Úrovne povolení v SharePointe

Po vytvorení lokality SharePoint môžete používateľom poskytnúť alebo obmedziť prístup k tejto lokalite alebo k jej obsahu. Môžete napríklad poskytnúť prístup iba členom svojho tímu. Prípadne môžete poskytnúť prístup každému, ale niektorým používateľom obmedziť možnosť vykonávania úprav. Najjednoduchšia práca s povoleniami spočíva v používaní poskytnutých predvolených skupín a úrovní povolení, ktoré zahŕňajú najbežnejšie scenáre. V prípade potreby však môžete nastaviť aj diferencované povolenia mimo predvolených úrovní. V tomto článku sa popisujú rôzne povolenia a úrovne povolení, spôsob spolupráce skupín služby SharePoint a povolení a kaskádovitý pohyb povolení v rámci kolekcie lokalít.

Poznámka: Chcete prejsť priamo na kroky na zmenu alebo nastavenie úrovne povolení? Pozrite si tému Vytváranie a úprava úrovní povolení.

Vizuálny prehľad získate v téme Video: Povolenia v SharePointe.

Ak pracujete na lokalite, pracujete v rámci kolekcie lokalít. Každá lokalita existuje v kolekcii lokalít, ktorá predstavuje skupinu pod jednou lokalitou najvyššej úrovne. Lokalita najvyššej úrovne sa nazýva koreňová lokalita kolekcie lokalít.

Tento obrázok kolekcie lokalít zobrazuje jednoduchú hierarchiu lokalít, zoznamov a položiek zoznamov. Rozsahy povolení sú očíslované, počnúc najširšou úrovňou, pre ktorú je možné nastaviť povolenia, a končiac najužšou úrovňou (jedinou položkou v zozname).

Obrázok s rozsahmi zabezpečenia SharePointu na lokalite, podlokalite, zozname a položke.

Dedenie

Dôležitou koncepciou, ktorej je potrebné porozumieť, je dedenie povolení. Všetky lokality a obsah lokality v kolekcii lokalít dedia predvolene nastavenia povolení lokality najvyššej úrovne, čiže koreňovej lokality. Po priradení jedinečných povolení k lokalitám, knižniciam a položkám už nebudú tieto položky dediť povolenia z nadradenej lokality. Tu sú ďalšie informácie o tom, ako fungujú povolenia v rámci hierarchie:

 • Správca kolekcie lokalít konfiguruje povolenia lokalít na najvyššej úrovni alebo koreňových lokalít pre celú kolekciu.

 • Ak ste vlastníkom lokality, môžete zmeniť nastavenia povolení lokality, na základe ktorých sa dedenie povolení pre lokalitu zastavuje.

 • Zoznamy a knižnice dedia povolenia od lokality, ku ktorej patria. Ak ste vlastníkom lokality, môžete zastaviť dedenie povolení a zmeniť nastavenia povolení pre daný zoznam alebo knižnicu.

 • Položky zoznamov a súbory knižníc dedia povolenia od svojho nadradeného zoznamu alebo knižnice. Ak riadite zoznam alebo knižnicu, môžete zastaviť dedenie povolení a zmeniť nastavenia povolení priamo v konkrétnej položke.

  Je dôležité vedieť, že používateľ môže prerušiť predvolené dedenie povolení pre položku zoznamu alebo knižnice prostredníctvom zdieľania dokumentu alebo položky s používateľom, ktorý k nim nemá prístup. V takomto prípade SharePoint automaticky zastaví dedenie pre daný dokument.

Predvolené úrovne povolení umožňujú rýchle a jednoduché poskytovanie bežných úrovní povolení pre jedného používateľa alebo skupinu používateľov.

Okrem úrovne povolení Úplný prístup a Obmedzený prístup, ktorých popis nájdete v tabuľke nižšie, môžete zmeniť ktorékoľvek z predvolených úrovní povolení.

