Úvodné informácie o pracovnej table Kontrola návrhu

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

V Microsoft Office InfoPath 2007 môžete návrh šablóny formulára, ktorý je možné otvoriť pomocou programu InfoPath alebo webového prehliadača. Ak sa šablóna formulára môžete otvoriť pomocou prehliadača, potom sa nazýva šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom. Šablóny formulárov, ktoré fungujú v programe InfoPath 2003 okrem Office InfoPath 2007 alebo môžete skonvertovať formuláre vytvorené v programe Microsoft Office Word alebo iné programy do Office InfoPath 2007 šablón formulárov.

Keď to urobíte tieto veci, sa však môžu vyskytnúť problémy s kompatibilitou alebo iné problémy. Napríklad určité funkcie programu InfoPath nie sú podporované v šablónach formulára kompatibilných s prehľadávačom, a to môže spôsobiť problémy s počas procesu publikovania. Podobne, v šablóne formulára programu InfoPath 2003 nefungujú niektoré funkcie Office InfoPath 2007 a niektoré funkcie programu Word nie sú podporované v programe InfoPath a pri importe formulára programu Word zrušia.

Najrýchlejší spôsob identifikácie problémov tohto typu v šablóne formulára je použitie pracovnej table Kontrola návrhu. Takto môžete problémy odstrániť ešte pred publikovaním šablóny formulára.

Obsah tohto článku

Pracovná tabla Kontrola návrhu

Chyby a hlásenia: V čom sa líšia?

Okolnosti, za ktorých program InfoPath kontroluje problémy

Pracovná tabla Kontrola návrhu

Najlepší spôsob ako zaistiť fungovanie šablóny formulára je použitie pracovnej tably Kontrola návrhu na vyhľadanie potenciálnych problémov.

Pracovná tabla Kontrola návrhu umožní:

  • Vyhľadanie problémov s kompatibilitou, ktoré môžu existovať v šablóne formulára. V niektorých prípadoch program InfoPath automaticky opraví problémy a zobrazí oznámenie. V ďalších prípadoch budete musieť opraviť problém manuálne. Ak napríklad chcete úspešne publikovať šablónu formulára kompatibilnú s prehľadávačom, musíte odstrániť nepodporované ovládacie prvky, alebo ich nahradiť inými ovládacími prvkami. Ak publikuje šablónu formulára kompatibilnú s prehľadávačom, môžete na pracovnej table Kontrola návrhov vybrať aj zobrazenie informácií súvisiacich so serverom.

  • Zmeniť nastavenie kompatibility pre šablónu formulára. Predpokladajme napríklad, že iba používatelia, ktorí majú nainštalovaný program InfoPath môžu zobraziť alebo vyplniť formuláre, ktoré sú založené na vlastnej šablóne formulára. Ak chcete, aby formulár fungoval aj vo webovom prehľadávači, kliknutím na prepojenie Zmeniť nastavenie kompatibility na pracovnej table Kontrola návrhu získate prístup k možnostiam na vytvorenie šablóny kompatibilnej s prehľadávačom namiesto formulára určeného iba pre program InfoPath. Zmenou nastavenia kompatibility pre šablónu formulára sa aktualizujú aj chyby a hlásenia na pracovnej table Kontrola návrhu.

Časť pracovnej tably Kontrola návrhu

1. Text v hornej časti pracovnej tably označuje, že šablóna formulára je aktuálne kompatibilná s programom Office InfoPath 2007, aj so serverom so službou InfoPath Forms Services. Ak chcete tieto nastavenia zmeniť, kliknite na prepojenie Zmeniť nastavenie kompatibility.

2. Chyby, ktoré sú zobrazené na pracovnej table označujú, že šablóna formulára kompatibilná s prehľadávačom obsahuje nepodporované ovládacie prvky. Ak chcete šablónu formulára kompatibilnú s prehľadávačom úspešne publikovať, mali by ste tieto prvky odstrániť.

