Úvodné informácie o zdrojoch údajov

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Obsah tohto článku

Prehľad zdrojov údajov

Hlavný zdroj údajov

Vedľajšie zdroje údajov

Vzťahy medzi zdrojom údajov a schémou XML

Prehľad zdrojov údajov

Všetky údaje, ktoré sa zobrazí vo formulári, či ide o údaje, ktoré môžete vybrať používateľa do zoznamu, rozbaľovacieho zoznamu alebo rozbaľovacieho poľa alebo údajmi, ktoré sa pridávajú do formulára, je uložený v zdrojoch údajov formulára. Zdroj údajov pozostáva z polí a skupín. Rovnako ako či priečinky na pevnom disku obsahujú a organizovať svoje súbory, polia obsahujú údaje, ktoré používatelia zadávajú do formulárov založených na šablóne formulára a skupiny obsahujú a organizujú tieto polia. Údaje sa pridávajú do ovládacích prvkov vo formulári a sú viazané na tieto polia. Predstavte si napríklad, že navrhujete šablónu formulára na vyúčtovanie výdavkov. Keď používatelia otvoria formulár založený na šablóne formulára, môžu dať ich mená a priezvisko do troch ovládacích prvkoch textového poľa – každý textové pole je viazané na pole krstné meno, pole pre ďalšie meno a pole priezvisko. Názvy týchto polí sú obsiahnuté v skupine s názvom "názov".

Na pracovnej table Zdroj údajov môžete zobraziť a pracovať s poľami a skupinami v zdroji údajov vlastnej šablóny formulára.

Pracovná tabla Zdroj údajov v programe InfoPath

1. Pole

2. Skupina

Hoci štruktúra zdroja údajov vždy nezodpovedá rozloženia šablóny formulára, podobnosti sú bežné, skupiny a polia, ktoré sú priradené k opakujúcich sa tabuliek, sekcií, opakujúcich sa sekcií, a voliteľných sekcií. Napríklad tabuľky alebo sekcie viazaný so skupinou v zdroji údajov a všetky ovládacie prvky v tabuľke alebo sekcii sú viazané na polia, ktoré sú súčasťou tejto skupiny. Na nasledujúcom obrázku opakujúca sa tabuľka vo formulári vyúčtovanie výdavkov výdavky podľa položiek sa skladá z troch stĺpcov, ktoré obsahujú dátum výberu dátumu, bloku textu Popis a náklady textového poľa. Tieto ovládacie prvky sú viazané na pole dátumu, pole Popis a pole Čiastka v tomto poradí. Samotná tabuľka je naviazaná na skupinu položky.

Opakujúca sa tabuľka naviazaná na skupinu a polia v zdroji údajov

Šablóna formulára môže mať dva typy zdrojov údajov , čo predstavuje jeden hlavný zdroj údajov a voliteľne jeden alebo viac vedľajších zdrojov údajov.

Na začiatok stránky

Hlavný zdroj údajov

Hlavný zdroj údajov obsahuje nasledovné:

 • údaje, ktoré sa pridávajú pri vypĺňaní formulára založeného na šablóne formulára, napríklad údaje, ktoré vkladajú do bloku textu. Do blokov textu sa napríklad zadáva meno a priezvisko a tieto bloky sú naviazané na polia v hlavnom zdroji údajov.

 • Údaje z pripojenie údajov k databáze alebo webovej službe, ktorá sa používa na určenie zdroja údajov šablóny formulára.

Údaje v hlavnom zdroji údajov sa pri vypĺňaní formulára ukladajú alebo odosielajú. Po uložení formulára na prípadné neskoršie odoslanie, sa údaje ukladajú do hlavného zdroja údajov.

Vytváranie hlavného zdroja údajov

Keď vytvoríte šablónu formulára, program Microsoft Office InfoPath automaticky vytvorí hlavný zdroj údajov pre vás. Všetky šablóny formulárov programu InfoPath obsahujú jeden hlavný zdroj údajov. Polia a skupiny môžu byť pridané do hlavného zdroja údajov, v závislosti od typu vytváranej šablóny formulára:

