Úprava spojovacích čiar, šípok alebo bodov

Úprava spojovacích čiar, šípok alebo bodov

Pri úprave a práci so spojnicami máte veľkú mieru voľnosti. Môžete upraviť hrúbku, štýl a zakrivenie čiary, vzhľad koncových bodov a šípok, zmeniť spojnice na zaoblené, zakrivené alebo rovné a tiež rôznymi spôsobmi spravovať body pripojenia.

Tip    Príkazy v skupine Nástroje na karte Domov menia stav alebo režim Visia, čo niekedy môže byť naozaj mätúce. Pomocou klávesnice môžete jednoducho prepínať medzi nástrojmi Ukazovateľ Výber objektov (kombinácia klávesov Ctrl + 1) a Spojnica Bublina 4 (kombinácia klávesov Ctrl + 3). Nech však používate akýkoľvek nástroj, napríklad Blok textu alebo Bod pripojenia, viacnásobným stlačením klávesu Esc sa vrátite späť na nástroj Ukazovateľ (okrem Visia 2010).

Čo vás zaujíma?   

Vytvorenie zaoblenej, zakrivenej alebo rovnej spojnice

Pridanie šípok alebo iných ukončení čiar k spojnici

Zmena hrúbky, štýlu alebo zakrivenia spojnice

Zmena smeru šípky spojnice

Presmerovanie alebo spoločný prienik spojníc

Ďalšie možnosti práce s bodmi pripojenia

Pozrite tiež

Vytvorenie zaoblenej, zakrivenej alebo rovnej spojnice

Môžete buď zmeniť spojnicu, alebo zmeniť predvolené nastavenie nových spojníc.

Zmena spojnice

 1. Vyberte spojnicu.

 2. Na karte Návrh v skupine Rozloženie vyberte položku Spojnice a potom vyberte položku Pravouhlá spojnica, Priama spojnica alebo Zaoblená spojnica.

Poznámka    Body pripojenia nie je možné pridať k rovným ani zakriveným spojniciam, ale k zaobleným spojniciam ich môžete pridať pomocou nástroja Ceruzka Obrázok tlačidla . Ďalšie informácie nájdete v časti Pridanie bodu pripojenia k zaoblenej spojnici.

Zmena predvoleného nastavenia pre nové spojnice

 • Ak chcete, aby nové spojnice boli predvolene rovné alebo zaoblené:

  • Visio Online (plán 2), 2016, 2013    Vyberte kartu Súbor, vyberte položky TlačiťNastavenie strany, potom vyberte kartu Rozloženie a smerovanie a v zozname Vzhľad vyberte možnosť Rovné alebo Zaoblené.

  • 2010    Vyberte kartu Súbor, položky Tlačiť, Ukážka pred tlačouNastavenie strany, potom vyberte kartu Rozloženie a smerovanie a v zozname Vzhľad vyberte možnosť Rovné alebo Zaoblené.

  Poznámka    Zaoblená spojnica nemôže byť nastavená ako predvolená.

Na začiatok stránky

Pridanie šípok alebo iných ukončení čiar k spojnici

K spojnici môžete pridať šípky, body alebo iné ukončenia čiar.

 1. Vyberte spojnicu.

 2. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Visio Online (plán 2), 2016, 2013    Na karte Domov vyberte skupinu Štýly tvarov, vyberte položku Čiara a potom vyberte položku Možnosti čiary.

  • 2010   Na karte Domov v skupine Tvar vyberte položku Čiara a potom vyberte položku Šípky.

 3. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Visio Online (plán 2), 2016, 2013    Na table Formátovať tvar v časti Čiara skontrolujte, či je vybratá položka Plná čiara, potom vyberte jej typ, veľkosť alebo typ ukončenia.

   Nastavenia konca spojnice
  • 2010    Vyberte položkuĎalšie šípky, v okne Čiara vyberte jej typ, veľkosť alebo typ ukončenia a kliknite na položku OK.

   Ukončenia šípok

Na začiatok stránky

Zmena hrúbky, štýlu alebo zakrivenia spojnice

 1. Vyberte spojnicu.

 2. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Visio Online (plán 2), 2016, 2013    Na karte Domov vyberte v skupine Štýly tvarov položku Čiara a potom vyberte položku Možnosti čiary.

