Úvod k programovaniu v programe Access

Keď vytvárate novú databázu, spravidla začínate vytvorením viacerých databázových objektov, ako napríklad tabuliek, formulárov a zostáv. Môžete sa však dostať do situácie, kedy budete musieť uvažovať o programovaní ako prostriedku na automatizáciu niektorých procesov a vzájomné previazanie databázových objektov. Tento článok pomáha pri orientovaní sa v oblasti programovacích nástrojov v programe Access 2010.

Poznámka : Do webovej databázy môžete pridať kód jazyka Visual Basic for Applications (VBA), ale nemôžete ho spustiť, ak je databáza spustená vo webovom prehľadávači. Ak webová databáza obsahuje kód VBA, musíte ju pred spustením tohto kódu otvoriť pomocou programu Access. Ak chcete vo webovej databáze vykonávať programátorské úlohy, použite namiesto kódu VBA makrá programu Access.

Ďalšie informácie o webových databázach nájdete v článku Vytvorenie databázy na zdieľanie na webe.

Obsah tohto článku

Čo je programovanie?

Mám používať makrá alebo kód VBA?

Používanie Sprievodcu príkazovým tlačidlom na vykonávanie bežných úloh programovania

Základné informácie o makrách

Základné informácie o kóde VBA

Konverzia makier na kód VBA

Informácie o spôsobe používania systému Pomocníka

Čo je programovanie?

V programe Access je programovanie procesom pridávania funkcionality do databázy prostredníctvom makier programu Access alebo kódu Visual Basic for Applications (VBA). Predpokladajme, že ste vytvorili formulár a zostavu a chcete do formulára pridať príkazové tlačidlo, po kliknutí na ktoré sa otvorí zostava. V tomto prípade je programovanie procesom vytvorenia makra alebo procedúry VBA a nastavenia vlastnosti udalosti príkazového tlačidla PriKliknutí, čo znamená, že kliknutie na príkazové tlačidlo spustí makro alebo procedúru. V prípade jednoduchej operácie, ako napríklad otvorenie zostavy, môžete použiť Sprievodcu príkazovým tlačidlom na vykonanie celej práce, alebo môžete Sprievodcu vypnúť a vykonať programovanie vlastnými silami.

Poznámka : Mnohé programy balíka Microsoft Office používajú výraz „makro“ ako odkaz na kód VBA. Pre používateľov programu Access to však môže byť zavádzajúce, pretože v programe Access výraz „makro“ odkazuje na pomenovanú kolekciu akcií makra, ktorú môžete zostaviť pomocou zostavovača makier. Akcie makra programu Access predstavujú iba podmnožinu príkazov dostupných v aplikácii VBA. Zostavovač makier ponúka štruktúrovanejšie rozhranie než aplikácia Visual Basic Editor a umožňuje pridávať programovanie do ovládacích prvkov a objektov bez toho, aby ste sa museli učiť kód VBA. Pamätajte, že v článkoch Pomocníka programu Access sa na makrá odkazuje ako na makrá. Na kód VBA sa odkazuje ako na VBA, kód, funkciu alebo procedúru. Kód VBA sa nachádza v moduloch tried (ktoré tvoria súčasť jednotlivých formulárov alebo zostáv a spravidla obsahujú kód iba pre tieto objekty) a v moduloch (ktoré nie sú naviazané na špecifické objekty a spravidla obsahujú „globálny“ kód, ktorý možno používať v celej databáze).

Objekty (napríklad formuláre a zostavy) a ovládacie prvky (napríklad príkazové tlačidlá a textové polia) majú rôzne vlastnosti udalostí, ku ktorým môžete pripojiť makrá alebo procedúry. Každá vlastnosť udalosti je priradená k špecifickej udalosti, ako je napríklad kliknutie tlačidlom myši, otvorenie formulára alebo úprava údajov v textovom poli. Udalosti možno spúšťať aj faktormi mimo programu Access, napríklad systémovými udalosťami, alebo makrami a procedúrami, ktoré sú pripojené k iným udalostiam. Keď pridáte mnohé makrá alebo procedúry k viacerým vlastnostiam udalostí mnohých objektov, databáza môže byť veľmi komplexná. Vo väčšine prípadov však dosiahnete požadované výsledky pomocou veľmi malého objemu programovania.