Úroveň povolení

Popis

Úplný prístup

Zahrnuté sú všetky dostupné povolenia v službe SharePoint. Táto úroveň povolení je predvolene priradená ku skupine vlastníkov. Nemožno ju prispôsobiť ani odstrániť.

Návrh

Tvorba zoznamov a knižníc dokumentov, úprava stránok, použitie motívov, orámovania a šablón so štýlmi na lokalite. Táto úroveň predvolení nie je automaticky priradená ku žiadnej skupine služby SharePoint.

Upraviť

Pridávanie, úprava a odstraňovanie zoznamov, ako aj zobrazenie, pridávanie, aktualizácia a odstraňovanie položiek zoznamov a dokumentov. Táto úroveň povolení je predvolene priradená skupine Členovia.

Prispievať

Zobrazovanie, pridávanie, aktualizovanie a odstraňovanie položiek zoznamov a dokumentov.

Čítať

Zobrazovanie stránok a položiek v existujúcich zoznamoch a knižniciach dokumentov a sťahovanie dokumentov.

Obmedzený prístup

Umožňuje používateľovi alebo skupine prehľadávať stránku lokality alebo knižnicu, a získať tak prístup ku konkrétnej položke obsahu v prípade, keď nemá povolenia na otvorenie alebo úpravu ďalších položiek na lokalite alebo v knižnici. Túto úroveň SharePoint automaticky priradí vtedy, keď poskytnete prístup k jednej konkrétnej položke. Povolenie Úplný prístup nie je možné priradiť priamo používateľovi alebo skupine. Namiesto toho po priradení povolení na úpravy a povolení na otvorenie k jednej položke SharePoint automaticky priradí úroveň Obmedzený prístup k iným požadovaným umiestneniam, ako je napríklad lokalita alebo knižnica, v ktorej sa daná položka nachádza.

Schváliť

Úprava a schvaľovanie stránok, položiek zoznamu a dokumentov. V predvolenom nastavení má toto povolenie skupina Schvaľovatelia.

Spravovať hierarchiu

Tvorba lokalít a úprava stránok, položiek zoznamov a dokumentov. Táto úroveň povolení je predvolene priradená ku skupine Správcovia hierarchie.

Obmedzené čítanie

Prezeranie stránok a dokumentov, ale nie predošlých verzií alebo povolení používateľov.

Iba zobraziť

Zobrazovanie stránok, položiek a dokumentov. Všetky dokumenty s obslužným programom súboru na strane servera možno zobraziť v prehliadači, ale nie stiahnuť. Typy súborov, ktoré nemajú obslužný program súboru na strane servera (nie je možné otvoriť ich v prehliadači), napríklad videosúbory, PDF súbory a súbory .png, je možné stiahnuť aj naďalej.

Poznámka k zabezpečeniu: Plány služieb Office 365 vytvárajú skupinu zabezpečenia nazývanú Všetci okrem externých používateľov, ktorá obsahuje všetkých ľudí, ktorých pridáte do adresára služieb Office 365 (okrem ľudí, ktorých explicitne uložíte ako externých používateľov). Táto skupina zabezpečenia sa automaticky pridá do skupiny Členovia, aby mohli používatelia služieb Office 365 získať prístup k lokalite služby SharePoint Online a upravovať ju. Okrem toho plány služieb Office 365 vytvárajú skupinu zabezpečenia nazývanú Správcovia spoločnosti, ktorá obsahuje správcov služieb Office 365 (akými sú globálni správcovia a správcovia fakturácie). Táto skupina zabezpečenia sa pridá do skupiny Správcovia kolekcie lokalít.

Úrovne povolení spolupracujú so skupinami služby SharePoint. Skupina služby SharePoint je skupina používateľov s rovnakými úrovňami povolení.

Spolupráca funguje tak, že do jednej úrovne povolení vložíte súvisiace povolenia. Potom túto úroveň povolení priradíte k skupine služby SharePoint.