  • 2010    Na karte Domov vyberte v skupine Tvar položku Čiara a potom vyberte položku Možnosti čiary.

 3. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Visio Online (plán 2), 2016, 2013    Na table Formátovať tvar vyberte v časti Čiara hrúbku, štýl alebo zakrivenie čiary.

   Nastavenia štýlov spojníc
  • 2010    V okne Čiara vyberte hrúbku, štýl alebo zakrivenie čiary, potom kliknite na položku OK.

   Hrúbka čiary a ďalšie nastavenia

Na začiatok stránky

Zmena smeru šípky spojnice

Smer spojnice môžete zmeniť tak, že na koniec bez šípky pridáte novú šípku a odstránite existujúcu šípku z druhého konca.

 1. Vyberte spojnicu.

 2. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Visio Online (plán 2), 2016, 2013    Na karte Domov vyberte v skupine Štýly tvarov položku Čiara a potom vyberte položku Možnosti čiary.

  • 2010    Na karte Domov vyberte v skupine Tvar položku Čiara a potom vyberte položku Možnosti čiary.

 3. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Visio Online (plán 2), 2016, 2013    Na table Formátovať tvar vyberte v časti Čiara jednu z možností:

   • Typ šípky na začiatku a pokračujte krokom 4.

   • Typ šípky na konci a pokračujte krokom 4.

   Nastavenia obrátenia šípok
  • 2010    V okne Čiara vyberte jednu z možností:

   • Typ šípky na začiatku a pokračujte krokom 4.

   • Typ šípky na konci a pokračujte krokom 4.

   Šípky na začiatku a na konci
 4. Ak chcete pridať, zmeniť alebo odstrániť šípku na začiatku a na konci vybratej spojnice, vyberte šípku alebo položku Žiadne v ponuke šípky.

  V ponuke štýlov šípok vyberte možnosť Štýl šípky alebo možnosť Žiadne.

Na začiatok stránky

Presmerovanie alebo spoločný prienik spojníc

Vo väčšine prípadov sa môžete spoľahnúť na predvolené správanie spojníc. Môže sa však stať, že budete chcieť mať väčšiu kontrolu nad smerovaním a spájaním spojníc v diagrame.

Tip    Použite funkciu Lupa, aby ste lepšie videli drobné detaily a získali väčší cit a presnosť: Priblížiť (stlačte kombináciu klávesov ALT + F6), Vzdialiť (ALT + SHIFT + F6) a Prispôsobiť oknu (CTRL + SHIFT + W).

 • Použite niektorú z nasledujúcich možností:

  • Ak chcete prepojiť spojnicu s inou spojnicou, pridajte spojnicu k tvaru a potiahnite ju k druhej spojnici.

   Pripojenie k spojnici
  • Ak chcete presmerovať spojnicu, vyberte ju a potom presuňte stredový bod na nové miesto.

   Presmerovanie spojnice
  • Ak chcete upraviť spojnicu po jednotlivých pixeloch, vyberte ju a stlačte kombináciu klávesov Shift + kláves so šípkou v požadovanom smere.

   Presunutie spojnice o jeden pixel

Poznámka:    Ak chcete vytvoriť stromový diagram, pozrite si tému Vytvorenie stromového diagramu.

Na začiatok stránky

Ďalšie možnosti práce s bodmi pripojenia

Nasledujúce časti opisujú mnoho spôsobov, ktorými môžete ovládať body pripojenia.

Tip    Použite funkciu Lupa, aby ste lepšie videli drobné detaily a získali väčší cit a presnosť: Priblížiť (stlačte kombináciu klávesov ALT + F6), Vzdialiť (ALT + SHIFT + F6) a Prispôsobiť oknu (CTRL + SHIFT + W).

Prehľad bodov pripojenia

Bod pripojenia je špeciálny bod na tvare, ku ktorému sa dajú prilepiť spojnice a iné tvary. Ak na bod pripojenia prilepíte spojnicu alebo tvar, zostanú prepojené, aj keď sa jeden z tvarov presunie.

Ak sa pokúsite prepojiť jeden tvar s iným, body pripojenia sa zviditeľnia. Ak pridržíte nástroj Spojnica pri tvare alebo presuniete koncový bod spojnice alebo čiary blízko k tvaru s bodmi pripojenia, uvidíte body pripojenia tvaru.

