Úvodné informácie o pripojení údajov

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Pripojenie údajov je dynamické prepojenie medzi formulárom programu Microsoft Office InfoPath a externého zdroja údajov, ktorý ukladá alebo poskytuje údaje pre tento formulár. Zdroj údajov je kolekciou polí a skupín, ktoré definujú a ukladajú údaje pre formulár. Kontrolné prvky sa viažu na polia a skupiny v zdroji údajov a používateľom zobrazujú údaje.

Formulár môže mať jedno primárne pripojenie údajov nazývané hlavné pripojenie údajov a voliteľne môže mať jedno alebo viac vedľajších pripojení. V závislosti od zámerov s formulárom môže pripojenie údajov zadať dotaz alebo odoslať údaje formulára do externého zdroja údajov, napríklad do databázy Microsoft SQL Server alebo do webovej služby.

Obsah článku

Prehľad pripojení údajov

Práca s hlavným pripojením údajov

Práca s vedľajšie pripojenia údajov

Ukladanie údajov pre použitie v režime offline

Dôležité informácie pre pripojenie k externým zdrojom údajov

Prehľad pripojenia údajov

Pripojenie údajov je dynamické prepojenie medzi formulárom a zdrojom údajov, ktoré pre tieto formuláre ukladajú alebo poskytujú údaje. Formulár môže mať jedno primárne pripojenie údajov, nazývané hlavné pripojenie údajov, a voliteľne môže mať jedno alebo viac vedľajších pripojení. Hlavné pripojenie údajov definuje hlavný zdroj údajov formulára. Schéma schéma XML popisuje spôsob ukladania údajov v hlavnom zdroji údajov formulára. Hlavné pripojenie údajov pre formulár môže byť iba jedno a je vytvárané automaticky pri vytváraní šablóny formulára, ktorá je založená na externom zdroji údajov. Keď navrhujete šablónu formulára, môžete vytvoriť ľubovoľný počet vedľajších pripojení údajov.

V závislosti od zámerov s formulárom môžete vytvoriť hlavné alebo vedľajšie pripojenie údajov k externému zdroju údajov, napríklad k databáze Microsoft SQL Server alebo k webovej službe. Externý zdroj údajov je úložný priestor údajov, ktorý odosiela alebo prijíma údaje z formulára, ktorý je založený na šablóne formulára. Program InfoPath pracuje s nasledujúcimi zdrojmi údajov:

 • Databáza programu Microsoft Office Access

 • Databáza servera Microsoft SQL Server

 • Webová služba

 • Knižnica dokumentov alebo zoznam na serveri so službou Microsoft Windows SharePoint Services

 • Súbor XML

Môžete vytvoriť tri typy pripojenia údajov k externému zdroju údajov: iba na zadanie dotazov na údaje, iba na odoslanie údajov, na zadanie dotazov aj odoslanie údajov. Pripojenie údajov dotazu prijíma údaje zo zdroja údajov a ukladá ich do formulára. Pripojenie údajov odoslania odosiela údaje z formulára do zdroja údajov, do aplikácie na webovom serveri, do knižnice dokumentu na serveri so službou Microsoft Windows SharePoint Services alebo do e-mailovej správy. Pripojenia údajov dotazu a odoslania a zadávajú dotaz na údaje zo zdroja údajov alebo ich do zdroja údajov odosielajú. Keď vytvárate pripojenie údajov, zadajte požadovaný typ pripojenia údajov. Môžete napríklad vytvoriť pripojenie údajov, ktoré vykonáva niektorú z nasledovných činností:

 • zadáva dotazy na údaje z databázy,

 • odosiela údaje formulára v e-mailovej správe,

 • odosiela údaje do aplikácie na webovom serveri,

 • odosiela údaje formulára do vlastnej aplikácie, ktorá používa ovládací prvok XmlFormView,

 • zadáva dotaz alebo odosiela údaje pomocou vlastného programovacieho kódu, napríklad C#, Microsoft Visual Basic .NET alebo Microsoft JScript,

 • používa nastavenia uložené v knižnici pripojenia údajov na serveri so službou Microsoft Office SharePoint Server 2007,

 • zadáva dotaz alebo odosiela údaje do služby Human Workflow Services na serveroch Microsoft BizTalk Server 2004 alebo BizTalk Server 2006.

