Úvodné informácie o prispôsobení lokalít a stránok

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Lokalitu možno prispôsobiť viacerými spôsobmi tak, aby zodpovedala potrebám organizácie. Niektoré funkcie umožňujú konfiguráciu a efektívne použitie vlastných nastavení na celej lokalite.

Prehľad

Existuje veľa spôsobov, akými možno prispôsobiť lokalitu. Môžete zmeniť jej štruktúru alebo vzhľad, pridať obsah alebo zmeniť nastavenie lokality. Tieto vlastné nastavenia môžete použiť pomocou prehľadávača bez potreby ďalších nástrojov, ak máte povolenie na zmenu nastavení. Lokalita sa môže prispôsobiť aj pomocou kódu programu alebo pomocou nástrojov na navrhovanie webových stránok.

Niektoré funkcie, ako napríklad stĺpce lokality alebo strany predlohy, pomáhajú pri efektívnom použití vlastných nastavení na celej lokalite. V zoznamoch alebo knižniciach sa napríklad môže použiť stĺpec na určenie oddelení v organizácii. Môžete navrhnúť stĺpec lokality s rozbaľovacím zoznamom oddelení, ktorý môžu používať všetky zoznamy a knižnice na lokalite. Používanie stĺpcov lokality umožní členom tímu dôslednejšie zostavovať a analyzovať informácie, pretože si nemusia pamätať presný názov oddelenia alebo jeho názov na lokalite Windows SharePoint Services 3.0.

Nasledovné spôsoby prispôsobenia lokalít nevyžadujú používanie ďalších nástrojov. Vo väčšine prípadov je používanie týchto funkcií podmienené povolením na vytváranie návrhov. Ďalšie informácie vám poskytne vlastník alebo správca lokality.

Zmena názvu alebo vzhľadu    Názov a popis lokality je možné zmeniť. Môžete zmeniť aj predvolené grafické objekty na domovskej stránke, ako aj motív lokality. Motív je súborom farieb, písma a ozdobných prvkov, ktoré zabezpečujú jednotný vzhľad stránok lokality.

Pridanie podlokalít a webových stránok    Podlokality a webové stránky môžete pridať na lokalitu bez špeciálnych nástrojov na úpravy, ak máte povolenie na vytváranie lokalít. Ak správca povolil samoobslužné vytváranie lokalít, môžete vytvoriť aj ďalšie lokality.

Podlokality a lokality najvyššej úrovne umožňujú rozdelenie obsahu lokality do oddelených, samostatne spravovaných lokalít. Podlokality sa automaticky zobrazia v navigačných prvkoch existujúcej lokality a zároveň zdedia navigáciu lokality, takže opätovná tvorba navigačných prvkov už nie je potrebná.

Pridanie alebo zmena webových častí    Ak chcete rýchlo nastaviť a úprava stránok môžete použiť webové časti. Webová časť je modulárna jednotka informácií, ktoré tvoria základné preddefinovaný blok stránku webových častí. Môžete pridať webové časti do zón webových častí na stránku webových častí a potom ho Prispôsobte jednotlivé webové časti na vytváranie jedinečných stránky pre používateľov lokality.

Webové časti zlučujú údaje, napríklad zoznamy alebo grafy, a webový obsah, napríklad text alebo obrázky, do lokality dynamického informačného portálu, ktorý je vytvorený pre bežné úlohy alebo špeciálne činnosti.

V nasledujúcom príklade je použitá webová časť Obrázok na popísanie základných funkcií webovej časti.

Ukážka webovej časti Obrázok

1.  Záhlavie webovej časti obsahuje nadpis webovej časti.

2.  Ponuka Webová časť obsahuje funkcie, ktoré umožňujú minimalizovať alebo zatvoriť webovú časť, upraviť ju alebo získať pomoc pre konkrétnu webovú časť. Keď je stránka v režime úprav, je možné použiť túto ponuku na odstránenie webovej časti, alebo na jej pripojenie k inej webovej časti, v závislosti od typu používanej webovej časti.

