Úvod k tabuľkám

Tabuľky sú základnými objektmi v databáze, pretože sú v nich uvedené všetky informácie alebo údaje. Databáza podniku napríklad môže obsahovať tabuľku Kontakty, v ktorej sú uložené mená dodávateľov, e-mailové adresy a telefónne čísla. V tomto článku je uvedený prehľad tabuliek v počítačových databázach programu Access. Skôr než vytvoríte tabuľky, zvážte svoje požiadavky a určite všetky tabuľky, ktoré by ste mohli potrebovať. Úvod do plánovania a navrhovania databázy nájdete v téme Základy navrhovania databázy.

Obsah tohto článku

Prehľad

Pridanie tabuľky do počítačovej databázy Accessu

Uloženie tabuľky

Prehľad

Relačná databáza, akou je accessová databáza, obvykle obsahuje viaceré súvisiace tabuľky. V dobre navrhnutej databáze sú v každej tabuľke uložené údaje o určitom predmete, napríklad o zamestnancoch alebo produktoch. Tabuľku tvoria záznamy (riadky) a polia (stĺpce). Polia obsahujú rôzne typy údajov, napríklad text, čísla, dátumy a hypertextové prepojenia.

Tabuľka Zákazníci v Accesse zobrazujúca rozloženie záznamov a polí

 1. Záznam: Obsahuje konkrétne údaje, napríklad informácie o konkrétnom zamestnancovi alebo výrobku.

 2. Pole: Obsahuje údaje o jednom aspekte predmetu tabuľky, napríklad krstnom mene alebo e-mailovej adrese.

 3. Hodnota poľa: Každý záznam má určitú hodnotu poľa. Napríklad Contoso, Ltd. alebo meno@example.com.

Vlastnosti tabuľky a poľa

Charakteristiky a správanie tabuliek a polí sú definované a regulované vlastnosťami. Vlastnosti tabuľky sa zadávajú do hárka s vlastnosťami tabuľky. Môžete napríklad zadať vlastnosť tabuľky do poľa Predvolené zobrazenie, kde určíte predvolený spôsob zobrazenia tabuľky. Vlastnosť poľa definuje aspekt správania daného poľa. Vlastnosti polí môžete zadať aj v návrhovom zobrazení pomocou tably Vlastnosti poľa. V každom poli je určitý typ údajov, ktorý definuje druh informácií uložených v danom poli. Typom údajov je napríklad niekoľko riadkov textu alebo mena.

Vzťahy tabuľky

Aj keď každá tabuľka v databáze obsahuje údaje o inom predmete, tabuľky v relačnej databáze, ako je napríklad databáza Access, obyčajne obsahujú údaje o predmetoch, ktoré vzájomne súvisia. Databáza môže napríklad obsahovať:

 • tabuľku zákazníkov obsahujúcu zoznam zákazníkov vašej spoločnosti a ich adresy,

 • katalóg predávaných produktov vrátane cien a obrázkov každej položky,

 • tabuľku objednávok, ktorá sa používa na sledovanie objednávok zákazníka.

Údaje uložené v rôznych tabuľkách prepojíte vytvorením vzťahov. Vzťah je logické spojenie medzi dvomi tabuľkami, ktoré majú spoločné pole.

Kľúče

Polia, ktoré sú súčasťou tabuľkového vzťahu, sa nazývajú kľúče. Kľúč sa spravidla skladá z jedného poľa, môže však pozostávať aj z viacerých polí. Existujú dva druhy kľúčov:

 • Hlavný kľúč: Tabuľka môže mať len jeden hlavný (primárny) kľúč. Hlavný kľúč sa skladá z jedného alebo viacerých polí, ktorými sa jedinečne identifikuje každý záznam uložený v tabuľke. Access automaticky vytvára jedinečné identifikačné číslo, ktoré slúži ako hlavný kľúč. Ďalšie informácie nájdete v časti o pridávaní alebo zmene hlavného kľúča tabuľky.