Typ pripojenia, ktorý používate, je závislý od zámerov s formulárom a od typu externého externého zdroja údajov, ktorý chcete k formuláru pripojiť.

Pripojenia údajov dotazu

Pripojenie údajov dotazu získava údaje z externého zdroja údajov a uloží údaje do polí v hlavnom alebo vedľajšom zdroji údajov formulára. Potom môžete viazať ovládacích prvkov na tieto polia na zobrazenie týchto údajov vo formulári. Pripojenie údajov dotazu môžete vytvoriť nasledujúcimi spôsobmi:

 • Navrhnite šablónu formulára, ktorá je založená na databáze, webovej službe alebo na nastavení uloženom v knižnici pripojení. Štruktúra externého zdroja údajov potom definuje hlavný zdroj údajov pre formulár.

 • Upravte existujúcu šablónu formulára pridaním vedľajšieho pripojenia údajov, ktoré zadávajú dotaz na údaje z databázy, z webovej služby, zo zoznamu alebo z knižnice služby SharePoint alebo zo súboru XML.

Keď navrhujete novú šablónu formulára, ktorá je založená na databáze, webovej službe alebo nastaveniach v knižnici pripojenia, vytvárate pripojenie údajov dotazu, ktoré sa stane hlavným pripojením údajov pre formuláre založené na tejto šablóne formulára. Ako hlavné pripojenie údajov pre šablónu formulára môžete definovať iba jedno pripojenie údajov dotazu. Ak potrebujete údaje dotazu z ďalších zdrojov údajov, môžete vytvoriť vedľajšie pripojenia údajov, ktoré zadávajú dotaz na údaje z týchto zdrojov údajov. Ďalšie informácie o vedľajších pripojeniach údajov nájdete v ďalšej časti tohto článku.

Keď pridáte vedľajšie pripojenie údajov, ktoré zadáva dotaz na údaje pre formulár, môžete určiť, či program InfoPath môže použiť pripojenie údajov vždy keď sa otvorí formulár, alebo až po výskyte určitej udalostí pri vypĺňaní formulára, napríklad po kliknutí na tlačidlo na zobrazenie zoznamu možností. Ak chcete použiť pripojenie údajov po výskyte určitej udalosti, použite jeden z nasledujúcich postupov:

 • vložte ovládací prvok tlačidla, ktoré obnoví údaje formulára,

 • ak existuje podmienka vo formulári, pridajte pravidlo na použitie pripojenia údajov,

 • napíšte vlastný kód pre určité udalosti.

Pripojenia na odoslanie údajov

Keď sa odosiela formulár, údaje z tohto formulára sú odoslané prostredníctvom pripojenia na odoslanie údajov do externého zdroja údajov. Konfigurovaním takejto šablóny formulára umožníte odoslanie údajov do nasledovných typov externých zdrojov údajov:

 • Databáza programu Microsoft Office Access

 • Databáza servera Microsoft SQL Server

 • Webová služba

Môžete pridať aj vedľajšie pripojenia údajov, ktoré odošlú údaje nasledovnými spôsobmi:

 • odošlú údaje formulára do knižnice dokumentu na serveri so službou Microsoft Windows SharePoint Services,

 • odošlú údaje v e-mailovej správe,

 • odošlú údaje do aplikácie na webovom serveri.

Pripojenie na odoslanie údajov vytvoríte nasledujúcimi spôsobmi:

 • Navrhnite novú šablónu formulára, ktorá je založená na databáze, webovej službe alebo na nastavení uloženom v knižnici pripojenia na serveri so službou Office SharePoint Server 2007. Štruktúra externého zdroja údajov potom určuje hlavný zdroj údajov pre formulár.

 • Upravte existujúcu šablóny formulára pridaním vedľajšieho pripojenia údajov, a následným konfigurovaním šablóny formulára, ktoré umožní odoslanie formulárov prostredníctvom tohto vedľajšieho pripojenia údajov.