Dialógové okno Povolenia lokality v časti Nastavenie lokality/Používatelia a povolenia/Povolenia lokality

Všetky druhy lokalít SharePoint predvolene obsahujú určité skupiny služby SharePoint. Tímová lokalita napríklad automaticky obsahuje skupiny Vlastníci, Členovia a Návštevníci. Lokalita portálu publikovania obsahuje tieto skupiny aj niekoľko ďalších, napríklad skupiny Schvaľovatelia, Návrhári, Správcovia hierarchie a iné. Keď vytvoríte lokalitu, SharePoint automaticky vytvorí na tejto lokalite preddefinovaný súbor skupín služby SharePoint. Správca služby SharePoint môže okrem toho definovať vlastné skupiny a úrovne povolení.

Ďalšie informácie o skupinách služby SharePoint nájdete v téme Informácie o skupinách SharePointu.

Skupiny služby SharePoint a úrovne povolení, ktoré sú predvolene súčasťou lokality, sa môžu líšiť v závislosti od:

 • šablóny, ktorú vyberiete v prípade danej lokality,

 • lokality, ktorá môže byť internou alebo verejnou webovou lokalitou,

 • toho, či správca služby SharePoint pre lokalitu vytvoril jedinečný súbor povolení s konkrétnym účelom, napríklad s účelom vyhľadávania.

V nasledujúcej tabuľke sú popísané predvolené úrovne povolení a povolenia priradené k trom štandardným skupinám: Návštevníci, Členovia a Vlastníci.

Skupina

Úroveň povolení

Návštevníci

Čítať   Táto úroveň zahŕňa nasledujúce povolenia:

 • Otvoriť

 • Zobraziť položky, verzie, stránky a stránky aplikácií

 • Prehľadávať informácie o používateľoch

 • Vytvoriť upozornenia

 • Použiť samoobslužné vytváranie lokalít

 • Použiť vzdialené rozhrania

 • Použiť funkcie integrácie klientov

Členovia

Upraviť   Táto úroveň zahŕňa všetky povolenia úrovne Čítať, ako aj povolenia:

 • Zobraziť, pridať, aktualizovať a odstrániť položky

 • Pridať, upraviť a odstrániť zoznamy

 • Odstrániť verzie

 • Prehľadať adresáre

 • Upraviť osobné údaje o používateľoch

 • Spravovať osobné zobrazenia

 • Pridať, aktualizovať alebo odstrániť osobné webové časti

Vlastníci

Úplný prístup    Táto úroveň zahŕňa všetky dostupné sharepointové povolenia.

Povolenia pre lokalitu sa obyčajne vzťahujú na celú lokalitu SharePoint. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené povolenia vzťahujúce sa na lokality, ako aj úrovne povolení, ktoré tieto povolenia zahŕňajú.

Povolenie

Úplný prístup

Návrh

Upraviť

Prispieť

Čítať

Obmedzený prístup

Schváliť

Spravovať hierarchiu

Obmedzené čítanie

Iba zobraziť

Spravovať povolenia

X

X

Zobraziť údaje služby Web Analytics

X

X

Vytvoriť podlokality

X

X

Spravovať webovú lokalitu

X

X

Pridať a prispôsobiť stránky

X

X

X

Použiť motívy a orámovanie

X

X

Použiť šablóny so štýlmi

X

X

Vytvoriť skupiny

X

Prehľadávať adresáre

X

X

X

X

X

X

Použiť samoobslužné vytváranie lokalít

X

X

X

X

X

X

X

X

Zobraziť stránky

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Vyčísliť povolenia

X

X

Prehľadávať informácie o používateľoch

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Spravovať výstrahy

X

X

Použiť vzdialené rozhrania

X

X

X

X

X

X

X

X

Použiť funkcie integrácie klientov

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Otvoriť

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Upraviť osobné údaje o používateľoch

X

X

X

X

X

X

Povolenia pre zoznam sa vzťahujú na obsah zoznamov a knižníc. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené povolenia vzťahujúce sa na zoznamy a knižnice, ako aj úrovne povolení, ktoré tieto povolenia zahŕňajú.

