Úvod k tabuľkám

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Tabuľky sú základné objektov v databáze, pretože majú všetky informácie alebo údaje. Napríklad databáza Pro môže mať kontakty tabuľka, ktorá ukladá mená ich dodávateľov, e-mailové adresy a telefónne čísla. Tento článok poskytuje prehľad tabuliek v programe Access. Pred vytvorením tabuľky, zvážte vaše požiadavky a určiť všetky tabuľky, ktoré budete potrebovať. Úvodné informácie o plánovaní a návrhu databázy, v téme Základy navrhovania databázy.

Obsah článku

Prehľad

Pridanie tabuľky do počítačovej databázy

Tabuľky vo webových aplikáciách Accessu

Uloženie tabuľky

Prehľad

Relačnej databázy, ako je napríklad prístup zvyčajne má niekoľko súvisiacich tabuliek. V databáze dobre navrhnuté Každá tabuľka obsahuje údaje týkajúce sa konkrétnej oblasti, napríklad zamestnancov alebo produktov. Tabuľka obsahuje záznamy (riadky) a poliach (stĺpce). Polia majú rôzne typy údajov, napríklad textu, čísel, dátumov a hypertextové prepojenia.

Tabuľka Zákazníci v prístup zobrazujúca rozloženie záznamov a polí

 1. Záznam: obsahuje konkrétne údaje, ako napríklad informácie o určitého zamestnanca alebo produkt.

 2. Pole: obsahuje údaje o jeden aspekt tabuľky predmet, napríklad meno alebo e-mailovú adresu.

 3. Hodnota poľa: každý záznam obsahuje hodnoty poľa. Napríklad Contoso, Ltd. alebo someone@example.com.

Vlastnosti tabuľky a poľa

Vlastnosti a správanie tabuľky a polia sú definované a riadia vlastnosti. Vlastnosti tabuľky sú nastavené v tabuľke hárok vlastností, napríklad, môžete nastaviť Predvolené zobrazenie vlastnosť tabuľky môžete určiť, ako sa predvolene zobrazuje v tabuľke. Vlastnosť poľa definuje pomer správanie poľa. Môžete tiež nastaviť vlastnosti poľa v návrhovom zobrazení pomocou tably Vlastnosti poľa. Každé pole obsahuje typ údajov, ktorá definuje typ informácie uloženej v poli. Viaceré riadky textu alebo meny sú napríklad typy údajov.

Vzťahy tabuľky

Aj keď každá tabuľka v databáze obsahuje údaje o inom predmete, tabuľky v relačnej databáze, ako je napríklad databáza Access, obyčajne obsahujú údaje o predmetoch, ktoré vzájomne súvisia. Databáza môže napríklad obsahovať:

 • tabuľku zákazníkov obsahujúcu zoznam zákazníkov vašej spoločnosti a ich adresy,

 • katalóg predávaných produktov vrátane cien a obrázkov každej položky,

 • tabuľku objednávok, ktorá sa používa na sledovanie objednávok zákazníka.

Údaje uložené v rôznych tabuľkách prepojíte vytvorením vzťahov. Vzťah je logické spojenie medzi dvomi tabuľkami, ktoré majú spoločné pole.

Kľúče

Polia, ktoré sú súčasťou tabuľkového vzťahu, sa nazývajú kľúče. Kľúč sa spravidla skladá z jedného poľa, môže však pozostávať aj z viacerých polí. Existujú dva druhy kľúčov:

 • Hlavný kľúč: tabuľku môžete mať len jeden hlavný kľúč. Primárny kľúč pozostáva z jedného alebo viacerých polí, ktoré jednoznačne identifikovať každý záznam, ktoré ste uložili v tabuľke. Program Access automaticky poskytuje jedinečné identifikačné číslo, sa nazýva identifikačné číslo, ktoré slúži ako hlavný kľúč. Ďalšie informácie v téme Pridanie alebo zmena hlavného kľúča tabuľky.

 • Cudzí kľúč: tabuľku môžete mať jedného alebo viacerých cudzích kľúčov. Cudzí kľúč obsahuje hodnoty, ktoré zodpovedajú hodnoty hlavného kľúča inej tabuľky. Mať napríklad tabuľku objednávky, v ktorom každú objednávku obsahuje identifikačné číslo zákazníka, zodpovedajúci záznam v tabuľke Zákazníci. Pole Identifikácia zákazníka je cudzieho kľúča tabuľky objednávky.