  Tip: Keď navrhujete šablónu formulára, ktorá je založená na databáze Office Access alebo SQL Server, a ktorá spĺňa určité požiadavky, program InfoPath automaticky nakonfiguruje pripojenie na odoslanie údajov. Ďalšie informácie o týchto požiadavkách zobrazíte kliknutím na prepojeniach v časti Pozrite tiež. Ak chcete, aby bolo možné dokončené formuláre odosielať prostredníctvom iného pripojenia na odoslanie údajov, môžete funkciu Odoslať vypnúť.

Vo väčšine prípadov, môžete nakonfigurovať jeden pripojenie údajov odoslania ako Hlavnou akciou odoslania pre šablónu formulára. Však môžete navrhnúť šablónu formulára tak, aby používatelia môžu odoslanie formulárov do viacerých umiestnení pomocou pravidiel alebo vlastného kódu. Napríklad, môžete nakonfigurovať šablóny formulára na Povoliť používateľom odoslanie formulárov do webovej služby, ako aj prostredníctvom e-mailovej správy. Zvyčajne, môžete nakonfigurovať šablónu formulára na odoslanie všetky údaje vo formulári. Však, ak na odoslanie údajov formulára použijete vlastný kód, alebo ak nakonfigurovaním šablóny formulára umožníte vo formulári odoslanie údajov do webovej služby, môžete odoslať časť údajov formulára.

Pripojenie údajov dotazu a pripojenie na odoslanie údajov

Keď navrhnete šablónu formulára, ktorá je založená na databáze alebo webovej službe, musíte vytvoriť pripojenie údajov, ktoré môže získavať údaje z databázy alebo webovej služby, alebo ich do nich odosielať. Ak navrhnete šablónu formulára, ktorá je založená na databáze, pripojenie údajov môže údaje získavať, alebo ich odosielať. Aby však formuláre založené na tejto šablóne formulára mohli údaje do databázy odosielať, musia byť splnené nasledujúce podmienky:

 • nenavrhujete šablónu formulára kompatibilnú s prehľadávačom,

 • všetky tabuľky v hlavnom pripojení údajov musia obsahovať hlavný kľúč, jedinečné obmedzenie alebo jedinečný index,

 • všetky tabuľky v dotaze musia mať jednoduché hierarchické vzťahy,

 • údajové polia hlavného zdroja údajov vo formulári nesmú obsahovať veľké typy binárnych údajov.

Ďalšie informácie o týchto požiadavkách v dôležité informácie na pripojenie k externým zdrojom údajov ďalej v tomto článku.

Pripojenie údajov, ktoré môže získavať údaje z webovej služby alebo ich tam odosielať, je ako kombinácia pripojenia údajov dotazu a pripojenia údajov odoslania spojená do jedného pripojenia údajov.

Na začiatok stránky

Práca s hlavným pripojením údajov

Hlavné pripojenie údajov vytvára pripojenie k hlavnému zdroju údajov formulára. Schéma XML popisuje štruktúru pre údaje uložené v hlavnom zdroji údajov formulára. Zdroj údajov môžete navrhnúť prostredníctvom pracovnej tably Zdroj údajov, alebo ak pridáte do šablóny formulára ovládacie prvky, môžete zdroj údajov nechať vytvoriť programom InfoPath automaticky. Môžete navrhnúť aj šablónu formulára založenú na externom zdroji údajov, ktorý definuje štruktúru hlavného zdroja údajov. Šablóna formulára môže mať iba jedno hlavné pripojenie údajov.

Ak sa hlavné pripojenie údajov pripája k externému zdroju údajov, spôsob práce s hlavným pripojením údajov závisí od typu zdroja údajov, ku ktorému je pripojený.

