Úvod do rol používateľov

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Obsah tohto článku

Prehľad rol používateľov

Scenáre použitia funkcie používateľov

Vytvorenie a priradenie roly používateľa

Prehľad rol používateľov

Rola používateľa je preddefinovanej kategórie, ktoré možno priradiť používateľom na základe ich pracovných funkcií alebo niektorých ďalších kritérií. Roly sa zvyčajne používajú na prezentáciu prispôsobených verzií alebo zobrazenia šablóny formulára na rôzne typy používateľov. Môžete zjednodušovať vaše obchodné procesy a optimalizovať pridaním rolí používateľov do šablóny formulára na ovládanie, čo používatelia uvidia, keď otvoríte formulár, ktorý je založený na šablóne formulára zhromažďovanie údajov. Predstavte si napríklad, či vytvárate šablóny formulára pre žiadosť o povolenie, ktorej formuláre sa budú používať nasledujúce typy používateľov:

 • Dodávatelia elektrotechniky, ktorí chcú žiadať o povolenie

 • Prijímací pracovníci, ktorí overujú, či žiadosť dodávateľov obsahujú potrebné informácie

 • Správcovia, ktorí skúmajú žiadosti o povolenie predkladané na schválenie

Namiesto navrhovania troch šablón formulárov pre každý typ používateľa a spravovania údajov všetkých týchto formulárov môžete navrhnúť jednu šablónu formulára na zhromaždenie všetkých údajov a pridať roly používateľov pre každý typ používateľa. Roly používateľov určujú, aké údaje sa zobrazia v prispôsobených zobrazeniach založených na každom type používateľa.

Poznámka k zabezpečeniu: Roly používateľa sa nepoužívajú obmedziť prístup k citlivým údajom vo formulári. Aj keď nastavenie šablóny formulára iba na čítanie alebo skryť niektoré ovládacie prvky, ktoré sú založené na role používateľa, používatelia potenciálne používať programe na úpravu textu, napríklad Microsoft Notepad na zobrazenie alebo úpravu súboru šablóny formulára (.xsn) prístup k údajom.

Na začiatok stránky

Scenáre na používanie rol

Existuje množstvo scenárov, keď sú roly používateľov prínosom pre používateľov. S rolami používateľov napríklad môžete:

 • Zobrazovať jedinečné zobrazenie pre každú rolu používateľa    Môžete navrhnúť šablónu formulára s rozdielnymi zobrazeniami v závislosti od osoby, ktorá vypĺňa formulár. Môžete napríklad navrhnúť zobrazenie pre dodávateľov elektrotechniky, ktorí žiadajú o povolenie, zobrazenie pre pracovníkov, ktorí prijímajú žiadosti, a zobrazenie pre správcov, ktorí všetky informácie posudzujú. Každé zobrazenie zobrazuje iba údaje, ktoré sú priradené každej role používateľa.

 • Zobraziť inú sekciu pre každú rolu používateľa    Šablónu formulára môžete navrhnúť tak, aby zobrazila rozličné sekcie v závislosti od osoby, ktorá vypĺňa formulár. Napríklad sekcia v šablóne formulára na vyúčtovanie výdavkov, ktorá platí iba pre zamestnancov, sa môže zobraziť vtedy, keď formulár otvorí zamestnanec. Ďalšia sekcia, ktorá sa týka iba manažérov, ktorí schvaľujú vyúčtovanie výdavkov, sa môže zobraziť iba vtedy, keď formulár otvorí manažér.

 • Nastaviť overovanie údajov pre pole, ktoré je založené na každej role používateľa    Šablónu formulára môžete navrhnúť tak, aby sa pre každý ovládací prvok, ktorý je viazaný na určité pole, použilo iné overovanie údajov v závislosti od roly osoby, ktorá vypĺňa formulára. Môžete napríklad nastaviť maximálnu hodnotu výdavkov pre manažéra na určitý limit a nastaviť vyššiu maximálnu hodnotu rovnakého textového poľa pre správcu. Ak vypĺňa formulár manažér, a prekročí čiastku, zobrazí sa dialógové okno. Ak vypĺňa formulár správca, blok textu akceptuje hodnotu, ktorá by inak bola zamietnutá v prípade, že by formulár vyplňoval manažér.

 • Odoslať údaje formulára do externého zdroja údajov, ktorý je založený na role používateľa    Môžete napríklad navrhnúť šablónu formulára tak, aby dodávatelia elektrotechniky, ktorí žiadajú o povolenie, mohli odoslať vyplnené formuláre iba do webovej služby, a prijímací pracovníci mohli odoslať formuláre iba do databázy SQL. Správcovia môžu odoslať údaje formulára do databázy a v prípade, že žiadosť bola schválená, môžu odoslať údaje formulára aj v e-mailovej správe.

