Úprava alebo zmena zostavy

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Táto téma popisuje techník, ktoré môžete použiť na úpravu existujúcej zostavy. Microsoft Office Access 2007 poskytuje dve zobrazenia, ktoré môžete použiť na vykonávanie zmien zostavy: zobrazenie rozloženia a návrhové zobrazenie. Výberom zo zobrazenia závisí od toho, aké konkrétnej úlohy, ktorý sa pokúšate dosiahnuť. Môžete skončiť pomocou obidvoch zobrazení, aby sa vykonané zmeny.

Čo vás zaujíma?

Porozumenie zobrazeniu rozloženia

Porozumenie návrhovému zobrazeniu

Prepínanie zobrazení

Úprava zostavy v zobrazení rozloženia

Úprava zostavy v návrhovom zobrazení

Porozumenie zobrazeniu rozloženia

Zobrazenie rozloženia predstavuje najintuitívnejšie zobrazenie na úpravu zostavy a možno ho použiť na takmer všetky zmeny, ktoré chcete vykonať v zostave programu Office Access 2007. V zobrazení rozloženia je zostava vlastne spustená a preto sa údaje zobrazujú veľmi podobne tomu, ako sa zobrazia po ich vytlačení. V tomto zobrazení však možno vykonávať aj zmeny návrhu zostavy. Pretože počas úpravy zostavy sa údaje zobrazujú, ide o veľmi užitočné zobrazenie v prípade nastavenia šírky stĺpcov, pridávania úrovní zoskupenia, ako aj v prípade iných úloh, ktoré ovplyvňujú vzhľad a čitateľnosť zostavy. Na nasledujúcom obrázku je zobrazená zostava Telefónne čísla zákazníkov v zobrazení rozloženia.

Zostava v zobrazení rozloženia

Zostava zobrazená v zobrazení rozloženia nevypadá úplne presne ako vytlačená zostava. V zobrazení rozloženia sa napríklad nenachádzajú zlomy strán. Ak na naformátovanie zostavy so stĺpcami používate funkciu Nastavenie strany, v zobrazení rozloženia sa stĺpce nezobrazia. Zobrazenie rozloženia však ponúka vzhľad veľmi podobný vytlačenej zostave. Ak chcete zistiť, ako bude zostava vyzerať po vytlačení, použite funkciu Ukážka pred tlačou.

Niektoré úlohy sa v zobrazení rozloženia nedajú vykonať a vyžadujú, aby ste sa prepli do návrhového zobrazenia. V niektorých situáciách program Access zobrazí hlásenie s informáciou o tom, že ak chcete vykonať konkrétnu zmenu, musíte sa prepnúť do návrhového zobrazenia.

Na začiatok stránky

Porozumenie návrhovému zobrazeniu

Návrhové zobrazenie ponúka podrobnejšiu formu zobrazenia štruktúry zostavy. V zostave, na strane a v skupinách sa zobrazujú pásy s hlavičkou a pätou. Zostava v návrhovom zobrazení nie je aktuálne spustená a preto sa počas práce nezobrazujú základné údaje. Niektoré úlohy však možno v návrhovom zobrazení vykonať jednoduchšie ako v zobrazení rozloženia. Môžete:

 • pridať do zostavy rôzne ďalšie ovládacie prvky, ako napríklad popisy, obrázky, čiary a obdĺžniky,

 • upraviť zdroj ovládacieho prvku textového poľa priamo cez textové pole bez použitia hárka vlastností,

 • zmeniť niektoré vlastnosti, ktoré nie sú dostupné v zobrazení rozloženia.

Na nasledujúcom obrázku je zobrazená zostava Telefónne čísla zákazníkov v návrhovom zobrazení.

Zostava v návrhovom zobrazení

Na začiatok stránky

Prepínanie zobrazení

Program Access ponúka rôzne možnosti prepínania medzi zobrazeniami. Ak je zostava už otvorená, pomocou niektorého z nasledovných postupov ju môžete prepnúť do iného zobrazenia:

 • Pravým tlačidlom myši kliknite na zostavu na navigačnej table a v kontextovej ponuke kliknite na požadované zobrazenie.

