Úvodné informácie o výrazoch

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Výrazy sa v Microsoft Accesse používajú na širokú škálu úloh, napríklad vykonávanie matematických výpočtov, skladanie alebo rozdeľovanie textu, či overovanie údajov. Tento článok obsahuje východiskové informácie o výrazoch – kedy sa používajú, aká je ich podobnosť so vzorcami Microsoft Excelu a aké sú ich súčasti.

Obsah tohto článku

Prehľad výrazov

Prečo používať výrazy?

Porovnanie accessových výrazov a excelových vzorcov

Súčasti výrazu

Príklady výrazov

Prehľad výrazov

Výraz predstavuje kombináciu niektorých alebo všetkých nasledujúcich položiek: vstavané alebo používateľom definované funkcie, identifikátory, operátory a konštanty. Každý výraz sa vyhodnotí ako jedna hodnota.

Súčasti výrazu

Nasledujúci výraz obsahuje všetky štyri uvedené prvky:

=Sum([Nákupná cena])*0,08

V rámci tohto príkladu je Sum() vstavaná funkcia, [Nákupná cena] je identifikátor, * je matematický operátor a 0,08 je konštanta. Tento výraz možno použiť v textovom poli v päte formulára alebo zostavy na vypočítanie dane z obratu skupiny položiek.

Výrazy môžu byť komplexnejšie alebo jednoduchšie ako v tomto príklade. Napríklad nasledujúci boolovský výraz výraz pozostáva len z operátora a konštanty:

>0

Tento výraz vráti hodnotu True, keď sa porovná s číslom väčším ako 0, a vráti hodnotu False, keď sa porovná s číslom menším ako 0. Tento výraz môžete použiť vo vlastnosti ovládacieho prvku alebo poľa tabuľky Overovacie pravidlo a zabezpečiť tak možnosť zadať iba kladné hodnoty.

V Accesse sa výrazy používajú na mnohých miestach na vykonávanie výpočtov, manipuláciu so znakmi alebo testovanie údajov. Tabuľky, dotazy, formuláre, zostavy a makrá majú vlastnosti, ktoré akceptujú výraz. Výrazy môžete použiť napríklad vo vlastnostiach ovládacieho prvku Zdroj ovládacieho prvku a Predvolená hodnota. Môžete ich použiť aj vo vlastnosti Overovacie pravidlo pre pole tabuľky. Keď píšete kód jazyka Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) pre procedúru spúšťanú udalosťou alebo modul, často používate výrazy podobné tým, ktoré používate v accessovom objekte (napríklad v tabuľke alebo dotaze).

Poznámka : Ďalšie informácie o súčastiach výrazu nájdete v časti Súčasti výrazu ďalej v tomto článku.

Prečo používať výrazy?

V Accesse sa výrazy používajú na tieto účely:

 • Výpočet hodnôt, ktoré neexistujú priamo medzi údajmi. Hodnoty možno počítať v poliach tabuliek a dotazoch, ako aj v ovládacích prvkoch formulárov a zostáv.

 • Nastavenie predvolenej hodnoty pre pole tabuľky alebo pre ovládací prvok formulára alebo zostavy. Tieto predvolené hodnoty sa zobrazia pri každom otvorení tabuľky, formulára alebo zostavy.

 • Vytvorenie overovacieho pravidla. Overovacie pravidlá riadia tie hodnoty, ktoré používateľ môže zadávať do poľa alebo ovládacieho prvku.

 • Určenie kritérií dotazu.

Jedným z najčastejších spôsobov používania výrazov v Accesse je výpočet hodnôt, ktoré neexistujú priamo v údajoch. Napríklad môžete vytvoriť stĺpec v tabuľke alebo dotaze na výpočet celkovej sumy pre položku riadka a vypočítanú hodnotu použiť vo formulári alebo zostave. Stĺpec v tabuľke alebo dotaze, ktorý je výsledkom takéhoto výpočtu, sa nazýva vypočítavané pole. Nasledujúci výraz dotazu napríklad vypočíta pre položku riadka celkovú sumu so zľavou:

NavýšenáCena : CCur ([Podrobnosti objednávky].Jednotková cena*[Množstvo]*(1-[Zľava])/100)*100

Tento výraz vráti výsledný stĺpec alebo vypočítavané pole s názvom NavýšenáCena.

