Úvodné informácie o dotazoch

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Dotaz môžete použiť na kontrolu, pridanie, zmenu alebo odstránenie údajov z databázy.

Pomocou dotazov môžete odpovedať na špecifické otázky týkajúce sa údajov, na ktoré je ťažké odpovedať pohľadom na údaje v tabuľke. Dotazy môžete použiť na filtrovanie údajov, vykonávanie výpočtov s údajmi a sumarizáciu údajov. Dotazy môžete použiť aj na automatizáciu mnohých úloh v rámci správy údajov a na kontrolu zmien vykonaných v údajoch pred ich potvrdením.

Používanie dotazov uľahčuje mnohé databázové úlohy

Obsah tohto článku

Prehľad

Zobrazenie podmnožiny údajov tabuľky

Prezeranie údajov z viacerých tabuliek súčasne

Zobrazovanie rôznych otázok pomocou parametrov v dotaze

Výpočty založené na údajoch

Zobrazenie súhrnných alebo agregovaných údajov

Vytvorenie novej tabuľky pomocou údajov z iných tabuliek

Pridanie údajov do tabuľky pomocou údajov z iných tabuliek

Automatická zmena údajov

Automatické odstránenie údajov

Prehľad

Dotaz predstavuje požiadavku na výsledné údaje, na akciu vykonanú s údajmi alebo na obidvoje. Pomocou dotazu môžete odpovedať na jednoduchú otázku, vykonať výpočet, skombinovať údaje z rôznych tabuliek alebo pridať, zmeniť či odstrániť údaje v tabuľkách. Dotazy určené na načítanie údajov z tabuľky alebo na vykonanie výpočtu sa nazývajú výberové dotazy. Dotazy určené na pridávanie, zmenu alebo odstránenie údajov sa nazývajú akčné dotazy.

Tento článok obsahuje základné informácie o dotazoch a ponúka príklady rôznych typov dotazov. Ďalšie informácie o všetkých typoch dotazov nájdete v Pomocníkovi alebo pomocou prepojení v časti Pozrite tiež v tomto článku.

Dotaz môžete použiť aj na načítanie údajov pre formulár alebo zostavu. V správne navrhnutej databáze sa údaje prezentované pomocou formulára alebo zostavy zvyčajne nachádzajú vo viacerých rôznych tabuľkách. Pomocou dotazu môžete načítať požadovanú množinu údajov pred návrhom formulára alebo zostavy.

Ďalšie informácie o používaní dotazu na zhromaždenie údajov pre formuláre a zostavy nájdete pomocou prepojení v časti Pozrite tiež alebo v Pomocníkovi.

Poznámka: Príklady v tomto článku sa používa databáza vytvorená pomocou šablóny databázy Northwind 2007.

Zobraziť pokyny na nastavenie Northwind 2007

 1. Kliknite na tlačidlo balíka Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Nový.

 2. Na ľavej table v časti Kategórie šablón, kliknite na položku Miestne šablóny.

 3. V časti Miestne šablóny, kliknite na položku Northwind 2007 a kliknite na položku vytvoriť.

 4. Postupujte podľa pokynov na strane Northwind Traders (na karte objektu Úvodná obrazovka) a otvorte databázu. Potom zatvorte dialógové okno prihlásenia.

Na začiatok stránky

Zobrazenie podmnožiny údajov tabuľky

Niekedy možno budete chcieť skontrolovať všetky údaje z tabuľky, ale občas, možno budete chcieť skontrolovať iba údaje z niektorých polí alebo možno budete chcieť skontrolovať údaje, iba v prípade niektorých polí spĺňajú určité kritériá. Prezeranie údajov programu používania kritérií, použijete výberový dotaz.

Predpokladajme napríklad, že chcete zobraziť zoznam produktov a ich ceny. Pomocou nasledujúceho postupu môžete vytvoriť dotaz, ktorý vráti informácie o produktoch a cenách:

 1. Otvorte Northwind 2007.

 2. Prejdite na kartu Vytvoriť a v skupine Iné kliknite na položku Návrh dotazu.

 3. V dialógovom okne Zobrazenie tabuľky na karte Tabuľky dvakrát kliknite na tabuľku Produkty.

 4. Zatvorte dialógové okno Zobrazenie tabuľky.

 5. V tabuľke produkty dvakrát kliknite na Názov produktu a cenník pridajte tieto polia do dotazu mriežka návrhu.

 6. Prejdite na kartu Návrh a v skupine Výsledky kliknite na položku Spustiť.

  Spustí sa dotaz a zobrazí sa zoznam produktov a ich ceny.

