Úvodné informácie o ovládacích prvkoch

Úvodné informácie o ovládacích prvkoch

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

V tomto článku sú popísané rôzne typy ovládacích prvkov, ktoré sú k dispozícii v programe Access, a postupy na pridávanie týchto prvkov do formulárov a zostáv. Ovládacie prvky sú súčasťou formulárov alebo zostáv, ktoré sa používajú na zadávanie, úpravu alebo zobrazovanie údajov. Textové pole je napríklad obľúbeným ovládacím prvkom na zobrazovanie údajov v zostavách alebo na zadávanie údajov vo formulároch. Medzi obľúbené ovládacie prvky patria tiež príkazové tlačidlá, začiarkavacie políčka a rozbaľovacie zoznamy.

Obsah tohto článku

Porozumieť ovládacích prvkov

Porozumieť rozloženia

Informácie o ovládacích prvkoch

Ovládacie prvky umožňujú zobraziť údaje a pracovať s nimi v databázovej aplikácii. Medzi najčastejšie používané ovládacie prvky patrí textové pole, ale dostupné sú aj ďalšie ovládacie prvky, ako napríklad príkazové tlačidlá, popisy, začiarkavacie políčka a ovládacie prvky podformulára alebo čiastkovej zostavy.

Ovládacie prvky sú viazané, neviazané a vypočítavané:

 • Viazaný ovládací prvok    Ovládací prvok, ktorý používa ako zdroj údajov pole v tabuľke alebo v dotaze, sa nazýva viazaný ovládací prvok. Viazané ovládacie prvky sa používajú na zobrazenie hodnôt pochádzajúcich z polí databázy. Hodnotou môže byť text, dátum, číslo, hodnota Áno/Nie, obrázok alebo graf. Napríklad textové pole, v ktorom sa zobrazuje priezvisko zamestnanca, môže získavať informácie z poľa Priezvisko v tabuľke Zamestnanci.

 • Neviazaný ovládací prvok    Ovládací prvok, ktorý nepoužíva zdroj údajov (napríklad pole alebo výraz), sa nazýva neviazaný ovládací prvok. Neviazané ovládacie prvky sa používajú na zobrazovanie informácií, obrázkov, čiar alebo obdĺžnikov. Neviazaným ovládacím prvkom je napríklad popis, ktorý predstavuje nadpis formulára.

 • Vypočítavaný ovládací prvok    Ovládací prvok, ktorý používa ako zdroj údajov výraz, sa nazýva vypočítavaný ovládací prvok. Hodnotu, ktorú chcete použiť ako zdroj údajov ovládacieho prvku, zadáte tak, že definujete výraz. Výraz môže obsahovať kombináciu operátorov (napríklad = a +), názvy ovládacích prvkov, názvy polí, funkcie, ktoré vrátia jednu hodnotu, a konštanty. Nasledujúci výraz napríklad vypočíta cenu tovaru so zľavou 25 % tak, že vynásobí hodnotu poľa Jednotková cena konštantou 0,75.

= [Jednotková cena] * 0,75

Vo výraze môžete použiť údaje z poľa formulára alebo tabuľky alebo dotazu, ktoré tvoria základ formulára, alebo z iných ovládacích prvkov formulára alebo zostavy.

Poznámka: Výpočty sa dajú vykonávať aj v tabuľkách pridaním vypočítavaného poľa alebo v dotazoch zadaním výrazu do riadku Pole v mriežke dotazu. Na tieto tabuľky a dotazy potom môžete naviazať formuláre a zostavy a výpočty sa zobrazia vo formulároch alebo zostavách bez toho, aby bolo nutné vytvoriť vypočítavaný ovládací prvok.

Pri vytváraní formulára alebo zostavy je najúčinnejšie najprv pridať a usporiadať všetky viazané ovládacie prvky, a to najmä v prípade, ak tieto ovládacie prvky predstavujú väčšinu ovládacích prvkov na objekte. Potom môžete pridať neviazané a vypočítavané ovládacie prvky, ktorými dokončíte návrh formulára. Použite pri tom nástroje zo skupiny Ovládacie prvky na karte Návrh v návrhovom zobrazení alebo v zobrazení rozloženia.