Databázy    Pri návrhu šablóny formulára založenej na databáze, program InfoPath vytvorí hlavné pripojenie údajov, dotazy a voliteľne aj odosiela údaje do tejto databázy. Ak sa budú vypĺňať formulár iba v programe InfoPath a databáza spĺňa požiadavky uvedené v časti dôležité informácie pre pripojenie k externým zdrojom údajov , program InfoPath automaticky vytvorí pripojenie na odoslanie údajov a nakonfiguruje formulára šablónu, aby používatelia mohli odosielať formuláre. Ak sa budú vypĺňať formulár pomocou prehliadača, program InfoPath nevytvorí pripojenie údajov odoslania k databáze. Pripojenia údajov, ktoré odoslanie údajov do databázy nie sú podporované v šablónach formulára kompatibilných s prehľadávačom.

Tip: Ak bude formulár vypĺňaný prostredníctvom prehľadávača a chcete údaje odosielať do databázy, môžete vytvoriť pripojenie formulára k webovej službe, ktorá odošle údaje do databázy.

Webová služba    Keď navrhujete šablónu formulára založenú na webovej službe, môžete vytvoriť hlavné pripojenie údajov, ktoré získava a odosiela údaje, alebo pripojenie, ktoré údaje iba získava alebo iba odosiela. Ak vyberiete odoslanie údajov, program InfoPath automaticky nakonfiguruje šablónu formulára, ktorá umožní používateľom svoje údaje odosielať. Môžete určiť, či sa budú odosielať iba určité údaje formulára, alebo všetky údaje formulára. Ak majú byť odoslané iba niektoré údaje, v závislosti od požiadaviek webovej služby môžete určiť, ktoré polia v príslušnej skupina obsahujú údaje, ktoré môžu byť odoslané.

Keď navrhujete šablónu formulára založenú na databáze alebo na webovej službe, program InfoPath vytvorí hlavný zdroj údajov s poľami dotazu, údajovými poľami a skupinami, ktoré zodpovedajú spôsobu, akým sú údaje v databáze alebo vo webovej službe uložené. Polia dotazu obsahujú hodnoty, ktoré sa používajú v dotaze na získanie údajov z databázy s použitím pripojenia údajov dotazu. Výsledky dotazu sú vkladané do údajových polí, ktoré môžu byť po otvorení formulára upravované. Po odoslaní formulára sa údaje v údajových poliach odošlú prostredníctvom pripojenia na odoslanie údajov. Pretože polia a skupiny v hlavnom zdroji údajov sa musia zhodovať so spôsobom ukladania údajov do externého zdroja. Preto nie je možné tieto polia a skupiny upravovať. Môžete však pridať polia alebo skupiny do hlavného poľa v hlavnom zdroji údajov.

Ak chcete umožniť zobrazenie, výber, úpravu alebo odoslanie údajov v údajových poliach, musíte na polia formulára naviazať ovládacie prvky, napríklad bloky textu alebo začiarkavacie políčka. Ak chcete získať a zobraziť doplnkové hodnoty, ktoré je možné vybrať ako voliteľné, musíte na polia dotazu naviazať ovládací prvok, napríklad zoznam. Ak chcete, aby bol možný výber hodnoty zo zoznamu, musíte naviazať ovládací prvok, napríklad zoznam na údajové pole a potom nastaviť vlastnosti ovládacieho prvku na zobrazenie hodnôt z vedľajšieho zdroja údajov alebo opakujúceho sa poľa v hlavnom zdroji údajov.

Na začiatok stránky

Práca s vedľajšími pripojeniami údajov

Vedľajšie pripojenia údajov pripájajú formulár k externému pripojeniu údajov. Vedľajšie pripojenia údajov sú výhodné, keď chcete získavať alebo odosielať údaje formulára do externého zdroja údajov, ktorý je iný ako hlavné pripojenie údajov alebo ak chcete umožniť odoslanie údajov do viacerých externých zdrojov údajov. Môžete ľubovoľný počet pripojení vedľajších zdrojov údajov.

Vedľajšie pripojenie údajov môže zadávať dotaz alebo odosielať údaje do nasledujúcich typov externých zdrojov údajov:

 • Databáza programu Office Access

 • Databáza programu SQL Server

 • Webová služba

 • Knižnica dokumentov alebo zoznam na serveri so službou Windows SharePoint Services

 • Súbor XML

Pomocou vedľajšieho pripojenia údajov môžete umožniť odoslanie údajov na webový server, do knižnice dokumentov na serveri so službou Windows SharePoint Services alebo prostredníctvom e-mailovej správy.

