia, spôsobu inštalácie a toho, či majú digitálny podpis. Konkrétne tri úrovne sú: obmedzené, doména a úplne dôveryhodné. Informačný panel dokumentu má priradenú rovnakú úroveň zabezpečenia ako šablóna formulára programu InfoPath. Pred navrhnutím a používaním informačného panela dokumentu sa oboznámte s dôležitými otázkami zabezpečenia pre použitie pripojení údajov a nasadenia.

Otázky zabezpečenia pri používaní pripojení údajov

Informačný panel dokumentu nemôže mať prístup k zdroju údajov z inej domény, pokiaľ informačný panel dokumentu nie je nastavený na úplnú dôveryhodnosť. Ak chcete umožniť úplnú dôveryhodnosť, musíte šablónu formulára pre informačný panel dokumentu digitálne podpísať s dôveryhodným koreňovým certifikátom alebo preň vytvoriť inštalovateľný súbor.

Poznámka: Ak osoba používajúca dokument nemá povolenie na prístup k zdroju údajov, zobrazí sa chybové hlásenie aj v prípade, ak úroveň povolenia pre informačný panel dokumentu je dostatočná na prístup k zdroju údajov.

Ďalšie informácie o úrovniach zabezpečenia šablón formulárov programu InfoPath nájdete v sekcii Pozrite tiež.

Otázky zabezpečenia pre nasadenie

Informačný panel dokumentu sa odporúča nasadiť na rovnakú doménu, kde sú umiestnené samotné dokumenty. Ak dokument programu Office Word 2007 na serveri http://example používa vlastný informačný panel dokumentu, ktorý ste navrhli, odporúča sa informačný panel dokumentu uložiť tiež na serveri http://example. Ak sa rozhodnete informačný panel dokumentu nasadiť na inú doménu, alebo ak používateľ otvorí lokálne uloženú verziu dokumentu – alebo ju poslal ako prílohu e-mailovej správy – úroveň zabezpečenia pre informačný panel dokumentu sa zníži na nižšiu úroveň zabezpečenia. Ide o bezpečnostné opatrenie, ktoré má pomôcť chrániť používateľov pred rizikami zabezpečenia týkajúcich sa prístupu informačného panela dokumentu k údajom umiestneným na inej doméne.

Poznámky: 

  • Pri prispôsobení informačného panela dokumentu pre typ obsahu SharePoint, informačný panel dokumentu sa automaticky nasadí na lokalitu SharePoint pri jeho publikovaní.

  • Ak chcete, aby používateľ spustil lokálne nainštalovanú verziu informačného panela dokumentu zo svojho počítača, musíte vytvoriť inštalovateľný súbor pomocou Sprievodcu publikovaním a programu Visual Studio. Ak publikujete šablónu formulára (súbor .xsn) pre informačný panel dokumentu na pevný disk, informačný panel dokumentu sa neotvorí, keď požívateľ otvorí súvisiaci dokument.

Ďalšie informácie o vytvorení inštalovateľného súboru pomocou Sprievodcu publikovaním a programu Visual Studio nájdete v sekcii Pozrite tiež.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×