 • Pravým tlačidlom myši kliknite na kartu dokumentu zostavy alebo na záhlavie okna a potom v kontextovej ponuke kliknite na požadované zobrazenie.

 • Na karte domov v skupine zobrazenia kliknite na tlačidlo Zobraziť môžete prepínať medzi dostupnými zobrazeniami. Prípadne môžete kliknite na šípku pod položkou zobrazenie a potom vyberte jednu z dostupných zobrazení v ponuke. Ukážka pred tlačou nie je k dispozícii v tejto ponuke.

  Pridanie aplikácie

 • Pravým tlačidlom myši kliknite na prázdnu oblasť zostavy a potom kliknite na požadované zobrazenie. Ak je zostava otvorená v návrhovom zobrazení, musíte kliknúť pravým tlačidlom myši mimo mriežky návrhu.

 • V stavovom riadku programu Access kliknite na niektorú z malých ikon zobrazenia.

Ak zostava nie je otvorená, dvakrát kliknite na zostavu na navigačnej table, aby sa otvorila v zobrazení zostavy. Ak chcete zostavu otvoriť v inom zobrazení, pravým tlačidlom myši kliknite na zostavu na navigačnej table a potom v kontextovej ponuke kliknite na požadované zobrazenie.

Poznámka: Ak upravujete zostavu, v ktorej ste na vytvorenie viacerých stĺpcov použili funkciu Nastavenie strany (napríklad zostava menoviek s adresami), stĺpce možno zobraziť iba pomocou funkcie Ukážka pred tlačou. Pri otvorení zostavy v zobrazení zostavy alebo v zobrazení rozloženia zobrazí program Access údaje v jednom stĺpci.

Na začiatok stránky

Úprava zostavy v zobrazení rozloženia

Táto sekcia popisuje niektoré z bežných úprav zostavy, ktoré možno vykonať v zobrazení rozloženia.

Zmena šírky stĺpca alebo poľa

Zmena výšky riadka alebo poľa

Pridanie poľa

Porozumenie rozloženiu ovládacích prvkov

Odstránenie poľa alebo stĺpca

Zmena nastavenia strany

Zmena formátovania poľa

Naviazanie textového poľa na iné pole (zmena zdroja ovládacieho prvku)

Zmena zdroja záznamov zostavy

Zalomenie textu v poli

Pridanie mriežok

Pridanie alebo zmena loga alebo iného obrázka

Pridanie alebo úprava nadpisu zostavy

Pridanie čísel strán, aktuálneho dátumu alebo aktuálneho času

Zmena šírky stĺpca alebo poľa

 1. Kliknite na položku v stĺpci, ktorý chcete zmeniť.

  Okolo položky sa vykreslí orámovanie, ktoré označuje, že pole je vybraté.

 2. Presúvajte pravý alebo ľavý okraj orámovania, až kým nedosiahnete požadovanú šírku stĺpca.

Na začiatok stránky

Zmena výšky riadka alebo poľa

 1. Kliknite na položku v riadku, ktorý chcete zmeniť.

  Okolo položky sa vykreslí orámovanie, ktoré označuje, že pole je vybraté.

 2. Presúvajte horný alebo dolný okraj orámovania, až kým nedosiahnete požadovanú výšku riadka.

Na začiatok stránky

Pridanie poľa

 • Na karte Formát kliknite v skupine Ovládacie prvky kliknite na položku Pridať existujúce polia. Obrázok tlačidla

  Zobrazí sa zoznam dostupných polí. Ak sa v iných tabuľkách nachádzajú dostupné polia, zobrazia sa v časti Polia dostupné v iných tabuľkách:.

 • Presuňte pole z časti Zoznam polí do zostavy. Počas premiestňovania poľa bude zvýraznená oblasť označovať miesto, kam sa po uvoľnení tlačidla myši pole umiestni.