Na začiatok stránky

Mám používať makrá alebo kód VBA?

Rozhodnutie o používaní makier, kódu VBA alebo obidvoch možností primárne závisí od spôsobu plánovania nasadenia alebo distribúcie databázy. Ak je napríklad databáza uložená v počítači a vy ste jej jediným používateľom (a dokážete používať kód VBA), na vykonávanie väčšiny úloh programovania môžete používať kód VBA. Ak však plánujete zdieľať databázu s inými používateľmi a umiestnite ju na súborový server, z hľadiska zabezpečenia môže byť vhodnejšie nepoužívať VBA. Ak zamýšľate publikovať databázu ako webovú aplikáciu programu Access, namiesto kódu VBA musíte na vykonávanie úloh programovania používať makrá, pretože aplikácia VBA nie je kompatibilná s funkciou publikovania na webe.

Webové aplikácie programu Access    Webové aplikácie programu Access predstavujú novú funkciu programu Access 2010, pomocou ktorej môžete publikovať aplikáciu na server Microsoft SharePoint so službami programu Access. Takto budú môcť ďalší používatelia používať databázu prostredníctvom štandardného internetového prehľadávača namiesto toho, aby museli mať v počítačoch nainštalovaný program Access. Keďže kód VBA nie je kompatibilný s funkciou publikovania na webe, ak budete chcieť publikovať aplikáciu ako webovú aplikáciu programu Access, na vykonanie úloh programovania budete musieť používať iba makrá.

Keď vytvárate návrh nových webových aplikácií programu Access, začnite kliknutím na položku Prázdna webová databáza po prvom spustení programu Access. Takto sa obmedzia funkcie, ktoré môžete použiť na vytvorenie databázy, čím sa zaistí úspešné publikovanie webovej aplikácie.

Klientske aplikácie    Ak neplánujete publikovať aplikáciu na server služieb programu Access, rozhodnutie o používaní makier alebo kódu VBA by malo vychádzať z dvoch predpokladov: požadované zabezpečenie a funkčnosť. Zabezpečenie predstavuje problém, pretože VBA možno použiť na vytvorenie kódu, ktorý narúša zabezpečenie údajov alebo môže poškodiť súbory v počítači. Keď používate databázu vytvorenú iným používateľom, kód VBA by ste mali povoliť iba vtedy, keď viete, že databáza pochádza z dôveryhodného zdroja. Keď vytvárate databázu, ktorú budú používať iní používatelia, nezahŕňajte nástroje na programovanie, ktoré od používateľa vyžadujú udelenie stavu dôveryhodnosti pre databázu. Všeobecné postupy, ktoré sa týkajú potreby udeľovania dôveryhodného stavu pre databázu, sú uvedené nižšie.

S cieľom pomôcť pri zabezpečení databázy by ste mali používať makrá vtedy, keď je to možné a programovanie VBA iba vtedy, keď operácie nie je možné vykonať pomocou akcií makra. Okrem toho by ste mali používať iba akcie makier, ktoré nevyžadujú udeľovanie dôveryhodného stavu pre databázu, aby bolo možné databázu spustiť. Obmedzenie používania akcií makier týmto spôsobom informuje používateľov o tom, že databáza neobsahuje žiadne prvky programovania, ktoré by mohli poškodiť údaje alebo iné súbory v počítačoch.

Dôležité informácie o makrách

Program Access 2010 obsahuje mnoho nových akcií makier, ktoré umožňujú vytvoriť omnoho výkonnejšie makrá, než v predchádzajúcich verziách programu Access. Teraz môžete napríklad vytvoriť a používať globálne dočasné premenné pomocou akcií makier a pomocou nových akcií makier, ktoré sa zameriavajú na chyby, môžete jednoduchšie odstraňovať chyby. V starších verziách programu Access boli tieto typy funkcií dostupné iba pomocou VBA. Okrem toho môžete makro priamo vložiť do vlastnosti udalosti objektu alebo ovládacieho prvku. Vložené makro sa stane súčasťou objektu alebo ovládacieho prvku a ostane jeho súčasťou aj po premiestnení alebo kopírovaní.