Zhodnosť hodnôt medzi kľúčovými poľami tvorí základ tabuľkového vzťahu. Tabuľkový vzťah sa používa na kombinovanie údajov zo súvisiacich tabuliek. Predpokladajme, že máte tabuľku Zákazníci a tabuľku Objednávky. V tabuľke Zákazníci je každý záznam identifikovaný poľom hlavného kľúča – identifikáciou.

Ak chcete priradiť ku každej objednávke zákazníka, znamená to, že do tabuľky Objednávky pridávate pole cudzieho kľúča, ktoré zodpovedá poľu identifikácie tabuľky Zákazníci, a potom vytvárate vzťah medzi uvedenými dvomi kľúčmi. Keď pridáte záznam do tabuľky Objednávky, používate hodnotu pre identifikačné číslo zákazníka, ktoré pochádza z tabuľky Zákazníci. Vždy keď si budete chcieť zobraziť akékoľvek informácie o zákazníkovi objednávky, použijete vzťah na identifikovanie toho, ktoré údaje z tabuľky Zákazníci zodpovedajú jednotlivým záznamom v tabuľke Objednávky.

Vzťah medzi tabuľkami programu Access zobrazí v okne vzťahy
 1. Ikona kľúča vedľa názvu poľa je označený hlavný kľúč.

 2. Cudzí kľúč – chýbajú ikona kľúča.

Výhody používania vzťahov

Oddelené uchovávanie údajov v súvisiacich tabuľkách poskytuje nasledujúce výhody:

 • Konzistentnosť.    Keďže každý údaj sa zaznamená v jednej tabuľke a iba raz, nejednoznačnosť alebo nekonzistentnosť sa radikálne obmedzí. Napríklad názov zákazníka sa uloží iba jeden raz do tabuľky o zákazníkoch, neukladáte ho opakovane (a potenciálne nekonzistentne) do tabuľky obsahujúcej údaje o objednávke.

 • Efektívnosť.    Zaznamenávanie údajov na jednom mieste znamená, že použijete menej miesta na disku. Okrem toho menšie tabuľky obvykle vrátia údaje rýchlejšie než veľké tabuľky. Ak nepoužívate osobitné tabuľky pre osobitné predmety, do tabuliek zavediete hodnoty null (absencia údajov) a redundantnosť, čo môže viesť k zbytočnému zaberaniu miesta a zhoršovaniu výkonu.

 • Komplexnosť.    Návrh databázy je zrozumiteľnejší, ak sú predmety správne rozdelené do tabuliek.

Na začiatok stránky

Pridanie tabuľky do počítačovej databázy programu Access

Novú tabuľku vytvorte, ak máte nový zdroj údajov, ktoré nepatria do žiadnej z existujúcich tabuliek. Existuje viacero možností, ako pridať tabuľku do databázy programu Access, napríklad vytvorenie novej databázy, vloženie tabuľky do existujúcej databázy alebo importovanie alebo prepojenie na inú tabuľku z iného zdroja údajov – napríklad zošita programu Microsoft Office Excel, dokumentu programu Microsoft Office Word, textového súboru, webovej služby alebo inej databázy. Keď vytvoríte novú prázdnu databázu, program automaticky vloží novú prázdnu tabuľku. Potom môžete zadávaním údajov do tabuľky začať definovať polia.

Ďalšie informácie o pridaní poľa do počítačovej databázy nájdete v článku Pridanie poľa do tabuľky.

Vytvorenie novej tabuľky v novej databáze v počítači

 1. Na karte Súbor kliknite na položky Nové > Prázdna počítačová databáza.

 2. Do poľa Názov súboru zadajte názov súboru pre novú databázu.

 3. Ak chcete uložiť databázu do iného umiestnenia, kliknite na ikonu priečinka.

 4. Kliknite na položku Vytvoriť.

Otvorí sa nová databáza s novou tabuľkou s názvom Tabuľka1. Premenujte tabuľku podľa typu údajov, ktoré sú v nej uložené.

Vytvorenie novej tabuľky v existujúcej databáze

 1. Kliknite na položku Súbor >Otvoriť, a kliknite na položku Databáza, ak je uvedený v časti Naposledy použité. Ak nie, vyberte jednu z možností Prehľadávať vyhľadajte databázy.

 2. Na karte Vytvoriť kliknite na položku Tabuľka.

Nová tabuľka sa pridá a otvorí v údajovom zobrazení.