Na začiatok stránky

Prezeranie údajov z viacerých tabuliek súčasne

Tabuľky v databáze dobre navrhnuté nesiete logické vzťahy k sebe. Existujú tieto vzťahy na základe polia, ktoré tabuľky sa majú spoločné. Ak chcete skontrolovať údajov zo súvisiacich tabuliek, používate výberového dotazu.

Predpokladajme, že chcete kontrola objednávky pre zákazníkov, ktorí žijú v určitom meste. Údaje o objednávkach a údaje o zákazníkoch sú uložené v dvoch tabuľkách v tej istej databázy. Každá tabuľka obsahuje pole Identifikácia zákazníka, ktorá je základom vzťah „one-to-many“ medzi dvomi tabuľkami. Môžete vytvoriť dotaz, ktorý vráti objednávky pre zákazníkov v určitom meste, napríklad Las Vegas, pomocou nasledujúceho postupu:

 1. Otvorte Northwind 2007.

 2. Prejdite na kartu Vytvoriť a v skupine Iné kliknite na položku Návrh dotazu.

 3. V dialógovom okne Zobrazenie tabuľky na karte Tabuľky dvakrát kliknite na tabuľky Zákazníci a Objednávky

 4. Zatvorte dialógové okno Zobrazenie tabuľky.

  Poznámka: riadok s názvom spojenia, ktorý sa pripája pole Identifikácia v tabuľke Customers, Identifikácia zákazníka pole v tabuľke objednávky. Tento riadok zobrazuje vzťah medzi dvomi tabuľkami.

 5. V tabuľke Zákazníci dvakrát kliknite na polia Spoločnosť a Mesto. Tieto polia sa pridajú do mriežky návrhu dotazu.

 6. V mriežke návrhu dotazu zrušte v stĺpci Mesto začiarknutie políčka v riadku Zobraziť.

 7. Do riadka kritériá v stĺpci mesto zadajte "Las Vegas" (vrátane jednoduchých úvodzoviek).

  Zrušením začiarknutia políčka Zobraziť zabráni zobrazením mesto v jeho výsledky dotazu a písať "Las Vegas" v riadku kritériá určuje, či chcete zobraziť len záznamy, kde hodnota poľa Mesto Las Vegas. V tomto prípade dotaz vráti len zákazníkov, ktorí sa nachádzajú v Las Vegas – L a spoločnosť AA.

  Všimnite si, že kritérium môžete použiť aj pre pole, ktoré sa nezobrazuje.

 8. V tabuľke Objednávky kliknite dvakrát na polia Identifikácia objednávky a Dátum objednávky. Tieto polia sa pridajú do ďalších dvoch stĺpcov v mriežke návrhu dotazu.

 9. Prejdite na kartu Návrh a v skupine Výsledky kliknite na položku Spustiť.

  Spustí sa dotaz a zobrazí sa zoznam objednávok pre zákazníkov z Las Vegas.

 10. Stlačte klávesovú skratku CTRL+S a uložte dotaz.

  Zobrazí sa dialógové okno Uložiť ako.

 11. Do poľa Názov dotazu zadajte text Objednávky podľa mesta a potom kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Zobrazovanie rôznych otázok pomocou parametrov v dotaze

Niekedy je potrebné existujúci dotaz mierne upraviť. Pôvodný dotaz môžete upraviť a pridať nové kritériá, ale ak chcete často spúšťať rôzne modifikácie určitého dotazu, zvážte použitie parametrického dotazu. Keď spustíte parametrický dotaz, tento dotaz zobrazí výzvy na zadanie hodnôt pre polia a poskytnuté hodnoty potom použije na vytvorenie kritérií dotazu.