Vypočítavané pole môžete vytvoriť kedykoľvek pri výpočte alebo operácii s údajmi v dvoch alebo viacerých poliach tabuľky. Mnohé tabuľky môžu napríklad ukladať meno a priezvisko do samostatných polí. Ak chcete skombinovať tieto mená a priezviská a zobraziť ich v jednom poli, vytvorte vypočítané pole v tabuľke alebo dotaze.

Vypočítavané pole, v ktorom sa skombinuje meno a priezvisko, bude vyzerať takto: [Meno] & " " & [Priezvisko]. V tomto príklade znaky & spoja hodnotu v poli Meno, medzeru (medzera v úvodzovkách) a hodnotu v poli Priezvisko.

Výrazy sa v Accesse môžu použiť aj na poskytnutie predvolenej hodnoty pre pole v tabuľke alebo pre ovládací prvok. Ak napríklad chcete nastaviť predvolenú hodnotu pre dátumové pole na aktuálny dátum, do poľa vlastnosti Predvolená hodnota pre toto pole zadajte hodnotu Date().

Výrazy môžete použiť aj na nastavenie overovacieho pravidla. Môžete napríklad použiť overovacie pravidlo v poli ovládacieho prvku alebo tabuľky, ktoré má vyžadovať, aby bol zadaný dátum väčší alebo rovný hodnote aktuálneho dátumu. V takomto prípade nastavte v poli vlastnosti Overovacie pravidlo hodnotu >= Date().

Výrazy je napokon možné použiť aj na nastavenie kritérií pre dotaz. Predpokladajme napríklad, že chcete zobraziť predaj produktov pre objednávky, ktoré boli doručené v určitom časovom intervale. V takomto prípade môžete zadať kritérium pre tento časový interval a Access vráti iba riadky vyhovujúce tomuto kritériu. Výraz by mohol vyzerať napríklad takto:

Od #1/1/20 11 # do #12/31/20 11 #

Ak do dotazu pridáte kritériá a potom dotaz spustíte, vráti iba hodnoty, ktoré vyhovujú zadaným dátumom.

Porovnanie accessových výrazov a excelových vzorcov

Accessové výrazy sa podobajú na excelové vzorce v tom, že oba na vytvorenie výsledku používajú podobné prvky. Excelové vzorce aj accessové výrazy obsahujú minimálne jednu z týchto súčastí:

 • Identifikátory    V Exceli sú identifikátormi názvy jednotlivých buniek alebo rozsahov buniek v zošite, napríklad A1, B3:C6 alebo Hárok2!C32. V Accesse sú identifikátormi názvy polí tabuľky (napríklad [Kontakty]![Meno]), ovládacie prvky vo formulároch alebo zostavách (napríklad Forms![Zoznam úloh]![Popis]) alebo vlastnosti týchto polí alebo ovládacích prvkov (napríklad Forms![Zoznam úloh]![Popis].ColumnWidth).

 • Operátory    Operátory sa v Accesse aj Exceli používajú na porovnávanie hodnôt alebo na vykonávanie jednoduchých výpočtov s údajmi. Príkladom operátorov sú znamienka + (plus) a - (mínus).

 • Funkcie a argumenty    Funkcie a argumenty sa v Accesse aj Exceli používajú na vykonávanie úloh, ktoré nie je možné vykonať pomocou samotných operátorov – môžete napríklad zistiť priemer hodnôt v poli alebo skonvertovať výsledok výpočtu na formát meny. Príkladmi funkcií sú SUM a STDEV. Argumenty sú hodnoty, ktoré poskytujú funkciám informácie. Access aj Excel obsahujú množstvo funkcií, ale názvy podobných funkcií sú v týchto programoch niekedy odlišné. Napríklad funkcia AVERAGE v Exceli zodpovedá funkcii AVG v Accesse.

 • Konštanty    Konštanty sú v Accesse aj Exceli hodnoty, ktoré sa nemenia – napríklad reťazce textu alebo čísel, ktoré nie sú vypočítané pomocou výrazu.

Accessové výrazy využívajú operátory a konštanty podobné operátorom a konštantám v Exceli, ale accessové výrazy používajú iné identifikátory a funkcie. Zatiaľ čo excelové vzorce sa spravidla používajú len v bunkách hárkov, accessové výrazy sa používajú v Accesse na mnohých miestach a na širokú škálu úloh vrátane týchto:

 • vytváranie vypočítaných ovládacích prvkov vo formulároch a zostavách,

 • vytváranie vypočítavaných polí v tabuľkách a dotazoch,

 • fungovanie ako kritériá v dotazoch,

 • overovanie údajov zadávaných do poľa alebo do ovládacieho prvku na formulári,

 • zoskupovanie údajov v zostavách.