Nástroj Spojnica v blízkosti kruhu s bodmi pripojenia

Poznámka    Body pripojenia nie sú jediné miesta, kam sa dajú prilepiť spojnice. Spojnice (a čiary) môžete prilepiť aj k vrcholom, ovládacím rukovätiam a ku geometrii tvaru. Ďalšie informácie nájdete v téme Dialógové okno Prichytiť a prilepiť.

Použitie bodového alebo dynamického pripojenia

Existujú dva typy pripojení, ktoré môže mať spojnica s tvarom: bodové pripojenie a dynamické pripojenie. Na oboch koncoch spojnice môžete mať ľubovoľný typ pripojenia. Ak používate funkciu automatické pripojenie na pripojenie tvarov, oba konce budú mať dynamické pripojenie. Ak manuálne vyberiete miesto, kde je spojnica pripojená k tvaru, môžete špecifikovať typ pripojenia.

Na nasledujúcom diagrame má tvar A bodové pripojenie k tvaru C a pri každom premiestnení tvaru C spojnica z tvaru A vždy zostáva pripojená k rovnakému bodu na tvare C. Naopak, tvar B má dynamické pripojenie k tvaru C a spojnica z tvaru B sa presunie k najbližšiemu bodu pripojenia na tvare C.

Bod A má pevné pripojenie k bodu C, ale bod B má dynamické pripojenie k bodu C.

Vytvorenie bodového pripojenia   

Bodové pripojenie ponecháva spojnicu pripojenú k špecifickému bodu na tvare aj v prípade, ak sa tvar presunie alebo otočí.

 1. Ťahajte ukazovateľ od bodu pripojenia na prvom tvare k bodu pripojenia na druhom tvare.

 2. Koncové body spojnice po prepojení tvarov ozelenejú.

Prilepte spojnicu k určitému bodu v tvare a pripevnite tak spojnicu k tomuto bodu.

Vytvorenie dynamického pripojenia   

Dynamické pripojenie umožňuje spojnici zmeniť svoje umiestnenie na tvare tak, aby sa po premiestnení alebo otočení tvaru premiestnila k bodu pripojenia na tvare, ktorý sa nachádza najbližšie k pôvodnej polohe spojnice.

 1. Držte Nástroj spojnice nad stredom prvého tvaru, kým sa okolo tvaru nevytvorí zelené pole.

 2. Podržte stlačené tlačidlo myši a presuňte ukazovateľ do stredu druhého tvaru.

 3. Keď sa okolo druhého tvaru vytvorí zelené pole, uvoľnite tlačidlo myši.

Prilepte spojnicu k tvaru a umožnite spojnici vykonať dynamický pohyb, aby smerovala k bodom v tvare.

Pridanie bodu pripojenia k tvaru

Ak tvar, ku ktorému chcete prilepiť spojnicu, nemá bod pripojenia na želanom mieste, môžete ho pridať:

 1. Vyberte tvar.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Nástroje na nástroj Bod pripojenia Obrázok tlačidla .

 3. Ak sa žiadne body pripojenia nezobrazujú, na karte Zobraziť začiarknite v skupine Vizuálne pomôcky políčko Body pripojenia.

 4. Stlačte kláves Ctrl a kliknite na miesto, kam chcete pridať bod pripojenia. Nový bod pripojenia sa po umiestnení automaticky vyberie.

 5. Ak sa chcete vrátiť k normálnym úpravám, na karte Domov kliknite v skupine Nástroje na Nástroj ukazovateľa Výber objektov .

Pridanie bodu pripojenia k zaoblenej spojnici

Pri úprave zaoblenej spojnice máte možnosť získať väčšiu flexibilitu vďaka pridaniu bodov pripojenia. Body pripojenia je možné pridať iba pri zaoblených spojniciach. Pri rovných ani zakrivených to možné nie je.

 1. Vyberte zaoblenú spojnicu.

 2. Na karte Domov v skupine Nástroje kliknite v rozbaľovacej ponuke nástrojov na kreslenie na položku Ceruzka Nástroj Ceruzka .

 3. Ak sa žiadne body pripojenia nezobrazujú, na karte Zobraziť začiarknite v skupine Vizuálne pomôcky políčko Body pripojenia.

 4. Stlačte kláves Ctrl a kliknite na miesto, kam chcete pridať bod pripojenia. Nový bod pripojenia sa po umiestnení automaticky vyberie.