Makrá predstavujú jednoduchý spôsob manipulácie s mnohými úlohami programovania, ako napríklad otvorenie a zatvorenia formulára alebo spustenie zostáv. Môžete rýchlo a jednoducho naviazať databázové objekty (formuláre, zostavy ap.), ktoré ste vytvorili, pretože existuje malá syntax, ktorú si musíte zapamätať. Argumenty pre každú akciu sa zobrazujú v zostavovači makier.

Okrem vyššej úrovne zabezpečenia a jednoduchosti používania, ktorú makrá poskytujú, musíte makrá používať vtedy, keď chcete vykonať nasledujúce úlohy:

 • Priradiť akciu alebo množinu akcií ku kľúču. Tento krok vyžaduje vytvorenie skupiny makra s názvom AutoKeys.

 • Vykonať akciu alebo súbor akcií po prvom otvorení databázy. Vyžaduje to vytvorenie makra s názvom AutoExec.

  Poznámka :  Makro AutoExec sa spustí pred všetkými ostatnými makrami alebo kódom VBA aj vtedy, keď ste vytvorili formulár spustenia v dialógovom okne Možnosti programu Access a pripojili makro alebo kód VBA k udalosti PriOtvorení alebo PriNačítaní daného formulára.

Ďalšie informácie o zostavovaní makier nájdete v časti Základné informácie o makrách.

Dôležité informácie o aplikácii VBA

Ak chcete vykonávať niektorú z nasledujúcich činností, namiesto makier používajte programovanie VBA:

 • Používanie vstavaných funkcií alebo vytváranie vlastných funkcií    Program Access zahŕňa mnohé vstavané funkcie, ako napríklad funkciu IPmt, ktorá slúži na výpočet úrokových splátok. Vstavané funkcie možno použiť na vykonávanie výpočtov bez nutnosti vytvárať komplikované výrazy. Pomocou kódu VBA taktiež môžete vytvárať vlastné funkcie na vykonávanie výpočtov, ktoré presahujú možnosti výrazu, alebo na nahradenie komplexných výrazov. Okrem toho môžete používať funkcie, ktoré vytvoríte vo výrazoch na použitie bežnej operácie vo viac než jednom objekte.

 • Vytváranie alebo manipulácia s objektmi    Vo väčšine prípadov zistíte, že najjednoduchšie je vytvoriť a upravovať objekt v návrhovom zobrazení objektu. V niektorých situáciách však môže byť potrebné manipulovať s definíciou objektu v kóde. Pomocou VBA môžete manipulovať so všetkými objektmi v databáze a aj so samotnou databázou.

 • Vykonávanie akcií na úrovni systému    Môžete spustiť akciu RunApp v makre a spustiť iný program (napríklad Microsoft Excel) priamo z programu Access; makro však nie je možné použiť na vykonávanie ďalších akcií mimo programu Access. Pomocou VBA môžete overiť, či súbor v počítači existuje, použiť automatizáciu alebo protokol DDE (Dynamic Data Exchange) na komunikáciu s inými programami operačného systému Microsoft Windows (napríklad program Excel) a volať funkcie v knižniciach DLL systému Windows.

 • Súčasná manipulácia so záznamami    VBA môžete použiť na prechádzanie množinou záznamov po jednom zázname a na vykonávanie operácií v rámci každého záznamu. Makrá fungujú s celými množinami záznamov naraz.

Na začiatok stránky

Používanie Sprievodcu príkazovým tlačidlom na vykonávanie bežných úloh programovania

Ak pridávate príkazové tlačidlo do formulára, Sprievodca príkazovým tlačidlom vám pomôže začať s programovaním. Sprievodca vám pomôže vytvoriť príkazové tlačidlo, ktoré vykonáva špecifickú úlohu. V súbore programu Access 2010 (.accdb) tento sprievodca vytvorí makro vstavané do vlastnosti PriKliknutí príkazového tlačidla. V súbore .mdb alebo .adp sprievodca vytvorí kód VBA, pretože vstavané makrá nie sú dostupné v týchto formátoch súborov. Potom môžete upraviť alebo vylepšiť makro alebo kód VBA podľa vlastných požiadaviek.

