Úvod do odosielania údajov

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Obsah tohto článku

Prehľad

Odosielanie údajov formulára do databázy Access alebo SQL Server

Odosielanie údajov formulára do webovej služby

Odosielanie údajov formulára na server so spustenou službou Microsoft Windows SharePoint Services

Odosielanie údajov formulára ako e-mailovej správy

Odosielanie údajov do aplikácie na webovom serveri

Odosielanie údajov formulára pomocou súboru pripojenia údajov

Odosielanie údajov formulára pomocou kódu

Prehľad

Keď použijete formuláre programu Microsoft Office InfoPath na zhromažďovanie údajov ako časť väčšieho pracovného procesu, tieto údaje zvyčajne nezostanú vo formulároch, ktoré používatelia vyplnili. Namiesto toho sa z formulára presunú do ďalšej oblasti pracovného procesu, obvykle do externého zdroja údajov, napríklad do databázy, webovej služby alebo aplikácie na webovom serveri. Zamestnanec napríklad môže použiť program InfoPath na vyplnenie formulára s vyúčtovaním výdavkov, a potom takýto formulár odošle do webovej služby, kde môže byť formulár spracovaný.

Formulár programu InfoPath odosielaný do externého zdroja údajov

Na rozdiel od ukladania formulára, kedy používatelia vyberú umiestnenie na uloženie svojich formulárov po ich vyplnení, odosielaný formulár posiela svoje údaje do určeného umiestnenia, ktoré bolo určené počas navrhovania šablóny formulára priradeného formulára. Keď navrhujete šablónu formulára a umožňujete odosielanie formulára, môžete vybrať jedno z nasledujúcich umiestnení, kam budú údaje zadané používateľmi zaslané:

 • Databáza Microsoft Office Access alebo Microsoft SQL Server

 • Webová služba

 • Server so spustenou službou Microsoft Windows SharePoint Services

 • V e-mailovej správe

 • Aplikácia na webovom serveri

 • Vlastná aplikácia, ktorá hosťuje program InfoPath

Určenie umiestnenia, do ktorého budú údaje z formulárov odosielané, môže zlepšiť presnosť a efektívnosť vašich pracovných procesov, pretože vám to umožní mať väčšiu kontrolu nad týmito procesmi. Skôr ako používatelia môžu svoje údaje odoslať, program InfoPath skontroluje, či sú údaje vo formulároch platné a umožní používateľom všetky neplatné údaje opraviť. Táto funkcia pomôže zabezpečiť, aby boli do externého zdroja údajov odosielané iba platné údaje.

Okrem návrhu šablóny formulára, ktorá umožňuje používateľom odosielať údaje do jedného umiestnenia, môžete navrhnúť šablónu formulára tak, aby používatelia mohli svoje údaje odosielať do viacerých umiestení naraz. Môžete napríklad navrhnúť šablónu formulára na vyúčtovanie výdavkov tak, že keď používatelia odošlú svoje vyplnené formuláre, údaje formulára sa pošlú do databázy a kópia každého vyplneného formulára bude poslaná aj ako e-mailová správa ich manažérovi.

Vždy, keď navrhujete šablónu formulára, ktorá môže byť odosielaná do externého zdroja údajov, program InfoPath zapne príkaz Odoslať v ponuke Súbor, rovnako aj tlačidlo Odoslať na paneli s nástrojmi Štandardný ako predvolené nastavenie. V závislosti od požiadaviek môžete vybrať zmenu názvu príkazu Odoslať. Okrem toho môžete vložiť aj tlačidlo priamo do šablóny formulára, na ktoré môžu používatelia po vyplnení formulára kliknúť a údaje formulára odoslať.

Šablónu formulára môžete nastaviť aj tak, aby sa po odoslaní formulára vykonala niektorá z nasledujúcich činností:

 • Zatvorí sa existujúci formulár.

 • Zatvorí sa existujúci formulár a otvorí sa nový, prázdny formulár.

 • Existujúci formulár zostane otvorený.

Okrem toho môžete napísať správu, ktorá sa zobrazí po odoslaní formulára používateľmi a upozorní na to, či bol formulár odoslaný úspešne.

Na začiatok stránky

Odosielanie údajov formulára do databázy Access alebo SQL Server

Formuláre programu InfoPath sú často odosielané do databáz, či už to na aktualizovanie jednej tabuľky so zákazníkovým záznamom, alebo pre oveľa komplikovanejšie scenáre, napríklad úpravu viacerých tabuliek, ktoré sú navzájom prepojené do formulára na vyúčtovanie výdavkov. Šablónu môžete navrhnúť v programe InfoPath tak, aby bola odoslaná priamo do databázy Access alebo SQL Server bez použitia skriptu alebo vlastného kódu. Údaje formulára môžete odoslať aj do ďalších typov databáz pomocou vlastného kódu alebo odoslaním formulára do webovej služby, ktorá je na takúto databázu pripojená.