Program InfoPath automaticky kontroluje problém vždy, keď:

  • otvoríte šablónu formulára,

  • zmeníte nastavenie kompatibility pre šablónu formulára,

  • uložíte alebo publikujete šablónu formulára,

  • importujete dokument programu Microsoft Office Word do programu InfoPath

Na pracovnej table Kontrola návrhu môžete aktualizovať zoznam chýb a hlásení kliknutím na tlačidlo Obnoviť. Je to výhodné vtedy, ak chcete počas opravy problémov v šablóne formulára odstrániť položky zo zoznamu.

Poznámka: Kliknutím na tlačidlo obnoviť ani nemôže aktualizovať správy, ktoré sa zobrazujú v dôsledku importu dokumentu programu Word do programu InfoPath. Ak chcete odstrániť import správ z pracovnej tably Kontrola návrhu, musíte otvorte dialógové okno Súbory prostriedkov (ponukaNástroje ) a potom odstráňte súbor s názvom ImportErrors.xml. Tento súbor sa automaticky vytvorí pri importe dokumentu programu Word do programu InfoPath. Po odstránení súboru ImportErrors.xml, kliknite na položku obnoviť na pracovnej table Kontrola návrhu importovať správy natrvalo odstrániť. Súbor ImportErrors.xml nie je potrebný pre šablónu formulára fungovať správne. V skutočnosti, z bezpečnostných dôvodov je vhodné, aby odstrániť tento súbor pred publikovaním šablóny formulára.

Na začiatok stránky

Chyby a hlásenia: V čom sa líšia?

Keď navrhujete šablónu formulára, môžu sa zobraziť hlásenia a chyby. V mnohých prípadoch musíte chyby opraviť, aby ste mohli úspešne publikovať šablónu formulára. Podľa potreby môžete na hlásenia reagovať.

The following table describes the difference between errors and messages in the Design Checker task pane.

Icon

Typ

Popis

Vzhľad ikony

Error

The form template will not function correctly. You should fix the errors before you publish the form template.

Vzhľad ikony

Message

The form template may not function as expected. Messages are less serious than errors. You can choose whether to address the messages before you publish the form template.

Na začiatok stránky

Okolnosti, za ktorých program InfoPath kontroluje problémy

Nasledujúca tabuľka popisuje rozličné typy problémov, ktoré sa môžu zobraziť na pracovnej table Kontrola návrhu a kedy sa tieto problémy obvykle vyskytnú v šablóne formulára.

Typ problému

Popis

Kompatibilita prehľadávača

Šablóna formulára programu Office InfoPath 2007, ktorá je navrhnutá na zobrazenie a vyplnenie vo webovom prehľadávači, sa nazýva šablóna formulára kompatibilná s prehľadávačom. Problémy kompatibility s prehľadávačom sa prejavia zvyčajne vtedy, ak zmeníte bežnú šablónu určenú iba pre program InfoPath na šablónu formulára kompatibilnú s prehľadávačom. Predpokladajme napríklad, že používatelia vyplnili formulár hlásenia poistnej udalosti v programe InfoPath, a chcete, aby sa formulár dal vypĺňať vo webovom prehľadávači. V takomto prípade musíte zmeniť nastavenie kompatibility pre šablónu formulára. Táto zmena niekedy spôsobí chyby alebo hlásenia na pracovnej table Kontrola návrhu. Ak napríklad pôvodná šablóna formulára obsahovala používateľské roly, zobrazí sa po zmene nastavenia kompatibility na pracovnej table Kontrola návrhu chyba alebo hlásenie, pretože používateľské roly nie sú podporované v šablónach formulárov kompatibilných s prehľadávačom.

Poznámka: Ak na pracovnej table Kontrola návrhu začiarknete políčko Overiť na serveri, zobrazia sa chyby a hlásenia, ktoré sú generované serverom so službou InfoPath Forms Services v závislosti od toho, aké chyby a hlásenia program InfoPath zistil. Môžu sa objaviť v časti nadpisu Kompatibilita prehľadávača (Overená na serveri) na pracovnej table Kontrola návrhu.

Optimalizácia prehľadávača

Problémy s optimalizáciou prehľadávača sa môžu prejaviť vtedy, ak na pracovnej table Kontrola návrhu začiarknete políčko Overiť na serveri. Chyby a hlásenia optimalizácie sú generované serverom a pomôžu pri rozhodovaní navrhnutých na zlepšenie výkonu formulára v prehľadávači.