Ak vytvoríte vedľajšie pripojenie údajov, ktoré získava údaje, formulár predvolene toto pripojenie údajov použije pri otvorení. Toto pripojenie údajov môžete použiť aj nakonfigurovaním šablóny formulára nasledovnými spôsobmi:

 • pridaním tlačidla Obnoviť do šablóny formulára a kliknutím naň odoslať dotaz,

 • pridaním pravidla do šablóny formulára na zadanie dotazu na zdroj údajov požitím tohto pripojenia údajov,

 • pridať prispôsobený kód do šablóny formulára, ktorá odosiela dotaz.

Keď do formulára pridáte vedľajšie pripojenie údajov, program InfoPath automaticky vytvorí vedľajší zdroj údajov s údajovými poľami a skupinami, ktoré sa zhodujú s údajmi uloženými v externom zdroji údajov. Zabezpečí sa tak zachovanie celistvosti údajov. Polia a skupiny vo vedľajšom zdroji údajov nie je možné upravovať.

Na začiatok stránky

Ukladanie údajov pre použitie v režime offline

Keď pridáte vedľajšie pripojenie údajov, ktoré získava údaje z externého zdroja údajov, môžete pripojenie nakonfigurovať na ukladanie výsledkov dotazu v počítači. Táto možnosť umožní vypĺňanie formulára v počítačoch aj bez pripojenia k sieti. Tento režim sa nazýva práca v režime offline.

Ak nakonfigurujete takéto vedľajšie pripojenie údajov, dotaz sa počas pripojenia k sieti odošle do externého zdroja údajov. Výsledky dotazu sa potom uložia vo vedľajšom zdroji údajov formulára a pri vypĺňaní formulára sa zobrazia v ňom zobrazia. Údaje sa vždy po zadaní nového dotazu ukladajú do vyrovnávacej pamäte, a preto sú podľa možností vždy aktuálne.

Program InfoPath posudzuje parametre dotazu pri rozhodovaní, či sú uložené údaje pre zadaný dotaz zodpovedajúce. Keď vytvoríte pripojenie údajov, môžete v prípade ak zdroj údajov nie je k dispozícii, zobraziť predvolenú množinu uložených údajov formulára. Zvážte, či sú údaje dotazu vhodné pre všetkých používateľov alebo či má formulár zobraziť údaje, ktoré sú pre každého používateľa špecifické. Ak namiesto výsledkov dotazu použijete predvolenú zostavu údajov, ktorá bola konfigurovaná v čase návrhu šablóny a údaje vrátené dotazom sú založené na identite používateľa alebo na jeho role, následkom môže byť poskytnutie nesprávnych údajov určitému používateľovi.

Na začiatok stránky

Poznámky k pripojeniu k externým zdrojom údajov

Program InfoPath podporuje pripojenie údajov k nasledujúcim typom externých zdrojov údajov:

 • Databáza programu Office Access

 • Databáza programu SQL Server

 • Webová služba

 • Knižnica dokumentov alebo zoznam na serveri so službou Microsoft Windows SharePoint Services

 • Súbor XML

V nasledujúcich častiach sú uvedené informácie a poznámky o pripojeniach ku každému z uvedených externých zdrojov údajov.

Databáza Microsoft Office Access alebo SQL Server

Program InfoPath podporuje pripojenia k databázam a serverovým databázam SQL Server. Ak potrebujete pripojenie k inému druhu databázy, musíte použiť webové služby, ktoré pracujú s touto databázou.

Formulár môže získavať údaje z databázy prostredníctvom hlavného alebo vedľajšieho pripojenia údajov a na pripojenie môžete vybrať ľubovoľné množstvo tabuliek databáz. Prvá tabuľka, ktorú vyberiete, je primárnou tabuľkou. Všetky následne vybraté tabuľky musia obsahovať pole, ktoré je priradené k primárnej tabuľke. Program InfoPath sa pokúša nastaviť tieto vzťahy priradením názvov polí dvoch tabuliek. Keď vytvárate pripojenie údajov, môžete vybrať použitie tohto vzťahu alebo pridať vlastný vzťah tabuľky.