Povolenie

Úplný prístup

Návrh

Upraviť

Prispievať

Čítať

Obmedzený prístup

Schváliť

Spravovať hierarchiu

Obmedzené čítanie

Iba zobraziť

Spravovať zoznamy

X

X

X

X

Prepísať vzatie z projektu

X

X

X

X

Pridať položky

X

X

X

X

X

X

Upraviť položky

X

X

X

X

X

X

Odstrániť položky

X

X

X

X

X

X

Zobraziť položky

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Schváliť položky

X

X

X

Otvoriť položky

X

X

X

X

X

X

X

X

Zobraziť verzie

X

X

X

X

X

X

X

X

Odstrániť verzie

X

X

X

X

X

X

Vytvoriť upozornenia

X

X

X

X

X

X

X

X

Zobraziť stránky aplikácií

X

X

X

X

X

X

X

X

Osobné povolenia sa vzťahujú na obsah, ktorý patrí jedinému používateľovi. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené polenia vzťahujúce sa na osobné zobrazenia a webové časti, ako aj úrovne povolení, ktoré tieto povolenia zahŕňajú.

Povolenie

Úplný prístup

Návrh

Upraviť

Prispieť

Čítať

Obmedzený prístup

Schváliť

Spravovať hierarchiu

Obmedzené čítanie

Iba zobraziť

Spravovať osobné zobrazenia

X

X

X

X

X

X

Pridať alebo odstrániť súkromné webové časti

X

X

X

X

X

X

Aktualizovať osobné webové časti

X

X

X

X

X

X

Povolenia v službe SharePoint môžu závisieť od iných povolení v službe SharePoint. Ak napríklad chcete zobraziť položku, je potrebné, aby ste ju mohli otvoriť. Povolenie Zobraziť položky teda závisí od povolenia Otvoriť.

Keď vyberiete povolenie v službe SharePoint závislé od iného povolenia, SharePoint automaticky vyberie priradené povolenie. Keď vymažete povolenie v službe SharePoint, SharePoint podobne automaticky vymaže všetky povolenia v službe SharePoint, ktoré od neho závisia. Keď napríklad vymažete povolenie Zobraziť položky, SharePoint automaticky vymaže povolenie Spravovať zoznamy (nemôžete spravovať zoznam, ak nemôžete zobraziť položku).

Tip: Jediným povolením v službe SharePoint bez závislosti je povolenie Otvoriť. Všetky ostatné povolenia v službe SharePoint od neho závisia. Ak chcete vyskúšať vlastnú úroveň povolenia, stačí vymazať povolenie Otvoriť. Všetky ostatné povolenia sa vymažú automaticky.

Tieto časti obsahujú tabuľky s popisom povolení v službe SharePoint pre jednotlivé kategórie povolení. Tabuľka obsahuje aj povolenia závislé od jednotlivých povolení.

Povolenia pre lokalitu a závislé povolenia

V tejto tabuľke sú uvedené povolenia vzťahujúce sa na lokality, ako aj povolenia, ktoré od nich závisia.

Povolenie

Popis

Závislé povolenia

Spravovať povolenia

Vytvorenie a zmeny úrovní povolení na webovej lokalite a priradenie povolení používateľom a skupinám.

Schváliť položky, Vyčísliť povolenia, Otvoriť

Zobraziť údaje služby Web Analytics

Zobrazenie správ o využití webovej lokality.

Schváliť položky, Otvoriť

Vytvoriť podlokality

Vytvorenie podlokalít, ako sú tímové lokality, lokality centra schôdzí a lokality pracovného priestoru dokumentov.

Zobraziť stránky, Otvoriť

Spravovať webovú lokalitu

Uskutočňovanie všetkých úloh správy webovej lokality vrátane správy obsahu.

