Úprava novej databázy vytvorenej zo šablóny

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Každá šablóna, ktorá je súčasťou Access, je úplnou aplikáciou na sledovanie, ktorá obsahuje preddefinované tabuľky, formuláre, zostavy, dotazy, makrá a vzťahy. Tieto šablóny sú navrhnuté tak, aby boli okamžite užitočné mimo poľa, aby ste mohli vytvoriť novú databázu založenú na šablóne a rýchlo začať pracovať. Môže sa však stať, že budete chcieť upraviť novú databázu, napríklad pridať alebo premenovať pole alebo zmeniť zostavu.

V tomto článku je vysvetlené, ako vykonať najbežnejšie zmeny, ktoré možno budete chcieť použiť na databázu vytvorenú zo šablóny. Ďalšie informácie o konkrétnych oblastiach nájdete v téme prepojenia na články.

Čo vás zaujíma?

Základné informácie o tabuľkách a poliach

Vloženie, pridanie alebo vytvorenie nového poľa v tabuľke

Odstránenie poľa z tabuľky

Premenovanie poľa alebo tabuľky

Pridanie poľa do formulára alebo zostavy

Pridanie poľa, ktoré obsahuje dokumenty, súbory alebo obrázky

Zmena spôsobu zobrazenia poľa

Základné informácie o tabuľkách a poliach

Pri vytváraní databázy ukladáte údaje do tabuliek – zoznamy riadkov a stĺpcov na základe predmetu. Informácie, ktoré chcete sledovať, môžete uložiť do polí (nazývané aj stĺpce). V tabuľke kontakty môžete napríklad vytvoriť polia pre priezvisko, krstné meno, telefónne číslo a adresu. Pre tabuľku produkty môžete vytvoriť polia pre názov produktu, ID produktu a cenu.

Je dôležité, aby ste starostlivo vybrali polia. Napríklad zvyčajne je to zlý nápad na vytvorenie poľa na uloženie vypočítavanej hodnoty. Vo väčšine prípadov môžete Access vypočítať hodnotu, ak je to potrebné. Keď vyberiete položku polia, skúste uložiť informácie v najmenších užitočných častiach. Namiesto úplného názvu v jednom poli si napríklad pouvažujte nad uložením krstného mena a priezviska samostatne. Vo všeobecnosti platí, že ak potrebujete nahlásiť, zoradiť, vyhľadávať alebo vykonávať výpočet v položke informácií, umiestnite ho do poľa sám.

Ďalšie informácie o návrhu databázy a výbere polí nájdete v článku Základy navrhovania databázy.

Pole obsahuje určité určujúce charakteristiky. Každé pole má napríklad názov, ktorý jednoznačne identifikuje pole v tabuľke. Pole má tiež typ údajov, ktorý je vybratý tak, aby zodpovedal informáciám, ktoré sa majú uložiť. Typ údajov určuje hodnoty, ktoré je možné uložiť, a operácie, ktoré je možné vykonať na týchto hodnotách, ako aj veľkosť ukladacieho priestoru, ktorý sa má vyčleniť pre každú hodnotu. Každé pole má tiež priradenú skupinu nastavení s názvom vlastnosti, ktoré definujú vlastnosti vzhľadu alebo správania v poli. Vlastnosť Formát napríklad definuje rozloženie zobrazenia poľa, čiže spôsob, akým sa má zobraziť pri zobrazení.

Vloženie, pridanie alebo vytvorenie nového poľa v tabuľke

Pole môžete jednoducho pridať do tabuľky v údajovom zobrazení. Pole však môžete pridať aj do tabuľky v návrhovom zobrazení. V údajovom zobrazení pridáte pole zadaním niektorých údajov do bunky pod nadpisom kliknutím Pridať stĺpec. Pole môžete pridať aj do tabuľky v návrhovom zobrazení.

Ďalšie informácie o pridaní poľa do tabuľky v údajovom zobrazení nájdete v článku Pridanie alebo odstránenie stĺpca v údajovom hárku.

Ďalšie informácie o pridaní poľa do tabuľky v návrhovom zobrazení nájdete v článku Vytvorenie tabuľky a Pridanie polí.