Formulár môže odoslať údaje do databázy cez hlavné pripojenie údajov formulára v prípade, že šablóna formulára, na ktorej je formulár založený, spĺňa nasledovné požiadavky:

 • Šablóna formulára nie je šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom    Ak vytvárate šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom, program InfoPath nevytvorí pripojenie na odoslanie údajov v hlavnom pripojení údajov. Ak chcete povoliť používateľom odoslať údaje vo formulári, ktorý je založený na šablóne formulára kompatibilnej s prehľadávačom, použite webová služba, ktorá pracuje s databázou.

 • Ľavá tabuľka v každom z párov súvisiacich tabuliek v hlavnom zdroji údajov obsahuje primárny kľúč    Aspoň jeden z vzťahov pre každý pár súvisiacich tabuliek musí obsahovať primárny kľúč z ľavej tabuľky.

 • Žiadne z údajových polí v hlavnom zdroji údajov formulára ukladacieho priestoru typ údajov large binary    InfoPath zakáže pripojenie údajov odoslania, ak dotaz obsahuje polia, ktoré môžu obsahovať typ údajov large binary, ako sú napríklad obrázky, obrázky, OLE objektov, priložených súborov, typ údajov memo Office Access alebo typ údajov SQL Text.

Ak šablóna formulára a databáza spĺňajú všetky tieto požiadavky, program InfoPath vytvorí pripojenie na odoslanie údajov a nakonfiguruje šablónu formulára tak, aby umožnila odoslanie vlastných údajov. Ak chcete, aby sa údaje formulára odosielali prostredníctvom iného pripojenia údajov, pripojenie na odoslanie údajov v hlavnom pripojení údajov môžete vypnúť.

Keď navrhujete šablónu formulára, ktorá je založená na databáze, program InfoPath vytvorí hlavný zdroj údajov, ktorý obsahuje polia dotazu a údajové polia, ktoré zodpovedajú spôsobu uloženia údajov v databáze. Program InfoPath do predvoleného zobrazenia v šablóne formulára pridá aj tlačidlá Spustiť dotaz a Nový záznam. Kliknutím na tlačidlo Spustiť dotaz program InfoPath odošle dotaz s údajmi v poli dotazu do databázy. Tlačidlo Nový záznam odstráni všetky aktuálne údaje vo formulári a nastaví ovládacie prvky, ktoré sú naviazané na polia údajov, na predvolenú hodnotu poľa údajov. Po odoslaní údajov do databázy všetky zmeny údajov v údajových poliach zmenia príslušné záznamy v databáze. Ak sa odstránia údaje z údajového poľa, príslušný záznam bude odstránený z databázy. Nakoniec všetky údaje, ktoré boli pridané do údajových polí aktualizujú príslušné polia alebo pridajú do databázy príslušné záznamy.

Ak chcete pripojiť formulár k databáze, a hlavné pripojenie údajov pre formulár už bolo vytvorené, môžete pridať vedľajšie pripojenie údajov, ktoré zadáva dotazy na databázu. Keď pridáte vedľajšie pripojenie údajov, program InfoPath vytvorí vedľajší zdroj údajov s poľami dotazov, údajovými poľami a skupinami priradenými k poliam v tabuľkách databázy. Môžete vybrať viac tabuliek databáz a vytvoriť vzťah medzi tabuľkami, aký je vytvorený pre hlavné pripojenie údajov.

Keď vytvoríte vedľajšie pripojenie údajov, ktoré získava údaje, môžete nakonfigurovať pripojenie tak, že sa dotaz odošle vždy po otvorení formulára. Alebo môžete dotaz odoslať jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • pridaním tlačidla, ktorým sa obnovia údaje z pripojenia údajov,

 • vytvorením pravidla, ktoré odosiela dotaz prostredníctvom pripojenia údajov,

 • napísaním vlastného kódu, ktorý po spustení odošle dotaz.