 5. Ak sa chcete vrátiť k normálnym úpravám, na karte Domov kliknite v skupine Nástroje na Nástroj ukazovateľa Výber objektov .

Presun bodu pripojenia na tvare

Ak nie ste spokojní s umiestnením bodu pripojenia, môžete ho premiestniť.

 1. Vyberte tvar.

 2. Na karte Domov vyberte v skupine Nástroje možnosť Bod pripojenia Obrázok tlačidla .

 3. Ak sa žiadne body pripojenia nezobrazujú, na karte Zobraziť začiarknite v skupine Vizuálne pomôcky políčko Body pripojenia.

 4. Stlačte kláves Ctrl a presuňte bod pripojenia, ktorý chcete premiestniť.

 5. Ak sa chcete vrátiť k normálnym úpravám, na karte Domov kliknite v skupine Nástroje na Nástroj ukazovateľa Výber objektov .

Ak sa vám nedarí premiestniť bod pripojenia presne tam, kam chcete, skúste iné nastavenia prichytenia. Ďalšie informácie nájdete v téme Upravenie sily prichytenia alebo vypnutie prichytenia.

Odstránenie bodu pripojenia

Niekedy bod pripojenia zavadzia. Ak je to tak, môžete ho odstrániť.

 1. Vyberte tvar s bodom pripojenia, ktorý chcete odstrániť.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Nástroje na možnosť Blok textu Bublina 4 .

 3. Ak sa nezobrazujú žiadne body pripojenia, na karte Zobraziť začiarknite v skupine Vizuálne pomôcky políčko Body pripojenia.

 4. Kliknite na bod pripojenia, ktorý chcete odstrániť. Farba bodu pripojenia sa zmení na purpurovú.

 5. Stlačte kláves Delete.

 6. Ak sa chcete vrátiť k normálnym úpravám, na karte Domov kliknite v skupine Nástroje na nástroj Ukazovateľ Výber objektov .

Skrytie bodov pripojenia

Niekedy môžete chcieť skryť body pripojenia, aby ste si mohli lepšie pozrieť diagram.

 • Na karte Zobraziť v skupine Vizuálne pomôcky zrušte začiarknutie políčka Body pripojenia.

Pridanie textu vedľa bodu pripojenia

Priamo k bodu pripojenia nie je možné pridať text. Môžete ho však pridať k tvaru a ten premiestniť k bodu pripojenia.

 1. Vyberte tvar, ku ktorému chcete pridať text, a začnite písať. Zadaný text sa zobrazí v tvare.

 2. Vyberte text, ktorý chcete premiestniť.

  Text v kruhu je vybratý
 3. Ukázaním myšou na vybratý text kliknite a presuňte text.

  Vybratý text sa premiestni s nástrojom ukazovateľa

  Visio pri ukázaní myšou na vybratý text automaticky prepne na Nástroj ukazovateľa Výber objektov .

Nastavenie bodu pripojenia dovnútra, von alebo dovnútra aj von

Spôsob pripojenia koncových bodov spojníc k tvarom môžete ovládať pomocou typov bodov pripojenia dovnútra alebo von.

 1. Vyberte tvar.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Nástroje na nástroj Bod pripojenia Obrázok tlačidla .

 3. Ak sa žiadne body pripojenia nezobrazujú, na karte Zobraziť začiarknite v skupine Vizuálne pomôcky políčko Body pripojenia.

 4. Ak chcete bod pripojenia von alebo dovnútra a von, kliknite pravým tlačidlom myši na bod pripojenia a vyberte jednu z týchto položiek:

  • Dovnútra     Vo väčšine prípadov sa používa bod pripojenia dovnútra. Bod pripojenia dovnútra priťahuje koncové body spojníc, body pripojenia vonbody pripojenia dovnútra a von v dvojrozmerných (2D) tvaroch.

  • Von     Ak chcete prilepiť jeden dvojrozmerný tvar k inému, vyberte bod pripojenia von. Body pripojenia von sú priťahované bodmi pripojenia dovnútra.

  • Dovnútra a von     Ak neviete, ako chcete prilepiť tvar k iným, vyberte bod pripojenia dovnútra a von.

Na začiatok stránky

Práca s bodmi pripojenia

Nasledujúce časti opisujú mnoho spôsobov, ktorými môžete ovládať body pripojenia.