Spätná kompatibilita

Šablóny formulára programu Office InfoPath 2007, ktoré fungujú aj v programe InfoPath 2003 sa nazývajú spätne kompatibilné šablóny formulárov. Problémy so spätnou kompatibilitou sa prejavia vtedy, keď do šablóny formulára pridáte ovládací prvok alebo funkciu, ktorá v programe InfoPath 2003 nefunguje. Väčšina šablón formulárov programu Office InfoPath 2007 nemusí byť s programom InfoPath 2003 kompatibilná. Preto program Office InfoPath 2007 na pracovnej table Kontrola návrhu automaticky skryje chyby a hlásenia o spätnej kompatibilite.

Chyby a hlásenia o spätnej kompatibilite sa predvolene zobrazia iba vtedy, keď otvoríte šablónu formulára programu InfoPath 2003 v programe Office InfoPath 2007 v režime návrhu, alebo keď vyberiete možnosť Šablóna formulára programu InfoPath 2003 v zozname Typ súboru v dialógovom okne Uložiť alebo Uložiť ako. Vo všetkých ostatných situáciách musíte na pracovnej table Kontrola návrhu manuálne vybrať zobrazenie chýb a hlásení o spätnej kompatibilite začiarknutím políčka Zobraziť správu o kompatibilite s programom InfoPath 2003 v dialógovom okne Formulár - možnosti (kategória Kompatibilita).

Importovanie

Problémy s importovaním sa prejavia vtedy, keď importujete formulár z iného programu, napríklad z programu Microsoft Office Word a program InfoPath sa pokúša importovať funkcie, ktoré nie sú podporované. V mnohých prípadoch program InfoPath odstráni nepodporované funkcie, alebo ich nahradí zástupným obrázkom. Program InfoPath napríklad nepodporuje záložky alebo animované efekty textu, preto budú tieto funkcie vo výslednej šablóne formulára odstránené. V ostatných prípadoch môžu byť funkcie čiastočne podporované. Keď napríklad importujete dokument programu Word, všetky hypertextové prepojenia budú konvertované, ale ak hypertextové prepojenie používa iný protokol ako HTTP, HTTPS, FTP, alebo MAILTO, hypertextové prepojenie nebude po kliknutí na prepojenie fungovať.

Poznámka: Na konvertovanie pracovných hárkov programu Microsoft Office Excel na šablónu formulára programu InfoPath môžete použiť Sprievodcu importom. Problémy spojené s importovaním pracovných hárkov programu Excel sa na pracovnej table Kontrola návrhu, na rozdiel od importovania dokumentov programu Word, nezobrazia.

Kompatibilita v režime offline

Problémy v režime offline sa môžu prejaviť vtedy, keď vytvárate šablóny formulára dostupné pre použitie offline. V závislosti od návrhu šablóny formulára je možné v režime offline, až na niektoré výnimky, stále pristupovať k údajom z dotazov na databázy a z ďalších zdrojov údajov. Tieto výnimky sú uvedené na pracovnej table Kontrola návrhov.

Časť šablóny

Ak šablóna formulára obsahuje časť šablóny, a ak ste pridali najnovšiu verziu časti šablóny na pracovnú tablu Ovládacie prvky, pracovná tabla Kontrola návrhov zobrazí upozornenie na dostupnosť aktualizácie pre časť šablóny.

Viazanie údajov

Viazanie problémy sa môžu vyskytnúť pri zlyháva vzťah medzi ovládacím prvkom na šablóne formulára a zodpovedajúceho poľa alebo skupiny v zdroji údajov. Ak sú dostatočne závažné spôsobiť nefunkčnosť formou používateľa ovládacieho viazanie problémy, potom sa zobrazia na pracovnej table Kontrola návrhu. Ak sú menej závažné problémy viazanie, sa nezobrazia chyby alebo hlásenia na pracovnej table Kontrola návrhu aj napriek tomu, zobrazí sa modrá alebo červená ikona v pravom hornom rohu ovládacieho prvku v šablóne formulára. Ďalšie informácie o probléme, kliknite pravým tlačidlom myši na ovládací prvok a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Ďalšie podrobnosti.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×