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na formulár, do ktorého chcete pridať príkazové tlačidlo a potom kliknite na položku Návrhové zobrazenie .

 2. Na karte Návrh kliknite na šípku nadol na zobrazenie galérie Ovládacie prvky a potom overte, či je vybratá položka Použiť sprievodcov ovládacím prvkom.

 3. Na karte Návrh v galérii Ovládacie prvky kliknite na položku Tlačidlo.

 4. V mriežke návrhu formulára kliknite na miesto, kde sa má vložiť príkazové tlačidlo.

  Spustí sa Sprievodca príkazovým tlačidlom.

 5. Na prvej stránke Sprievodcu kliknite na každú kategóriu v zozname Kategórie, čím zobrazíte akcie, ktoré môže Sprievodca naprogramovať do príkazového tlačidla. V zozname Akcie vyberte požadovanú akciu a potom kliknite na položku Ďalej.

 6. Kliknite na možnosť Text alebo Obrázok (v závislosti od toho či chcete v príkazovom tlačidle zobraziť text alebo obrázok).

  • Ak chcete zobraziť text, môžete ho upraviť v textovom poli vedľa možnosti Text.

  • Ak chcete zobraziť obrázok, sprievodca navrhne obrázok zo zoznamu. Ak chcete vybrať iný obrázok, začiarknite políčko Zobraziť všetky obrázky, čím zobrazíte zoznam všetkých obrázkov príkazového tlačidla, ktoré ponúka program Access. Taktiež môžete kliknúť na položku Prehľadávať a vybrať obrázok uložený v inom umiestnení.

   Kliknite na položku Ďalej .

 7. Zadajte zmysluplný názov príkazového tlačidla. Tento krok je voliteľný a tento názov sa nezobrazí na príkazovom tlačidle. Je však vhodné zadať zmysluplný názov, aby ste v prípade budúceho odkazu na príkazové tlačidlo (ak napríklad nastavujete poradie kariet pre ovládacie prvky vo formulári) dokázali jednoduchšie rozlíšiť medzi príkazovými tlačidlami. Ak príkazové tlačidlo zatvára formulár, môžete ho nazvať napríklad cmdClose alebo PríkazNaZatvorenie.

 8. Kliknite na tlačidlo Dokončiť .

  Program Access umiestni príkazové tlačidlo na formulár.

 9. Ak chcete vedieť, čo za vás Sprievodca naprogramoval, postupujte takto:

  1. Ak sa hárok vlastností ešte nezobrazuje, zobrazte ho stlačením klávesu F4.

  2. Na hárku vlastností kliknite na kartu Udalosť.

  3. V poli vlastnosti Pri kliknutí kliknite na tlačidlo Zostaviť Obrázok tlačidla .

   Program Access spustí zostavovač makier a zobrazí makro, ktoré vytvoril Sprievodca. Makro môžete podľa potreby upraviť (ďalšie informácie o spôsobe úpravy makra nájdete v časti Základné informácie o makrách). Po dokončení na karte Návrh v skupine Zavrieť kliknutím na položku Zavrieť zavrite zostavovač makier. Ak vás program Access vyzve na uloženie zmien a aktualizáciu vlastnosti, kliknutím na položku Áno uložte zmeny alebo kliknutím na položku Nie odmietnite zmeny.

 10. Na karte Návrh v skupine Zobrazenia kliknite na položku Zobrazenie a potom na položku Zobrazenie formulára. Kliknutím na nové príkazové tlačidlo overte, či funguje podľa predpokladov.

Na začiatok stránky

Základné informácie o makrách

Makro je nástroj, ktorý umožňuje automatizovať úlohy a pridáva funkcie formulárom, zostavám a ovládacím prvkom. Ak do formulára pridáte napríklad príkazové tlačidlo, makru sa priradí vlastnosť udalosti PriKliknutí, t. j. makro bude obsahovať príkazy, ktoré má tlačidlo vykonať po každom kliknutí.