V predchádzajúcom príklade ste vytvorili dotaz, ktorý vráti objednávky pre zákazníkov z Las Vegas. Pomocou nasledujúceho postupu môžete upraviť tento dotaz tak, aby sa pri každom spustení dotazu zobrazila výzva na zadanie požadovaného mesta:

 1. Otvorte Northwind 2007.

 2. Kliknutím na tlačidlo Posuvná priečka zobrazte navigačnú tablu.

  Poznámka: Tento krok môžete vynechať, ak je navigačná tabla zobrazená.

 3. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na dotaz s názvom Objednávky podľa mesta (ktorý ste vytvorili v predchádzajúcej časti) a v kontextovej ponuke kliknite na príkaz Návrhové zobrazenie.

 4. V mriežke návrhu dotazu, do riadka kritériá v stĺpci mesto odstrániť "Las Vegas"a zadajte text [pre ktoré city?].

  Reťazec [pre ktoré city?] je výzvu parametra. Hranaté zátvorky naznačíte, že chcete dotazu na zadanie parametra a text (v tomto prípade pre ktoré mesto?) je otázka, ktorá sa zobrazí výzva.

  Poznámka: V texte výzvy na zadanie parametra sa nesmie používať bodka (.) ani výkričník (!).

 5. Začiarknite políčko v riadku Zobraziť stĺpca Mesto, aby sa vo výsledkoch dotazu zobrazilo zadané mesto.

 6. Prejdite na kartu Návrh a v skupine Výsledky kliknite na položku Spustiť.

  Dotaz zobrazí výzvu na zadanie hodnoty pre stĺpec Mesto.

 7. Zadajte New York a stlačte kláves ENTER.

  Spustí sa dotaz a zobrazí objednávky pre zákazníkov z mesta New York.

  Čo ak neviete, aké hodnoty môžete zadať? Ak chcete vytvoriť flexibilnejší parameter, môžete ako súčasť výzvy použiť zástupné znaky:

 8. Prejdite na kartu Domov a v skupine Zobrazenia kliknite na položku Zobraziť a potom na položku Návrhové zobrazenie.

 9. V mriežke návrhového zobrazenia zadajte do riadka Kritériá v stĺpci Mesto text Like [Pre ktoré mesto?]&"*".

  Kľúčové slovo Like, znak ampersand (&) a hviezdička (*) v úvodzovkách umožňujú používateľovi zadať pre tento parameter kombináciu znakov vrátane zástupných symbolov, aby sa vrátili rôzne výsledky. Ak napríklad používateľ zadá *, dotaz vráti všetky mestá. Ak používateľ zadá L, dotaz vráti všetky mestá začínajúce na písmeno „L“. Ak používateľ zadá *s*, dotaz načíta všetky mestá, ktoré majú vo svojom názve písmeno „s“.

 10. Prejdite na kartu Návrh a v skupine Výsledky kliknite na položku Spustiť.

  Do výzvy zobrazenej dotazom zadajte text New a potom stlačte kláves ENTER.

 11. Spustí sa dotaz a zobrazí objednávky pre zákazníkov z mesta New York.

Zadanie typu údajov parametra

Pre parameter môžete zadať, aký typ údajov má prijímať. Typ údajov môžete nastaviť pre ľubovoľný parameter, ale najdôležitejšie je to v prípade parametra typu Number, Currency alebo Date/Time. Ak nastavíte, aký typ údajov má parameter prijímať, používateľovi sa v prípade zadania nesprávneho typu údajov, napríklad textu pre parameter typu Currency, zobrazí chybové hlásenie.

Poznámka: Ak je parameter nastavený na prijímanie textových údajov a vstupná hodnota sa interpretuje ako text, nezobrazí sa žiadne chybové hlásenie.

Na zadanie typov údajov parametrov v dotaze použite nasledujúci postup:

 1. Otvorte dotaz v návrhovom zobrazení, prejdite na kartu Návrh a v skupine Zobraziť alebo skryť kliknite na položku Parametre.

 2. V dialógovom okne Parametre dotazu zadajte do stĺpca Parameter výzvu pre každý parameter, pre ktorý chcete určiť typ údajov. Uistite sa, že sa každý parameter zhoduje s výzvou zadanou v riadku Kritériá v mriežke návrhu dotazu.