Poznámka: Keď do tabuľky pridáte nové pole, pole sa automaticky nepridá do existujúcich formulárov a zostáv. Ak chcete, aby sa v nich zobrazili, musíte do týchto formulárov a zostáv manuálne pridať pole.

Odstránenie poľa z tabuľky

Ak je to možné, mali by ste sa vyhnúť odstráneniu poľa z databázy, ktorá bola vygenerovaná z niektorej zo zadaných šablón – je pravdepodobné, že pole je použité v iných databázových objektoch, ako sú napríklad formuláre a zostavy. Odstránením poľa sa pri pokuse o použitie ostatných databázových objektov, ktoré používajú toto pole, budú pri pokuse o používanie databázových objektov pracovať podľa očakávaní. Budete musieť odstrániť všetky odkazy na pole zo všetkých objektov, ktoré ho používajú, aby tieto ostatné objekty fungovali správne.

Ak sa rozhodnete, že pole je nutné odstrániť z databázy vytvorenej zo šablóny, môžete tak urobiť v údajovom alebo návrhovom zobrazení. Pamätajte, že ak iné databázové objekty odkazujú na odstránené pole, musíte upraviť tieto iné objekty, aby ste odstránili odkaz. Ak napríklad zostava obsahuje ovládací prvok, ktorý je viazaný na odstránené pole a zostavu spustíte, zobrazí sa chybové hlásenie, pretože Access nedokáže nájsť údaje pre dané pole.

Pri odstránení poľa sa natrvalo odstránia všetky informácie uložené v tomto poli. Z tohto dôvodu by ste mali pri odstraňovaní polí použiť upozornenie a pred odstránením poľa by ste mali vytvoriť záložnú kópiu databázy.

Pred odstránením poľa sa musíte uistiť, že sa nezúčastňuje žiadnych vzťahov medzi tabuľkami. Ak sa pokúsite odstrániť pole, pre ktoré existujú vzťahy, Access vás upozorní, že musíte najprv odstrániť vzťahy.

Podrobné pokyny na odstránenie vzťahu medzi tabuľkami nájdete v článku Vytvorenie, úprava alebo odstránenie vzťahu.

Podrobné pokyny na odstránenie polí z tabuliek nájdete v článku Odstránenie poľa.

Premenovanie poľa alebo tabuľky

Ak je to možné, mali by ste sa vyhnúť premenovaní poľa alebo tabuľky v databáze, ktorá bola vygenerovaná z niektorej zo zadaných šablón – je pravdepodobné, že pole alebo tabuľka je zamestnaný v iných databázových objektoch, ako sú napríklad formuláre a zostavy. Pri pokuse o použitie ostatných databázových objektov, ktoré používajú pole alebo tabuľku, sa preto Premenovanie poľa alebo tabuľky môže vytvoriť. Ostatné objekty nemusia fungovať podľa očakávaní, ak aj naďalej odkazujú na starý názov. Ak chcete, aby ostatné objekty fungovali správne, starý názov musí byť zmenený na nový názov. Ak je začiarknuté políčko vykonávať automatické opravy názvov v aktuálnej databáze v dialógovom okne Access – Možnosti , bude veľa práce vykonané automaticky.

Možno budete chcieť zmeniť text, ktorý sa zobrazí v záhlaví stĺpca v údajovom zobrazení. Môžete tak urobiť bez toho, aby ste museli premenovať pole. Ak chcete zmeniť len text v záhlaví stĺpca a nechcete premenovať pole, prečítajte si časť Zmena textu, ktorý sa zobrazí v záhlaví stĺpca.

Ak je to potrebné, môžete tabuľku premenovať na navigačnej table alebo premenovať pole v údajovom alebo návrhovom zobrazení. Skôr než tak urobíte, mali by ste zvážiť Zapnutie možnosti automatickýCh opráv názvov , ak ešte nie je zapnutá.

Zapnutie možnosti automatických opráv názvov

Keď premenujete databázový objekt, napríklad pole, tabuľku, formulár alebo zostavu, zvyčajne chcete, aby sa zmena názvu rozšírila v rámci databázy. V opačnom prípade objekty, ktoré odkazujú na starý názov, nebudú fungovať podľa očakávaní. Access poskytuje funkciu automatických opráv názvov, ktorá pomáha šíriť zmeny názvu. Funkcia Automatické opravy názvov je predvolene zapnutá pre všetky nové databázy v Access. Ak je však vypnutá, môžete vykonať nasledujúce kroky, aby ste ju zapli.

