Office
Prihlásenie

Úvodné informácie o zoznamoch

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Zoznam je súbor informácií, ktoré navzájom zdieľajú členovia tímu. Môžete vytvoriť napríklad prezenčnú listinu na podujatie alebo sledovať podujatia tímu v kalendári.

Prehľad

Pri vytvorení lokality Microsoft Windows SharePoint Services sa vytvorí aj niekoľko typov zoznamov. Medzi tieto predvolené zoznamy patrí napríklad diskusný panel alebo kalendár.

V týchto zoznamoch je možné prispôsobovať a pridávať položky, vytvárať ďalšie zoznamy z dostupných šablón a vytvárať vlastné zoznamy s nastavením a stĺpcami, ktoré vyberiete.

Existuje viacero spôsobov zobrazenia zoznamu. Na jednej strane môžete napríklad zobraziť všetky úlohy a na druhej strane iba úlohy, ktoré sa majú vykonať v daný deň. Na organizovanie položiek zoznamu je možné použiť aj priečinky. Na domovskej stránke môžete napríklad zobraziť iba aktuálne udalosti z kalendára a na druhej stránke vytvoriť vizuálne zobrazenie podobné nástennému kalendáru.

Máte v tabuľkovom hárku údaje, ktoré chcete použiť v zozname na lokalite Windows SharePoint Services 3.0? Môžete vytvoriť nový zoznam, ktorý bude obsahovať stĺpce a údaje importované z tabuľkového hárka.

Ak máte nainštalované databázové programy, ktoré sú kompatibilné so službou Windows SharePoint Services 3.0, napríklad program Microsoft Office Access 2007, a ak váš prehľadávač podporuje ovládacie prvky ActiveX, môžete zlúčiť údaje zoznamu s nástrojmi databázy, ako sú napríklad dotazy, spojenia alebo zostavy.

Zoznamy tiež možno zobraziť na webových častí na stránky na lokalite. Webové časti sú preddefinované bloky webovej lokality a ich môžete použiť na pridávanie položiek priamo zo zoznamu na stránku webových častí. Môžete tiež otvoriť zoznam priamo a pracovať s ním. Napríklad predvolený zoznam oznamy sa zobrazí vo webovej časti na novej domovskej stránky, ale môžete tiež kliknúť na názov zoznamu otvoriť a pracovať s ním na vlastnú stranu.

Nasleduje niekoľko spôsobov práce so zoznamami, ktoré vám pomôžu pri spravovaní informácií skupiny:

 • Sledovanie verzií a podrobnej histórie     Verzie položiek zoznamu je možné sledovať, takže môžete vidieť, ktoré položky sa menili v jednotlivých verziách a kto zmeny položiek vykonal. Ak sa v novšej verzii vyskytnú chyby, je možné obnoviť predchádzajúcu verziu položky. Sledovanie histórie zoznamu je dôležité najmä vtedy, ak organizácia potrebuje monitorovať zoznam v priebehu jeho vývoja.

  História verzií zoznamu

 • Požadovanie schválenia    Môžete stanoviť, že na zobrazenie určitej položky zoznamu je potrebné schválenie. Položky zotrvávajú v stave čakania, kým ich neschváli alebo nezamietne používateľ, ktorý má na to povolenie. Môžete tiež určiť, ktoré skupiny používateľov môžu položku zoznamu zobraziť ešte pred jej schválením.

 • Integrácia e-mailových funkcií so zoznamom    Ak máte na lokalite zapnuté prijímanie alebo odosielanie pošty, môže zoznam využívať e-mailové funkcie. Niektoré zoznamy, napríklad kalendáre, je možné nastaviť tak, aby bolo možné pridať do nich obsah odoslaním e-mailovej správy. Iné zoznamy, napríklad zoznam úloh, je možné nastaviť na odoslanie e-mailovej správy osobám, ak sú im priradené položky. Organizácia si môže prispôsobiť ďalšie typy zoznamov na prijímanie e-mailových správ.

 • Prispôsobenie povolení    Môžete určiť, či budú mať účastníci zoznamu možnosť čítať a upravovať iba položky, ktoré sami vytvorili, alebo všetky položky zoznamu. Osoby s povolením spravovať zoznamy môžu čítať a upravovať všetky položky zoznamu. Pre jednotlivé položky zoznamu je tiež možné použiť špecifické úrovne povolenia, napríklad ak položka obsahuje dôverné informácie.

 • Vytváranie a spravovanie zobrazení    Skupina môže vytvoriť rôzne zobrazenia rovnakého zoznamu. Obsah zoznamu sa v skutočnosti nezmení, ale položky sú organizované alebo filtrované podľa potreby tak, aby bolo možné vyhľadať najdôležitejšie alebo najzaujímavejšie informácie.

