Úprava údajov v dotaze

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Niekedy sa môžete stretnúť s prípadom, že nebudete môcť zmeniť údaje v podkladovej tabuľke pomocou úpravy v údajové zobrazenie dotazu. Tento článok vysvetľuje, kedy je možné upravovať údaje dotazu, kedy to nie je možné a ako zmeniť návrh dotazu tak, aby bolo možné upraviť podkladové údaje.

Obsah tohto článku

Úvod

Kedy možno upraviť údaje v dotaze?

Kedy nemožno upraviť údaje v dotaze?

Ako zmeniť dotaz tak, aby sa mohli upravovať jeho údaje?

Úvod

Pri otvorení dotazu v údajovom zobrazení môžete zistiť, že potrebujete upraviť načítané údaje. Môžete si všimnúť napríklad chybu alebo neaktuálne informácie. Podľa toho, ako bol dotaz zostavený, môžete údaje upraviť priamo v údajový hárok dotazu.

Ak sa pokúsite upraviť údaje v údajovom hárku dotazu a zmena sa nevykoná, alebo systém Windows prehrá zvukový signál a úprava sa neuskutoční, v takomto prípade nie je možné úpravu vykonať. Takáto situácia môže nastať, ak samotný dotaz nie je dostupný na úpravu, ako napríklad v prípade krížového dotazu. Môže tiež nastať situácia, že nemožno upraviť iba požadované pole – ak je pole založené napríklad na agregačnej funkcii (napr. priemer). Aj v takomto prípade však môžete vykonať akciu na povolenie úprav.

Okrem úprav údajov v údajovom zobrazení dotazu môžete na aktualizáciu údajov v tabuľke použiť aj aktualizačný dotaz. Tento článok sa problematikou aktualizačných dotazov nezaoberá.

Ďalšie informácie o aktualizačných dotazov nájdete v článku Vytvorenie a spustenie aktualizačného dotazu.

Ak upravujete údaje v údajovom zobrazení dotazu, obyčajne chcete, aby sa zmeny uložili do tabuliek, ktoré sú základom pre dotaz. Ak nechcete zmeniť údaje v tabuľkách, ale napriek tomu chcete údaje upraviť a uchovať ich pre ďalšie použitie, môžete použiť vytvárajúci dotaz, ktorým najskôr vytvoríte novú tabuľku s údajmi, ktoré môžete upraviť. Vytvárací dotaz môžete tiež použiť na uloženie výsledkov dotazu, ktorý neumožňuje úpravu, do novej tabuľky a následne upraviť údaje v tejto tabuľke. Tento článok sa nezaoberá vytváraním a spúšťaním vytváracích dotazov.

Ďalšie informácie o vytváracích dotazoch nájdete v článku Vytvorenie vytváracieho dotazu.

Na začiatok stránky

Kedy možno upraviť údaje v dotaze?

Údaje v dotaze môžete upraviť, ak je dotaz založený na jednej tabuľke, alebo je založený na dvoch tabuľkách, ktoré medzi sebou majú vzťah „one-to-one“.

Poznámka: Ak aj možno upraviť údaje v dotaze, niektoré polia nemusia byť na úpravu dostupné. Takéto prípady sú spomenuté v nasledovnej sekcii.

Na začiatok stránky

Kedy nemožno upraviť údaje v dotaze?

Údaje v dotaze nemožno upraviť v prípade, ak:

 • Ide o krížový dotaz.

 • Ide o dotaz špecifický pre jazyk SQL.

 • Pole, ktoré chcete upraviť, je vypočítavané pole. V tomto prípade pravdepodobne môžete upravovať ostatné polia.

 • Dotaz je založený na troch alebo viacerých tabuľkách, pričom ide o vzťah Many-To-One-To-Many.

  Poznámka: Síce nemožno upraviť v údajovom hárku dotazu v tomto prípade, ak vlastnosť RecordsetType formulára je nastavená na množiny (Nekonzistentné aktualizácie)môžete upraviť údaje vo formulári.

 • Dotaz obsahuje klauzulu GROUP BY.

Na začiatok stránky

Ako zmeniť dotaz tak, aby sa mohli upravovať jeho údaje?

Nasledovná tabuľka obsahuje zoznam prípadov, kedy nie je možné upraviť dotaz a metódy, ktoré povoľujú úpravu údajov v údajovom hárku dotazu.

Hodnoty v údajovom hárku dotazu nemožno upravovať, ak:

Akcia na povolenie úprav v údajovom hárku dotazu:

Vlastnosť Jedinečné hodnoty je nastavená na možnosť Áno.

Nastavte vlastnosť Jedinečné hodnoty na možnosť Nie.

O nastavení tejto vlastnosti sa dozviete v sekcii Nastavenie vlastnosti Jedinečné hodnoty na možnosť Nie.

Dotaz zahrňuje prepojenú tabuľku databáza ODBC, ktorá neobsahuje žiadny jedinečný index alebo tabuľku Paradox bez primárny kľúč.