  Poznámka: Ak chcete naraz pridať viacero polí, stlačte a podržte kláves CTRL a v časti Zoznam polí kliknite na každé požadované pole. Potom uvoľnite kláves CTRL a presuňte polia do zostavy. Polia sa v zostave umiestnia vedľa seba.

Na začiatok stránky

Porozumenie rozloženiu ovládacích prvkov

Rozloženie ovládacích prvkov obsahuje vodiace čiary, pomocou ktorých môžete zarovnať ovládacie prvky vo vodorovnom aj zvislom smere a vytvoriť tak rovnomerné rozloženie zostavy. Rozloženie ovládacích prvkov si môžete predstaviť ako tabuľku, v ktorej každá bunka obsahuje ovládací prvok. Nasledujúce procedúry poskytujú návod na pridanie, odstránenie alebo zmenu usporiadania ovládacích prvkov v rozloženiach ovládacích prvkov.

Existujú dve možnosti rozloženia ovládacích prvkov: tabuľkové a navrstvené.

 • V tabuľkovom rozložení ovládacích prvkov sú ovládacie prvky usporiadané do riadkov a stĺpcov ako v hárku, pričom popisy sú zobrazené v hornej časti. Tabuľkové rozloženie ovládacích prvkov vždy pokrýva dve sekcie zostavy. Bez ohľadu na to, v ktorej sekcii sa ovládacie prvky nachádzajú, popisy sú v sekcii nad nimi. Nasledujúci obrázok zobrazuje základné tabuľkové rozloženie ovládacích prvkov.

  Základné tabuľkové rozloženie ovládacích prvkov

 • V navrstvenom rozložení sú ovládacie prvky usporiadané zvisle, podobne ako vo formulári na papieri, pričom popisy sa zobrazujú naľavo od každého ovládacieho prvku. Navrstvené rozloženie sa vždy zobrazí v jednej sekcii zostavy. Nasledujúci obrázok zobrazuje základné navrstvené rozloženie ovládacích prvkov.

  Základné navrstvené rozloženie ovládacích prvkov

V každej zostave sa môže nachádzať viacero rozložení ovládacích prvkov. Môžete napríklad použiť tabuľkové rozloženie na vytvorenie riadka údajov pre každý záznam a pod ním jedno alebo viac navrstvených rozložení obsahujúcich ďalšie údaje rovnakého záznamu.

Vytvorenie nového rozloženia ovládacích prvkov

Program Access vytvorí v nasledovných situáciách automaticky stĺpcové rozloženie ovládacích prvkov:

 • Ak vytvoríte novú zostavu kliknutím na položku Zostava Obrázok tlačidla v skupine Zostavy na karte Vytvoriť.

 • Ak vytvoríte novú zostavu kliknutím na položku Prázdna zostava Obrázok tlačidla v skupine Zostavy na karte Vytvoriť a potom presuniete polia z tably Zoznam polí do zostavy.

V existujúcej zostave môžete vytvoriť nové rozloženie ovládacích prvkov pomocou nasledovného postupu:

 1. Vyberte ovládací prvok, ktorý chcete pridať do rozloženia.

 2. Ak chcete do rovnakého rozloženia pridať aj ďalšie ovládacie prvky, podržte stlačený kláves SHIFT a vyberte tieto ovládacie prvky.

 3. Vyberte niektorú z nasledovných možností:

  • V skupine Rozloženie ovládacieho prvku na karte Usporiadať kliknite na možnosť Tabuľkové Obrázok tlačidla alebo Navrstvené Obrázok tlačidla .

  • Kliknite pravým tlačidlom myši na ovládací prvok (alebo ovládacie prvky), prejdite na položku Rozloženie a kliknite na možnosť Tabuľkové Obrázok tlačidla alebo Navrstvené Obrázok tlačidla .

Program Access vytvorí rozloženie ovládacích prvkov a pridá do neho vybraté ovládacie prvky.