Zapnutie možnosti automatických opráv názvov

 1. Kliknite na položky Súbor > Možnosti

 2. V dialógovom okne Access – možnosti kliknite na ľavej table na položku Aktuálna databáza.

 3. V časti Možnosti automatickýCh opráv názvovzačiarknite políčko sledovať informácie automatických opráv názvov a potom začiarknite políčko vykonávať automatické opravy názvov .

 4. Ak chcete ponechať tabuľku, ktorá zaznamenáva každú zmenu vykonanú automatickými opravami názvov, začiarknite políčko zmeny automatickýCh opráv názvov denníkov .

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

 6. Ak chcete uložiť zmeny, kliknite na položku Uložiť na paneli s nástrojmi Rýchly prístup.

Poznámka: Funkcia automatických opráv názvov nie je rovnaká ako funkcia automatických opráv. Funkcia automatických opráv názvov opravuje odkazy medzi objektmi. Funkcia automatických opráv opravuje často nesprávne napísané slová alebo frázy.

Premenovanie poľa v údajovom zobrazení

 1. Na navigačnej table dvakrát kliknite na tabuľku, v ktorej chcete premenovať pole.

  Tabuľka sa otvorí v údajovom zobrazení.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na záhlavie stĺpca pre pole, ktoré chcete premenovať, a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku premenovať pole .

 3. Zadajte nový názov poľa a potom stlačte kláves ENTER.

Premenovanie poľa v návrhovom zobrazení

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku, v ktorej chcete premenovať pole, a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku návrhOvé zobrazenie .

  Tabuľka sa otvorí v návrhovom zobrazení.

 2. Kliknite na bunku v stĺpci názov poľa pre pole, ktoré chcete premenovať.

  Tip: Ak chcete vybrať celý názov poľa, ukážte naľavo od prvého znaku v názve, kým sa ukazovateľ nezmení na šípku, a potom kliknite na položku.

 3. Upravte text na Premenovanie poľa.

 4. Ak chcete uložiť zmeny, kliknite na položku Uložiť na paneli s nástrojmi Rýchly prístup.

Premenovanie tabuľky

Tabuľku a väčšinu ostatných databázových objektov môžete premenovať priamo z navigačnej tably.

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku, ktorú chcete premenovať, a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku premenovať .

  Poznámka: Pred premenovaním je nutné uzavrieť všetky otvorené objekty, ktoré odkazujú na tabuľku.

 2. Zadajte nový názov a stlačte kláves ENTER.

 3. Ak chcete uložiť zmeny, kliknite na položku Uložiť na paneli s nástrojmi Rýchly prístup.

Zmena textu, ktorý sa zobrazí v záhlaví stĺpca

Popis je názov alebo nadpis, ktorý môžete priradiť k poľu nastavením vlastnosti popisu poľa. Popis je nezávislý od názvu poľa – každé pole obsahuje názov poľa a môže obsahovať aj popis. Môžete napríklad chcieť, aby názov poľa bol jediným slovom bez vložených medzier. Vlastnosť Popis môžete potom použiť na vytvorenie popisného názvu, ktorý obsahuje medzery. V Accesse sa zobrazí popis namiesto názvu poľa v údajovom zobrazení a v menovkách a nadpisoch v dotazoch, formulároch a zostavách.

Ak nechcete zadať text pre vlastnosť Popis , použije sa predvolený názov poľa.

Ak chcete zmeniť názov, ktorý sa zobrazí v záhlaví stĺpca v údajovom zobrazení, môžete tak urobiť bez zmeny názvu poľa nastavením vlastnosti popisu poľa. Ak chcete zmeniť vlastnosť popisu poľa, postupujte takto:

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku, v ktorej chcete zmeniť popis, a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku návrhOvé zobrazenie .

  Tabuľka sa otvorí v návrhovom zobrazení.