 3. V stĺpci Typ údajov vyberte typ údajov pre každý parameter.

Na začiatok stránky

Výpočty založené na údajoch

Vo väčšine prípadov sa tabuľky nepoužívajú na ukladanie hodnôt, ktoré sú vypočítavané z údajov v rovnakej databáze. Napríklad v tabuľke Podrobnosti objednávky databázy Northwind 2007 nie sú uložené medzisúčty produktov, pretože medzisúčty pre všetky produkty sú vypočítané pomocou údajov, ktoré sa nachádzajú v stĺpcoch Množstvo, Jednotková cena a Zľava v tabuľke Podrobnosti objednávky.

Vypočítané hodnoty sa navyše môžu stať neaktuálne kvôli zmenám v hodnotách, z ktorých sú vypočítavané. Preto je napríklad nevýhodné ukladať do tabuľky vek osôb, lebo by ste tieto hodnoty museli každý rok aktualizovať. Namiesto toho môžete uložiť dátum narodenia osôb a potom použiť výraz v dotaze na výpočet ich veku.

Pomocou nasledujúceho postupu môžete vytvoriť dotaz, ktorý vypočíta medzisúčty pre produkty podľa údajov z tabuľky Podrobnosti objednávky.

 1. Otvorte Northwind 2007.

 2. Prejdite na kartu Vytvoriť a v skupine Iné kliknite na položku Návrh dotazu.

 3. V dialógovom okne Zobrazenie tabuľky na karte Tabuľky dvakrát kliknite na tabuľku Podrobnosti objednávky.

 4. Zatvorte dialógové okno Zobrazenie tabuľky.

 5. V tabuľke Podrobnosti objednávky dvakrát kliknite na pole Identifikácia produktu. Toto pole sa pridá do prvého stĺpca v mriežke návrhu dotazu.

 6. V druhom stĺpci mriežky kliknite pravým tlačidlom myši na riadok Pole a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Lupa.

 7. Do poľa Lupa prilepte nasledujúci text:

  Medzisúčet: ([Množstvo]*[Jednotková cena])-([Množstvo]*[Jednotková cena]*[Zľava])

  Kliknite na tlačidlo OK.

  Toto je vypočítavané pole. Vypočítavané pole vynásobí množstvo každého produktu jeho jednotkovou cenou, potom vynásobí množstvo každého produktu jeho jednotkovou cenou a zľavou a nakoniec odčíta celkovú zľavu od celkovej jednotkovej ceny.

 8. Prejdite na kartu Návrh a v skupine Výsledky kliknite na položku Spustiť.

  Spustí sa dotaz a zobrazí sa zoznam produktov a medzisúčty pre jednotlivé objednávky.

 9. Stlačte klávesy CTRL+S a zadajte názov dotazu Medzisúčty produktov.

Na začiatok stránky

Zobrazenie súhrnných alebo agregovaných údajov

Ak používate tabuľky na zaznamenávanie transakcií alebo ukladanie číselných údajov na pravidelnom základe, v takom prípade môže byť užitočné zobraziť údaje v agregovanej forme, napríklad ako súčty alebo aritmetické priemery.

Microsoft Office Access 2007 k dispozícii nová funkcia, riadok celkom, ktorá umožňuje jednoduché agregácia údajov v ľubovoľnej údajový hárok prečítať. Pridajte riadok súčtu na dotaz medzisúčty produktov, ktoré ste vytvorili v predchádzajúcom príklade pomocou nasledujúceho postupu:

 1. Spustite dotaz Medzisúčty produktov a výsledky nechajte otvorené v údajové zobrazenie.

 2. Prejdite na kartu Domov a v skupine Záznamy kliknite na tlačidlo Súčty.

  V dolnej časti údajového hárka sa vytvorí nový riadok a v prvom stĺpci sa zobrazí názov Celkom.

 3. Kliknite na bunku v poslednom riadku údajového hárka s názvom Celkom.

  Všimnite si, že sa v bunke zobrazí šípka.

 4. Kliknite na šípku a zobrazí sa zoznam dostupných agregačných funkcií.

  Pretože tento stĺpec obsahuje textové údaje, k dispozícii sú len dve možnosti: Žiadne a Počet.

 5. Vyberte funkciu Počet.

  Obsah bunky sa zmení z Celkom na počet hodnôt v stĺpci.