Na začiatok stránky

Externé údaje

Môžete vytvoriť prepojenie na rôzne externé zdroje údajov, ako napríklad ďalšie databázy, textové súbory a zošity programu Excel. Keď vytvoríte prepojenie na externé údaje, program Access môže toto prepojenie používať tak, ako keby išlo o tabuľku. V závislosti od externého zdroja údajov a spôsobu vytvorenia prepojenia môžete upravovať údaje v prepojenej tabuľke a vytvárať vzťahy, ktoré zahŕňajú prepojenú tabuľku. Nemôžete však zmeniť návrh externých údajov pomocou prepojenia.

Import alebo prepojenie na vytvorenie novej tabuľky

Tabuľku môžete vytvoriť importovaním údajov uložených na ľubovoľnom mieste alebo vytvorením prepojenia na ne. Môžete importovať údaje z hárka programu Excel, zoznamu programu Windows SharePoint Services, súboru XML, inej databázy programu Access, priečinku programu Microsoft Office Outlook a iného umiestnenia alebo vytvoriť prepojenie na ne.

Keď importujete údaje, vytvárate kópiu údajov v novej tabuľke v aktuálnej databáze. Následné zmeny zdrojových údajov nebudú mať žiadny vplyv na importované údaje a zmeny importovaných údajov nebudú ovplyvňovať zdrojové údaje. Po pripojení k zdroju údajov a importovaní jeho údajov môžete používať importované údaje bez pripojenia k zdroju. Môžete zmeniť návrh importovanej tabuľky.

Keď vytvoríte prepojenie na údaje, vytvárate prepojenú tabuľku v aktuálnej databáze, ktorá predstavuje „živé“ prepojenie na existujúce informácie, ktoré sú uložené na ľubovoľnom mieste. Keď zmeníte údaje v prepojenej tabuľke, meníte ich v zdroji. Po každej zmene údajov v zdroji sa daná zmena prejaví v prepojenej tabuľke. Počas každého používania prepojenej tabuľky sa budete musieť pripojiť k zdroju údajov. Návrh prepojenej tabuľky nie je možné meniť.

Poznámka : Údaje v hárku programu Excel nie je možné upravovať pomocou prepojenej tabuľky. Namiesto toho importujte zdrojové údaje do databázy programu Access a potom vytvorte prepojenie na databázu z programu Excel. Ďalšie informácie o prepájaní na program Access z programu Excel nájdete v Pomocníkovi programu Excel.

Vytvorenie novej tabuľky importom alebo prepojením na externé údaje

 1. Na karte Externé údaje v skupine Importovať a prepojiť kliknite na jeden z dostupných zdrojov údajov.

 2. Riaďte sa pokynmi v dialógových oknách, ktoré sa zobrazujú počas jednotlivých krokov.

  V programe Access sa vytvorí nová tabuľka, ktorá sa zobrazí na navigačnej table.

Tip : Môžete tiež importovať alebo prepojiť so zoznamom SharePoint, ďalšie informácie nájdete v téme Importovanie z alebo prepojenie údajov do zoznamu lokality SharePoint.

Na začiatok stránky

Používanie lokality SharePoint na vytvorenie tabuľky

V databáze môžete vytvoriť tabuľku, ktorá importuje údaje zo zoznamu lokality SharePoint alebo na neho prepája. Pomocou preddefinovanej šablóny môžete taktiež vytvoriť nový zoznam lokality SharePoint.

 1. V časti vytvoriť, kliknite na položku Zoznamy lokality SharePoint a vykonajte niektorý z týchto krokov:

 2. Vytvoriť zoznam lokality SharePoint, ktorý je založený na šablóne

  1. Kliknite na položku Kontakty, Úlohy, Problémy alebo Udalosti.

  2. V dialógové okno Vytvorenie nového zoznamu zadajte URL adresu lokality SharePoint, kde chcete vytvoriť zoznam.

  3. Do polí Zadajte názov pre nový zoznam a Popis zadajte názov nového zoznamu a jeho opis.

  4. Ak chcete otvoriť prepojená tabuľka po jeho vytvorení, otvorte zoznam po dokončení začiarknite políčko (predvolene začiarknuté).

 3. Vytvorenie nového vlastného zoznamu

  1. Kliknite na položku vlastné. V dialógovom okne Vytvorenie nového zoznamu zadajte URL adresu lokality SharePoint, kde chcete vytvoriť zoznam.