Ovládací prvok naviažete na pole tak, že určíte pole, z ktorého bude ovládací prvok načítavať údaje. Ovládací prvok viazaný na vybraté pole môžete vytvoriť tak, že myšou presuniete požadované pole z tably Zoznam polí do formulára alebo zostavy. Na table Zoznam polí sa zobrazujú polia tabuľky alebo dotazu, z ktorých formulár vychádza. Ak chcete zobraziť tablu Zoznam polí, otvorte objekt v návrhovom zobrazení alebo v zobrazení rozloženia, prejdite na kartu Návrh a potom v skupine Nástroje kliknite na príkaz Pridať existujúce polia. Ak dvakrát kliknete na požadované pole na table Zoznam polí, program Access pridá do objektu typ ovládacieho prvku, ktorý zodpovedá danému poľu.

Ovládací prvok môžete naviazať na pole aj tak, že zadáte názov poľa do samotného ovládacieho prvku (ak je objekt otvorený v návrhovom zobrazení) alebo do poľa vlastnosti Zdroj ovládacieho prvku v hárku vlastností ovládacieho prvku. Hárok vlastností určuje vlastnosti ovládacieho prvku, ako je napríklad jeho názov, zdroj údajov a formát. Tento hárok zobrazíte a skryjete stlačením klávesu F4.

Použitie tably Zoznam polí je najlepším spôsobom na vytvorenie viazaného ovládacieho prvku z dvoch príčin:

 • V programe Access sa automaticky vyplní priložený popis ovládacieho prvku názvom daného poľa (alebo popisom, ktorý je definovaný pre toto pole v základnej tabuľke alebo v dotaze), takže popis ovládacieho prvku nemusíte zadávať manuálne.

 • Program Access automaticky nastaví pre mnohé z vlastností ovládacieho prvku primerané hodnoty na základe vlastností poľa v základnej tabuľke alebo v dotaze (ako sú napríklad vlastnosti Formát, Desatinné miesta a Vstupná maska).

Ak ste už vytvorili neviazaný ovládací prvok a chcete ho naviazať na určité pole, nastavte hodnotu v poli vlastnosti Zdroj ovládacieho prvku na názov požadovaného poľa. Podrobné informácie o vlastnosti Zdroj ovládacieho prvku získate tak, že prejdete kurzorom do rozbaľovacieho zoznamu vlastnosti a stlačíte kláves F1.

Na začiatok stránky

Informácie o rozloženiach

Rozloženia sú vodiace čiary, pomocou ktorých môžete zarovnať ovládacie prvky vo vodorovnom aj zvislom smere a dosiahnuť tak ich rovnomerné rozloženie vo formulári. Rozloženie je možné prirovnať k tabuľke, v ktorej je každá bunka prázdna alebo obsahuje jeden ovládací prvok. Návod na pridanie, odstránenie alebo zmenu usporiadania ovládacích prvkov v rozloženiach ovládacích prvkov nájdete v nasledovných postupoch.

Poznámka: Používanie rozložení pri vytváraní databázy v počítači, ktorá sa bude otvárať len v programe Access, nie je povinné. Ak však plánujete publikovať databázu na server SharePoint a používať ju vo webovom prehľadávači, rozloženia musíte použiť vo všetkých formulároch a zostavách, ktoré chcete použiť v prehľadávači.

Ďalšie informácie o webových databázach nájdete v článku Vytvorenie databázy na zdieľanie na webe.

Rozloženia je možné nakonfigurovať rôznymi spôsobmi, ale zvyčajne sú nakonfigurované v tabuľkovej alebo skladaný formát. V rámci týchto dvoch hlavných formátoch môžete rozdelenie alebo zlúčenie buniek prispôsobiť rozloženie lepšie podľa ovládacích prvkov. Ďalšie informácie nájdete v časti rozdelenej alebo Zlúčiť bunky v rozložení.

 • V tabuľkových rozloženiach sú ovládacie prvky usporiadané v riadkoch a stĺpcoch ako v tabuľke s popismi v hornej časti tak, ako je vyobrazené na nasledujúcom obrázku:

  Tabuľkové rozloženie na zostave.