 6. Kliknite na susednú bunku v druhom stĺpci.

  Všimnite si, že sa v bunke zobrazí šípka.

 7. Kliknite na šípku a potom na položku Súčet.

  V poli sa zobrazí súčet z hodnôt stĺpca.

 8. Nechajte dotaz otvorený v údajovom zobrazení.

Vytvorenie dotazu súčtov pre zložitejšie súhrny

Riadok súčtu v údajovom hárku je veľmi užitočná, ale na zložitejšie otázky pomocou dotazu súčtov. Dotaz na celkovú hodnotu je výberový dotaz, ktorý umožňuje zoskupiť a zhrnutie údajov. Predpokladajme, že chcete zobraziť celkový predaj za produkt. V dotaze Súčty môžete použiť funkciu Sum, agregačná funkcia zobrazíte celkový predaj za produkt.

Pomocou nasledujúceho postupu môžete upraviť dotaz Medzisúčty produktov tak, aby vrátil súhrn medzisúčtov produktov podľa jednotlivých produktov.

 1. Prejdite na kartu Domov a v skupine Zobrazenia kliknite na položku Zobraziť a potom na položku Návrhové zobrazenie.

  Dotaz Medzisúčty produktov sa otvorí v návrhovom zobrazení.

 2. Na karte Návrh kliknite v skupine Zobraziť/Skryť na položku Súčty.

  V mriežke návrhu dotazu sa zobrazí riadok Celkom.

  Poznámka: Hoci majú rovnaký názov, riadok Celkom v mriežke návrhu dotazu a riadok Celkom v údajovom hárku nie sú totožné:

  • Pomocou riadka Celkom v mriežke návrhu môžete zoskupiť hodnoty polí.

  • Riadok Celkom údajového hárka môžete pridať do výsledkov dotazu súčtov.

  • Keď používate riadok Celkom v mriežke návrhu, musíte vybrať agregačnú funkciu pre všetky zahrnuté polia. Ak nechcete pre určité pole vykonať výpočet, môžete podľa tohto poľa zoskupovať.

 3. V druhom stĺpci mriežky návrhu vyberte z rozbaľovacieho zoznamu v riadku Celkom hodnotu Súčet.

 4. Prejdite na kartu Návrh a v skupine Výsledky kliknite na položku Spustiť.

  Spustí sa dotaz a zobrazí sa zoznam produktov s medzisúčtami.

 5. Stlačením klávesov CTRL+S uložte dotaz. Dotaz nechajte otvorený.

Vytvorenie krížového dotazu na pridanie ďalšej úrovne zoskupenia

Teraz predpokladajme, že chcete zobraziť medzisúčty produktov, ale zároveň ich chcete agregovať podľa mesiacov tak, aby každý riadok zobrazoval medzisúčty pre jednotlivé produkty a každý stĺpec zobrazoval medzisúčty produktov za mesiac. Na zobrazenie medzisúčtov pre produkty a medzisúčtov produktov za mesiac môžete použiť krížový dotaz.

Znova môžete upraviť dotaz Medzisúčty produktov, aby vracal riadky s medzisúčtami produktov a stĺpce s mesačnými medzisúčtami.

 1. Prejdite na kartu Domov a v skupine Zobrazenia kliknite na položku Zobraziť a potom na položku Návrhové zobrazenie.

 2. V skupine Dotaz – nastavenie kliknite na položku Zobraziť tabuľku.

 3. V dialógovom okne Zobrazenie tabuľky dvakrát kliknite na tabuľku Objednávky a potom kliknite na tlačidlo Zavrieť.

 4. Na karte Návrh v skupine Typ dotazu kliknite na položku Krížový.

  V mriežke návrhu sa skryje riadok Zobraziť a zobrazí sa riadok Krížová tabuľka.

 5. V treťom stĺpci mriežky návrhu kliknite pravým tlačidlom myši na riadok Pole a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Lupa. Otvorí sa dialógové okno Lupa.

 6. Do poľa Lupa prilepte nasledujúci text:

  Mesiac: "Mesiac " & DatePart("m", [Dátum objednávky])

 7. Kliknite na tlačidlo OK.

 8. V riadku Krížová tabuľka vyberte z rozbaľovacieho zoznamu nasledujúce hodnoty: Záhlavie riadka v prvom stĺpci, Hodnota v druhom stĺpci a Záhlavie stĺpca v treťom stĺpci.