Accessové výrazy aj excelové vzorce sa môžu používať na výpočet číselných hodnôt alebo hodnôt dátumu a času pomocou matematických operátorov. Na výpočet zľavnenej ceny pre zákazníka napríklad môžete použiť excelový vzorec =C2*(1-D2) alebo accessový výraz = [Jednotková cena]*(1-[Zľava]).

Accessové výrazy aj excelové vzorce sa môžu používať aj na spájanie, rozdeľovanie alebo iné činnosti s reťazcami pomocou operátorov pre reťazce. Na spojenie mena a priezviska do jedného reťazca napríklad možno použiť excelový vzorec =D3 & " " & D4 alebo accessový výraz = [Meno] & " " & [Priezvisko].

Na začiatok stránky

Súčasti výrazu

Výrazy môžu pozostávať z identifikátorov, operátorov, funkcií a argumentov, konštánt a hodnôt. Jednotlivé súčasti sú podrobnejšie popísané v nasledujúcich častiach. Príklady obsahujú aj stručný popis syntaxe, ktorá sa používa vo výrazoch.

Identifikátory

Identifikátor je názov poľa, vlastnosti alebo ovládacieho prvku. Vo výraze sa používa ako odkaz na hodnotu priradenú k poľu, vlastnosti alebo ovládaciemu prvku. Ako príklad použijeme výraz =[PožadovanýDátum]-[DátumDodania]. Tento výraz odčíta hodnotu poľa alebo ovládacieho prvku DátumDodania od hodnoty poľa alebo ovládacieho prvku PožadovanýDátum. V tomto výraze funguje PožadovanýDátum aj DátumDodania ako identifikátor.

Operátory

Access podporuje rôzne operátory vrátane bežných aritmetických, ako sú napríklad +, -, * (násobenie) a / (delenie). Taktiež možno používať porovnávacie operátory, napríklad < (menšie než) alebo > (väčšie než) na porovnávanie hodnôt, textové operátory, napríklad & a + na spájanie textu, logické operátory, napríklad Not a And na určovanie pravdivých alebo nepravdivých hodnôt, ako aj ďalšie operátory špecifické pre Access.

Funkcie a argumenty

Funkcie predstavujú vstavané procedúry, ktoré sa môžu použiť vo výrazoch. Umožňujú rôzne operácie, ako je napríklad počítanie hodnôt, narábanie s textom a dátumami alebo zhrnutie údajov. Bežne používanou je napríklad funkcia Date, ktorá vráti aktuálny dátum. Funkciu Date môžete použiť rôznymi spôsobmi, napríklad vo výraze, ktorý nastavuje predvolenú hodnotu pre pole tabuľky. V tomto príklade sa pri každom pridaní nového záznamu predvolene vloží do poľa hodnota aktuálneho dátumu.

Niektoré funkcie vyžadujú argumenty. Argument je hodnota, ktorá predstavuje vstupné údaje pre funkciu. Ak funkcia vyžaduje viac argumentov, jednotlivé argumenty sa oddeľujú čiarkou. Ako príklad použijeme funkciu Date v tomto výraze:

=Format(Date()," d. mmmm yyyy")

V tomto príklade sú použité dva argumenty. Prvým argumentom je funkcia Date(), ktorá vráti aktuálny dátum. Druhý argument ("d.mmmm yyyy"), ktorý je od prvého oddelený čiarkou, je textový reťazec poskytujúci funkcii Format formát vrátenej hodnoty dátumu. Všimnite si, že textový reťazec musí byť v anglických úvodzovkách. Tento výraz taktiež znázorňuje pravidlo, že hodnotu vrátenú jednou funkciou možno použiť ako argument inej funkcie. V tomto príklade je funkcia Date() použitá ako argument.

Konštanty

Konštanta je položka, ktorej hodnota zostáva počas spustenia Accessu nemenná. Vo výrazoch sa často používajú konštanty typu True, False a Null. Takisto si môžete v kóde VBA definovať vlastné konštanty a používať ich v procedúrach VBA. VBA je programovací jazyk, ktorý sa používa v Accesse.