 • Cudzí kľúč: Tabuľka môže mať aj cudzie kľúče. Cudzí kľúč obsahuje hodnoty zodpovedajúce hodnotám v primárnom kľúči inej tabuľky. Napríklad môže existovať tabuľka Objednávky, v ktorej má každá objednávka identifikačné číslo zákazníka zodpovedajúce záznamu v tabuľke Zákazníci. Identifikačné číslo zákazníka je cudzí kľúč tabuľky Objednávky.

Zhodnosť hodnôt medzi kľúčovými poľami tvorí základ tabuľkového vzťahu. Tabuľkový vzťah sa používa na kombinovanie údajov zo súvisiacich tabuliek. Predpokladajme, že máte tabuľku Zákazníci a tabuľku Objednávky. V tabuľke Zákazníci je každý záznam identifikovaný poľom hlavného kľúča – identifikáciou.

Ak chcete priradiť ku každej objednávke zákazníka, znamená to, že do tabuľky Objednávky pridávate pole cudzieho kľúča, ktoré zodpovedá poľu identifikácie tabuľky Zákazníci, a potom vytvárate vzťah medzi uvedenými dvomi kľúčmi. Keď pridáte záznam do tabuľky Objednávky, používate hodnotu pre identifikačné číslo zákazníka, ktoré pochádza z tabuľky Zákazníci. Vždy keď si budete chcieť zobraziť akékoľvek informácie o zákazníkovi objednávky, použijete vzťah na identifikovanie toho, ktoré údaje z tabuľky Zákazníci zodpovedajú jednotlivým záznamom v tabuľke Objednávky.

Tabuľkový vzťah v Accesse zobrazený v okne Vzťahy
 1. Hlavný kľúč je identifikovaný ikonou kľúča vedľa názvu poľa.

 2. Cudzí kľúč  – všimnite si absenciu ikony kľúča.

Výhody používania vzťahov

Oddelené uchovávanie údajov v súvisiacich tabuľkách poskytuje nasledujúce výhody:

 • Konzistentnosť.    Keďže každý údaj sa zaznamená v jednej tabuľke a iba raz, nejednoznačnosť alebo nekonzistentnosť sa radikálne obmedzí. Napríklad názov zákazníka sa uloží iba jeden raz do tabuľky o zákazníkoch, neukladáte ho opakovane (a potenciálne nekonzistentne) do tabuľky obsahujúcej údaje o objednávke.

 • Efektívnosť.    Zaznamenávanie údajov na jednom mieste znamená, že použijete menej miesta na disku. Okrem toho menšie tabuľky obvykle vrátia údaje rýchlejšie než veľké tabuľky. Ak nepoužívate osobitné tabuľky pre osobitné predmety, do tabuliek zavediete hodnoty null (absencia údajov) a redundantnosť, čo môže viesť k zbytočnému zaberaniu miesta a zhoršovaniu výkonu.

 • Komplexnosť.    Návrh databázy je zrozumiteľnejší, ak sú predmety správne rozdelené do tabuliek.

Na začiatok stránky

Pridanie tabuľky do počítačovej databázy Accessu

Novú tabuľku vytvorte, ak máte nový zdroj údajov, ktoré nepatria do žiadnej z existujúcich tabuliek. Existuje viacero možností, ako pridať tabuľku do databázy programu Access, napríklad vytvorenie novej databázy, vloženie tabuľky do existujúcej databázy alebo importovanie alebo prepojenie na inú tabuľku z iného zdroja údajov – napríklad zošita programu Microsoft Office Excel, dokumentu programu Microsoft Office Word, textového súboru, webovej služby alebo inej databázy. Keď vytvoríte novú prázdnu databázu, program automaticky vloží novú prázdnu tabuľku. Potom môžete zadávaním údajov do tabuľky začať definovať polia.

Ďalšie informácie o pridaní poľa do tabuľky nájdete v článku Vloženie, pridanie alebo vytvorenie nového poľa v tabuľke.