 2. Kliknite na bunku v stĺpci názov poľa pre pole, ktorého vlastnosť popisu chcete nastaviť.

 3. V dolnej časti v časti Vlastnosti poľana karte Všeobecné kliknite na položku Popis.

 4. Zadajte nový popis poľa.

 5. Ak chcete uložiť zmeny, kliknite na položku Uložiť na paneli s nástrojmi Rýchly prístup.

Pri ďalšom otvorení tabuľky v údajovom zobrazení sa namiesto názvu poľa zobrazí popis v záhlaví stĺpca.

Na začiatok stránky

Pridanie poľa do formulára alebo zostavy

Pri vytváraní databázy založenej na šablóne bude databáza obsahovať viacero vstavaných preddefinovaných formulárov a zostáv, s ktorými môžete pracovať okamžite. Možno však zistíte, že chcete do formulára alebo zostavy pridať ďalšie pole. Keď pridáte pole do formulára alebo zostavy, vytvoríte, čo sa nazýva Ovládací prvok.

Ovládacie prvky sú objekty, ktoré zobrazujú údaje, vykonávajú akcie a umožňujú zobrazovať a pracovať s informáciami, ktoré vylepšujú používateľské rozhranie, ako sú napríklad označenia a obrázky. Ovládacie prvky môžu byť viazané, neviazané a vypočítavané.

Úplný zoznam typov ovládacích prvkov, ktoré môžete použiť vo formulároch a zostavách, nájdete v článku úvodNé informácie o ovládacích prvkoch.

Pridanie poľa do formulára alebo zostavy v zobrazení rozloženia

Po vytvorení formulára alebo zostavy môžete jednoducho doladiť svoj návrh tak, že pracujete v zobrazení rozloženia. Použitím skutočných údajov naživo ako sprievodca môžete upraviť šírku polí a zmeniť ich usporiadanie. Nové polia môžete umiestniť do formulára alebo zostavy a nastaviť vlastnosti formulára alebo zostavy a ich ovládacie prvky.

Ak chcete prepnúť na zobrazenie rozloženia, na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na formulár alebo zostavu a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku zobrazenie rozloženia . Prípadne môžete kliknúť na tlačidlo zobrazenia rozloženia v stavovom riadku programu Access alebo môžete kliknúť pravým tlačidlom myši na kartu dokumentu pre formulár alebo zostavu a potom v kontextovej ponuke kliknúť na položku zobrazenie rozloženia .

Otvorenie hárka vlastností

 • Na karte Návrh kliknite v skupine Nástroje na položku Hárok vlastností.

  Klávesová skratka Stlačte kláves F4.

Tablu Zoznam polí môžete použiť na pridanie polí z podkladovej tabuľky alebo dotazu do návrhu. Ak chcete zobraziť tablu Zoznam polí , na karte Formát kliknite v skupine Ovládacie prvky na položku Pridať existujúce polia. Polia potom môžete presúvať priamo z tably Zoznam polí do návrhu.

Zobrazenie tably Zoznam polí

 • Na karte Návrh, v časti Nástroje, kliknite na položku Pridať existujúce polia.

Pridanie poľa z tably Zoznam polí

 • Ak chcete pridať jedno pole, presuňte pole z tably Zoznam polí do sekcie, v ktorej sa má zobraziť vo formulári alebo zostave.

 • Ak chcete pridať viacero polí naraz, podržte stlačený kláves CTRL a kliknite na požadované polia. Presuňte vybraté polia do formulára alebo zostavy.

Keď presuniete polia do sekcie, Access vytvorí viazaný ovládací prvok textového poľa pre každé pole a automaticky umiestni ovládací prvok označenia vedľa každého poľa.

Ďalšie informácie o formulároch a zostavách nájdete v článkoch Pridanie poľa do formulára alebo zostavy, Vytvorenie formulára v Accessea Vytvorenie jednoduchej zostavy.

Pridanie poľa, ktoré obsahuje dokumenty, súbory alebo obrázky

Pomocou Access môžete pridať pole s typom údajov Attachment na uloženie jedného alebo viacerých dokumentov, súborov alebo obrázkov. Pole prílohy môžete použiť na uloženie viacerých súborov v jednom poli. Do tohto poľa môžete dokonca uložiť viac ako jeden typ súboru. V databáze s kandidátmi na zamestnanie môžete napríklad priložiť jeden alebo viacero životopisov okrem fotografie k záznamu pre každý kontakt.