Poznámka : Konštanty VBA nemožno používať vo vlastných funkciách používaných vo výrazoch. Jazyk VBA používa napríklad vlastné konštanty pre jednotlivé dni v týždni: vbSunday predstavuje nedeľu, vbMonday zasa pondelok a podobne. Každá z týchto konštánt má zodpovedajúcu číselnú hodnotu. Číselná hodnota konštanty vbSunday je 1 a konštanty vbMonday je 2. Tieto konštanty nemožno použiť vo vlastnej funkcii, ktorá je volaná výrazom. Namiesto nich je nutné použiť číselné hodnoty.

Hodnoty

Vo výrazoch môžete používať literálové hodnoty, ako je napríklad číslo 1 254 alebo reťazec "Zadajte číslo medzi 1 a 10." Takisto môžete používať číselné hodnoty, ktoré môžu byť radom číslic vrátane znamienka a desatinnej čiarky, ak je to potrebné. Ak číselná hodnota neobsahuje znamienko, Access ju považuje za kladné číslo. Záporné číslo musí byť označené znamienkom mínus (-). Pre číslo sa môže použiť aj vedecký zápis. V takomto prípade treba použiť znak „E“ alebo „e“ a znamienko exponenta (napríklad 1,0E-6).

Pri použití textových reťazcov pre konštantu je potrebné umiestniť text do úvodzoviek, aby ho Access správne interpretoval. V niektorých prípadoch doplní úvodzovky Access. Ak napríklad zadáte text do výrazu pre overovacie pravidlo alebo kritérium dotazu, Access automaticky uzavrie text do úvodzoviek.

Pri zadaní textu Paríž napríklad zobrazí Access vo výraze text "Paríž". Ak chcete, aby výraz vrátil reťazec, ktorý je uzavretý úvodzovkami, označte požadovaný vnorený reťazec pomocou jednoduchých úvodzoviek (') alebo tromi dvojitými úvodzovkami ("). Tieto výrazy sú rovnocenné:

Forms![Kontakty]![Mesto]. DefaultValue = " " "Paríž" " "

Forms![Kontakty]![Mesto]. DefaultValue = " " "Paríž" " "

Hodnoty dátumu a času musia byť uzavreté medzi znakmi #. Platnými hodnotami dátumu sú napríklad #3-7-11#, #7-Mar-11# a #Mar-7-2011#. Ak Access narazí na platnú hodnotu dátumu a času označenú znakmi #, automaticky ju spracuje ako hodnotu typu údajov Date/Time.

Príklady výrazov

Táto tabuľka obsahuje niekoľko ukážok accessových výrazov a spôsoby ich typického použitia:

Výraz

Účel

=[PožadovanýDátum]-[DátumDodania]

Vypočíta rozdiel medzi hodnotami dátumu v dvoch ovládacích prvkoch textového poľa (PožadovanýDátum a DátumDodania) v zostave.

Date()

Nastaví predvolenú hodnotu pre pole tabuľky s typom údajov Date/Time na aktuálny dátum.

NavýšenáCena: CCur([Podrobnosti objednávky].Jednotková cena*[Množstvo]*(1-[Zľava])/100)*100

Vytvorí v dotaze vypočítavané pole s názvom NavýšenáCena.

Medzi hodnotami #1/1/2011# a #12/31/2011#

Určuje kritériá pre pole typu Date/Time v dotaze.

=[Podformulár Objednávky].Form!MedzisúčetObjednávky

Vráti hodnotu ovládacieho prvku MedzisúčetObjednávky v podformulári Objednávky, ktorý patrí do formulára Objednávky.

>0

Nastaví overovacie pravidlo pre číselné pole v tabuľke – používatelia musia zadať hodnoty väčšie ako nula.

Niektoré výrazy sa začínajú operátorom rovnosti (=) a niektoré nie. Ak sa počíta hodnota ovládacieho prvku vo formulári alebo zostave, používa sa na začiatku výrazu operátor =. V iných prípadoch, napríklad ak zadávate výraz v dotaze alebo vo vlastnostiach PredvolenáHodnota alebo OverovaciePravidlo poľa alebo ovládacieho prvku, sa operátor = nepoužíva, pokiaľ nepridávate výraz do textového poľa v tabuľke. V niektorých prípadoch, ako je napríklad pridávanie výrazov do dotazu, odstráni Access operátor = automaticky.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×