Úvod do zoznamov

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Zoznam je súbor informácií, ktoré navzájom zdieľajú členovia tímu. Môžete vytvoriť napríklad prezenčnú listinu na podujatie alebo sledovať podujatia tímu v kalendári.

Prehľad

Pri vytvorení lokality Microsoft Windows SharePoint Services sa vytvorí aj niekoľko typov zoznamov. Medzi tieto predvolené zoznamy patrí napríklad diskusný panel alebo kalendár.

V týchto zoznamoch je možné prispôsobovať a pridávať položky, vytvárať ďalšie zoznamy z dostupných šablón a vytvárať vlastné zoznamy s nastavením a stĺpcami, ktoré vyberiete.

Existuje viacero spôsobov zobrazenia zoznamu. Na jednej strane môžete napríklad zobraziť všetky úlohy a na druhej strane iba úlohy, ktoré sa majú vykonať v daný deň. Na organizovanie položiek zoznamu je možné použiť aj priečinky. Na domovskej stránke môžete napríklad zobraziť iba aktuálne udalosti z kalendára a na druhej stránke vytvoriť vizuálne zobrazenie podobné nástennému kalendáru.

Máte v tabuľkovom hárku údaje, ktoré chcete použiť v zozname na lokalite Windows SharePoint Services 3.0? Môžete vytvoriť nový zoznam, ktorý bude obsahovať stĺpce a údaje importované z tabuľkového hárka.

Ak máte nainštalované databázové programy, ktoré sú kompatibilné so službou Windows SharePoint Services 3.0, napríklad program Microsoft Office Access 2007, a ak váš prehľadávač podporuje ovládacie prvky ActiveX, môžete zlúčiť údaje zoznamu s nástrojmi databázy, ako sú napríklad dotazy, spojenia alebo zostavy.

Zoznamy môžu byť zobrazené vo webových častí na stránky na lokalite. Webové časti sú preddefinované bloky webovej lokality a ich môžete použiť na pridávanie položiek priamo zo zoznamu na stránku webových častí. Môžete tiež otvoriť zoznam priamo a pracovať s ním. Napríklad predvolený zoznam oznamy sa zobrazí vo webovej časti na novej domovskej stránky, ale môžete tiež kliknúť na názov zoznamu otvoriť a pracovať s ním na vlastnú stranu.

Nasleduje niekoľko spôsobov práce so zoznamami, ktoré vám pomôžu pri spravovaní informácií skupiny:

 • Sledovanie verzií a podrobnej histórie     Verzie položiek zoznamu je možné sledovať, takže môžete vidieť, ktoré položky sa menili v jednotlivých verziách a kto zmeny položiek vykonal. Ak sa v novšej verzii vyskytnú chyby, je možné obnoviť predchádzajúcu verziu položky. Sledovanie histórie zoznamu je dôležité najmä vtedy, ak organizácia potrebuje monitorovať zoznam v priebehu jeho vývoja.

  História verzií zoznamu

 • Požadovanie schválenia    Môžete stanoviť, že na zobrazenie určitej položky zoznamu je potrebné schválenie. Položky zotrvávajú v stave čakania, kým ich neschváli alebo nezamietne používateľ, ktorý má na to povolenie. Môžete tiež určiť, ktoré skupiny používateľov môžu položku zoznamu zobraziť ešte pred jej schválením.

 • Integrácia e-mailových funkcií so zoznamom    Ak máte na lokalite zapnuté prijímanie alebo odosielanie pošty, môže zoznam využívať e-mailové funkcie. Niektoré zoznamy, napríklad kalendáre, je možné nastaviť tak, aby bolo možné pridať do nich obsah odoslaním e-mailovej správy. Iné zoznamy, napríklad zoznam úloh, je možné nastaviť na odoslanie e-mailovej správy osobám, ak sú im priradené položky. Organizácia si môže prispôsobiť ďalšie typy zoznamov na prijímanie e-mailových správ.

 • Prispôsobenie povolení    Môžete určiť, či budú mať účastníci zoznamu možnosť čítať a upravovať iba položky, ktoré sami vytvorili, alebo všetky položky zoznamu. Osoby s povolením spravovať zoznamy môžu čítať a upravovať všetky položky zoznamu. Pre jednotlivé položky zoznamu je tiež možné použiť špecifické úrovne povolenia, napríklad ak položka obsahuje dôverné informácie.

 • Vytváranie a spravovanie zobrazení    Skupina môže vytvoriť rôzne zobrazenia rovnakého zoznamu. Obsah zoznamu sa v skutočnosti nezmení, ale položky sú organizované alebo filtrované podľa potreby tak, aby bolo možné vyhľadať najdôležitejšie alebo najzaujímavejšie informácie.