  Tabuľkové rozloženia ovládacích prvkov vždy zahŕňajú dve sekcie formulára alebo zostavy. Bez ohľadu na to, v ktorej sekcii sa ovládacie prvky nachádzajú, sú popisy zobrazené v hornej sekcii.

 • V navrstvenom rozložení sú ovládacie prvky usporiadané zvisle, podobne ako vo formulári na papieri, pričom popisy sa zobrazujú naľavo od každého ovládacieho prvku tak, ako je vyobrazené na nasledujúcom obrázku:

  Navrstvené rozloženie na formulári.

  Navrstvené rozloženie sa vždy zobrazí v jednej sekcii formulára alebo zostavy.

V programe Access sa automaticky vytvorí tabuľkové rozloženie v nasledujúcich prípadoch:

 • Ak vytvárate novú zostavu kliknutím na položku Zostava v skupine Zostavy na karte Vytvoriť.

 • Ak vytvárate novú zostavu kliknutím na položku Prázdna zostava v skupine Zostavy na karte Vytvoriť a potom myšou presuniete do zostavy pole z tably Zoznam polí.

V programe Access sa automaticky vytvorí vrstvené rozloženie v nasledujúcich prípadoch:

 • Ak vytvárate nový formulár kliknutím na položku Formulár v skupine Formuláre na karte Vytvoriť.

 • Ak vytvárate nový formulár kliknutím na položku Prázdny formulár v skupine Formuláre na karte Vytvoriť a potom myšou presuniete do formulára pole z tably Zoznam polí.

Obsah tejto časti

Vytvorenie nového rozloženia

Prepínanie rozloženia z tabuľkových na skladaný alebo z skladaný do tabuľky

Rozdelenie jedného rozloženia na dve rozloženia

Chcete do rozloženia pridať riadky alebo stĺpce

Odstránenie riadkov alebo stĺpcov z rozloženia

Rozdelenie alebo zlúčenie buniek v rozložení

Zmena usporiadania ovládacích prvkov v rozložení

Pridanie ovládacích prvkov do rozloženia

Odstránenie ovládacích prvkov z rozloženia

Vytvorenie nového rozloženia

V existujúcom objekte formulára alebo zostavy môžete na vytvorenie nového rozloženia ovládacích prvkov použiť nasledovný postup:

 1. Vyberte ovládací prvok, ktorý chcete pridať do rozloženia.

 2. Ak chcete do rovnakého rozloženia pridať aj ďalšie ovládacie prvky, podržte stlačený kláves SHIFT a vyberte tieto ovládacie prvky.

 3. Na karte Usporiadať v skupine Tabuľka kliknite na položku Tabuľkové alebo Skladané.

Program Access vytvorí rozloženie a pridá do neho vybraté ovládacie prvky.

Na začiatok časti

Prepínanie medzi tabuľkovým a navrstveným rozložením

Ak chcete prepnúť celé rozloženie z jedného typu na druhý, postupujte nasledovne:

 • Vyberte bunku v rozložení, ktoré chcete zmeniť.

 • Na karte Usporiadať kliknite v skupine Riadky a stĺpce na položku Vybrať rozloženie.

 • Na karte Usporiadať v skupine Tabuľka kliknite na požadované rozloženie (Tabuľkové alebo Skladané).

Program Access zmení usporiadanie ovládacích prvkov na rozloženie požadovaného typu.

Na začiatok časti

Rozdelenie jedného rozloženia na dve

Na rozdelenie jedného rozloženia ovládacích prvkov na dve rozloženia môžete použiť nasledovný postup:

 1. Podržte stlačený kláves SHIFT a kliknite na bunky, ktoré chcete premiestniť do nového rozloženia.

 2. Na karte Usporiadať v skupine Tabuľka kliknite na požadovaný typ nového rozloženia (Tabuľkové alebo Skladané).

Program Access vytvorí nové rozloženie ovládacích prvkov a pridá do neho vybraté ovládacie prvky.