Prehľad bodov pripojenia

Tvar so štyrmi bodmi pripojenia.

Tvar so štyrmi bodmi pripojenia.

Pridanie bodov pripojenia

Ak tvar, ku ktorému chcete prilepiť spojnicu alebo tvar, nemá bod pripojenia na želanom mieste, jednoducho ho pridajte.

 1. Ak sa body pripojenia nezobrazujú, v ponuke Zobraziť kliknite na položku Body pripojenia.

 2. Vyberte tvar.

  Poznámka: Ak najprv nevyberiete tvar, nemôžete k nemu pridať bod pripojenia. Tvar je vybratý vtedy, ak je okolo neho zelené prerušované orámovanie.

 3. Kliknite na nástroj Bod pripojenia Obrázok tlačidla .

  Ak sa nezobrazuje nástroj Bod pripojenia, kliknite na šípku nadol vedľa nástroja Spojnica Bublina 4 a potom kliknite na nástroj Bod pripojenia Obrázok tlačidla .

 4. Stlačte CTRL a kliknite na miesto, kam chcete pridať bod pripojenia.

 5. Ak chcete bod pripojenia von alebo dovnútra a von, kliknite pravým tlačidlom myši na bod pripojenia a vyberte položku Dovnútra, Von, alebo Dovnútra a von.

  • Častejší je bod pripojenia Dovnútra. Bod pripojenia dovnútra „priťahuje” koncové body spojníc, body pripojenia von a dovnútra a von „priťahujú" dvojrozmerné (2-D) tvary.

  • Ak chcete prilepiť jeden dvojrozmerný tvar k inému, vyberte bod pripojenia Von. Body pripojenia von „priťahujú" body pripojenia dovnútra.

  • Ak neviete, ako chcete prilepiť jeden tvar k iným, vyberte bod pripojenia Dovnútra a von.

 6. Do režimu normálnych úprav sa vrátite kliknutím na nástroj Ukazovateľ Tlačidlo Ukazovateľ .

Pridanie textu vedľa bodu pripojenia

Žiaľ, priamo k bodu pripojenia nie je možné pridať text. Môžete ho však pridať k tvaru a ten premiestniť k bodu pripojenia.

 1. Vyberte tvar.

 2. Začnite písať. Napísaný text sa zobrazí v tvare.

 3. Kliknite na nástroj Blok textu Bublina 4 .

  Ak sa nástroj Blok textu nezobrazuje, kliknite na šípku nadol vedľa nástroja Text Tlačidlo nástroja textu a potom kliknite na nástroj Blok textu Bublina 4 .

 4. Presuňte text.

Tip: Ak má tvar ovládaciu rukoväť Obrázok ovládacej rukoväte – žltý kosoštvorec , môžete pomocou nej text presúvať rýchlejšie.

Premiestnenie bodov pripojenia

Ak nie ste spokojní s umiestnením bodu pripojenia, môžete ho premiestniť.

 1. Vyberte tvar.

  Poznámka: Ak najprv nevyberiete tvar, nemôžete bod pripojenia premiestniť. Tvar je vybratý vtedy, ak je okolo neho zelené prerušované orámovanie.

 2. Kliknite na nástroj Bod pripojenia Obrázok tlačidla .

  Ak sa nezobrazuje nástroj Bod pripojenia, kliknite na šípku nadol vedľa nástroja Spojnica Bublina 4 a potom kliknite na nástroj Bod pripojenia Obrázok tlačidla .

 3. Presuňte bod pripojenia, ktorý chcete premiestniť.

  Ak nevidíte žiadne body pripojenia, v ponuke Zobraziť kliknite na položku Body pripojenia.

 4. Do režimu normálnych úprav sa vrátite kliknutím na nástroj Ukazovateľ Tlačidlo Ukazovateľ .

Ak sa vám nedarí premiestniť bod pripojenia presne tam, kam chcete, skúste iné nastavenia prichytenia:

 • V ponuke Nástroje kliknite na položku Prichytiť a prilepiť, potom kliknite na položku Všeobecné v časti Prichytiť k a vyberte požadované možnosti.

Odstránenie alebo skrytie bodov pripojenia

Niekedy môžu body pripojenia prekážať. V tom prípade existujú dve možnosti: odstrániť ich alebo skryť.