Webová služba

Formulár môže zadať dotaz alebo odoslať údaje do webovej služby prostredníctvom hlavného alebo vedľajšieho pripojenia údajov. Program InfoPath dodržiava nasledujúce štandardy pripojenia k webovým službám:

 • Protokol SOAP (Simple Object Access Protocol)    Protokol SOAP je komunikačný protokol, ktorý definuje správy XML, ktoré sú používané na komunikáciu s webovými službami.

 • Jazky WSDL (Web Services Description Language)    Jazyk WSDL je štandardnou schémou XML, ktorý sa používa na popis umiestenia, komunikačných protokolov a rozhraní pre webové služby. Program InfoPath dokáže prijať iba webové služby používajúce štýl document/literal.

 • protokol UDDI (Universal Description Discovery and Integration)    Protokol UDDI je adresárovou službou, ktorá popisuje webové služby, ktoré sú poskytované spoločnosťami.

Keď navrhujete novú šablónu formulára, ktorá je založená na webovej službe, program InfoPath vytvorí hlavné pripojenie údajov k webovej službe a potom vytvorí hlavný zdroj údajov, ktorý obsahuje polia dotazu, údajové polia a skupiny priradené k schéme webovej služby XML.

Ak konfigurujete šablónu formulára na použitie ďalších operácií v rovnakej webovej službe, alebo chcete súčasne použiť aj inú webovú službu, môžete pridať vedľajšie pripojenie údajov k šablóne formulára. Keď pridáte vedľajšie pripojenie údajov, ktoré zadáva dotaz na údaje, program InfoPath vytvorí vedľajší zdroj údajov s poľami a skupinami, ktoré zodpovedajú schéme webovej služby. Ak pridáte vedľajšie pripojenie údajov, ktoré odosiela údaje, môžete konfigurovať pripojenie na odoslanie všetkých alebo iba niektorých údajov formulára v závislosti od parametrov webovej služby.

Keď vytvoríte hlavné alebo vedľajšie pripojenie údajov k webovej službe, môžete určiť, či pripojenie bude iba zadávať dotaz na údaje, alebo ich iba odosielať, prípadne bude zároveň zadávať dotaz aj odosielať údaje. Ak pripojenie zadáva dotaz na údaje, program InfoPath pridá do šablóny formulára tlačidlo Spustiť dotaz. Kliknutím na tlačidlo Spustiť dotaz program InfoPath odošle dotaz s údajmi v poliach dotazu do webovej služby. Ak pripojenie údaje odosiela, program InfoPath umožní pre formulár funkciu Odoslať. Keď konfigurujete pripojenie údajov odoslania, program InfoPath rozpozná aké údaje sú pre webovú službu vyžadované. Na základe týchto informácií môžete určiť, z ktorých polí v šablóne formulára je možné odoslať údaje do webovej služby.

Knižnica dokumentov alebo zoznam v lokalite SharePoint

Formulár môže získavať údaje z vedľajšieho pripojenia údajov ku knižnici dokumentov alebo k zoznamu na serveri so službou Windows SharePoint Services. Formulár môže odosielať údaje aj do knižnice dokumentov na serveri. Pripojenie ku knižnici alebo k zoznamu prostredníctvom hlavného pripojenia údajov nie je možné.

Ak vytvoríte vedľajšie pripojenie údajov, ktoré získava údaje z knižnice dokumentov alebo zoznamu, program InfoPath vytvorí vedľajší zdroj údajov pre formulár, ktorý má rovnaké stĺpce v knižnici dokumentov alebo zozname.

Ak vytvoríte pripojenie údajov, ktoré odosiela údaje do knižnice dokumentov, môžete toto pripojenie na odoslanie údajov sa Hlavnou akciou odoslania pre šablónu formulára musíte zapnúť funkciu Odoslať pre šablónu formulára a priradiť s údajmi pripojenie s použitím dialógovom okne Možnosti odoslania (ponukaNástroje, príkaz Možnosti odoslania ). Na základe predvoleného nastavenia všetky údaje vo formulári odosielané prostredníctvom pripojenia na odoslanie údajov. Ak chcete odoslať iba niektoré údaje, môžete tak urobiť napísať vlastný kód pre šablónu formulára.