Vytvorenie novej tabuľky v novej databáze v počítači

 1. Na karte Súbor kliknite na položky Nové > Prázdna počítačová databáza.

 2. Do poľa Názov súboru zadajte názov súboru pre novú databázu.

 3. Ak chcete uložiť databázu do iného umiestnenia, kliknite na ikonu priečinka.

 4. Kliknite na položku Vytvoriť.

Otvorí sa nová databáza s novou tabuľkou s názvom Tabuľka1. Premenujte tabuľku podľa typu údajov, ktoré sú v nej uložené.

Vytvorenie novej tabuľky v existujúcej databáze

 1. Kliknite na položky Súbor >Otvoriť a ak je požadovaná databáza uvedená v zozname Posledné, kliknite na ňu. Ak sa v zozname nenachádza, nájdite ju pomocou niektorej z možností prehľadávania.

 2. Na karte Vytvoriť kliknite na položku Tabuľka.

Nová tabuľka sa pridá a otvorí v údajovom zobrazení.

Na začiatok stránky

Externé údaje

Môžete vytvoriť prepojenie na rôzne externé zdroje údajov, ako napríklad ďalšie databázy, textové súbory a zošity programu Excel. Keď vytvoríte prepojenie na externé údaje, program Access môže toto prepojenie používať tak, ako keby išlo o tabuľku. V závislosti od externého zdroja údajov a spôsobu vytvorenia prepojenia môžete upravovať údaje v prepojenej tabuľke a vytvárať vzťahy, ktoré zahŕňajú prepojenú tabuľku. Nemôžete však zmeniť návrh externých údajov pomocou prepojenia.

Import alebo prepojenie na vytvorenie novej tabuľky

Tabuľku môžete vytvoriť importovaním údajov uložených na ľubovoľnom mieste alebo vytvorením prepojenia na ne. Môžete importovať údaje z hárka programu Excel, zoznamu programu Windows SharePoint Services, súboru XML, inej databázy programu Access, priečinku programu Microsoft Office Outlook a iného umiestnenia alebo vytvoriť prepojenie na ne.

Keď importujete údaje, vytvárate kópiu údajov v novej tabuľke v aktuálnej databáze. Následné zmeny zdrojových údajov nebudú mať žiadny vplyv na importované údaje a zmeny importovaných údajov nebudú ovplyvňovať zdrojové údaje. Po pripojení k zdroju údajov a importovaní jeho údajov môžete používať importované údaje bez pripojenia k zdroju. Môžete zmeniť návrh importovanej tabuľky.

Keď vytvoríte prepojenie na údaje, vytvárate prepojenú tabuľku v aktuálnej databáze, ktorá predstavuje „živé“ prepojenie na existujúce informácie, ktoré sú uložené na ľubovoľnom mieste. Keď zmeníte údaje v prepojenej tabuľke, meníte ich v zdroji. Po každej zmene údajov v zdroji sa daná zmena prejaví v prepojenej tabuľke. Počas každého používania prepojenej tabuľky sa budete musieť pripojiť k zdroju údajov. Návrh prepojenej tabuľky nie je možné meniť.

Poznámka: Údaje v hárku programu Excel nie je možné upravovať pomocou prepojenej tabuľky. Namiesto toho importujte zdrojové údaje do databázy programu Access a potom vytvorte prepojenie na databázu z programu Excel. Ďalšie informácie o prepájaní na program Access z programu Excel nájdete v Pomocníkovi programu Excel.

Vytvorenie novej tabuľky importom alebo prepojením na externé údaje

 1. Na karte Externé údaje v skupine Importovať a prepojiť kliknite na jeden z dostupných zdrojov údajov.

 2. Riaďte sa pokynmi v dialógových oknách, ktoré sa zobrazujú počas jednotlivých krokov.

  V programe Access sa vytvorí nová tabuľka, ktorá sa zobrazí na navigačnej table.