Makrá programu Access vnímajte ako zjednodušený programovací jazyk, v ktorom vytvárate kód zostavením zoznamu akcia, ktoré sa majú vykonať. Pri vytváraní makra vyberte zo zoznamu rozbaľovacej ponuky každú akciu a potom vyplňte informácie požadované pre danú akciu. Makrá povolia pridať funkcie formulárom, zostavám a kontrolným prvkom bez potreby písania kódu v module VBA. Makrá poskytujú podmnožinu príkazov, ktoré sú k dispozícii v jazyku VBA. Pre väčšinu ľudí je ľahšie vytvoriť makro ako napísať kód v jazyku VBA.

Makro je možné vytvoriť pomocou zostavovača makier zobrazeného na nasledovnom obrázku.

Zostavovač makier programu Access 2010

Zobrazenie zostavovača makier:

 • Na karte Vytvoriť kliknite v skupine Makrá a kód na položku Makro.

Na začiatok stránky

Základné informácie o kóde VBA

Podobne ako makro, aj kód VBA umožňuje automatizovať úlohy a pridávať ďalšie funkcie do aplikácie programu Access. Kód VBA môžete rozšíriť pomocou ovládacích prvkov tretej strany a pre vlastné potreby môžete napísať vlastné funkcie a postupy.

Poznámka : Do webovej databázy môžete pridať kód jazyka Visual Basic for Applications (VBA), ale nemôžete ho spustiť, ak je databáza spustená vo webovom prehľadávači. Ak webová databáza obsahuje kód VBA, musíte ju pred spustením tohto kódu otvoriť pomocou programu Access. Ak chcete vo webovej databáze vykonávať programátorské úlohy, použite namiesto kódu VBA makrá programu Access.

Ďalšie informácie o webových databázach nájdete v článku Vytvorenie databázy na zdieľanie na webe.

Rýchlym spôsobom začatia programovania VBA je vytvoriť makro programu Access a potom ho skonvertovať na kód VBA. Pokyny na túto činnosť sú uvedené v časti Konverzia makier na kód VBA. Táto funkcia vytvorí nový modul VBA, ktorý vykonáva ekvivalentné operácie v makre. Taktiež otvorí aplikáciu Visual Basic Editor, t. j. používateľ môže začať upravovať procedúru. Keď pracujete v aplikácii Visual Basic Editor, môžete kliknúť na kľúčové slová a stlačením klávesu F1 spustiť Pomocníka pre vývojárov programu Access, a dozvedieť sa ďalšie informácie o každom kľúčovom slove. Potom môžete preskúmať Pomocníka pre vývojárov programu Access a objaviť nové príkazy, ktoré slúžia ako pomocník na vykonanie požadovaných úloh programovania.

Na začiatok stránky

Konverzia makier na kód VBA

Program Access 2010 môžete použiť na automatickú konverziu makier na moduly VBA alebo moduly triedy. Môžete skonvertovať makrá, ktoré sú pripojené k formuláru alebo zostave bez ohľadu na to, či existujú ako osobitné objekty alebo vstavané makrá. Taktiež môžete konvertovať globálne makrá, ktoré nie sú pripojené k špecifickému formulár alebo zostave.

Poznámka : Do webovej databázy môžete pridať kód jazyka Visual Basic for Applications (VBA), ale nemôžete ho spustiť, ak je databáza spustená vo webovom prehľadávači. Ak webová databáza obsahuje kód VBA, musíte ju pred spustením tohto kódu otvoriť pomocou programu Access. Ak chcete vo webovej databáze vykonávať programátorské úlohy, použite namiesto kódu VBA makrá programu Access.

Ďalšie informácie o webových databázach nájdete v článku Vytvorenie databázy na zdieľanie na webe.

Konverzia makier, ktoré sú pripojené k formuláru alebo zostave

Tento proces slúži na konverziu ľubovoľných makier na kód VBA, na ktoré sa odkazuje (alebo sú vstavané do) vo formulári alebo zostave (alebo v ich ovládacích prvkoch) a pridá kód VBA do modulu triedy formulára alebo zostavy. Modul triedy sa stane súčasťou formulára alebo zostavy a premiestňuje sa spolu s formulárom alebo zostavou v prípade jeho premiestnenia alebo kopírovania.