3.  V tele webovej časti sa nachádza obsah špecifikovaný pre typ používanej webovej časti. V tomto príklade je použitá webová časť Obrázok, ktorá znázorňuje obrázok.

Pridávanie zoznamov a knižníc    V zoznamoch a knižniciach sa uchovávajú a spravujú informácie na lokalite. V zoznamoch sa uchovávajú a spravujú údaje, akými sú napríklad položky kalendára, prieskumy, úlohy alebo problémy. V knižniciach sa uchovávajú súbory, akými sú napríklad dokumenty alebo obrázky. Lokalita už má predvolene nastavené niektoré zoznamy a knižnice, napríklad zoznamy Kalendár, Úlohy, Tímová diskusia alebo Zdieľané dokumenty. Lokalita obsahuje šablóny poskytujúce východisko pre viaceré typy zoznamov alebo knižníc. Môžete vytvoriť aj vlastné zoznamy alebo uložiť zoznam ako šablónu pre ďalšie zoznamy. Môžete vytvoriť zobrazenia, v ktorých budú informácie v zoznamoch alebo knižniciach zobrazené rôznymi spôsobmi v závislosti od príjemcov týchto informácií. Môžete napríklad zobraziť položky zoznamu priradené osobám v konkrétnom oddelení alebo dokumenty vytvorené minulý týždeň.

Zoznamy a knižnice umožňujú spravovať a uchovávať informácie. Povolenie riadenie verzií umožňuje sledovanie zmien položiek zoznamu a súborov, ako aj obnovu predchádzajúcich verzií, ak v nich urobíte chybu. Prostredníctvom informačných kanálov RSS a upozornení môžete dostávať aktualizácie s informáciami o zmenách vykonaných v zoznamoch alebo knižniciach.

V knižnici číslovanie verzií

1. Aktuálne publikovaná hlavná verzia súboru v knižnici je zvýraznená, pričom číslo verzie je celé číslo.

2. Verzia sa vytvára pri zmene vlastností alebo metaúdajov.

3. Prvá verzia súboru je vždy vedľajšia verzia číslo 0.1.

Zmena navigácie lokality    Medzi dva navigačné prvky, ktoré môžu vlastníci lokalít prispôsobiť, patrí panel pre rýchle spustenie a panel prepojení v hornej časti. Panel pre rýchle spustenie je umiestnený na bočnej strane väčšiny stránok zobrazených pre používateľa priamo pod prepojením Zobraziť obsah celej lokality. Panel pre rýchle spustenie sa môže použiť na zobrazenie nadpisov sekcií a prepojení na rôzne oblasti na lokalite v logickom slede.

Panel Snadné spuštění

Panel prepojení v hornej časti sa zobrazuje ako jedna alebo viacero kariet s hypertextovými prepojeniami v hornej časti všetkých stránok na lokalite. Vlastníci lokality môžu vybrať zobrazenie panela prepojení nadradenej lokality alebo zobrazenie jedinečného panela prepojení pre podlokalitu.

Panel prepojení v hornej časti

Konfigurácia povolení     Ako vlastník lokality môže nakonfigurovať prístup k lokalite viacerými spôsobmi pomocou úrovní povolení, povolenia a skupín lokality SharePoint. Úrovne povolení umožňuje priradiť konkrétnu skupinu povolení používateľom a skupinám SharePoint tak, aby sa na lokalite vykonávať konkrétne akcie. Vytvorením nových úrovní povolení (alebo úpravou existujúcich úrovní povolení) s povoleniami potrebnými na vykonávanie bežných úloh môžete ďalej prispôsobiť, ako môžu používatelia pracovať so svojou lokalitou. Používatelia a skupiny SharePoint sú priradené objekty so zabezpečením, ako je napríklad lokality, zoznamy, položky zoznamu, knižnice, priečinky v rámci zoznamov a knižníc a dokumenty.