Prepnutie z tabuľkového rozloženia ovládacích prvkov na navrstvené, a naopak

Ak chcete prepnúť celé rozloženie z jedného typu na druhý, postupujte nasledovne:

 • Kliknutím na oranžový volič v ľavom hornom rohu rozloženia vyberte rozloženie ovládacích prvkov.

  Vyberú sa všetky bunky v rozložení.

 • Vyberte niektorú z nasledovných možností:

  • V skupine Rozloženie ovládacieho prvku na karte Usporiadať kliknite na požadovaný typ rozloženia (Tabuľkové Obrázok tlačidla alebo Navrstvené Obrázok tlačidla ).

  • Pravým tlačidlom myši kliknite na rozloženie ovládacích prvkov, ukážte na položku Rozloženie a kliknite na požadovaný typ rozloženia.

Program Access zmení rozloženie ovládacích prvkov na vybratý typ.

Rozdelenie jedného rozloženia ovládacích prvkov na dve

Pomocou nasledovného postupu môžete rozdeliť jedno rozloženie ovládacích prvkov na dve:

 1. Podržte stlačený kláves SHIFT a kliknite na ovládacie prvky, ktoré chcete premiestniť do nového rozloženia ovládacích prvkov.

 2. Vyberte niektorú z nasledovných možností:

  • V skupine Rozloženie ovládacieho prvku na karte Usporiadať kliknite na typ, ktorý chcete použiť v novom rozložení (Tabuľkové Obrázok tlačidla alebo Navrstvené Obrázok tlačidla ).

  • Pravým tlačidlom myši kliknite na vybraté ovládacie prvky, prejdite na položku Rozloženie a kliknite na typ, ktorý chcete použiť pre nové rozloženie.

Program Access vytvorí nové rozloženie ovládacích prvkov a pridá do neho vybraté ovládacie prvky.

Zmena usporiadania ovládacích prvkov v rozložení

 • Ovládací prvok v rámci rozloženia môžete premiestniť pomocou myši a presunúť ho na požadované miesto. Ak presúvate pole, vodorovný alebo zvislý pruh označuje, kde sa pole umiestni po uvoľnení tlačidla myši.

 • Ovládací prvok môžete premiestniť z jedného rozloženia do druhého rozloženia toho istého typu. Môžete napríklad presunúť ovládací prvok z jedného navrstveného rozloženia do druhého, ale nemôžete ho presunúť do tabuľkového rozloženia.

Pridanie ovládacích prvkov do rozloženia

Ak chcete pridať nové pole z tably Zoznam polí do existujúceho rozloženia ovládacích prvkov   

 • Pole z tably Zoznam polí presuňte myšou do rozloženia. Vodorovný alebo zvislý pruh označuje, kam sa pole umiestni po uvoľnení tlačidla myši.

Postup pridania existujúcich ovládacích prvkov do existujúceho rozloženia ovládacích prvkov   

 1. Vyberte prvý ovládací prvok, ktorý chcete pridať do rozloženia ovládacích prvkov.

 2. Ak chcete do rovnakého rozloženia pridať aj ďalšie ovládacie prvky, podržte stlačený kláves SHIFT a vyberte tieto ovládacie prvky. Môžete vybrať aj ovládacie prvky v inom rozložení ovládacích prvkov.

 3. Vyberte niektorú z nasledovných možností:

  • Ak je zostava otvorená v návrhovom zobrazení, presuňte vybraté polia do rozloženia pomocou myši. Vodorovný alebo zvislý pruh označuje, kam sa polia umiestnia po uvoľnení tlačidla myši.

  • Ak je zostava otvorená v zobrazení rozloženia:

   1. Na karte Usporiadať v skupine Rozloženie ovládacieho prvku kliknite na typ rozloženia, do ktorého pridávate. Ak pridávate do tabuľkového rozloženia, kliknite na položku Tabuľkové. Ak pridávate do navrstveného rozloženia, kliknite na položku Navrstvené.

    Program Access vytvorí nové rozloženie a pridá do neho vybraté ovládacie prvky.