Odstránenie bodu pripojenia z tvaru

 1. Vyberte tvar.

  Poznámka: Ak najprv nevyberiete tvar, nemôžete bod pripojenia odstrániť. Tvar je vybratý vtedy, ak je okolo neho zelené prerušované orámovanie.

 2. Kliknite na nástroj Bod pripojenia Obrázok tlačidla .

  Ak sa nezobrazuje nástroj Bod pripojenia, kliknite na šípku nadol vedľa nástroja Spojnica Bublina 4 a potom kliknite na nástroj Bod pripojenia Obrázok tlačidla .

 3. Kliknite na bod pripojenia, ktorý chcete odstrániť. Farba bodu pripojenia sa zmení na purpurovú.

  Ak nevidíte žiadne body pripojenia, v ponuke Zobraziť kliknite na položku Body pripojenia.

 4. Stlačte kláves DELETE.

 5. Do režimu normálnych úprav sa vrátite kliknutím na nástroj Ukazovateľ Tlačidlo Ukazovateľ .

Skrytie bodu pripojenia

 • V ponuke Zobraziť kliknite na položku Body pripojenia.

Na začiatok stránky

Pridanie šípok alebo iných ukončení čiar k spojnici

K spojnici môžete pridať prvky ako šípky, body alebo iné ukončenia čiar.

 1. Vyberte spojnicu.

 2. V ponuke Formát kliknite na položku Čiara.

 3. V časti Ukončenia čiar vyberte požadovaný typ a veľkosť ukončenia čiary.

 4. Kliknite na položku OK.

Tip: Môžete použiť aj nástroj Ukončenie čiary z panela s nástrojmi Formátovanie.

Vytvorenie zaoblenej, zakrivenej alebo rovnej spojnice

Zmena spojnice v diagrame

 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na spojnicu.

 2. Kliknite na položku Pravouhlá spojnica, Rovná spojnica alebo Zaoblená spojnica.

Poznámka    Rukoväte nie je možné pridať k rovným ani pravouhlým spojniciam, ale k zaobleným spojniciam ich môžete pridať pomocou nástroja Ceruzka Obrázok tlačidla .

Zmena predvoleného nastavenia pre nové spojnice

 • Ak chcete, aby boli predvolené spojnice rovné alebo zaoblené, v ponuke Súbor kliknite na položku Nastavenie strany, kliknite na kartu Rozloženie a smerovanie a potom v zozname Vzhľad kliknite na položku Rovná alebo Zaoblená.

Zmena smeru šípky spojnice

Ak chcete zmeniť smer spojnice, urobíte tak pridaním novej šípky na koniec bez šípky a odstránením existujúce šípky z druhého konca.

 1. Vyberte spojnicu, ktorú chcete zmeniť.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Tvar na položku Čiara a potom ukázaním na položku Šípky otvorte ponuku Šípky.

  Kliknutím na možnosť Čiara v položke Štýly tvarov otvorte ponuku a potom kliknite na položku Šípky.
 3. V dolnej časti ponuky Šípky kliknite na položku Ďalšie šípky.

  V dolnej časti ponuky Šípky kliknite na položku Ďalšie šípky.

  Visio zobrazí pracovnú tablu Formátovať tvar s rozbalenou ponukou Čiara.

 4. Ak chcete pridať, zmeniť alebo odstrániť šípku na začiatku vybratej spojnice, vyberte šípku alebo položku Žiadne v ponuke šípky pre položku Typ šípky na začiatku.

  Na vybratej spojnici pridajte, zmeňte alebo odstráňte šípku.

  Ponuky šípky zobrazujú aktuálne vybratý štýl šípky alebo možnosť Žiadne pre vybratú spojnicu.

  V ponuke štýlov šípok vyberte možnosť Štýl šípky alebo možnosť Žiadne.
 5. Ak chcete pridať, zmeniť alebo odstrániť šípku na konci vybratej spojnice, vyberte šípku alebo položku Žiadne v ponuke šípky pre položku Typ šípky na konci.

Pozrite tiež

Pridanie a úprava textu spojnice

Pridanie spojníc medzi tvarmi

Prilepenie alebo zrušenie prilepenia spojníc

Vytvorenie vlastnej spojnice

Pridanie alebo odstránenie posunov spojníc

Školenie pre Visio

Všetko, čo potrebujete vedieť o spojniciach v počítačovej verzii Visia (blog tímu Visia)

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×