Poznámka: Pôvodné rozloženie môže v dôsledku rozdelenia obsahovať prázdne riadky alebo stĺpce. Ak chcete odstrániť riadok alebo stĺpec, kliknite pravým tlačidlom myši na bunku v danom riadku alebo stĺpci a potom kliknite na položku Odstrániť riadok alebo Odstrániť stĺpec.

Na začiatok časti

Pridanie riadkov alebo stĺpcov do rozloženia

 1. Vyberte bunku vedľa miesta, kde chcete pridať nový riadok alebo stĺpec.

 2. Na karte Usporiadať kliknite v skupine Riadky a stĺpce na položku Vložiť nad alebo Vložiť pod na vloženie nového riadka nad alebo pod aktuálny riadok. Kliknite na položku Vložiť naľavo alebo Vložiť napravo na vloženie nového stĺpca napravo alebo naľavo od aktuálneho stĺpca.

Program Access pridá nový riadok alebo stĺpec do rozloženia.

Na začiatok časti

Odstránenie riadkov alebo stĺpcov z rozloženia

 1. Vyberte bunku v riadku alebo stĺpci, ktorý chcete odstrániť.

 2. Na karte Usporiadať kliknite v skupine Riadky a stĺpce na položku Vybrať stĺpec alebo Vybrať riadok, ak chcete vybrať stĺpec alebo riadok.

 3. Stlačte kláves DELETE.

Program Access odstráni riadok alebo stĺpec z rozloženia.

Na začiatok časti

Rozdelenie alebo zlúčenie buniek v rozložení

Podobne ako bežná tabuľka v dokument je aj rozloženie rozdelené na bunky usporiadané v riadkoch a stĺpcoch. Každá bunka môže obsahovať jeden ovládací prvok, ako je napríklad textové pole, popis alebo príkazové tlačidlo. Bunka sa dá rozdeliť na dve zvislo alebo vodorovne. Viaceré bunky môžete zlúčiť do jednej veľkej bunky, ktorá siaha cez viacero riadkov alebo stĺpcov v rozložení. Aj keď bunka zaberá viac riadkov alebo stĺpcov, nemôže obsahovať viac ako jeden ovládací prvok.

Rozdelenie buniek

Keď rozdelíte bunku zvislo, vytvorí sa nový riadok v štruktúre rozloženia. Ak sú v rovnakom riadku ako rozdelená bunka aj ďalšie bunky, ich veľkosť zostane nezmenená (siahajú cez dva príslušné riadky, ktoré vznikli rozdelením). Keď rozdelíte bunku vodorovne, vytvorí sa nový stĺpec v štruktúre rozloženia. Ak sú v tom istom stĺpci ako rozdelená buka ďalšie bunky, ich veľkosť zostane nezmenená (siahajú cez dva príslušné stĺpce, ktoré vznikli rozdelením).

Zlúčenie buniek

Poznámka: Zlúčiť sa dajú prázdne bunky alebo jedna bunka obsahujúca ovládací prvok s ďalšími prázdnymi bunkami. Bunky obsahujúce viaceré ovládacie prvky sa zlúčiť nedajú, pretože jedna bunka môže obsahovať iba jeden ovládací prvok.

 1. Vyberte prvú bunku, ktorú chcete zlúčiť.

 2. Podržte stlačený kláves SHIFT a vyberte ďalšie bunky, ktoré chcete zlúčiť.

 3. Na karte Usporiadať kliknite v skupine Zlúčiť alebo rozdeliť na položku Zlúčiť.

Poznámka: Postupným rozdeľovaním a zlučovaním buniek sa môže stať príslušná štruktúra riadkov a stĺpcov trochu zložitou a v dôsledku toho môže byť zmena veľkosti požadovanej bunky náročnejšia. Odporúčame preto, aby si najprv upravili výšky riadkov a veľkosti stĺpcov a až potom rozdeľovali a zlučovali bunky na vytvorenie požadovaného rozloženia.