 9. Prejdite na kartu Návrh a v skupine Výsledky kliknite na položku Spustiť.

  Spustí sa dotaz a zobrazia sa medzisúčty produktov agregované podľa mesiacov.

 10. Stlačením klávesov CTRL+S uložte dotaz.

Na začiatok stránky

Vytvorenie novej tabuľky pomocou údajov z iných tabuliek

Pomocou vytváracieho dotazu môžete vytvoriť novú tabuľku z údajov, ktoré sú uložené v iných tabuľkách.

Predpokladajme, že chcete odoslať údaje pre Chicago objednávky pre Chicago obchodný partner, ktorý používa program Access pripraviť správy. Namiesto odosielania všetky svoje údaje v poradí, chcete obmedziť údaje, ktoré odosielate údaje špecifické pre tabuľku objednávky pre Chicago.

Pomocou nasledujúceho postupu môžete vytvoriť výberový dotaz obsahujúci len údaje objednávok z Chicaga a potom tento výberový dotaz použiť na vytvorenie novej tabuľky:

 1. Otvorte Northwind 2007.

 2. Ak chcete spustiť vytvárajúci dotaz, musíte povoliť obsah databázy pomocou panela hlásení, ktoré sa zobrazí pod pásom s nástrojmi (časť používateľské rozhranie Microsoft Office Fluent ), ak sa databáza nachádza nedôveryhodných pri každom otvorení.

  Povolenie obsahu databázy

  1. Na paneli hlásení kliknite na položku Možnosti.

   Zobrazí sa dialógové okno Možnosti zabezpečenia balíka Microsoft Office.

  2. Kliknite na tlačidlo Povoliť tento obsah a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka: Ak sa databáza nachádza v dôveryhodnom umiestnení, panel hlásení sa nezobrazí a povolenie obsahu nie je potrebné.

 3. Zatvorte formulár dialógového okna prihlásenia.

 4. Prejdite na kartu Vytvoriť a v skupine Iné kliknite na položku Návrh dotazu.

 5. V dialógovom okne Zobrazenie tabuľky dvakrát kliknite na tabuľky Podrobnosti objednávky a Objednávky.

 6. Zatvorte dialógové okno Zobrazenie tabuľky.

 7. V tabuľke Objednávky dvakrát kliknite na polia Identifikácia zákazníka a Dodacia adresa – mesto. Tieto polia sa pridajú do mriežky návrhu.

 8. V tabuľke Podrobnosti objednávky dvakrát kliknite na polia Identifikácia objednávky, Identifikácia produktu, Množstvo, Jednotková cena a Zľava. Tieto polia sa pridajú do mriežky návrhu.

 9. V stĺpci Dodacia adresa – mesto v mriežke návrhu zrušte začiarknutie políčka v riadku Zobraziť. Do riadka Kritériá zadajte 'Chicago' (použite jednoduché úvodzovky).

  Skôr ako použijete dotaz na vytvorenie tabuľky, skontrolujte výsledky dotazu.

 10. Prejdite na kartu Návrh a v skupine Výsledky kliknite na položku Spustiť.

 11. Stlačením klávesov CTRL+S uložte dotaz.

  Zobrazí sa dialógové okno Uložiť ako.

 12. Do poľa Názov dotazu zadajte text Dotaz objednávok pre Chicago a potom kliknite na tlačidlo OK.

 13. Na karte Domov kliknite v skupine Zobrazenia na položku Zobrazenie a potom kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

 14. Na karte Návrh kliknite v skupineTyp dotazu na položku Vytvárací.

  Zobrazí sa dialógové okno Vytvorenie tabuľky.

 15. V dialógovom okne Vytvorenie tabuľky zadajte do poľa Názov tabuľky text Objednávky pre Chicago a potom kliknite na tlačidlo OK.

 16. Prejdite na kartu Návrh a v skupine Výsledky kliknite na položku Spustiť.

 17. V dialógovom okne potvrďte akciu kliknutím na tlačidlo Áno.

  Vytvorí sa nová tabuľka a zobrazí sa na navigačnej table.