  2. Do polí Zadať názov nového zoznamu a Popis zadajte názov nového zoznamu a jeho opis.

  3. Ak chcete otvoriť prepojená tabuľka po jeho vytvorení, vyberte začiarknite políčko Otvoriť zoznam po dokončení (predvolene začiarknuté).

 4. Importovanie údajov z existujúceho zoznamu

  1. Kliknite na položku Existujúci zoznam lokality SharePoint.

  2. V dialógovom okne Získať externé údaje zadajte URL adresu lokality SharePoint obsahujúcej údaje, ktoré chcete importovať.

  3. Kliknite na položku Importovať zdrojové údaje do novej tabuľky v aktuálnej databáze a potom kliknite na položku Ďalej.

  4. Začiarknite políčko každého zoznamu lokality SharePoint, ktorý chcete importovať.

 5. Prepojenie na existujúci zoznam

  1. Kliknite na položku Existujúci zoznam lokality SharePoint.

  2. V dialógovom okne Získanie externých údajov – lokalita SharePoint zadajte URL adresu lokality SharePoint obsahujúcej zoznam, na ktorý sa chcete prepojiť.

  3. Kliknite na položku Vytvoriť odkaz na zdroj údajov vytvorením prepojenej tabuľky a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

  4. Začiarknite políčko každého zoznamu lokality SharePoint, na ktorý sa chcete prepojiť.

Na začiatok stránky

Používanie webovej služby na vytvorenie tabuľky

V databáze môžete vytvoriť tabuľku, ktorá sa pripája na údaje na webovej lokalite poskytujúcej rozhranie webovej služby.

Poznámka : Tabuľky webovej služby sú určené iba na čítanie.

 1. Na karte Externé údaje kliknite v skupine Importovať a prepojiť na položku Ďalšie a potom na položku Údajové služby.

 2. Ak pripojenie, ktoré chcete použiť, je už nainštalované, pokračujte krokom 5. V opačnom prípade pokračujte ďalším krokom.

 3. Kliknite na položku Inštalovať nové pripojenie.

 4. Vyberte požadovaný súbor pripojenia a kliknite na položku OK.

 5. V dialógovom okne Vytvorenie prepojenia na údaje webovej služby rozbaľte pripojenie, ktoré chcete použiť.

 6. Vyberte tabuľku, ku ktorej chcete vytvoriť prepojenie. V programe Access sa polia zobrazia na pravej strane dialógového okna.

 7. Voliteľne zadajte názov prepojenej tabuľky do poľa Zadajte názov prepojenia. Program Access bude používať tento názov prepojenej tabuľky v navigačnej table.

 8. Kliknite na tlačidlo OK. V programe Access sa vytvorí prepojená tabuľka.

Na začiatok stránky

Nastavenie vlastností tabuľky v databáze v počítači

Môžete nastaviť vlastnosti, ktoré sa vzťahujú na celú tabuľku alebo celé záznamy.

 1. Vyberte tabuľku, ktorej vlastnosti chcete nastaviť.

 2. Na karte Domov v skupine Zobrazenia kliknite na položku Zobrazenie a potom na položku Návrhové zobrazenie.

 3. Na karte Návrh v skupine Zobraziť/Skryť kliknite na položku Hárok vlastností.

  Skupina Zobraziť alebo skryť na karte návrh v programe Access .

 4. Na hárku vlastností kliknite na kartu Všeobecné.

 5. Kliknite do poľa nachádzajúceho sa naľavo od vlastnosti, ktorú chcete nastaviť, a následne zadajte nastavenie danej vlastnosti. Zoznam vlastností tabuľky zobrazíte kliknutím na položku Dostupné vlastnosti tabuľky.

 6. Ak chcete uložiť zmeny, stlačte kombináciu klávesov CTRL + S.

  Vlastnosť tabuľky

  Účel

  Zobraziť zobrazenia na lokalite SharePoint

  Určenie, či zobrazenia založené na tabuľke možno zobraziť na lokalite SharePoint.

  Poznámka : Efekt tohto nastavenia závisí od nastavenia vlastnosti databázy Zobraziť všetky zobrazenia na lokalite SharePoint.

  Ďalšie informácie nájdete v časti Pozrite tiež.

  Rozbalený podriadený hárok

  Rozbalenie všetkých podriadených údajových hárkov po otvorení tabuľky.