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na formulár alebo zostavu a potom kliknite na položku Návrhové zobrazenie .

 2. Na karte Návrh v skupine Nástroje kliknite na položku Konvertovať makrá formulára na jazyk Visual Basic alebo Konvertovať makrá zostavy na jazyk Visual Basic.

 3. V dialógovom okne Konverzia makier formulára alebo Konverzia makier zostavy vyberte, či chcete, aby program Access pridal kód manipulácie s chybou do funkcií, ktoré vytvorí. Ak máte akékoľvek komentáre v makrách, vyberte, či ich chcete zahrnúť do funkcií ako komentáre. Pokračujte kliknutím na položku Konvertovať.

  Ak pre formulár alebo zostavu neexistuje žiadny modul triedy, program Access takýto modul vytvorí a pridá procedúru do modulu pre každé makro, ktoré bolo priradené k formuláru alebo zostave. Program Access taktiež zmení vlastnosti udalosti formulára alebo zostavy tak, aby spustili nové postupy VBA namiesto makier.

 4. Zobrazenie a úprava kódu VBA:

  1. Keď je formulár alebo zostava otvorená v návrhovom zobrazení a hárok vlastností ešte nie je zobrazeným stlačením klávesu F4 zobrazte hárok vlastností.

  2. Na karte Udalosť hárka vlastností kliknite na ľubovoľné pole vlastnosti, v ktorom sa zobrazuje [Postup udalosti] a potom kliknite na tlačidlo zostavenia Obrázok tlačidla . Ak chcete zobraziť vlastnosti udalosti špecifického ovládacieho prvku, kliknutím vyberte ovládací prvok. Ak chcete zobraziť vlastnosti udalosti celého formulára alebo zostavy, v rozbaľovacom zozname v hornej časti hárka vlastností vyberte položku Formulár alebo Zostava.

   Program Access otvorí aplikáciu Visual Basic Editor a zobrazí postup udalosti v module triedy. Posúvaním sa nahor alebo nadol môžete zobraziť všetky ostatné procedúry, ktoré sa nachádzajú v rovnakom module triedy.

Konverzia globálnych makier

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom na makro, ktoré chcete skonvertovať, a potom kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

 2. Na karte Návrh kliknite v skupine Nástroje na položku Konvertovať makrá do jazyka Visual Basic.

 3. V dialógovom okne Konvertovať makro vyberte požadované možnosti a potom kliknite na položku Konvertovať.

  Program Access skonvertuje makro a otvorí aplikáciu Visual Basic Editor.

 4. Zobrazenie a úprava kódu VBA:

  1. Ak sa v aplikácii Visual Basic Editor nezobrazuje tabla Prieskumník projektu, v ponuke Zobraziť kliknite na položku Prieskumník projektu.

  2. Rozbaľte strom pod názvom databázy, v ktorej pracujete.

  3. V časti Moduly dvakrát kliknite na modulovú časť Skonvertované makro –názov makra.

   Aplikácia Visual Basic Editor otvorí modul.

Pripojenie funkcie VBA k vlastnosti udalosti

Keď konvertujete globálne makro na VBA, kód VBA sa umiestni do štandardného modulu. Na rozdiel od modulu triedy nie je štandardný modul súčasťou formulára alebo zostavy. Pravdepodobne budete chcieť priradiť funkciu k vlastnosti udalosti vo formulári, zostave alebo ovládacom prvku, aby sa kód spustil vtedy a tam, kde požadujete. Môžete skopírovať kód VBA do modulu triedy a priradiť ho k vlastnosti udalosti alebo môžete vytvoriť špeciálne volanie z vlastnosti udalosti na štandardný modul – postupujte takto.

 1. V aplikácii Visual Basic Editor si zaznamenajte názov funkcie. Ak ste napríklad skonvertovali makro s názvom MyMacro, názov funkcie bude MyMacro().