Na začiatok časti

Zmena usporiadania ovládacích prvkov v rozložení

Ovládací prvok môžete v rámci rozloženia alebo medzi rozloženiami premiestniť pomocou myši a presunúť ho na požadované miesto. Keď presúvate ovládací prvok, vodorovný alebo zvislý pruh označuje, kde sa ovládací prvok umiestni po uvoľnení tlačidla myši. Ak presuniete myšou ovládací prvok nad prázdnu bunku, program Access zvýrazní celú bunku, aby označil miesto, kam sa ovládací prvok umiestni.

Ovládací prvok v rámci rozloženia môžete tiež presunúť ho vyberiete, že podržíte stlačený kláves ALT a potom pomocou klávesov so šípkami na presun ovládacieho prvku.

Ak používate klávesy ALT + ŠÍPKA kombinácia presunúť ovládacieho prvku doľava alebo doprava a premiestnite mimo hranice rozloženie, program Access pridá nové stĺpce rozloženia podľa potreby tak, aby umožňovali premiestniť. Tieto nové stĺpce zostane, aj keď ovládací prvok presunúť do pôvodného umiestnenia a môže mať za následok nečakané rozšírenie zostavy tak, aby sa rozširuje na inú stranu. V zostavách, to môže spôsobiť prázdne strany na tlač vďaka navyše šírky objektu zostavy. Ak chcete odstrániť prázdny stĺpec v rozložení, v zobrazení rozloženia, vyberte bunku v stĺpci a potom stlačte kláves DELETE. Pri rozložení už prekračuje hranicu stránky, Access automaticky zmení veľkosť správy späť do pôvodnej šírky strany.

Na začiatok časti

Pridanie ovládacích prvkov do rozloženia

Ak chcete pridať nové pole z tably Zoznam polí do existujúceho rozloženia ovládacích prvkov   

 • Pomocou myši presuňte pole z tably Zoznam polí do rozloženia. Vodorovný alebo zvislý pruh označuje, kam sa pole umiestni po uvoľnení tlačidla myši. Ak presuniete myšou pole nad prázdnu bunku, program Access zvýrazní celú bunku a označí tak miesto, kam sa pole umiestni.

Pridanie existujúcich ovládacích prvkov do existujúceho rozloženia ovládacích prvkov   

 1. V zobrazení rozloženia vyberte prvý ovládací prvok, ktorý chcete pridať do rozloženia.

 2. Ak chcete do rovnakého rozloženia pridať aj ďalšie ovládacie prvky, podržte stlačený kláves SHIFT a vyberte tieto ovládacie prvky. Môžete vybrať aj ovládacie prvky v inom rozložení ovládacích prvkov.

 3. Presuňte myšou vybraté polia do rozloženia. Vodorovný alebo zvislý pruh označuje, kde sa polia umiestnia po uvoľnení tlačidla myši.

Na začiatok časti

Odstránenie ovládacích prvkov z rozloženia

Možnosť odstránenia ovládacích prvkov z rozloženia umožňuje umiestniť ovládacie prvky kdekoľvek vo formulári alebo zostave bez toho, aby sa ovplyvnilo umiestnenie ďalších prvkov.

Ak plánujete používať formulár alebo zostavu ako súčasť webovej aplikácie, všetky použité ovládacie prvky musia byť umiestnené v rozložení.

 1. Na karte Domov kliknite v skupine Zobrazenia na položku Zobrazenia a potom kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

 2. Vyberte bunky, ktoré chcete odstrániť z rozloženia spolu so všetkými popismi. Ak chcete vybrať viacero buniek, podržte stlačený kláves SHIFT a potom kliknite na bunky, ktoré chcete odstrániť. Ak chcete vybrať všetky bunky v rozložení, na karte Usporiadať kliknite v skupine Riadky a stĺpce na položku Vybrať rozloženia.

 3. Pravým tlačidlom myši kliknite na niektorú z vybratých buniek, ukážte na položku Rozloženie a potom kliknite na položku Odstrániť rozloženie.

  Program Access odstráni vybraté bunky z rozloženia.

 4. Ak ste nechali v rozložení nejaké ovládacie prvky, teraz sa budú prekrývať s ovládacími prvkami, ktoré ste odstránili. Kým sú ovládacie prvky vybraté presuňte ich myšou mimo rozloženie, pričom dajte pozor, aby ste ich neumiestnili späť do rozloženia.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×