Na začiatok stránky

Vytváranie a priraďovanie rol

Pri tvorbe novej funkcie používateľa je možné k nej priradiť používateľov týmito spôsobmi:

 • Zadanie mien používateľov z adresárovej služby Microsoft Active Directory (napríklad „predaj\andrej“). Ak chcete určiť meno používateľa v adresárovej službe Active Directory, šablóna formulára sa musí vytvoriť a uverejniť v sieti Microsoft Windows, ktorá používa službu Active Directory.

 • Určenie skupín z adresárovej služby Active Directory. Napríklad, môžete určiť e-mailové distribučný zoznam, ktorý obsahuje mená všetkých členov marketingovej skupiny. Definovanie skupiny v adresárovej služby Active Directory, musíte byť šablóny formulára vytvorené v a uverejňovať siete Microsoft Windows, ktorá používa službu Active Directory.

 • Zadaním hodnoty, ktorá pochádza priamo z poľa vo formulári. Pole môže získať údaje zo služby Active Directory alebo používateľ môže zadať údaje do ovládacieho prvku, ktorý je viazaný na toto pole. Napríklad ak v šablóne formulára obsahuje textové pole správca, konkrétnej funkcii používateľa môžete priradiť s pole viazaná tohto textového poľa.

Po pridaní je funkciu používateľa možné nastaviť nasledovne:

Predvolené roly    Používatelia, ktorí nie sú priradené k existujúcej funkcii používateľa sa automaticky priradí k funkcii používateľa, ktorá je zadaná ako predvolená funkcia. Predvolené roly sa tiež používa pre používateľov, ktorí sú súčasťou skupiny, ale pracujú v režime offline. Jedna funkcia používateľa je vždy nastavená ako predvolená.

Pôvodcu    Ak chcete použiť konkrétnu funkciu používateľa pre používateľov, ktorí otvorte formulár prvýkrát, môžete určiť pôvodcu. Môžete napríklad definovať pôvodcu s názvom "Dodávateľa", ktoré sa vzťahujú na používateľov, ktorí vypĺňajú nové žiadosti o povolenie. Používateľ, ktorý je priradený k inej funkcii používateľa sa automaticky priradí k rolu dodávateľa, keď sa otvorí nový spravovania služby SharePoint Online. Však nabudúce používateľ otvorí rovnaký formulár, program Microsoft Office InfoPath používa osoby priradenú funkciu používateľa namiesto pôvodcu.

Ak ste používateľom priradili funkcie založené na akejkoľvek kombinácii mien používateľov, skupín alebo hodnôt z poľa, po otvorení formulára, ktorý je založený na šablóne formulára, program InfoPath určí funkciu, ktorá sa priradí používateľovi, pričom sa použije nasledovný postup:

 1. Meno používateľa je hodnota poľa v šablóne formulára.

 2. Meno používateľa je v adresári Active Directory.

 3. Používateľ je členom skupiny Active Directory.

  Poznámka: Ak je používateľ členom niekoľkých skupín a priraďujú sa funkcie používateľov, ktoré sú založené na skupine, program InfoPath skontroluje zoznam členov každej skupiny v poradí, v akom je skupina uvedená v dialógovom okne Správa funkcií používateľov. Ak je napríklad používateľ členom skupiny prijímacieho agenta a zároveň skupiny správcu, pričom skupina správcu je na zozname uvedená pred skupinou prijímacieho agenta, používatelia budú priradení k funkcii používateľa pre skupinu správcu.

 4. Ak neplatí vyššie uvedené, potom sa použije predvolená funkcia.

Po zadefinovaní roly používateľov pre šablónu formulára, môžete nastaviť pravidlo, ktoré automaticky prepína zobrazenia podľa roly používateľa. Napríklad, môžete vytvoriť používateľské roly správcu a potom vytvorte pravidlo pre automatické prepínanie na zobrazenie pre manažéra, keď používateľ, ktorý je priradený k role správcu otvorí formulár. Prípadne môžete najskôr vytvoriť pravidlo a potom definovať funkcie používateľov ako súčasť procesu vytvárania pravidla.

Na základe role používateľa môžete meniť aj správanie jednotlivých ovládacích prvkov. Môžete napríklad ovládací prvok povoliť iba pre určitú rolu používateľa, zatiaľ čo ostatné roly používateľov môžu v ovládacom prvku vidieť údaje, ale nemôžu ich upraviť. Schopnosť obmedziť možnosť vkladania údajov do ovládacieho prvku na základe rol používateľov je jedným zo spôsobov, ako zabezpečiť, že údaje vložené do ovládacieho prvku pochádzajú z legálneho zdroja. Šablóna formulára žiadosti o povolenie môže napríklad obsahovať začiarkavacie políčko Schválenie, ktoré môžu začiarknuť iba členovia roly používateľa správcov, čo označuje, že povolenie bolo schválené. Používatelia priradení do niektorých iných rol používateľov, napríklad dodávatelia, ktorí žiadosť odoslali, uvidia iba začiarkavacie políčko, ale nebudú ho môcť začiarknuť ani začiarknutie zrušiť.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×