 2. Zavrite aplikáciu Visual Basic Editor.

 3. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na formulár alebo zostavu, ku ktorej chcete priradiť funkciu a potom kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

 4. Kliknite na ovládací prvok alebo časť, ku ktorej chcete priradiť funkciu.

 5. Ak sa hárok vlastností ešte nezobrazuje, zobrazte ho stlačením klávesu F4.

 6. Na karte Udalosť hárka vlastností kliknite na pole vlastnosti udalosti, ku ktorej chcete pripojiť funkciu.

 7. Do poľa vlastnosti zadajte znamienko rovná sa (=) a po ňom názov funkcie  – napríklad =MyMacro(). Nezabudnite zadať zátvorky.

 8. Formulár alebo zostavu uložte kliknutím na položku Uložiť na paneli s nástrojmi Rýchly prístup.

 9. Na navigačnej table dvakrát kliknite na formulár alebo zostavu a odskúšajte, či kód funguje podľa predpokladov.

Teraz už poznáte základné kroky pridávania kódu VBA do databázy. Tento článok obsahuje iba základné informácie o tom, ako začať pracovať. Existuje však mnoho vynikajúcich príručiek a online prostriedkov, pomocou ktorých môžete zlepšiť svoje programátorské schopnosti.

Na začiatok stránky

Informácie o spôsobe používania systému Pomocníka

Program Access 2010 poskytuje mnoho spôsobov získavania pomoci počas programovania. Pomoc môžete získať kliknutím na tlačidlo Pomocník v hornom pravom rohu okna programu Access.

Tlačidlo Pomocník

Program Access zobrazí okno Pomocník.

Aj v prípade, keď zostavujete makro alebo procedúru VBA, môžete kliknúť na akciu makra, kľúčové slovo alebo názov vstavanej funkcie a stlačiť kláves F1. Vo väčšine prípadov program Access zobrazí tému Pomocníka pre položku, na ktorú ste klikli.

Po otvorení okna Pomocník použite navigačné tlačidlá na paneli s nástrojmi na presun medzi jednotlivými stránkami.

Panely s nástrojmi zobrazovača Pomocníka

Príklad: kliknite na položku Domov, čím zobrazíte obsah a potom kliknite na tlačidlo Naspäť, Dopredu, Zastaviť alebo Obnoviť, čím sa budete môcť presúvať medzi témami alebo znova načítať tému. V systéme Pomocníka môžete taktiež vyhľadávať špecifické informácie zadaním vyhľadávaných výrazov do poľa pod panelom s nástrojmi a stlačením klávesu ENTER alebo kliknutím na položku Hľadať.

Keď vyhľadávate informácie o programovaní, obvykle je vhodné okrem Pomocníka programu Access použiť aj Pomocníka pre vývojárov programu Access.

Prepnutie na Pomocníka pre vývojárov programu Access

 1. Kliknite na rozbaľovaciu šípku vedľa tlačidla Hľadať.

  Tlačidlo Hľadať v Pomocníkovi

  V okne Pomocník sa zobrazuje zoznam dostupných tém Pomocníka, ktorými môžete prechádzať.

  Zoznam vyhľadávania Pomocníka

 2. Ak máte pripojenie na Internet, v časti Obsah lokality Office.com kliknite na položku Odkaz pre vývojára. Odporúčame používať tento spôsob, pretože obsah z webovej lokality Office.com je vždy aktuálny. Ak nemáte pripojenie na Internet alebo ak správca systému zakázal prechod okna Pomocník do režimu online, Pomocníka pre vývojárov programu Access môžete zobraziť kliknutím na položku Odkaz pre vývojára v časti Obsah v tomto počítači.

 3. V Pomocníkovi môžete vyhľadávať použitím prepojení v obsahu alebo zadávaním vyhľadávaných výrazov do poľa pod panelom s nástrojmi a stlačením klávesu ENTER.

 4. Ak chcete prepnúť naspäť do Pomocníka programu Access, kliknite na rozbaľovaciu šípku vedľa tlačidla Hľadať a potom kliknite na položku Pomocník programu Access v časti Obsah lokality Office.com alebo Obsah v tomto počítači.

Ďalšie informácie o používaní Pomocníka offline alebo online nájdete po kliknutí na ponuku Stav pripojenia v dolnom pravom rohu okna Pomocník – potom kliknite na položku Vysvetliť tieto možnosti.

Hlásenie o stave pripojenia v zobrazovači Pomocníka

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×