 • Používanie vzorcov a vypočítaných hodnôt    Na dynamické generovanie informácií v stĺpcoch zoznamu je možné použiť vzorce a vypočítané hodnoty. Operácie môžu zahŕňať informácie z jedného alebo viacerých stĺpcov zoznamu, ako aj systémové funkcie, napríklad funkciu [today] na označenie aktuálneho dátumu. Môžete napríklad určiť, že predvolený termín splnenia bude sedem dní od aktuálneho dátumu.

 • Prijímanie informácií o zmenách    Zoznamy a zobrazenia v službe Windows SharePoint Services 3.0 využívajú technológiu RSS, takže členovia pracovnej skupiny môžu automaticky prijímať aktualizácie. Technológia RSS umožňuje prijímanie a zobrazovanie aktualizácií alebo informačných kanálov RSS o novinkách a informáciách na jednom mieste. Je možné vytvoriť aj e-mailové upozornenia, ktoré budú upozorňovať na zmeny zoznamu alebo pridanie nových položiek. Upozornenia sú vhodným spôsobom sledovania dôležitých zmien.

 • Zdieľanie informácií v zoznamoch s databázovým programom    Ak máte nainštalovaný databázový program kompatibilný so službou Windows SharePoint Services 3.0, napríklad program Microsoft Office Access 2007, môžete exportovať a importovať údaje lokality alebo prepojiť tabuľku z databázy so zoznamom lokality SharePoint. Pri práci s údajmi zoznamu v databáze je možné analyzovať ich rovnako ako iné údaje, napríklad použitím dotazov, spojení a zostáv.

  • Konzistentné používanie zoznamov na lokalitách    Ak skupina pracuje s viacerými typmi zoznamov, môžete zvýšiť konzistentnosť rôznych zoznamov pomocou typov obsahu, stĺpcov lokality alebo šablón. Tieto funkcie vám umožňujú účinným spôsobom opätovne použiť nastavenie a štruktúry zoznamu. Môžete napríklad vytvoriť typ obsahu pre problémy služieb zákazníkom, ktorý určuje konkrétne stĺpce (napríklad kontakt zákazníka) a obchodné procesy pre typ obsahu. Ďalším príkladom je vytvorenie stĺpca lokality pre názvy oddelení, ktorý obsahuje rozbaľovací zoznam oddelení. Stĺpec môžete opätovne používať vo viacerých zoznamoch na zaistenie konzistentného zobrazovania názvov a mien vo všetkých zoznamoch.

   Prepojenia na ďalšie informácie o typoch obsahov, stĺpcoch lokality a šablónach zoznamov nájdete v časti Pozrite tiež.

 • Práca s položkami zoznamu v e-mailovom programe    Ak máte e-mailový program kompatibilný so službou Windows SharePoint Services 3.0, môžete v ňom pracovať s dôležitými informáciami zo zoznamu. Napríklad v programe Microsoft Office Outlook 2007 môžete zobraziť a aktualizovať úlohy, kontakty a diskusné panely na svojej lokalite.

Typ zoznamu, ktorý použijete, závisí od typu zdieľaných informácií:

 • Oznámenia    Použite zoznam oznamov zdieľať novinky a stav a poskytnúť pripomienky. Oznamy podporujú formátovanie rozšírené o obrázky, hypertextové prepojenia, a formátovaný text.

 • Kontakty    Pomocou zoznamu kontaktov môžete ukladať informácie o osobách alebo skupinách, s ktorými pracujete. Ak používate e-mailu alebo obráťte sa na riadenie programu, ktorý je kompatibilný s Windows SharePoint Services 3.0, môžete zobraziť a aktualizovať svoje kontakty z lokality SharePoint v inom programe. Môžete napríklad aktualizovať zoznam vašej organizácie dodávateľov z Office Outlook 2007. Zoznam kontaktov sa skutočne správa členov lokality, ale možno použiť na ukladanie a zdieľanie kontaktov pre vašu organizáciu, ako je napríklad zoznam externých dodávateľov.

 • Diskusné panely    Používanie diskusného panela vytvára centrálne miesto na záznam a uloženie Tímová diskusia podobné formát diskusné skupiny. Ak správca povolil zoznamov na lokalite prijímanie e-mailov, diskusných panelov môžu obsahovať e-mailové diskusie z väčšiny bežných e-mailových programov. Napríklad, môžete vytvoriť diskusný panel pre nové verzie produktu vašej organizácie. Ak používate e-mailový program, ktorý je kompatibilný s Windows SharePoint Services 3.0, môžete zobraziť a aktualizovať diskusného panela počas práce v inom programe.