Najjednoduchšia správa spočíva v použití štandardných skupín lokality SharePoint (ktorými sú vlastníci lokality názov lokality, členovia lokality názov lokality a návštevníci lokality názov lokality ) a priradením povolení na úrovni lokality. Môžete vytvoriť aj ďalšie skupiny lokality SharePoint a úrovne povolení, ak je potrebná detailnejšia kontrola činností, ktoré používatelia môžu vykonávať. Ak existujú určité zoznamy, knižnice, priečinky v rámci zoznamu alebo knižnice, položky zoznamu alebo dokumenty, ktoré obsahujú citlivé údaje vyžadujúce vyššie zabezpečenie, prideľte diferencované povolenia konkrétnym skupinám lokality SharePoint alebo jednotlivým používateľom. Nezabúdajte však, že správa diferencovaných povolení je časovo náročná.

Prispôsobenie ďalších nastavení lokality     Môžete prispôsobiť mnohé ďalšie nastavenia lokality, ako napríklad miestne nastavenia zahŕňajúce časové pásmo, spôsob zoradenia a kalendár. Môžete prispôsobiť zobrazenie lokality pri hľadaní alebo spôsob, akým budú používatelia prijímať aktualizácie o zmenách na lokalite prostredníctvom informačných kanálov RSS a upozornení. Nastavenie lokality zobrazíte kliknutím na položku Nastavenie lokality v ponuke Akcie lokality Vzhľad tlačidla .

Používanie strán predlohy    Strana predlohy obsahuje prvky návrhu a rozloženia strany, ktoré sa majú opakovať na viacerých stranách lokality. Strana predlohy slúži na zabezpečenie jednotného vzhľadu lokality, pretože prvky návrhu a rozloženia môžete vytvárať a aktualizovať na strane predlohy a nemusíte ich meniť na jednotlivých webových stránkach. Strana predlohy môže obsahovať čokoľvek, čo sa môže umiestniť na webovú stránku, ako napríklad panel pre rýchle spustenie, panel prepojení v hornej časti, názov alebo logo.

Na základe predvoleného nastavenia má každá lokalita jednu stranu predlohy, ktorá je uložená v galérii strán predlohy. V galérii strán predlohy môže byť uložený ľubovoľný počet strán predlohy, ale iba jednu stranu predlohy možno vybrať ako predvolenú pre lokalitu. Novú stranu predlohy je možné vytvoriť pomocou nástroja na vytváranie webových stránok, ktorý je kompatibilný so službou Windows SharePoint Services, ako napríklad program Microsoft Office SharePoint Designer 2007, alebo duplikovaním existujúcej strany predlohy, v ktorej upravíte len tie prvky, ktoré majú byť odlišné.

Vytvorenie stĺpcov lokality    Stĺpec lokality je opakovane použiteľná definícia stĺpca alebo šablóna, ktorú je možné priradiť viacerým zoznamom vo viacerých lokalitách SharePoint. Stĺpce lokality sú užitočné, ak chce organizácia zaviesť jednotné nastavenia pre zoznamy a knižnice. Nastavenie je možné zdieľať vo viacerých zoznamoch alebo knižniciach, takže ho nemusíte opakovane vytvárať. Predpokladajme, že definujete stĺpec lokality s názvom Zákazník. Používatelia môžu pridať tento stĺpec do vlastných typov obsahu alebo zoznamov. Takto sa zabezpečí, že stĺpec má všade rovnaké východiskové atribúty.

Pri pridávaní položky do zoznamu alebo knižnice sa vypĺňa formulár, v ktorom polia predstavujú jednotlivé stĺpce. Každé pole je označené názvom stĺpca. Ak zadáte popis stĺpca, popis sa zobrazí pod poľom. Popis pomáha členom tímu pri vypĺňaní formulára tým, že vysvetľuje, aký druh informácie sa má v poli nachádzať.