   2. Presuňte pomocou myši nové rozloženie do existujúceho rozloženia. Vodorovný alebo zvislý pruh označuje, kde sa polia umiestnia po uvoľnení tlačidla myši.

Odstránenie ovládacích prvkov z rozloženia ovládacích prvkov

Odstránenie ovládacieho prvku z rozloženia vám umožní umiestniť daný prvok na ľubovoľné miesto v zostave bez toho, aby ste ovplyvnili pozíciu ostatných ovládacích prvkov.

 • Vyberte ovládací prvok, ktorý chcete odstrániť z rozloženia. Ak chcete vybrať viac ovládacích prvkov, podržte stlačený kláves SHIFT a vyberte ovládacie prvky, ktoré chcete odstrániť. Všetky ovládacie prvky rozloženia vyberiete tak, že kliknete na pole voliča v ľavom hornom rohu rozloženia.

 • Vyberte niektorú z nasledovných možností:

  • V skupine Rozloženie ovládacieho prvku na karte Usporiadať kliknite na položku Odstrániť Obrázok tlačidla .

  • Pravým tlačidlom myši kliknite na niektorý z vybratých ovládacích prvkov, prejdite na položku Rozloženie a potom kliknite na položku Odstrániť.

   Program Access odstráni vybraté ovládacie prvky z rozloženia.

Tip: Zabrániť bude vložený do rozloženie ovládacích prvkov, ako ste ho presunúť ovládací prvok, stlačte a podržte stlačený kláves CTRL a presuňte ovládací prvok na požadované miesto.

Na začiatok stránky

Odstránenie poľa alebo stĺpca

 1. Kliknite na pole alebo stĺpec, ktorý chcete odstrániť, alebo kliknite na jeho popis, prípadne na nadpis stĺpca.

  Program Access vykreslí okolo položky orámovanie, čo znamená, že položka je vybratá.

 2. Stlačte kláves DELETE.

Na začiatok stránky

Zmena nastavenia strany

Ak chcete zmeniť veľkosť, orientáciu, okraje strany a pod., použite skupinu Rozloženie strany na karte Nastavenie strany.

 1. Kliknite na kartu Nastavenie strany.

 2. Ak chcete vybrať inú veľkosť papiera, v skupine Rozloženie strany kliknite na položku Veľkosť Obrázok tlačidla .

 3. Ak chcete zmeniť orientáciu papiera, kliknite na položku Na výšku Obrázok tlačidla alebo Na šírku Obrázok tlačidla .

 4. Ak chcete upraviť okraje zostavy, kliknite na položku Okraje Obrázok tlačidla .

Na začiatok stránky

Zmena formátovania poľa

 1. Vyberte pole, ktoré chcete formátovať.

 2. Na karte Formát použite nástroje v skupine Písmo na formátovanie chcete.

  Pridanie aplikácie

Na začiatok stránky

Naviazanie textového poľa na iné pole (zmena zdroja ovládacieho prvku)

 1. Kliknite dovnútra stĺpca alebo poľa, pre ktoré chcete zmeniť zdroj ovládacieho prvku.

  Okolo položky sa vykreslí orámovanie, ktoré označuje, že pole je vybraté.

 2. Ak sa hárok vlastností nezobrazuje, zobrazte ho stlačením klávesu F4.

 3. Na karte Údaje hárka vlastností nastavte vlastnosť ZdrojOvládaciehoPrvku na nové pole. Pole možno vybrať z rozbaľovacieho zoznamu alebo môžete do poľa zadať výraz. Prepojenia na ďalšie informácie o výrazoch nájdete v časti Pozrite tiež tohto článku.

Na začiatok stránky

Zmena zdroja záznamov zostavy

 1. Ak sa hárok vlastností nezobrazuje, zobrazte ho stlačením klávesu F4.

 2. V rozbaľovacom zozname v hornej časti hárka vlastností kliknite na položku Zostava.

 3. Na hárku vlastností kliknite na kartu Údaje.

 4. V rozbaľovacom zozname Zdroj záznamov vyberte tabuľku alebo dotaz, ktorý chcete použiť pre zdroj záznamov, alebo kliknutím na položku Tlačidlo Zostavovač zobrazte Zostavovač dotazov.