 • Prepojenia    Použite zoznam prepojení ako z centrálneho umiestnenia prepojenia na webe, intranet vašej spoločnosti a iných zdrojov. Napríklad možno vytvoriť zoznam prepojení na webové stránky svojim zákazníkom.

 • Kalendár    Používanie kalendára pre všetky udalosti vášho tímu alebo špecifické situácie, napríklad sviatkov spoločnosti. Kalendár poskytuje vizuálne zobrazenia, podobne ako služba alebo nástenného kalendára, váš tím akcií, vrátane schôdzí, spoločenské udalosti a celodenné udalosti. Môžete tiež sledovať tímu medzníkov, napríklad termíny alebo dátumy uvedenia produktov, ktoré sa nevzťahujú na konkrétny časový interval. Ak používate e-mail alebo kalendár programu, ktorý je kompatibilný s Windows SharePoint Services 3.0, môžete zobraziť a aktualizovať svoj kalendár z lokality SharePoint počas práce v inom programe. Napríklad, môžete porovnať a aktualizácia kalendára na lokalite SharePoint s dátumov v kalendári Office Outlook 2007 zobrazením oba kalendárov vedľa seba alebo v režime prekrytia s ostatnými v Office Outlook 2007.

 • Úlohy    Používanie zoznamu úloh na sledovanie informácií o projektoch a iné udalosti s úlohami skupiny. Ktoré môžete priradiť úlohy používateľom, ako aj sledovať stav a percento dokončenia. Ak používate e-mailu alebo úlohy správy programu, ktorý je kompatibilný s Windows SharePoint Services 3.0, môžete zobraziť a aktualizovať úloh z lokality SharePoint v iných programoch. Napríklad môžete vytvoriť zoznam úloh na vašej organizácie rozpočet proces a potom Zobraziť a aktualizovať v Office Outlook 2007 spolu s inými úloh.

 • Projektové úlohy    Ak chcete ukladať údaje, ktoré sa podobá na zozname úloh, ale tiež poskytnúť vizuálne alebo Ganttovo zobrazenie priebehu pruhy, použite zoznamu projektových úloh. Môžete sledovať stav a percento dokončenia podľa dokončenia. Ak používate e-mailu alebo úlohy správy programu, ktorý je kompatibilný s Windows SharePoint Services 3.0, môžete zobraziť a aktualizovať svoje projektových úloh z lokality SharePoint v iných programoch. Napríklad, môžete vytvoriť zoznam úloh na lokalite SharePoint na identifikáciu a priradenie práce na vytvorenie návodu na školenie. Potom môžete sledovať priebeh vašej organizácie z Office Outlook 2007.

 • Sledovanie problémov    Pomocou zoznamu na sledovanie problémov môžete ukladať informácie o konkrétnych otázok, ako napríklad problémy technickej podpory a sledovanie jeho priebehu. Môžete priradiť problémy, kategorizovať ich a problémy navzájom súvisia. Môžete napríklad vytvoriť zoznam sledovania problémov na správu zákazníkov problémov a riešení služieb. Môžete si tiež komentár k otázkam zakaždým, keď ich úpravu, vytváranie históriu komentárov bez zmeny pôvodného popisu problému. Napríklad zástupcu oddelenia služieb zákazníkom môžete zaznamenať všetkých týchto krokov na vyriešenie problému a výsledky.

 • Prieskumu    Zhromažďovanie a zostaviť spätnú väzbu, ako je napríklad Prieskum spokojnosti zamestnancov alebo kvíz, použite prieskumu. Môžete navrhnúť otázky a odpovede rôznymi spôsobmi a zobrazte prehľad vaše pripomienky. Ak máte tabuľkovom hárku alebo v databáze nainštalovaný program, ktorý je kompatibilný s Windows SharePoint Services 3.0 alebo Windows SharePoint Services 2.0, môžete exportovať výsledky na ďalšiu analýzu ich.

 • Vlastné    Hoci môžete prispôsobiť ľubovoľný zoznam, môžete začať s vlastný zoznam a potom ho Prispôsobte len nastavenia, ktoré určíte. Môžete tiež vytvoriť zoznam, ktorý je založený na tabuľkovom hárku, ak máte tabuľkový program, ktorý je kompatibilný s Windows SharePoint Services 3.0 alebo Windows SharePoint Services 2.0, a Windows Internet Explorer a Microsoft Windows. Môžete napríklad importovať zoznam z Microsoft Office Excel 2007, ktorý ste vytvorili na ukladanie a spravovanie zmlúv s dodávateľmi.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×