  Poznámka: Ak už existuje tabuľka s rovnakým názvom, táto tabuľka sa pred spustením dotazu odstráni.

 18. Prejdite na kartu Návrh a v skupine Výsledky kliknite na položku Spustiť.

  Pretože tabuľka Objednávky pre Chicago už existuje, zobrazí sa dialógové okno s upozornením.

 19. Zrušte túto akciu kliknutím na tlačidlo Nie a dialógové okno sa zatvorí.

Na začiatok stránky

Pridanie údajov do tabuľky pomocou údajov z iných tabuliek

Na načítanie údajov z jednej alebo viacerých tabuliek a pridanie týchto údajov do inej tabuľky môžete použiť pripájací dotaz.

Predpokladajme, že ste vytvorili tabuľku pre svojho obchodného partnera v Chicagu, ale potom ste zistili, že váš obchodný partner spolupracuje aj s klientmi v oblasti Milwaukee. Preto chcete do tabuľky pridať riadky obsahujúce údaje pre oblasť Milwaukee a až potom poslať tabuľku svojmu obchodnému partnerovi.

Pomocou nasledujúceho postupu môžete pridať údaje pre oblasť Milwaukee do tabuľky Objednávky pre Chicago, ktorú ste vytvorili v predchádzajúcom príklade:

 1. Otvorte dotaz s názvom „Dotaz objednávok pre Chicago“ v návrhovom zobrazení.

 2. Na karte návrh v skupine Typ dotazu kliknite na položku pripojiť. Otvorí sa dialógové okno pripojenie.

 3. V dialógovom okne Pripojenie kliknite na šípku v poli Názov tabuľky a v rozbaľovacom zozname vyberte tabuľku Objednávky pre Chicago.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

  Dialógové okno Pripojenie sa zatvorí. V mriežke návrhu sa skryje riadok Zobraziť a zobrazí sa riadok Pripojiť k.

 5. V mriežke návrhu odstráňte v riadku Kritériá v stĺpci Dodacia adresa – mesto text 'Chicago' a zadajte text 'Milwaukee'.

 6. V riadku Pripojiť k vyberte pre každý stĺpec príslušné pole.

  V tomto príklade by sa mali hodnoty v riadku Pripojiť k zhodovať s hodnotami v riadku Pole, ale nemusí to tak byť pri všetkých pripájacích dotazoch.

 7. Prejdite na kartu Návrh a v skupine Výsledky kliknite na položku Spustiť.

Na začiatok stránky

Automatická zmena údajov

Na zmenu údajov v tabuľke môžete použiť aktualizačný dotaz. Pomocou aktualizačného dotazu môžete zadať aj kritériá, ktoré určia riadky na aktualizáciu. Aktualizačný dotaz ponúka možnosť na zobrazenie aktualizovaných údajov ešte pred vykonaním aktualizácie.

Dôležité: Akčný dotaz nie je možné vrátiť späť. Mali by ste preto zvážiť zálohovanie všetkých tabuliek, ktorých údaje budete aktualizovať pomocou aktualizačného dotazu.

V predchádzajúcom príklade ste pripojili riadky do tabuľky Objednávky pre Chicago. Pole Identifikácia produktu v tabuľke Objednávky pre Chicago zobrazuje číselné hodnoty identifikácie produktov. Pravdepodobne budete chcieť nahradiť tieto identifikácie produktov názvami produktov, aby boli údaje použiteľnejšie pre zostavy. Ak chcete nahradiť identifikácie produktov, musíte najprv zmeniť typ údajov poľa Identifikácia produktu v tabuľke Objednávky pre Chicago z typu Number na Text, aby mohlo pole Identifikácia produktu prijímať názvy produktov.

Na aktualizáciu hodnôt v tabuľke Objednávky pre Chicago môžete použiť nasledujúci postup:

 1. Otvorte tabuľku Objednávky pre Chicago v návrhovom zobrazení.

 2. V riadku Identifikácia produktu zmeňte typ údajov z Number na Text.

 3. Uložte a zatvorte tabuľku Objednávky pre Chicago.

 4. Prejdite na kartu Vytvoriť a v skupine Iné kliknite na položku Návrh dotazu.

 5. V dialógovom okne Zobrazenie tabuľky dvakrát kliknite na tabuľky Objednávky pre Chicago a Produkty.

 6. Zatvorte dialógové okno Zobrazenie tabuľky.

 7. Na karte Návrh kliknite v skupine Typ dotazu na položku Aktualizačný.

  V mriežke návrhu sa skryjú riadky Zoradiť a Zobraziť a zobrazí sa riadok Aktualizovať do.