 • Používanie vzorcov a vypočítaných hodnôt    Na dynamické generovanie informácií v stĺpcoch zoznamu je možné použiť vzorce a vypočítané hodnoty. Operácie môžu zahŕňať informácie z jedného alebo viacerých stĺpcov zoznamu, ako aj systémové funkcie, napríklad funkciu [today] na označenie aktuálneho dátumu. Môžete napríklad určiť, že predvolený termín splnenia bude sedem dní od aktuálneho dátumu.

 • Prijímanie informácií o zmenách    Zoznamy a zobrazenia v službe Windows SharePoint Services 3.0 využívajú technológiu RSS, takže členovia pracovnej skupiny môžu automaticky prijímať aktualizácie. Technológia RSS umožňuje prijímanie a zobrazovanie aktualizácií alebo informačných kanálov RSS o novinkách a informáciách na jednom mieste. Je možné vytvoriť aj e-mailové upozornenia, ktoré budú upozorňovať na zmeny zoznamu alebo pridanie nových položiek. Upozornenia sú vhodným spôsobom sledovania dôležitých zmien.

 • Zdieľanie informácií v zoznamoch s databázovým programom    Ak máte nainštalovaný databázový program kompatibilný so službou Windows SharePoint Services 3.0, napríklad program Microsoft Office Access 2007, môžete exportovať a importovať údaje lokality alebo prepojiť tabuľku z databázy so zoznamom lokality SharePoint. Pri práci s údajmi zoznamu v databáze je možné analyzovať ich rovnako ako iné údaje, napríklad použitím dotazov, spojení a zostáv.

  • Používanie zoznamov konzistentné medzi lokalitami    Ak skupina pracuje s niekoľko typov zoznamov, môžete pridať konzistentnosť rôznych zoznamov s typmi obsahu, stĺpce lokality a šablónami. Tieto funkcie umožňujú znova použiť nastavenie a štruktúry zoznamu efektívne. Môžete napríklad vytvoriť typ obsahu pre problémy služieb zákazníkom, ktorý určuje konkrétne stĺpce (napríklad kontakt zákazníka) a obchodné procesy pre typ obsahu. Ďalší príklad je vytvorenie stĺpca lokality pre názvy oddelení obsahuje rozbaľovacieho zoznamu oddelení. Môžete použiť opakovane stĺpci vo viacerých zoznamov, aby sa vždy zobrazia rovnako ako v každom zozname mená.

   Prepojenia na ďalšie informácie o typoch obsahov, stĺpcoch lokality a šablónach zoznamov nájdete v časti Pozrite tiež.

 • Práca s položkami zoznamu v e-mailovom programe    Ak máte e-mailový program kompatibilný so službou Windows SharePoint Services 3.0, môžete v ňom pracovať s dôležitými informáciami zo zoznamu. Napríklad v programe Microsoft Office Outlook 2007 môžete zobraziť a aktualizovať úlohy, kontakty a diskusné panely na svojej lokalite.

Typ používaného zoznamu závisí od druhu zdieľaných informácií:

 • Oznamy    Zoznam oznamov sa používa na zdieľanie noviniek a stavu a na poskytovanie pripomenutí. Oznamy podporujú rozšírené formátovanie s obrázkami, hypertextovými prepojeniami a formátovaným textom.

 • Kontakty    Pomocou zoznamu kontaktov môžete ukladať informácie o osobách alebo skupinách, s ktorým pracujete. Ak používate e-mailu alebo obráťte sa na riadenie programu, ktorý je kompatibilný s Windows SharePoint Services 3.0, môžete zobraziť a aktualizovať kontakty z lokality SharePoint v inom programe. Napríklad, môžete aktualizovať zoznam vaša organizácia dodávateľov z Office Outlook 2007. Zoznam kontaktov sa skutočne správa členov lokality, ale ho možno použiť na ukladanie a zdieľanie kontaktov pre vašu organizáciu, ako je napríklad zoznam externých dodávateľov.

 • Diskusné panely    Používanie diskusného panela vytvára centrálne miesto na záznam a uloženie Tímová diskusia podobné formát diskusné skupiny. Ak správca povolil zoznamov na lokalite prijímanie e-mailov, diskusných panelov môžu obsahovať e-mailové diskusie z väčšiny bežných e-mailových programov. Napríklad, môžete vytvoriť diskusný panel pre nové vydanie produktu vašej organizácie. Ak používate e-mailový program, ktorý je kompatibilný s Windows SharePoint Services 3.0, môžete zobraziť a aktualizovať diskusného panela počas práce v inom programe.