Prázdna šablóna formulára    Polia a skupiny do hlavného zdroja pridáte pomocou pracovnej tably Zdroj údajov alebo presunutím ovládacieho prvku z pracovnej tably Ovládacie prvky do zobrazenia v šablóne formulára. Keď presuniete ovládací prvok do zobrazenia, program InfoPath pridá polia a skupiny do hlavného zdroja údajov podľa typu pridaného ovládacieho prvku. Ak napríklad do šablóny formulára presuniete ovládací prvok Blok textu, program InfoPath pridá blok do hlavného zdroja údajov. Ak do šablóny formulára presuniete ovládací prvok Opakujúca sa sekcia, program InfoPath pridá skupinu do hlavného zdroja údajov. Ak do šablóny formulára presuniete ovládací prvok Opakujúca sa tabuľka, program InfoPath pridá dve skupiny do hlavného zdroja údajov pre opakujúcu sa tabuľku a do hlavného zdroja údajov pridá pole pre každý stĺpec v tabuľke.

Šablóna formulára založená na dokumente XML    Program InfoPath pridá polia a skupiny, ktoré sú priradené k prvkom a sú definované v schéme alebo v prvkoch v dokumente.

Šablóna formulára založená na databáze Microsoft Office Access alebo Microsoft SQL Server     Program InfoPath pridá polia a skupiny do hlavného zdroja údajov založeného na spôsobe, akým databáza ukladá údaje.

Šablóna formulára založená na webovej službe    Program InfoPath pridá polia a skupiny, ktoré sú priradené k schéme webovej služby.

Ak zdroj údajov , napríklad webová služba alebo databáza , nie je zahrnutý v šablóne formulára, označuje sa ako externý zdroj údajov. Formuláre programu InfoPath sa k týmto externým zdrojom údajov pripájajú prostredníctvom pripojenia údajov.

Úprava hlavného zdroja údajov

Do hlavného zdroja údajov môžete pridať doplnkové polia a skupiny v závislosti od existujúcich polí alebo skupín v hlavnom zdroji údajov. Nasledujúca tabuľka ukazuje, ktoré prvky môžete pridať do existujúcich polí alebo skupín založených na ikonách, ktoré sa zobrazujú na pracovnej table Zdroj údajov.

Ikona

Ktoré prvky môžete pridať

Ikona Skupina

Ikona Skupina    Do tejto skupiny môžete pridať skupiny alebo polia. Táto ikona predstavuje skupinu, ktorá bola pridaná do hlavného zdroja údajov prostredníctvom pracovnej tably Zdroj údajov alebo ovládací prvok priradený k tejto skupine, ktorý bol presunutý z pracovnej tably Ovládacie prvky do zobrazenia v prázdnej šablóne formulára.

Ikona poľa v zdroji údajov.

Ikona Pole    Do tohto poľa môžete pridať iba polia. Táto ikona predstavuje pole, ktoré bolo pridané do hlavného zdroja údajov pomocou pracovnej tably Zdroj údajov alebo ovládací prvok priradený k tomuto poľu, ktoré bolo presunuté z pracovnej tably Ovládacie prvky do zobrazenia v prázdnej šablóne formulára.

Ikona Zamknutá skupina

Ikona Zamknutá skupina    Do tejto skupiny nemôžete pridať polia ani skupiny. Táto skupina je založená na pripojení údajov k externému zdroju údajov.

Ikona Zamknuté pole

Ikona Zamknuté pole    Do tohto poľa nie je možné pridať polia. Toto pole je založené na pripojení údajov k externému zdroju údajov.

Ak presuniete ovládací prvok do zobrazenia v šablóne formulára a šablóna formulára obsahuje polia a skupiny, ktoré sú založené na pripojení údajov, musíte naviazať takýto ovládací prvok na existujúce polia a skupiny v hlavnom zdroji údajov. Program InfoPath nepridá automaticky polia alebo skupiny do šablóny formulára, ktoré obsahujú polia a skupiny založené na externých zdrojoch údajov. Prepojenia na ďalšie informácie o pridávaní polí a skupín nájdete v časti Pozrite tiež.

Poznámka: Ak sú formuláre založené na šablóne formulára už vyplnené, nasledujúce zmeny v zdroji údajov šablóny formulára môžu spôsobiť stratu údajov v týchto formulároch:

 • presunutie, odstránenie alebo premenovanie poľa alebo skupiny,

 • zmena opakujúceho sa poľa alebo skupiny na neopakujúce sa pole alebo skupinu,

 • zmena údajov typu rich-text na iný typ údajov

Pre polia alebo skupiny, ktoré môžete upravovať, môžete zmeniť nasledujúce vlastnosti:

Názov    Názov poľa alebo skupiny.