  Výška podriadeného hárka

  Vyberte niektorú z nasledujúcich možností:

  • Ak chcete okno podriadeného údajového hárka rozbalilo a zobrazili všetky riadky, nechajte túto možnosť nastavenú na hodnotu 0".

  • Ak chcete ovládať výšku podriadeného údajového hárka, zadajte požadovanú výšku v palcoch.

  Orientácia

  Nastavte orientáciu zobrazenia podľa toho, či sa váš jazyk číta zľava doprava alebo sprava doľava.

  Popis

  Poskytnutie popisu tabuľky. Popis sa zobrazí v názvoch tlačidiel tabuľky.

  Predvolené zobrazenie

  Nastavenie možností Údajový hárok, Kontingenčná tabuľka alebo Kontingenčný graf ako predvoleného zobrazenia po otvorení tabuľky.

  Overovacie pravidlo

  Zadajte výraz, ktorý musí vrátiť hodnotu TRUE po každom pridaní alebo zmene záznamu.

  Overovací text

  Zadajte hlásenie, ktoré sa zobrazí vtedy, keď záznam porušuje výraz vo vlastnosti Overovacie pravidlo.

  Filtrovanie

  Definujte kritériá na zobrazenie iba zodpovedajúcich riadkov v zobrazení údajového hárka.

  Zoradiť podľa

  Vyberte polia na určenie predvoleného spôsobu zoradenia riadkov v zobrazení údajového hárka.

  Názov podriadeného hárka

  Zadajte, či sa má podriadený údajový hárok zobraziť v údajovom zobrazení, a ak áno, ktorá tabuľka alebo dotaz má poskytnúť riadky pre podriadený údajový hárok.

  Prepájať podriadené polia

  Uvedenie polí v tabuľke alebo dotaze, ktoré sa používajú pre podriadený údajový hárok zhodujúci sa s vlastnosťou Prepojiť nadradené polia určenou pre tabuľku.

  Prepájať hlavné polia

  Uvedenie polí v tabuľke, ktoré sa zhodujú s vlastnosťou Prepojiť podriadené polia určenou pre tabuľku.

  Filtrovať podľa hodnoty pri zavedení

  Automatické použitie kritérií filtrovania vo vlastnosti Filtrovať (nastavením na hodnotu Áno) po otvorení tabuľky v údajovom zobrazení.

  Zoradiť podľa hodnoty pri zavedení

  Automatické použitie kritérií zoradenia vo vlastnosti Zoradiť podľa (nastavením na hodnotu Áno) po otvorení tabuľky v údajovom zobrazení.

  Tip : Chcete získať viac priestoru zadať alebo upraviť nastavenie v poli vlastnosti, stlačte kláves SHIFT + F2 zobrazte pole priblížiť. Ak sa nastavenie vlastnosti Overovacie pravidlo na výraz a by som pomoc pri vytváraní ho, kliknite na položku Tlačidlo zostavovača vedľa poľa vlastnosti OverovaciePravidlo na zobrazenie nástroja Zostavovač výrazov.

Na začiatok stránky

Pridanie poľa do tabuľky v počítačovej databáze programu Access

Každú časť údajov, ktorú chcete sledovať, uchovávate v poli. Napríklad v tabuľke Kontakty vytvoríte polia pre Priezvisko, Krstné meno, Telefónne číslo a Adresu. V tabuľke Produkty vytvoríte polia pre Názov produktu, Identifikáciu produktu a Cenu.

Skôr než vytvoríte polia, pokúste sa rozdeliť údaje na najmenšie užitočné časti. Je omnoho jednoduchšie neskôr údaje skombinovať, než ich rozdeľovať. Napríklad namiesto poľa Celé meno zvážte možnosť vytvorenia osobitných polí pre Priezvisko a Krstné meno. Potom môžete jednoducho vyhľadávať alebo zoraďovať podľa krstného mena, priezviska alebo obidvoch parametrov. Ak plánujete vytvárať zostavy, vyhľadávať alebo vykonávať výpočty položky údajov, umiestnite túto položku samotnú do poľa. Ďalšie informácie o vytváraní návrhu databázy a vytváraní polí nájdete po kliknutí na prepojenia v časti Pozri tiež.

Po vytvorení poľa môžete nastaviť vlastnosti poľa a ovládať tak jeho vzhľad a správanie.