Zobraziť stránky, Otvoriť

Pridať a prispôsobiť stránky

Pridávanie, zmena alebo odstraňovanie HTML stránok alebo stránok webových častí a úprava webovej lokality pomocou editora kompatibilného so službou Windows SharePoint Services.

Zobraziť položky, Prehľadávať adresáre, Zobraziť stránky, Otvoriť

Použiť motívy a orámovanie

Použitie motívu alebo orámovania na celej webovej lokalite.

Zobraziť stránky, Otvoriť

Použiť šablóny so štýlmi

Použitie šablóny so štýlmi (súbor .css) na webovej lokalite.

Zobraziť stránky, Otvoriť

Vytvoriť skupiny

Vytvorenie skupiny používateľov, ktorá sa môže použiť kdekoľvek v rámci kolekcie lokality.

Zobraziť stránky, Otvoriť

Prehľadať adresáre

Vyčíslenie súborov a priečinkov webovej lokality prostredníctvom rozhrania, napríklad pomocou programov SharePoint Designer alebo Web DAV (Web-based Distributed Authoring and Versioning).

Zobraziť stránky, Otvoriť

Použiť samoobslužné vytváranie lokalít

Vytvorenie webovej lokality pomocou samoobslužného vytvárania lokalít.

Zobraziť stránky, Otvoriť

Zobraziť stránky

Zobrazenie stránok na webovej lokalite.

Otvoriť

Vyčísliť povolenia

Zobrazenie súhrnu povolení na webovej lokalite, v zozname, priečinku, dokumente alebo položke zoznamu.

Zobraziť položky, Otvoriť položky, Zobraziť verzie, Prehľadávať adresáre, Zobraziť stránky, Otvoriť

Prehľadávať informácie o používateľoch

Zobrazenie informácií o používateľoch webovej lokality.

Otvoriť

Spravovať výstrahy

Správa výstrah všetkých používateľov webovej lokality.

Zobraziť položky, Vytvoriť upozornenia, Zobraziť stránky, Otvoriť

Použiť vzdialené rozhrania

Použitie rozhraní SOAP, Web DAV alebo SharePoint Designer na prístup na webovú lokalitu.

Otvoriť

Otvoriť*

Otvorenie webovej lokality, zoznamu alebo priečinka na prístup k položkám v kontajneri.

Bez závislých povolení

Upraviť osobné údaje o používateľoch

Umožnenie zmeny osobných informácií používateľa, napríklad pridaním obrázka.

Prehľadávať informácie o používateľoch, Otvoriť

Povolenia pre zoznam a závislé povolenia

V tejto tabuľke sú uvedené povolenia vzťahujúce sa na zoznamy a knižnice, ako aj povolenia, ktoré od nich závisia.

Povolenie

Popis

Závislé povolenia

Spravovať zoznamy

Tvorba a odstraňovanie zoznamov, pridávanie alebo odstraňovanie stĺpcov v zozname a pridávanie alebo odstraňovanie verejných zobrazení zoznamu.

Zobrazovanie položiek, zobrazovanie stránok, otváranie, správa osobných zobrazení

Prepísať vzatie z projektu

Zahodenie dokumentu, ktorý vzal z projektu iný používateľ, alebo jeho vrátenie do projektu.

Zobraziť položky, Zobraziť stránky, Otvoriť

Pridať položky

Pridanie položiek do zoznamov, pridanie dokumentov do knižníc dokumentov a pridanie komentárov diskusií na webe.

Zobraziť položky, Zobraziť stránky, Otvoriť

Upraviť položky

Úprava položiek v zoznamoch, úprava dokumentov v knižniciach dokumentov, úprava komentárov v diskusiách na webe a prispôsobenie stránok webových častí v knižniciach dokumentov.

Zobraziť položky, Zobraziť stránky, Otvoriť

Odstrániť položky

Odstránenie položiek zo zoznamu, dokumentov z knižnice dokumentov a komentárov diskusií na webe v dokumentoch.