Pridanie toku činností    Tok činností zavádza pre dokumenty a položky na lokalite špecifické pracovné procesy, čím uľahčuje spoluprácu na dokumentoch a správu projektových úloh. Tok činností pomáha organizáciám dodržiavať jednotné pracovné procesy a zvyšuje efektivitu a produktivitu organizácie tým, že riadi úlohy a kroky niektorých pracovných procesov. Osoby vykonávajúce tieto úlohy sa tak môžu sústrediť na vykonávanie práce a nie na riadenie toku činností.

Vývojový diagram vlastného schvaľovacieho pracovného postupu

Vytvorenie a pridanie typov obsahu    Typy obsahu umožňujú organizáciám usporiadať, spravovať a pracovať s obsahom konzistentne celej kolekcie lokalít. Definovaním typov obsahu pre konkrétne typy dokumentov alebo informácie o produktoch, môžete docieliť organizáciou každej z týchto skupín obsahu spravované konzistentne.

V priebehu jedného projektu môže podnik vytvoriť viacero odlišných typov obsahu — napríklad návrhy, právne zmluvy, výkazy o rozsahu prác alebo špecifikácie návrhu produktu. Aj keď sa tieto dokumenty môžu uchovávať spolu, pretože sa týkajú rovnakého projektu, sú vytvorené, používané, zdieľané a uchovávané odlišnými spôsobmi. Typ obsahu je skupina opakovane použiteľných nastavení, ktoré popisujú spoločné správanie konkrétneho typu obsahu. Typ obsahu možno definovať pre ľubovoľný typ položky, vrátane dokumentov, položiek zoznamu alebo priečinkov.

Použitie šablón lokality    Šablóna lokality poskytuje východiskový bod pre novú lokalitu. Pri vytváraní novej lokality je k dispozícii mnoho predvolených šablón, ktoré spĺňajú rozličné potreby. Ak ste lokalitu prispôsobili a chcete opätovne použiť jej nastavenie a štruktúru, môžete ju uložiť ako šablónu lokality. Ak máte povolenie na prispôsobovanie lokalít, môžete vytvárať a používať vlastné šablóny lokalít. Šablóny lokality sú uložené a spravované v galérii šablón lokalít na danej lokalite.

Použitie šablón zoznamu    Šablóna zoznamu poskytuje východiskový bod pre zoznam, ako napríklad kalendár, zoznam na sledovanie problémov alebo zoznam prepojení. Ak máte povolenie na správu zoznamov, môžete vytvárať a prispôsobovať vlastné šablóny zoznamov, ktoré budú k dispozícii pri vytváraní nového zoznamu. Ak ste vytvorili vlastný zoznam a opätovne ho chcete použiť, môžete ho uložiť ako šablónu zoznamu. Šablóny zoznamov sú uložené a spravované v galérii šablón zoznamov na danej lokalite.

Prispôsobenie lokalít pomocou nástrojov na navrhovanie webových stránok    Lokalitu je možné prispôsobiť aj pomocou programu na navrhovanie webových stránok alebo nástrojov na úpravy, ktoré sú kompatibilné so službou Windows SharePoint Services, ako napríklad program Microsoft Office SharePoint Designer. Môžete pridať súbory, prispôsobiť ich vzhľad, vložiť súčasti alebo pridať zoznamy a knižnice. Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi programu na navrhovanie webových stránok alebo nástroja na úpravy.

Prispôsobenie lokalít pomocou programovania    Pomocou programového modelu môžete vykonať rozšírené Web vývoj zmeny. Prispôsobenia aj Pridanie stránky Microsoft ASP.NET; prispôsobenie šablóny lokality, funkcií extensible lokalít a typy polí; a vytváranie krížových dotazov na zoznamy. Môžete nájsť ďalšie zdroje informácií o vývoji a prispôsobovaní webových lokalít pomocou programovania vo Windows SharePoint Services Developer Center na lokalite MSDN.

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×