Tip: Takisto môžete importovať údaje zo zoznamu SharePointu alebo vytvoriť prepojenie na ne. Ďalšie informácie nájdete v časti Import údajov zo zoznamu SharePointu alebo ich prepojenie s týmto zoznamom.

Na začiatok stránky

Používanie webovej služby na vytvorenie tabuľky

V databáze môžete vytvoriť tabuľku, ktorá sa pripája na údaje na webovej lokalite poskytujúcej rozhranie webovej služby.

Poznámka: Tabuľky webovej služby sú určené iba na čítanie.

 1. Na karte Externé údaje kliknite v skupine Importovať a prepojiť na položku Ďalšie a potom na položku Údajové služby.

 2. Ak pripojenie, ktoré chcete použiť, je už nainštalované, pokračujte krokom 5. V opačnom prípade pokračujte ďalším krokom.

 3. Kliknite na položku Inštalovať nové pripojenie.

 4. Vyberte požadovaný súbor pripojenia a kliknite na položku OK.

 5. V dialógovom okne Vytvorenie prepojenia na údaje webovej služby rozbaľte pripojenie, ktoré chcete použiť.

 6. Vyberte tabuľku, ku ktorej chcete vytvoriť prepojenie. V programe Access sa polia zobrazia na pravej strane dialógového okna.

 7. Voliteľne zadajte názov prepojenej tabuľky do poľa Zadajte názov prepojenia. Program Access bude používať tento názov prepojenej tabuľky v navigačnej table.

 8. Kliknite na tlačidlo OK. V programe Access sa vytvorí prepojená tabuľka.

Na začiatok stránky

Nastavenie vlastností tabuľky v databáze v počítači

Môžete nastaviť vlastnosti, ktoré sa vzťahujú na celú tabuľku alebo celé záznamy.

 1. Vyberte tabuľku, ktorej vlastnosti chcete nastaviť.

 2. Na karte Domov v skupine Zobrazenia kliknite na položku Zobrazenie a potom na položku Návrhové zobrazenie.

 3. Na karte Návrh v skupine Zobraziť/Skryť kliknite na položku Hárok vlastností.

  Skupina Zobraziť alebo skryť na karte Návrh v Accesse .

 4. Na hárku vlastností kliknite na kartu Všeobecné.

 5. Kliknite do poľa nachádzajúceho sa naľavo od vlastnosti, ktorú chcete nastaviť, a následne zadajte nastavenie danej vlastnosti. Zoznam vlastností tabuľky zobrazíte kliknutím na položku Dostupné vlastnosti tabuľky.

 6. Uložte zmeny stlačením klávesov CTRL+S.

  Vlastnosť tabuľky

  Účel

  Zobraziť zobrazenia na lokalite SharePoint

  Určenie, či zobrazenia založené na tabuľke možno zobraziť na lokalite SharePoint.

  Poznámka: Efekt tohto nastavenia závisí od nastavenia vlastnosti databázy Zobraziť všetky zobrazenia na lokalite SharePoint.

  Rozbalený podriadený hárok

  Rozbalenie všetkých podriadených údajových hárkov po otvorení tabuľky.

  Výška podriadeného hárka

  Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete, aby sa okno podriadeného údajového hárka rozbalilo a zobrazili sa v ňom všetky riadky, nechajte túto možnosť nastavenú na hodnotu 0".

  • Ak chcete ovládať výšku podriadeného údajového hárka, zadajte požadovanú výšku v palcoch.

  Orientácia

  Nastavte orientáciu zobrazenia podľa toho, či sa váš jazyk číta zľava doprava alebo sprava doľava.

  Popis

  Poskytnutie popisu tabuľky. Popis sa zobrazí v názvoch tlačidiel tabuľky.

  Predvolené zobrazenie

  Nastavenie možností Údajový hárok, Kontingenčná tabuľka alebo Kontingenčný graf ako predvoleného zobrazenia po otvorení tabuľky.