Požiadavky na názov

 • Každý názov v hlavnom zdroji údajov musí byť jedinečný. Ak je potrebné použiť rovnaký názov pre viac polí alebo skupín, vytvorte namiesto toho odkaz na tieto polia alebo skupiny. Keď vytvoríte odkaz na pole alebo skupinu, program InfoPath vytvorí nové zhodné pole alebo skupinu, ktorého vlastnosti sú pripojené k vlastnostiam prvého poľa alebo skupiny. Všetky zmeny v jednom poli alebo skupine automaticky aktualizujú ostatné polia alebo skupiny, na ktoré sa odkazuje. Skupiny a polia, na ktoré sa odkazuje, obsahujú rovnaké polia a skupiny a zdieľajú rovnaké vlastnosti.

 • V názvoch sa nemôžu nachádzať medzery.

 • Názvy musia začínať abecedným znakom alebo znakom podčiarknutia (_) a môžu obsahovať iba abecedné znaky, znaky podčiarknutia, spojovníky (-) a bodky (.).

Okrem týchto požiadaviek je vhodné použiť názov, ktorý popisuje obsah poľa alebo skupiny. Ak máte napríklad skupinu, ktorá obsahuje rozpísané detaily o výdavkoch podľa položky, nazvite túto skupinu VýdavkyPodľaPoložky. Pole v skupine, ktoré obsahuje celkovú sumu výdavkov, nazvite Výdavky.

Typ    Určuje, či položka v hlavnom zdroji údajov je pole alebo skupina. Pole má jedinečnú hodnotu a skupina obsahuje ďalšie polia.

Typy polí a skupín

Typ

Používanie

Pole (atribút)

Tento typ použite pre pole, ak platí niektorá z nasledujúcich podmienok:

 • Pole nemôže obsahovať ďalšie polia alebo skupiny.

 • Pole musí byť v prvkovom poli.

 • Pole nie je opakovateľné.

 • Pole musí vždy obsahovať hodnotu.

 • Pole predstavuje akýkoľvek typ údajov okrem typu XHTML.

 • Databáza alebo webová služba vyžaduje pole atribútu.

Pole (prvok)

Tento typ použite pre pole, ak platí niektorá z nasledujúcich podmienok:

 • Pole môže obsahovať ďalšie polia atribútu.

 • Pole je časť skupiny.

 • Pole sa v skupine opakuje.

 • Databáza alebo webová služba vyžaduje pole prvku.

Polia prvku môžu byť akékoľvek typy údajov a môžu alebo nemusia mať predvolenú hodnotu.

Skupina

Použite tento typ pre skupinu, ktorá môže obsahovať ďalšie polia alebo skupiny.

Skupina (výber)

Tento typ použite, ak skupina môže obsahovať iba jedno z viacerých odlišných polí alebo skupín polí.

Predstavte si napríklad, že ste navrhli šablónu formulára, ktorú budú používať dodávatelia v USA a v krajinách alebo oblastiach EU a šablóna formulára obsahuje skupinu výberu adresy. Skupina výberu adresy obsahuje skupinu s poľami pre adresu v USA alebo skupinu s poľami pre adresu v krajne alebo oblasti v EU. PO otvorení formulára založenom na tejto šablóne formulára, je možné vybrať adresu v USA alebo adresu v inej krajine alebo oblasti. Vo formulári sa zobrazia ovládacie prvky, ktoré sú viazané na polia v príslušnej skupine.

Úplná schéma XML alebo dokument XML

Tento prvok použite, ak chcete pridať doplnkový dokument schémy XML alebo dokument XML do určeného umiestnenia v zdroji údajov.

Typ údajov    Definuje typ údajov, ktoré môže pole uchovávať.

Zoznam dostupných typov údajov

Typ údajov

Používanie

Text

Use this data type for an element or attribute field that contains unformatted text.

Rich Text

Use this data type for an element field that contains formatted text. You cannot use this data type for attribute fields.

Whole Number

Tento typ údajov použite pre pole prvku alebo pole atribútu, ktoré obsahuje čísla bez desatinných hodnôt.

Desatinné číslo

Tento typ údajov použite pre pole prvku alebo pole atribútu, ktoré obsahuje hodnoty meny alebo čísla s desatinnými hodnotami.