Zobraziť položky, Zobraziť stránky, Otvoriť

Zobraziť položky

Zobrazenie položiek v zoznamoch, dokumentov v knižniciach dokumentov a komentárov v diskusiách na webe.

Zobraziť stránky, Otvoriť

Schváliť položky

Schválenie vedľajšej verzie položky zoznamu alebo dokumentu.

Upraviť položky, Zobraziť položky, Zobraziť stránky, Otvoriť

Otvoriť položky

Zobrazenie zdroja dokumentov, v ktorých sa používajú obslužné programy súboru na strane servera.

Zobraziť položky, Zobraziť stránky, Otvoriť

Zobraziť verzie

Zobrazenie minulých verzií položky zoznamu alebo dokumentu.

Zobraziť položky, Zobraziť stránky, Otvoriť

Odstrániť verzie

Odstránenie minulých verzií položky zoznamu alebo dokumentu.

Zobraziť položky, Zobraziť verzie, Zobraziť stránky, Otvoriť

Vytvoriť upozornenia

Vytvorenie upozornenia na e-maily.

Zobraziť položky, Zobraziť stránky, Otvoriť

Zobraziť stránky aplikácií

Zobrazenie dokumentov a zobrazení v zozname alebo v knižnici dokumentov.

Otvoriť

Osobné povolenia a závislé povolenia

V tejto tabuľke sú popísané povolenia vzťahujúce sa na osobné zobrazenia a webové časti, ako aj povolenia, ktoré od nich závisia.

Povolenie

Popis

Závislé povolenia

Spravovať osobné zobrazenia

Vytvorenie, zmena a odstránenie osobných zobrazení zoznamov.

Zobraziť položky, Zobraziť stránky, Otvoriť

Pridať alebo odstrániť súkromné webové časti

Pridanie alebo odstránenie súkromných webových častí na stránke webových častí.

Zobraziť položky, Zobraziť stránky, Otvoriť, Aktualizovať súkromné webové časti

Aktualizovať osobné webové časti

Aktualizácia webových častí na zobrazenie prispôsobených informácií.

Zobraziť položky, Zobraziť stránky, Otvoriť

Režim uzamknutia používateľských povolení na obmedzený prístup je funkcia kolekcie lokalít, ktorú môžete použiť na zabezpečenie publikovaných lokalít. Pri zapnutí režimu uzamknutia sa obmedzia precízne povolenia pre úroveň povolení s obmedzeným prístupom. Nasledujúca tabuľka uvádza podrobnosti o predvolených povoleniach úrovne povolení s obmedzeným prístupom v čase, keď je zapnutá funkcia režimu uzamknutia.

Povolenie

Obmedzený prístup – predvolené

Obmedzený prístup – režim uzamknutia

Povolenia zoznamu: Zobraziť stránky aplikácií

X

Povolenia lokality: Prehľadávať informácie o používateľoch

X

X

Povolenia lokality: Použiť vzdialené rozhrania

X

Povolenia lokality: Použiť funkcie integrácie klientov

X

X

Povolenia lokality: Otvoriť

X

X

Režim uzamknutia je predvolene zapnutý pre všetky publikačné lokality, vrátane prípadov keď bola na kolekcie lokalít použitá staršia šablóna publikačnej lokality. Režim uzamknutia je odporúčaným nastavením, ak je potrebné väčšie zabezpečenie vašich lokalít.

Vypnutie tejto funkcie kolekcie lokalít (režimu uzamknutia s povolením obmedzeného prístupu používateľov) môžu používatelia s úrovňou povolení Obmedzený prístup (napr. anonymní používatelia) získať prístup k niektorým oblastiam vašej lokality.

Po oboznámení s povoleniami, dedením a úrovňami povolení budete možno chcieť naplánovať stratégiu, a nastaviť tak pokyny pre používateľov, minimalizovať údržbu a zabezpečiť dodržiavanie súladu s politikami riadenia údajov organizácie. Tipy na plánovanie stratégie nájdete v téme Plánovanie stratégie povolení.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×