  Overovacie pravidlo

  Zadajte výraz, ktorý musí vrátiť hodnotu TRUE po každom pridaní alebo zmene záznamu.

  Overovací text

  Zadajte hlásenie, ktoré sa zobrazí vtedy, keď záznam porušuje výraz vo vlastnosti Overovacie pravidlo.

  Filtrovanie

  Definujte kritériá na zobrazenie iba zodpovedajúcich riadkov v zobrazení údajového hárka.

  Zoradiť podľa

  Vyberte polia na určenie predvoleného spôsobu zoradenia riadkov v zobrazení údajového hárka.

  Názov podriadeného hárka

  Zadajte, či sa má podriadený údajový hárok zobraziť v údajovom zobrazení, a ak áno, ktorá tabuľka alebo dotaz má poskytnúť riadky pre podriadený údajový hárok.

  Prepájať podriadené polia

  Uvedenie polí v tabuľke alebo dotaze, ktoré sa používajú pre podriadený údajový hárok zhodujúci sa s vlastnosťou Prepojiť nadradené polia určenou pre tabuľku.

  Prepájať hlavné polia

  Uvedenie polí v tabuľke, ktoré sa zhodujú s vlastnosťou Prepojiť podriadené polia určenou pre tabuľku.

  Filtrovať podľa hodnoty pri zavedení

  Automatické použitie kritérií filtrovania vo vlastnosti Filtrovať (nastavením na hodnotu Áno) po otvorení tabuľky v údajovom zobrazení.

  Zoradiť podľa hodnoty pri zavedení

  Automatické použitie kritérií zoradenia vo vlastnosti Zoradiť podľa (nastavením na hodnotu Áno) po otvorení tabuľky v údajovom zobrazení.

  Tip: Ak potrebujete viac priestoru na zadanie alebo úpravu nastavenia v poli vlastnosti, stlačením kombinácie klávesov SHIFT + F2 zobrazíte pole Lupa. Ak nastavujete vlastnosť Overovacie pravidlo na výraz a potrebujete pomôcť pri jeho zostavovaní, kliknutím na tlačidlo Tlačidlo zostavovača vedľa poľa vlastnosti OverovaciePravidlo zobrazíte zostavovač výrazov.

Na začiatok stránky

Pridanie poľa do tabuľky v počítačovej databáze Accessu

Každú časť údajov, ktorú chcete sledovať, uchovávate v poli. Napríklad v tabuľke Kontakty vytvoríte polia pre Priezvisko, Krstné meno, Telefónne číslo a Adresu. V tabuľke Produkty vytvoríte polia pre Názov produktu, Identifikáciu produktu a Cenu.

Skôr než vytvoríte polia, pokúste sa rozdeliť údaje na najmenšie užitočné časti. Je omnoho jednoduchšie neskôr údaje skombinovať, než ich rozdeľovať. Napríklad namiesto poľa Celé meno zvážte možnosť vytvorenia osobitných polí pre priezvisko a meno. Potom môžete jednoducho vyhľadávať alebo zoraďovať podľa mena, priezviska alebo obidvoch parametrov. Ak plánujete vytvárať zostavy, vyhľadávať alebo vykonávať výpočty položky údajov, umiestnite túto položku samotnú do poľa.

Po vytvorení poľa môžete nastaviť vlastnosti poľa a ovládať tak jeho vzhľad a správanie.

V programe Access môžete vytvoriť nové pole zadaním údajov do nového stĺpca v údajovom zobrazení. Keď vytvoríte pole zadaním údajov v údajovom zobrazení, program Access automaticky priradí typ údajov pre dané pole na základe zadanej hodnoty. Ak zadanie nezahŕňa žiadny ďalší typ údajov, program Access nastaví typ údajov na hodnotu Text, typ údajov však môžete zmeniť.

Pridanie poľa zadaním údajov

Keď vytvoríte novú tabuľku alebo otvoríte existujúcu tabuľku v údajovom zobrazení, môžete pridať pole do tabuľky zadaním údajov do stĺpca Pridať nové pole údajového hárka.