  Poznámka: Ak je zostava založená na tabuľke, program Access zobrazí výzvu s otázkou, či chcete vytvoriť dotaz založený na tabuľke. Kliknutím na tlačidlo Áno zobrazíte Zostavovač dotazov a vytvoríte dotaz. Kliknutím na tlačidlo Nie túto operáciu zrušíte. Ak sa rozhodnete vytvoriť dotaz, nový dotaz sa stane zdrojom záznamov zostavy. Vytvorí sa ako „vložený“ dotaz – t.j. dotaz uložený vo vlastnosti zostavy ZdrojZáznamov (nevytvorí sa ako osobitný objekt dotazu).

Na začiatok stránky

Zalomenie textu v poli

 1. Ak sa hárok vlastností nezobrazuje, pravým tlačidlom myši kliknite na pole, v ktorom chcete zalomiť text, a potom kliknite na položku Vlastnosti. V opačnom prípade pole vyberte tak, že naň kliknete.

 2. Na karte Formát hárka vlastností nastavte vlastnosť MožnosťZväčšovania na hodnotu Áno.

Na začiatok stránky

Pridanie mriežok

Ak sa v rozložení ovládacích prvkov nachádzajú ovládacie prvky, môžete pridať mriežky, a tak vizuálne viac oddeliť jednotlivé ovládacie prvky. Ďalšie informácie o rozloženiach ovládacích prvkov nájdete v časti Práca s rozloženiami ovládacích prvkov.

 1. Kliknite na ľubovoľné pole v rozložení ovládacích prvkov.

  Okolo poľa sa vykreslí orámovanie, ktoré označuje, že pole je vybraté.

 2. Na karte Formát kliknite v skupine mriežka kliknite na položku mriežka.

  Pridanie aplikácie

 3. Vyberte požadovaný typ mriežky.

Poznámka: Mriežku možno vybrať aj kliknutím pravým tlačidlom myši na ľubovoľné pole v rozložení ovládacích prvkov, ukázaním na položku Rozloženie, potom na položku Mriežka a výberom typu požadovanej mriežky.

Na začiatok stránky

Pridanie alebo zmena loga alebo iného obrázka

Nasledujúce postupy uvádzajú spôsob pridania loga do zostavy pomocou nástroja Logo, ako aj spôsob zmeny veľkosti ovládacieho prvku obrázka alebo obrázka vo vnútri ovládacieho prvku obrázka.

Pridanie loga

 • Na karte Formát kliknite v skupine Ovládacie prvky kliknite na položku Logo. Obrázok tlačidla

  Zobrazí sa dialógové okno Vložiť obrázok.

 • Presuňte sa do priečinka, v ktorom je umiestnený súbor loga, a dvakrát kliknite na tento súbor.

  Program Access pridá logo do ľavého horného rohu zostavy.

Zmena ovládacieho prvku obsahujúceho logo alebo iný obrázok

 1. Kliknite na ovládací prvok obsahujúci obrázok.

  Okolo ovládacieho prvku sa zobrazí orámovanie, ktoré označuje, že je ovládací prvok vybratý.

 2. Umiestnite ukazovateľ na orámovanie ovládacieho prvku. Keď sa tvar ukazovateľa zmení na dvojitú šípku, orámovanie možno posúvať v smeroch vyznačených šípkou, a tak obrázok zmenšiť alebo zväčšiť.