Pravda/Nepravda

Tento typ údajov použite pre pole prvku alebo pole atribútu obsahujúce údaje, ktoré môžu byť len jednou z dvoch hodnôt.

Hyperlink

Use this data type for an element or attribute field that contains a Uniform Resource Identifier (URI), such as a hyperlink or a namespace.

Date

Tento typ údajov použite pre pole prvku alebo pole atribútu, ktoré obsahuje dátum kalendára.

Čas

Tento typ údajov použite pre pole prvku alebo pole atribútu, ktoré obsahuje čas založený na 24-hodinovom cykle.

Dátum a čas

Tento typ údajov použite pre pole prvku alebo pole atribútu, ktoré obsahuje dátum kalendára a zároveň čas založený na 24-hodinovom cykle.

Obrázok alebo súbor prílohy

Use this data type for an element or attribute field that contains binary data, such as an image or a picture.

Custom

Use this data type for an element or attribute field with custom data types that are defined by a namespace. This data type is typically used for a field or group that is bound to a custom control. The Data namespace box is enabled when you choose this data type.

Poznámka: This table shows only the most common XML data types used in a form template. In InfoPath, you can use any XML 1.0 data type in the World Wide Web Consortium (W3C) recommendations. To use a data type that is not listed in the table, you must extract the form files for a form template and edit the schema (.xsd) file. Find links to more information about extracting the form files for a form template in the See Also section.

Priestor názvov údajov    Definuje identifikátor URI (Uniform Resource) na pridanie priestoru názvov pre vlastný typ údajov. Táto vlastnosť je k dispozícii na prvok alebo atribút polia s vlastné vlastnosti typ údajov. Keď pridáte vlastný ovládací prvok do šablóny formulára, táto vlastnosť obvykle obsahuje hodnotu, ktorá je určená autorom vlastného ovládacieho prvku, ktorý je viazaný na pole.

Predvolená hodnota    Určuje počiatočnú hodnotu prvku alebo pole atribútu pri prvom otvorení formulára používateľom. Predvolené hodnoty, ako je napríklad aktuálny dátum, matematický výpočet alebo odkaz na ďalšie pole môžete pridať aj vzorce.

Opakujúci sa    Určuje, či pole prvku, pole atribútu alebo skupiny sa môže vyskytnúť viackrát vo formulári. Ovládacie prvky zoznamu, opakujúce sa sekcie, opakujúce sa tabuľky a ovládacích prvkov, ktoré sú súčasťou opakujúcej sa sekcie alebo opakujúce sa tabuľky sú viazané na opakujúce sa polia alebo opakujúce sa skupiny.

Nemôže byť prázdne    Určuje, či pole prvku alebo atribútu musí obsahovať hodnotu. Ak pole neobsahuje hodnotu, ovládací prvok, ktorý je naviazaný na toto pole je označený červenou hviezdičkou alebo pri niektorých typoch ovládacích prvkov červeným prerušovaným orámovaním. Táto vlastnosť je k dispozícii iba pre polia, a nie je k dispozícii pre skupiny.

Na začiatok stránky

Vedľajšie zdroje údajov

Vedľajšie zdroje údajov sú zdroje údajov, ktoré obsahujú údaje poskytované prostredníctvom ďalších pripojení údajov k externým zdrojom údajov. Predstavte si napríklad, že ste vytvorili šablónu formulára na vyúčtovanie výdavkov a potrebujete na vyúčtovanie výdavkov v ďalších menách formuláre založené na šablóne formulára. Údaje o mene sú však uložené v databáze. Ak chcete údaje o mene zobraziť, musíte pridať pripojenie údajov k tejto databáze. Údaje o mene sa potom uložia vo vedľajšom zdroji údajov a zobrazia sa v ovládacom prvku zoznamu v šablóne formulára.

Údaje z ďalších pripojení sú uložené vo vedľajších zdrojoch údajov a potom sú zobrazené ako možnosti v ovládacích prvkoch. Sú to napríklad ovládacie prvky zoznam, pole so zoznamom alebo rozbaľovacie pole, ktoré je možné vybrať pri vypĺňaní formulára. Výberom položky vo vedľajšom zdroji údajov sa výber skopíruje do hlavného zdroja údajov.