Údajový hárok v Accesse so stĺpcom Pridať nové pole

1. Zadajte údaje do prázdneho stĺpca Pridať nové pole.

Postup pri pridaní nového poľa:

 1. Vytvorte alebo otvorte tabuľku v údajovom zobrazení.

 2. V stĺpci Pridať nové pole zadajte názov poľa, ktoré chcete vytvoriť. Použite opisný názov, ktorý uľahčí identifikáciu poľa.

 3. Zadajte údaje do nového poľa.

Na začiatok stránky

Nastavenie vlastností poľa

Po vytvorení poľa môžete nastaviť vlastnosti poľa a ovládať tak jeho vzhľad a správanie.

Nastavením vlastností poľa môžete vykonávať nasledujúce činnosti:

 • ovládať vzhľad údajov v poli,

 • zabrániť zadávaniu nesprávnych údajov do poľa,

 • určovať predvolené hodnoty poľa,

 • zrýchliť vyhľadávanie a zoraďovanie poľa.

Počas práce v údajovom zobrazení môžete nastaviť niektoré dostupné vlastnosti poľa. Ak však chcete získať prístup k úplnému zoznamu vlastností poľa a nastavovať ich, musíte sa prepnúť do návrhového zobrazenia

Nastavenie vlastností poľa v údajovom zobrazení

Počas práce v údajovom zobrazení môžete premenovať pole, zmeniť typ jeho údajov, zmeniť jeho vlastnosť Formát a meniť niektoré ďalšie vlastnosti poľa.

 • Postup pri otvorení tabuľky v údajovom zobrazení:    Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku a v ponuke skratiek kliknite na položku Údajové zobrazenie.

 • Postup pri premenovaní poľa:    Keď pridáte pole zadaním údajov v údajovom zobrazení, Access automaticky priradí všeobecný názov poľa. Access priradí názov Pole1 k prvému novému poľu, Pole2 k druhému novému poľu atď. Názov poľa sa predvolene používa ako jeho označenie po každom zobrazení poľa (ako napríklad záhlavie stĺpca v údajovom hárku). Premenovanie polí na opisnejšie názvy zjednodušuje ich používanie pri zobrazovaní alebo úprave záznamov.

 • Pravým tlačidlom myši kliknite na záhlavie poľa, ktoré chcete premenovať (napríklad Pole1).

 • V kontextovej ponuke kliknite na položku Premenovať stĺpec.

 • Do záhlavia poľa zadajte nový názov.

Názvy polí môžu pozostávať z čísiel a písmen v maximálnej dĺžke 64 znakov vrátane medzier.

Zmena typu údajov poľa

Keď vytvoríte pole zadaním údajov v údajovom zobrazení, program Access preskúma tieto údaje a stanoví vhodný typ údajov pre dané pole. Ak napríklad zadáte hodnotu 1/1/2006, program Access rozpozná tieto údaje ako dátum a nastaví typ údajov pre pole na hodnotu Date/Time. Ak program Access nemôže s určitosťou stanoviť typ údajov, typ údajov sa predvolene nastaví na hodnotu Text.

Typ údajov poľa určuje, ktoré ďalšie vlastnosti poľa môžete nastaviť. Pre pole s typom údajov Hyperlink alebo Memo môžete nastaviť iba vlastnosť Len priložiť.

Môžu sa vyskytnúť prípady, kedy budete chcieť manuálne zmeniť typ údajov poľa. Predpokladajme, že máte čísla miestností, ktoré pripomínajú dátumy (napríklad 10/2001). Ak zadáte hodnotu 10/2001 do nového poľa v údajovom zobrazení, funkcia automatického zisťovania typu údajov vyberie typ údajov Date/Time pre toto pole. Keďže čísla miestností sú popisy a nie údaje, mal by sa použiť typ údajov Text. Ak chcete zmeniť typ údajov poľa, postupujte takto.