Pamätajte, že predvolená hodnota vlastnosti Režim veľkosti obrázka je Orezať, čo znamená, že veľkosť obrázka ostane rovnaká bez ohľadu na to, na akú veľkosť zväčšíte alebo zmenšíte ovládací prvok obrázka. Ak chcete počas zmeny veľkosti ovládacieho prvku zväčšiť alebo zmenšiť obrázok, postupujte nasledovne:

Zmena veľkosti loga alebo obrázka vo vnútri ovládacieho prvku

 1. Vyberte obrázok.

 2. Ak sa hárok vlastností ešte nezobrazuje, zobrazte ho stlačením klávesu F4.

 3. Na karte Formát hárka vlastností nastavte vlastnosť Režim veľkosti na požadovanú možnosť:

Nastavenie

Popis

Orezať

Veľkosť obrázka ostane rovnaká bez ohľadu na to, do akej miery zväčšíte alebo zmenšíte ovládací prvok obrázka. Ak ovládací prvok obrázka zmenšíte tak, že bude menší než obrázok, obrázok sa oreže.

Roztiahnuť

Obrázok sa zvislo a vodorovne roztiahne tak, aby korešpondoval s veľkosťou ovládacieho prvku obrázka. Pôvodný pomer strán obrázka sa nezachová. Ak teda presne nenastavíte výšku a šírku ovládacieho prvku obrázka, toto nastavenie môže viesť ku skresleniu obrázka.

Priblížiť

Po zmene ovládacieho prvku obrázka sa obrázok upraví tak, aby bol čo najväčší. Pôvodný pomer strán obrázka sa neovplyvní.

Na začiatok stránky

Pridanie alebo úprava nadpisu zostavy

Nasledujúce postupy uvádzajú spôsob pridania alebo úpravy popisu obsahujúceho nadpis zostavy.

Pridanie nadpisu do zostavy

 • Na karte Formát kliknite v skupine Ovládacie prvky kliknite na položku názov. Obrázok tlačidla

  Do hlavičky zostavy sa pridá nový popis a ako nadpis zostavy sa pridá názov zostavy.

 • Po vytvorení popisu je text popisu vybratý, aby ste ho mohli zmeniť na požadovaný nadpis.

 • Po dokončení stlačte kláves ENTER.

Úprava nadpisu zostavy

 1. Dvakrát kliknite na popis obsahujúci nadpis zostavy a umiestnite kurzor do popisu.

 2. Zadajte požadovaný nadpis zostavy a po dokončení stlačte kláves ENTER.

Na začiatok stránky

Pridanie čísel strán, aktuálneho dátumu alebo aktuálneho času

Nasledujúce postupy uvádzajú spôsob pridania čísel strán do zostavy, ako aj spôsob pridania aktuálneho dátumu alebo aktuálneho času.

Pridanie čísel strán

 • Na karte Formát kliknite v skupine Ovládacie prvky kliknite na položku Čísla strán. Obrázok tlačidla

  Zobrazí sa dialógové okno Čísla strán.

 • Vyberte formát, polohu a zarovnanie čísel strán.

 • Ak nechcete, aby sa na prvej strane zobrazovalo číslo strany, zrušte začiarknutie políčka Zobraziť číslo na prvej strane.

 • Kliknite na tlačidlo OK.

  Čísla strán sa pridajú do zostavy. Prepnite sa do režimu Ukážka pred tlačou, kde zistíte, ako budú vyzerať čísla strán po vytlačení zostavy.

Pridanie dátumu alebo času

 • Na karte Formát kliknite v skupine Ovládacie prvky kliknite na položku Dátum a čas. Obrázok tlačidla

  Zobrazí sa dialógové okno Dátum a čas.

 • Ak nechcete vložiť dátum, zrušte začiarknutie políčka Vložiť dátum.

 • Ak chcete vložiť dátum, kliknite na požadovaný formát dátumu.

 • Ak nechcete vložiť čas, zrušte začiarknutie políčka Vložiť čas.

 • Ak chcete vložiť čas, kliknite na požadovaný formát času.

  Ukážka dátumu a času vo vybratých formátoch sa zobrazí v časti dialógového okna Ukážka.

 • Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Úprava zostavy v návrhovom zobrazení

V niektorých prípadoch sa určité úpravy zostavy nedajú vykonať v zobrazení rozloženia a namiesto zobrazenia rozloženia sa musí použiť návrhové zobrazenie.