Pridajte hlavný kľúč alebo jedinečný index do prepojenej tabuľky pomocou metód poskytnutých dodávateľom prepojenej databázy.

Nemáte povolenia na aktualizáciu údajov pre podkladovú tabuľku.

Priraďte povolenia na aktualizáciu údajov.

Dotaz obsahuje viac ako jednu tabuľku alebo jeden dotaz, pričom tabuľky alebo dotazy nie sú v návrhovom zobrazení spojené prepájacou čiarou.

Vytvorte príslušné spojenia.

Informácie o vytváraní spojení nájdete v sekcii Vytváranie spojení.

Databáza je otvorená v režime len na čítanie alebo je umiestnená na disku určenom iba na čítanie.

Zavrite databázu a opätovne ju otvorte bez označenia možnosti Otvoriť len na čítanie. Ak je databáza umiestnená na jednotke určenej len na čítanie, odstráňte z jednotky atribút Iba na čítanie alebo premiestnite databázu na jednotku, ktorá nie je určená iba na čítanie.

Pole v zázname, ktorý chcete aktualizovať, je odstránené alebo uzamknuté iným používateľom.

Počkajte, kým sa záznam odomkne. Uzamknutý záznam sa môže aktualizovať hneď po jeho odomknutí. Počkajte, kým používateľ ukončí operáciu, ktorá záznam zamkla.

Dotaz je založený na tabuľkách so vzťah „one-to-many“ a spájacie pole zo strany „many“ nie je výstupným poľom. V tomto prípade údaje v spájacom poli zo strany „one“ nie je možné upraviť.

Pridajte spájacie pole zo strany „many“ vo vzťahu k výstupným poliam dotazu.

O pridávaní spájacieho poľa sa dozviete viac v sekcii Pridanie spájacieho poľa zo strany „many“ do výstupných polí dotazu.

Spájacie pole zo strany „many“ (po úprave údajov) je na strane „one“.

Na vykonanie zmien a obnovenie dotazu stlačte klávesy SHIFT+F9.

Existuje prázdne pole v tabuľke na strane „one“ vzťahu One-To-Many, pričom spojenie je pravé vonkajšie.

Skontrolujte, či pole na strane „one“ obsahuje hodnotu. Spájacie pole na strane „many“ je možné upraviť iba ak pole na strane „one“ obsahuje hodnotu.

Používate prepojenú tabuľku databázy ODBC, pričom nie všetky polia z jedinečného indexu prepojenej tabuľky sú vo výstupe dotazu.

Pridajte všetky polia z jedinečného indexu tabuľky ODBC do výstupných polí dotazu.

Informácie o pridávaní polí nájdete v sekcii Pridanie jedinečných indexových polí z prepojenej tabuľky ODBC.


Na začiatok stránky

Nastavenie vlastnosti Jedinečné hodnoty na možnosť Nie

 1. Otvorte dotaz v návrhovom zobrazení.

 2. Ak nie je otvorený Hárok vlastností, otvorte ho stlačením klávesu F4. Jedenkrát kliknite na mriežku návrhu dotazu, čím zabezpečíte, aby hárok vlastností zobrazil vlastnosti dotazu a nie vlastnosti poľa.

 3. V hárku vlastností vyhľadajte pole vlastnosti Jedinečné hodnoty. Kliknite do vedľajšieho poľa, kliknite na šípku v tomto poli a potom kliknite na možnosť Nie.

Vytváranie spojení

 1. Otvorte dotaz v návrhovom zobrazení.

 2. Presuňte pomocou myši spájacie pole z každej tabuľky alebo dotazu, pre ktoré chcete vytvoriť spojenie, do príslušného poľa v tabuľke alebo dotaze, na ktoré chcete vytvoriť spojenie.

Viac informácií o vytváraní spojení nájdete v článku Spojenie tabuliek a dotazov.

Pridanie spájacieho poľa zo strany „many“ do výstupných polí dotazu

 1. Otvorte dotaz v návrhovom zobrazení.

 2. V návrhárovi dotazu nájdite spojenie, ktoré zodpovedá príslušnému vzťahu One-To-Many.

 3. Dvakrát kliknite na spájacie pole zo strany „many“ vzťahu One-To-Many. V poli mriežky sa zobrazí spájacie pole, čo signalizuje, že ide o výstupné pole.

Pridanie jedinečných indexových polí z prepojenej tabuľky ODBC

 1. Otvorte dotaz v návrhovom zobrazení.

 2. V návrhárovi dotazu nájdite prepojenú tabuľku ODBC.

 3. Jedinečné indexové polia budú mať vedľa názvu poľa symbol kľúča. Dvakrát kliknite na každé pole, ktoré ešte nie je v poli mriežky. Každé pole sa zobrazí v poli mriežky, čo signalizuje, že ide o výstupné pole.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×