Pridanie poľa prílohy do tabuľky

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku, do ktorej chcete pridať pole, a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku návrhOvé zobrazenie .

  Tabuľka sa otvorí v návrhovom zobrazení.

 2. V stĺpci názov poľa kliknite na prvý prázdny riadok a zadajte názov nového poľa.

 3. Kliknite na susednú bunku v stĺpci Typ údajov a potom v zozname vyberte položku príloha .

 4. Ak chcete uložiť zmeny, kliknite na položku Uložiť na paneli s nástrojmi Rýchly prístup.

  V Accesse sa môže zobraziť hlásenie s informáciou, že po uložení tabuľky nie je možné zmeny vrátiť späť. To znamená, že pole nie je možné skonvertovať na iný typ údajov, ale pole môžete odstrániť, ak sa domnievate, že sa vyskytla chyba.

 5. Kliknutím na tlačidlo Áno potvrďte zmenu.

Po pridaní poľa prílohy do tabuľky môžete pomocou dialógového okna prílohy pridať dokumenty, súbory alebo obrázky do záznamu.

Pridanie prílohy do poľa

 1. Na navigačnej table dvakrát kliknite na tabuľku, do ktorej chcete pridať prílohu.

  Tabuľka sa otvorí v údajovom zobrazení.

 2. V tabuľke dvakrát kliknite na pole prílohy.

  Otvorí sa dialógové okno Prílohy.

 3. Kliknite na položku Pridať.

  Otvorí sa dialógové okno Výber súboru.

 4. Pomocou zoznamu kde hľadať vyhľadajte súbor alebo súbory, ktoré chcete priložiť k záznamu, vyberte súbor alebo súbory a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť.

  Všimnite si, že môžete vybrať viacero súborov všetkých podporovaných typov údajov.

 5. V dialógovom okne Prílohy kliknite na tlačidlo OK. Súbory sa pridajú do tabuľky.

  Access pridá súbory do poľa a zvýši číslo, ktoré zodpovedajúcim spôsobom uvádza prílohy.

 6. Podľa potreby zopakujte tento postup a pridajte požadované súbory do aktuálneho poľa alebo do iných polí v tabuľke.

Ďalšie informácie o poliach prílohy nájdete v článku Priloženie súborov a grafických objektov do záznamov v databáze.

Na začiatok stránky

Zmena spôsobu zobrazenia poľa

Môžete prispôsobiť spôsob, akým sa pole zobrazí, keď sa zobrazí. Môžete napríklad nastaviť formáty zobrazenia, ktoré sa majú použiť v rámci databázy, napríklad vo formulároch a zostavách, alebo pri otvorení tabuľky v údajovom zobrazení. Ak chcete nastaviť formát zobrazenia, nastavte vlastnosť Formát poľa. Vlastnosť Formát poľa sa potom automaticky dedí novými formulármi a zostavami, ktoré vytvoríte.

Nastavenie formátu zobrazenia v údajovom zobrazení

 1. Na navigačnej table dvakrát kliknite na tabuľku obsahujúcu pole, ktorého formát chcete nastaviť.
  Tabuľka sa otvorí v údajovom zobrazení.

 2. Kliknite na pole, ktorého formát zobrazenia chcete nastaviť.

 3. Na karte polia v skupine Formátovanie kliknite na šípku v rozbaľovacom zozname vedľa položky Formáta potom vyberte požadovaný formát.

  Pole sa zobrazí s novým formátom zobrazenia.

Nastavenie formátu zobrazenia v návrhovom zobrazení

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku obsahujúcu pole, ktorého formát zobrazenia chcete zmeniť, a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku návrhOvé zobrazenie .

  Tabuľka sa otvorí v návrhovom zobrazení.

 2. Kliknite na pole, ktorého formát zobrazenia chcete nastaviť.

 3. V časti Vlastnosti poľana karte Všeobecné kliknite na pole Formát .

 4. Kliknite na rozbaľovací zoznam a vyberte formát zobrazenia.

 5. Ak chcete uložiť zmeny, kliknite na položku Uložiť na paneli s nástrojmi Rýchly prístup.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×