V programe Access môžete vytvoriť nové pole zadaním údajov do nového stĺpca v údajovom zobrazení. Keď vytvoríte pole zadaním údajov v údajovom zobrazení, program Access automaticky priradí typ údajov pre dané pole na základe zadanej hodnoty. Ak zadanie nezahŕňa žiadny ďalší typ údajov, program Access nastaví typ údajov na hodnotu Text, typ údajov však môžete zmeniť.

Pridanie poľa zadaním údajov

Keď vytvoríte novú tabuľku alebo otvoríte existujúcu tabuľku v údajovom zobrazení, môžete pridať pole do tabuľky zadaním údajov do stĺpca Pridať nové pole údajového hárka.

Údajový hárok v Accesse s stĺpca pridať nové pole

1. Zadajte údaje do prázdneho stĺpca Pridať nové pole.

Postup pri pridaní nového poľa:

 1. Vytvorte alebo otvorte tabuľku v údajovom zobrazení.

 2. V stĺpci Pridať nové pole zadajte názov poľa, ktoré chcete vytvoriť. Použite opisný názov, ktorý uľahčí identifikáciu poľa.

 3. Zadajte údaje do nového poľa.

Na začiatok stránky

Nastavenie vlastností poľa

Po vytvorení poľa môžete nastaviť vlastnosti poľa a ovládať tak jeho vzhľad a správanie.

Nastavením vlastností poľa môžete vykonávať nasledujúce činnosti:

 • ovládať vzhľad údajov v poli,

 • zabrániť zadávaniu nesprávnych údajov do poľa,

 • určovať predvolené hodnoty poľa,

 • zrýchliť vyhľadávanie a zoraďovanie poľa.

Počas práce v údajovom zobrazení môžete nastaviť niektoré dostupné vlastnosti poľa. Ak však chcete získať prístup k úplnému zoznamu vlastností poľa a nastavovať ich, musíte sa prepnúť do návrhového zobrazenia

Nastavenie vlastností poľa v údajovom zobrazení

Počas práce v údajovom zobrazení môžete premenovať pole, zmeniť typ jeho údajov, zmeniť jeho vlastnosť Formát a meniť niektoré ďalšie vlastnosti poľa.

 • Otvorte tabuľku v údajovom zobrazení:    Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku a v kontextovej ponuke kliknite na položku údajové zobrazenie.

 • Postup pri premenovaní poľa:    Po pridaní poľa zadaním údajov v údajovom zobrazení, Access automaticky priradí všeobecný názov poľa. Program Access priraďuje názov pole1 na prvý nový polí, pole2 na druhý nové pole, a tak ďalej. Na základe predvoleného nastavenia názov poľa sa používa ako jeho označenie, miesto, kde je zobrazené pole, ako je napríklad záhlavie stĺpca v údajovom hárku. Premenovanie polí tak, že majú viac popisný názov pomáha uľahčiť tak ich používať pri prezeraní alebo upraviť záznamy.

 • Pravým tlačidlom myši kliknite na záhlavie poľa, ktoré chcete premenovať (napríklad Pole1).

 • V kontextovej ponuke kliknite na položku Premenovať stĺpec.

 • Do záhlavia poľa zadajte nový názov.

Názvy polí môžu pozostávať z čísiel a písmen v maximálnej dĺžke 64 znakov vrátane medzier.

Zmena typu údajov poľa

Keď vytvoríte pole zadaním údajov v údajovom zobrazení, program Access preskúma tieto údaje a stanoví vhodný typ údajov pre dané pole. Ak napríklad zadáte hodnotu 1/1/2006, program Access rozpozná tieto údaje ako dátum a nastaví typ údajov pre pole na hodnotu Date/Time. Ak program Access nemôže s určitosťou stanoviť typ údajov, typ údajov sa predvolene nastaví na hodnotu Text.

Typ údajov poľa určuje, ktoré ďalšie vlastnosti poľa môžete nastaviť. Pre pole s typom údajov Hyperlink alebo Memo môžete nastaviť iba vlastnosť Len priložiť.

Môžu sa vyskytnúť prípady, ktoré miesto manuálna zmena typu údajov poľa. Predpokladajme, že máte miestnosti čísla, ktoré sa podobajú dátumov, napríklad 10/2001. Ak zadáte 10/2001 do nového poľa v údajovom zobrazení, zisťovanie funkcia vyberie typ údajov dátumu a času pre pole typu Automatické údajov. Pretože čísla miestností sú označenia a nie dátumy, používajú typ údajov Text. Ak chcete zmeniť typ údajov poľa, použite nasledujúci postup.