 8. V tabuľke Objednávky pre Chicago dvakrát kliknite na pole Identifikácia produktu. Toto pole sa pridá do mriežky návrhu.

 9. Do riadka Aktualizovať do stĺpca Identifikácia produktu v mriežke návrhu zadajte alebo prilepte nasledujúci výraz:

  [Produkty].[Názov produktu]

  Tip: Aktualizačný dotaz môžete použiť aj na odstránenie hodnôt poľa. Ak chcete odstrániť hodnoty v poli, zadajte prázdny reťazec ("") alebo hodnotu NULL do riadka Aktualizovať do.

 10. Do riadka Kritériá zadajte alebo prilepte nasledujúci výraz:

  [Identifikácia produktu] Like ([Produkty].[Identifikácia])

  Kľúčové slovo Like je potrebné preto, lebo porovnávané polia obsahujú rôzne typy údajov (pole Identifikácia produktu obsahuje textové údaje a pole Identifikácia obsahuje číselné údaje).

 11. Výsledky zmien spôsobené aktualizačným dotazom môžete skontrolovať po zobrazení dotazu v údajovom zobrazení.

  Prejdite na kartu Návrh a v skupine Výsledky kliknite na položku Zobraziť a potom na položku Údajové zobrazenie.

  Dotaz vráti aktualizovaný zoznam identifikácií produktov.

 12. Prejdite na kartu Návrh a v skupine Výsledky kliknite na položku Spustiť.

  Po otvorení tabuľky Objednávky pre Chicago zistíte, že číselné hodnoty v poli Identifikácia produktu boli nahradené názvami produktov z tabuľky Produkty.

Na začiatok stránky

Automatické odstránenie údajov

Na odstránenie údajov z tabuliek môžete použiť odstraňovací dotaz. Pomocou odstraňovacieho dotazu môžete zadať aj kritériá, ktoré určia riadky na odstránenie. Odstraňovací dotaz ponúka možnosť na zobrazenie odstraňovaných údajov ešte pred vykonaním odstránenia.

Predpokladajme, že pripravujete tabuľku Objednávky pre Chicago (aktualizovanú v predchádzajúcom príklade) na odoslanie svojmu obchodnému partnerovi v Chicagu a zistíte, že niektoré riadky obsahujú niekoľko prázdnych polí. Pravdepodobne budete chcieť pred odoslaním tabuľky odstrániť riadky obsahujúce prázdne polia. Mohli by ste jednoducho otvoriť tabuľku a odstrániť tieto riadky manuálne. Ak je však riadkov veľa alebo máte jasné kritériá na to, ktoré riadky majú byť odstránené, môžete použiť odstraňovací dotaz.

Pomocou nasledujúceho postupu môžete použiť dotaz na odstránenie riadkov z tabuľky Objednávky pre Chicago, ktoré neobsahujú žiadnu hodnotu v poli Identifikácia objednávky:

 1. Prejdite na kartu Vytvoriť a v skupine Iné kliknite na položku Návrh dotazu.

 2. V dialógovom okne Zobrazenie tabuľky dvakrát kliknite na tabuľku Objednávky pre Chicago.

 3. Zatvorte dialógové okno Zobrazenie tabuľky.

 4. Na karte Návrh kliknite v skupine Typ dotazu na tlačidlo Odstraňovací.

  V mriežke návrhu sa skryjú riadky Zoradiť a Zobraziť a zobrazí sa riadok Odstrániť.

 5. V tabuľke Objednávky pre Chicago dvakrát kliknite na pole Identifikácia objednávky. Toto pole sa pridá do mriežky návrhu.

 6. V mriežke návrhu zadajte do riadka Kritériá v stĺpci Identifikácia objednávky príkaz Is Null.

 7. Prejdite na kartu Návrh a v skupine Výsledky kliknite na položku Spustiť.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×