Súbor XML

Formulár môže získavať údaje prostredníctvom vedľajšieho pripojenia údajov k súboru XML. Môžete napríklad uložiť pracovný hárok programu Microsoft Office Excel ako súbor XML, a potom použiť vedľajšie pripojenie údajov na získanie alebo zobrazenie údajov z tohto súboru vo formulári. Prostredníctvom vedľajšieho pripojenia údajov môžete zadať dotaz zo súboru XML a získať údaje z aplikácie na webovom serveri, ktorá vráti súbor XML, napríklad z aplikácie Microsoft ASP.NET, skriptu CGI (Common Gateway Interface) alebo z aplikácie, ktorá používa rozhranie ISAPI (Internet Server Application Programming Interface).

Aplikácie na webovom serveri

Môžete vytvoriť pripojenia údajov, ktoré odosiela údaje do aplikácie na webový server, ako napríklad aplikácie ASP.NET, skriptu CGI alebo aplikáciu, ktorá používa ISAPI. Ak chcete odoslať údaje do aplikácie na webový server, musíte nakonfigurovať šablóny formulára umožníte používateľom odoslať údaje formulára a Konfigurácia možností odoslania pripojenia údajov tak, že vyberiete webový server (HTTP) v poli (dialógové okno Možnosti odoslania Ponuka Nástroje, možnosti Odoslania ).

Poznámka: Formulár môže mať iba jedno pripojenie údajov, ktoré odosiela údaje do aplikácie na webovom serveri. Nie je možné konfigurovať šablónu formulára tak, aby umožnila vo formulároch používanie pravidla na odoslanie údajov na webový server.

Nastavenie pripojenia v knižnici pripojení údajov

Ak viaceré formuláre používajú rovnaké alebo podobné pripojenia údajov, zvážte uloženie nastavenia pre každé pripojenie údajov v súbore pripojenia údajov v knižnici pripojení údajov na serveri so službou Office SharePoint Server 2007. Súbor pripojení údajov je súbor XML, ktorý obsahuje informáciu o pripojení pre jeden externý zdroj údajov a má príponu súboru .xml alebo .udcx. Po otvorení formulára, ktorý sa pripája k súboru pripojenia údajov, program InfoPath použije nastavenie v tomto súbore na pripojenie k externému zdroju údajov. Výhody použitia súborov pripojenia údajov:

 • Hromadné formuláre môžu používať rovnaký súbor pripojenia údajov, preto nie je potrebné nanovo vytvárať rovnaké pripojenie údajov pre každý formulár.

 • Ak sa zmení umiestnenie alebo nastavenie pripojenia pre externý zdroj údajov, bude stačiť aktualizovať iba súbor pripojenia údajov, a nie každú šablónu formulára.

 • Súbor pripojenia údajov môže obsahovať voliteľné informácie o overení, ktoré môže server použiť pri vypĺňaní formulára prostredníctvom prehľadávača.

 • Ak všetky súbory pripojenia vo formulári používajú rovnaké súbory pripojenia údajov, formuláre, ktoré sú vypĺňané v prehľadávači bez úrovne zabezpečenia úplnej dôveryhodnosti, môžu byť pripojené k počítaču v inej doméne.

Ak chcete pripojiť formulár k súboru pripojenia údajov, súbor musí byť uložený v knižnici pripojení údajov na serveri so službou Office SharePoint Server 2007 a musí byť v súlade s formátom súboru UDC (Universal Data Connection) verzie 2.0.

Poznámka: Formát súboru UDC 2.0 je nadmnožinou verzie formátu 1.0, používanou programom Microsoft Office FrontPage. Program InfoPath nemôže použiť súbor pripojenie údajov vo formáte verzie 1.0. Prepojenia na ďalšie informácie o knižniciach pripojení údajov nájdete v časti Pozrite tiež.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×