Pridanie čísel riadkov

 1. Na karte Návrh v skupine Ovládacie prvky kliknite na položku Textové pole Obrázok tlačidla .

 2. Kliknite na položku otvoriť oblasti sekcie, kde chcete zobraziť čísla riadkov. Vo väčšine prípadov, bude to sekcie podrobností. Textové pole bude pohybovať konečnom umiestnení neskôr.

  Keď kliknete na zostavu, program Access vytvorí nové, neviazaný textového poľa.

 3. Kliknite na popis (naľavo od nového textového poľa) a stlačte kláves DELETE.

 4. Jedným kliknutím na nové textové pole ho vyberte a opätovným kliknutím umiestnite kurzor do textového poľa.

 5. Zadajte = 1 , a potom stlačte kláves ENTER.

 6. Ak sa hárok vlastností ešte nezobrazuje, zobrazte ho stlačením klávesu F4.

 7. Na karte Údaje hárka vlastností nastavte vlastnosť Priebežný súčet na hodnotu Cez všetko.

  Poznámka: Ak ide o zoskupenú zostavu a chcete, aby sa pre každú skupinu číslovanie začínalo hodnotou 1, nastavte túto vlastnosť na hodnotu Cez skupinu.

 8. Zmenšite šírku textového poľa tak, že umiestnite ukazovateľ myši nad rukoväť zmeny veľkosti na pravom okraji textového poľa a presuniete ho doľava. Ponechajte dostatok priestoru pre najväčšie číslo riadka, ktoré sa bude v tejto zostave vyskytovať.

 9. Podľa potreby vytvorte priestor pre textové pole na ľavom okraji sekcie Podrobnosti – presuňte existujúce ovládacie prvky v tejto časti doprava alebo zmeňte veľkosť ovládacieho prvku umiestneného najviac vľavo v tejto sekcii.

 10. Presuňte na nové textové pole na miesto, či sa má v zostave.

 11. Prepnite sa do zobrazenia zostavy, ukážky pred tlačou alebo zobrazenia rozloženia a skontrolujte čísla riadkov.

Zobrazenie hlavičky skupiny v hornej časti každej strany

V prípade skupín nachádzajúcich sa na viacerých stranách je užitočné, aby sa hlavička skupiny zobrazovala vo vrchnej časti každej strany. Takto budete môcť jednoducho zistiť, v ktorej skupine sa údaje nachádzajú. Hlavičku skupiny možno vybrať v zobrazení rozloženia, je však jednoduchšie vybrať ju v návrhovom zobrazení.

 1. Dvakrát kliknite na selektor sekcie hlavičky skupiny (vodorovný panel nad sekciou hlavičky skupiny).

 2. Na karte Formát hárka vlastností nastavte vlastnosť Opakovať sekciu na hodnotu Áno.

Otvorenie čiastkovej zostavy v jej vlastnom okne návrhového zobrazenia

Keď otvoríte zostavu v návrhovom zobrazení, všetky čiastkové zostavy obsiahnuté v zostave sa taktiež otvoria v návrhovom zobrazení. Každá čiastková zostava sa však zobrazí vo vnútri ovládacieho prvku čiastkovej zostavy a nie v osobitnom okne. Keďže ovládací prvok čiastkovej zostavy je často príliš malý na jednoduchú prácu, spravidla je vhodnejšie otvoriť čiastkovú zostavu vo vlastnom okne a upraviť ju až potom. Ak chcete otvoriť čiastkovú zostavu v novom okne, postupujte nasledovne:

 • Vyberte čiastkovú zostavu a na karte Návrh v skupine Nástroje kliknite na položku Čiastková zostava v novom okne Obrázok tlačidla .

 • Raz kliknite mimo ovládacieho prvku čiastkovej zostavy, čím zrušíte jeho prípadný výber. Potom kliknite pravým tlačidlom myši dovnútra ovládacieho prvku čiastkovej zostavy a následne na položku Čiastková zostava v novom okne.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×