 1. Kliknite na kartu Údajový hárok.

 2. V zozname Typ údajov v skupine Typ a formátovanie údajov vyberte požadovaný typ údajov.

  Skupina prístup pás s nástrojmi obrázok údajový typ a formátovanie

Zmena formátu poľa

Okrem stanovenia typu údajov nového poľa môže program Access nastaviť aj vlastnosť Formát pre dané pole (v závislosti od zadaných údajov). Ak napríklad zadáte hodnotu 10:50, program Access nastaví typ údajov na Date/Time a vlastnosť Formát na hodnotu Stredný čas. Ak chcete manuálne zmeniť vlastnosť poľa Formát, postupujte takto:

 1. Na páse s nástrojmi kliknite na kartu Údajový hárok.

 2. V zozname Formát v skupine Typ a formátovanie údajov zadajte požadovaný formát.

  Poznámka : Zoznam Formát nemusí byť v závislosti od typu údajov poľa dostupný pre niektoré polia (napríklad pre pole Text).

Nastavenie ďalších vlastností poľa

 1. V údajovom zobrazení kliknite na pole, pre ktoré chcete nastaviť vlastnosť.

 2. Na karte Údajový hárok v skupine Typ a formátovanie údajov vyberte vlastnosti, ktoré požadujete.

  Skupina prístup pás s nástrojmi obrázok údajový typ a formátovanie

Na začiatok stránky

Nastavenie vlastností poľa

Vlastnosť poľa môžete nastaviť otvorením tabuľky v návrhovom zobrazení.

 • Otvorte tabuľku v návrhovom zobrazení   : V navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku a v kontextovej ponuke kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

 • Ak chcete zmeniť typ údajov poľa   : vyhľadajte názov poľa, pre ktoré chcete nastaviť typ údajov, kliknite do poľa Typ údajov a potom zo zoznamu vyberte typ údajov.

 • Nastavenie ďalších vlastností poľa   : V mriežke návrhu tabuľky vyberte pole, pre ktorý chcete nastaviť vlastnosti. V na table Vlastnosti poľa zadajte nastavenia, ktoré chcete pre každú vlastnosť. Uložiť zmeny, stlačte kombináciu klávesov CTRL + s.

  Poznámka : Dostupnosť vlastností, ktoré môžete nastaviť, závisí od typu údajov v poli.

Na začiatok stránky

Tabuľky vo webových aplikáciách Accessu

Klienta Access poskytuje návrhári na vytváranie a úpravu tabuliek, ktoré budú uložené na serveri SQL Server. Informácie, ktoré prístup vyžaduje, aby sa vytvárajú a spravujú tabuľky a vlastnosti, napríklad vyhľadávacích informácií a formátovanie sú uložené v tabuľke systému (Access.ColumnProperties) v databáze používateľa. Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie Accessovej aplikácie.

Na začiatok stránky

Uloženie tabuľky

Po vytvorení alebo upravovať tabuľku, v počítačovej databáze ste mali uložiť jej návrh. Keď uložíte tabuľku po prvýkrát, jej názov popisujúci údaje, ktoré obsahuje. Môžete použiť až 64 alfanumerických znakov vrátane medzier. Napríklad môžete nazvať tabuľku Zákazníci, zásoby častí alebo produktov.

Prístup vám veľa flexibility, pokiaľ ide o pomenovanie tabuliek vo webových aplikáciách; Existujú však určité obmedzenia, na ktoré treba pamätať. Názov tabuľky môže byť maximálne 64 znakov, môže obsahovať ľubovoľnú kombináciu písmen, čísel, medzier a špeciálnych znakov okrem bodky (.), výkričník (!), hranaté zátvorky ([]), začiatočné priestor, vedie znak rovnosti (=) alebo znak napríklad koncov vrátiť. Názov tiež nesmie obsahovať žiadny z nasledujúcich znakov: "/ \:; * ? "" < > | # < kartu > {} % ~ &.

Tip : Je potrebné rozhodnúť o konvencia pre objekty v databáze a konzistentné používanie.

 1. Kliknite na položku Uložiť na paneli s nástrojmi Rýchly prístup alebo stlačte kombináciu klávesov CTRL + S.

 2. Ak v tabuľke ukladáte prvýkrát, zadajte názov tabuľky a potom kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×