Vedľajšie zdroje údajov sa líšia od hlavného zdroja údajov nasledovne:

 • vedľajšie zdroje údajov sú v šablóne formulára voliteľné. Všetky šablóny formulára musia mať hlavný zdroj údajov,

 • šablóna formulára môže mať viac vedľajších zdrojov údajov, ale hlavný zdroj údajov môže byť iba jeden,

 • polia a skupiny vo vedľajšom zdroji údajov sú založené na spôsobe ukladania údajov v externom zdroji údajov, ktorý je pripojený k formuláru pomocou pripojenia údajov. Tieto polia a skupiny nemôžu byť v programe InfoPath upravované,

 • na rozdiel od hlavného zdroja údajov, vedľajší zdroj údajov nie je uložený s formulárom,

 • údaje vo vedľajšom zdroji údajov nie sú obvykle odosielané po odoslaní vyplneného formulára. Môžete však nakonfigurovať svoju šablónu formulára tak, aby odoslal údaje vo vedľajšom zdroji údajov do webovej služby podľa pravidiel, alebo pomocou vlastného kódu príjemcovi e-mailu.

Vytvorenie vedľajších zdrojov údajov

Keď pridáte pripojenie údajov do externého zdroja údajov, ktorý vráti údaje do formulára, program InfoPath automaticky vytvorí vedľajší zdroj údajov. Každé pripojenie údajov, ktoré pridáte do šablóny formulára vytvára zodpovedajúci vedľajší zdroj údajov. Rovnako, ako sú do hlavného zdroja údajov pridávané polia a skupiny, program InfoPath pridá polia a skupiny do vedľajšieho zdroja údajov. Polia a skupiny sú pridané do vedľajšieho zdroja údajov tak, aby boli v súlade so spôsobom ukladania údajov v externom zdroji údajov. Vedľajší zdroj údajov môžete vytvoriť pre nasledovné:

 • Webová služba

 • Súbor XML

 • Databáza Microsoft Office Access alebo Microsoft SQL Server

 • Zoznam na lokalite so spustenou službou Microsoft Windows SharePoint Services

Keď do šablóny formulára pridáte pripojenie údajov a vytvoríte vedľajší zdroj údajov, polia a skupiny vo vedľajšom zdroji údajov sa zobrazia na pracovnej table Zdroj údajov. Každý vedľajší zdroj údajov sa zobrazí na tejto pracovnej table s rovnakým názvom pripojenia údajov, za ktorým nasleduje v zátvorkách Vedľajší.

Sekundárny zdroj údajov v rámci údajov zdroja pracovnej tably.

Úprava vedľajších zdrojov údajov

Vzhľadom na to, že polia a skupiny vo vedľajšom zdroji údajov sú založené na pripojení údajov k externým zdrojom údajov, polia a skupiny vo vedľajšom zdroji údajov nemôžete upravovať. Keď na pracovnej table Zdroj údajov zobrazíte vedľajší zdroj údajov, polia budú reprezentované ikonou uzamknutého poľa Ikona Zamknuté pole a skupiny budú reprezentované ikonou uzamknutej skupiny Ikona Zamknutá skupina , ktoré označujú, že ich nie je možné upravovať.

Na začiatok stránky

Vzťahy medzi zdrojom údajov a schémou XML

Po vyplnení formulára založeného na šablóne formulára, budú hlavné a vedľajšie zdroje údajov formulára uložené do dokumentov XML v počítači. Štruktúra dokumentu XML je definovaná schémou XML. Schéma XML je súbor založený na dokumente XML, ktorý definuje štruktúru a prvky dokumentu XML, v tomto prípade formulára a údajov, ktoré môžu prvky obsahovať.

Keď vytvoríte šablónu formulára, program InfoPath automaticky vytvorí schému XML, ktorá sa použije na určenie štruktúry formulárov, ktoré sa budú vypĺňať. Každé pole alebo skupina v zdroji údajov zodpovedá prvku v schéme XML. Vlastnosti každého poľa a skupiny v zdroji údajov určuje štruktúra zodpovedajúcich prvkov a údajov, ktorú môže vo výslednom dokumente XML prvok obsahovať. Podrobnosti o doplnkovej schéme môžete zobraziť na karte Podrobnosti v dialógovom okne Pole alebo skupina - vlastnosti, ktoré môžete otvoriť dvojitým kliknutím na skupinu alebo pole na pracovnej table Zdroj údajov.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×