 1. Kliknite na kartu Údajový hárok.

 2. V zozname Typ údajov v skupine Typ a formátovanie údajov vyberte požadovaný typ údajov.

  Obrázok pásu s nástrojmi v Accesse skupiny Typ údajov a Formátovanie

Zmena formátu poľa

Okrem stanovenia typu údajov nového poľa môže program Access nastaviť aj vlastnosť Formát pre dané pole (v závislosti od zadaných údajov). Ak napríklad zadáte hodnotu 10:50, program Access nastaví typ údajov na Date/Time a vlastnosť Formát na hodnotu Stredný čas. Ak chcete manuálne zmeniť vlastnosť poľa Formát, postupujte takto:

 1. Na páse s nástrojmi kliknite na kartu Údajový hárok.

 2. V zozname Formát v skupine Typ a formátovanie údajov zadajte požadovaný formát.

  Poznámka: Zoznam Formát nemusí byť v závislosti od typu údajov poľa dostupný pre niektoré polia (napríklad pre pole Text).

Nastavenie ďalších vlastností poľa

 1. V údajovom zobrazení kliknite na pole, pre ktoré chcete nastaviť vlastnosť.

 2. Na karte Údajový hárok v skupine Typ a formátovanie údajov vyberte vlastnosti, ktoré požadujete.

  Obrázok pásu s nástrojmi v Accesse skupiny Typ údajov a Formátovanie

Na začiatok stránky

Nastavenie vlastností poľa

Vlastnosť poľa môžete nastaviť otvorením tabuľky v návrhovom zobrazení.

 • Postup pri otvorení tabuľky v návrhovom zobrazení   : Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku a v ponuke skratiek kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

 • Postup pri zmene typu údajov poľa   : Vyhľadajte názov poľa, pre ktoré chcete zadať typ údajov, kliknite do poľa Typ údajov a potom vyberte typ údajov zo zoznamu.

 • Postup pri nastavení ďalších vlastností poľa   : V mriežke návrhu tabuľky vyberte pole, ktorého vlastnosti chcete nastaviť. Na table Vlastnosti poľa zadajte požadované nastavenie pre každú vlastnosť. Zmeny uložte stlačením klávesov CTRL + S.

  Poznámka: Dostupnosť vlastností, ktoré môžete nastaviť, závisí od typu údajov v poli.

Na začiatok stránky

Uloženie tabuľky

Po vytvorení alebo úprave tabuľky by ste mali uložiť jej návrh v počítačovej databáze. Pri prvom uložení dajte tabuľke taký názov, ktorý popisuje údaje nachádzajúce sa v tejto tabuľke. Môžete použiť až 64 alfanumerických znakov vrátane medzier. Tabuľku môžete nazvať napríklad Zákazníci, Zásoby alebo Produkty.

Access pri pomenúvaní tabuliek poskytuje značnú flexibilitu, narazíte však aj na určité obmedzenia, na ktoré treba pamätať. Názov tabuľky môže mať max. 64 znakov, môže obsahovať ľubovoľnú kombináciu písmen, čísel, medzier a špeciálnych znakov okrem bodky (.), výkričníka (!), hranatých zátvoriek ([]), úvodnej medzery, úvodného znaku rovnosti (=) alebo znakov, ktoré sa nedajú vytlačiť (napríklad zalomenie riadka). Názov nesmie obsahovať ani žiadny z nasledujúcich znakov: ` / \ : ; * ? " ' < > | # <TAB> { } % ~ &.

Tip: Mali by ste si premyslieť pravidlá tvorby názvov objektov v databáze a konzistentne ich dodržiavať.

 1. Na paneli s nástrojmi Rýchly prístup kliknite na tlačidlo Uložiť alebo stlačte kombináciu klávesov CTRL + S.

 2. Ak ukladáte tabuľku prvýkrát, zadajte názov tabuľky a potom kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×