 • Prepojenia    Použite zoznam prepojení ako z centrálneho umiestnenia prepojenia na webe, intranet vašej spoločnosti a iných zdrojov. Napríklad môže vytvoriť zoznam prepojení na webové stránky svojim zákazníkom.

 • Kalendár    Používanie kalendára pre všetky udalosti vášho tímu alebo špecifické situácie, napríklad sviatkov spoločnosti. Kalendár poskytuje vizuálne zobrazenia, podobne ako služba alebo nástenného kalendára, tímových udalostí, vrátane schôdzí, spoločenské udalosti a celodenné udalosti. Môžete tiež sledovať tímu medzníkov, napríklad termíny alebo dátumy uvedenia produktov, ktoré sa nevzťahujú na konkrétny časový interval. Ak používate e-mailu alebo kalendár program, ktorý je kompatibilný s Windows SharePoint Services 3.0, môžete zobraziť a aktualizovať svoj kalendár z lokality SharePoint počas práce v inom programe. Napríklad, môžete porovnať a aktualizácia kalendára na lokalite SharePoint s dátumov v kalendári Office Outlook 2007 zobrazením oba kalendárov vedľa seba alebo v režime prekrytia s ostatnými v Office Outlook 2007.

 • Úlohy    Používanie zoznamu úloh na sledovanie informácií o projektoch a iné udalosti s úlohami skupiny. Ste môžete priradiť úlohy používateľom, ako aj sledovať stav a percento dokončenia úlohy. Ak používate e-mailu alebo úlohy správy programu, ktorý je kompatibilný s Windows SharePoint Services 3.0, môžete zobraziť a aktualizovať úloh z lokality SharePoint v iných programoch. Napríklad môžete vytvoriť zoznam úloh na vašej organizácie rozpočet proces a potom Zobraziť a aktualizovať v Office Outlook 2007 spolu s inými úloh.

 • Projektové úlohy    Ak chcete ukladať údaje, ktoré sa podobá na zozname úloh, ale tiež poskytnúť vizuálne alebo Ganttovo zobrazenie priebehu pruhy, použite zoznamu projektových úloh. Môžete sledovať stav a percento dokončenia, ako je to dokončenia úlohy. Ak používate e-mailu alebo úlohy správy programu, ktorý je kompatibilný s Windows SharePoint Services 3.0, môžete zobraziť a aktualizovať svoje projektové úlohy z lokality SharePoint v iných programoch. Môžete napríklad vytvoriť zoznam úloh na lokalite SharePoint na identifikáciu a priradenie práce na vytvorenie návodu na školenie. Potom môžete sledovať priebeh vašej organizácie z Office Outlook 2007.

 • Sledovanie problémov    Zoznam na sledovanie problémov sa používa na uchovávanie informácií o konkrétnych problémoch, ako sú napríklad problémy pri podpore, a na sledovanie ich priebehu. Môžete priraďovať problémy, kategorizovať ich a dávať ich do vzájomných súvislostí. Môžete napríklad vytvoriť zoznam na sledovanie problémov na správu problémov a riešení v oblasti služieb zákazníkom. K problémom môžete pri každej úprave pridávať komentáre, čím sa vytvorí história komentárov bez zmeny pôvodného popisu problému. Pracovník služieb zákazníkom môže napríklad zaznamenať každý krok pri riešení problému a výsledky.

 • Prieskumu    Zhromažďovanie a zostaviť spätnú väzbu, ako napríklad zisťovanie spokojnosti zamestnancov alebo kvíz, použite prieskumu. Môžete navrhnúť otázok a odpovedí rôznymi spôsobmi a zobrazte prehľad vaše pripomienky. Ak máte tabuľkového hárka alebo databázy, nainštalovaný program, ktorý je kompatibilný s Windows SharePoint Services 3.0 alebo Windows SharePoint Services 2.0, môžete exportovať výsledky na ďalšiu analýzu ich.

 • Vlastné    Hoci môžete prispôsobiť ľubovoľný zoznam, môžete začať s podľa vlastného zoznamu a potom ho Prispôsobte len nastavenia, ktoré určíte. Môžete tiež vytvoriť zoznam, ktorý je založený na tabuľkovom hárku, ak máte tabuľkový program, ktorý je kompatibilný s Windows SharePoint Services 3.0 alebo Windows SharePoint Services 2.0, a Windows Internet Explorer a Microsoft Windows. Môžete napríklad importovať zoznam z Microsoft Office Excel 2007, ktorý ste vytvorili na ukladanie a spravovanie zmlúv s dodávateľmi.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×