Ak chcete poslať formulár do databázy Access alebo SQL Server, musíte navrhnúť šablónu formulára, ktorá je založená na takej databáze. Tak zabezpečíte, že zdroj údajov šablóny formulára sa bude zhodovať so štruktúrou databázy. Ak pridáte pripojenie databázy do existujúcej šablóny formulára, používatelia nebudú môcť odosielať svoje vyplnené formuláre do databázy, pretože zdroj údajov formulára nebude mať zhodnú štruktúru s databázou. Ak šablóna formulára nemá zhodnú štruktúru s databázou, program InfoPath po odoslaní údajov nebude môcť aktualizovať správne polia v databáze.

Keď navrhnete šablónu formulára, ktorá je založená na databáze, dávajte pozor na nasledujúce body:

 • Keď pripojíte šablónu formulára ku viacerým tabuľkám v databáze, tabuľky musia byť pripojené kľúčovými poľami.

 • Typy veľkých údajov, napríklad fotografie, obrázky, objekty OLE, prílohy súborov a typy údajov Access Memo alebo SQL môžu byť z pripojenia údajov vylúčené. Program InfoPath nepodporuje pripojenia údajov na takéto typy veľkých údajov. Ak chcete určité polia z databázy vylúčiť, použite na nastavenie pripojenia údajov Sprievodcu pripojením údajov.

Prečítaním informácie v poli Súhrn na poslednej strane Sprievodcu pripojením údajov môžete zistiť, či sa vyskytuje niektorý z týchto problémov bodov . Pole Súhrn oznamuje, či je odosielanie formulára povolené a ak je zakázané, pole Súhrn vysvetľuje prečo.

Po nastavení pripojenia údajov medzi šablónou formulára a databázou môžete prispôsobiť niektorú z ďalších požadovaných možností. Môžete napríklad zmeniť text, ktorý sa zobrazuje na tlačidle Odoslať v šablóne formulára. Môžete zmeniť aj správy, ktoré sa zobrazujú používateľom po úspešnom odoslaní formulára, a môžete určiť, či má formulár po odoslaní zostať otvorený.

Na začiatok stránky

Odosielanie údajov formulára do webovej služby

Či už použijete webovú službu na vytvorenie toku činností pre pracovný proces alebo ako strednú vrstvu k databáze, program InfoPath uľahčuje tvorbu šablón formulárov, ktoré spolupracujú s webovoou službou. Program InfoPath má Sprievodcu pripojením údajov, ktorý vás prevedie procesom pripojenia šablón formulárov do webovej služby.

Existujú dve často používané metódy návrhu šablóny formulára, ktorá odosiela formuláre do webovej služby:

 • Pripojenie existujúcej šablóny formulára k webovej službe

 • Navrhnutie novej šablóny formulára, ktorá je založená na webovej službe

Pre obe z týchto metód program InfoPath vytvára zdroj údajov, ktorý je založený na schéme webovej služby. Tento zdroj údajov umožní formulárom založeným na šablóne formulára odosielanie údajov do webovej služby.

Technické podrobnosti

Pri odoslaní formulára do webovej služby, formulár sa odošle ako Extensible Markup Language (XML) údaje do obálky SOAP. Obálka SOAP funguje ako vstupný parameter pre určenú operáciu webovej služby. Dá sa porovnať s odoslaním formulára pomocou HTTP, ktorého výsledkom je dokument XML v požiadavke HTTP POST.

Pred pripojením šablóny formulára do webovej služby zvážte nasledovné body:

 • Program InfoPath nemôže pripojiť webovú službu, ktorá používa spôsob kódovania vzdialené volanie procedúr (RPC). Podporované je iba kódovanie document/literal.

 • Keď konfigurujete šablónu formulára, ktorej formuláre môžu odosielať údaje do webovej služby, môžete určiť, či budú odosielané iba údaje v určitých poliach a skupinách, alebo môžete odoslať všetky údaje vo formulári.

Po nastavení pripojenia údajov do webovej služby môžete pridať tlačidloOdoslať do šablóny formulára a prispôsobiť všetky ostatné požadované možnosti odoslania.

Na začiatok stránky

Odosielanie údajov formulára na server so spustenou službou Microsoft Windows SharePoint Services

Šablónu formulára môžete navrhnúť tak, aby odosielala údaje na server so spustenou službou Microsoft Windows SharePoint Services. Keď to urobíte, všetky používateľské formuláre môžete uložiť a organizovať v knižnici dokumentov. Okrem toho môžu vaši používatelia vypĺňať formuláre založené na šablóne formulára priamo v knižnici dokumentov. Môžu tiež exportovať údaje formulára do programu Microsoft Office Excel alebo spojiť viaceré formuláre do jedného. Okrem toho, keď umožníte odosielanie formulára priamo do knižnice dokumentov, môžete vopred definovať názvy súborov pre formuláre buď statickými hodnotami, hodnotami založenými na údajoch vo formulári, alebo použitím vzorec.

Po konfigurácii šablóny formulára, ktorá umožní odosielanie formulára do knižnice dokumentov SharePoint, môžete do formulára pridať tlačidlo Odoslať a prispôsobiť ďalšie možnosti odosielania, napríklad text na tlačidle Odoslať, správy používateľovi o úspešnosti odoslania formulára, alebo možnosť ponechať formulár po odoslaní otvorený.

Na začiatok stránky

Odosielanie údajov formulára ako e-mailovej správy

Použitie e-mailového programu je jedným z najľahších a najpoužívanejších spôsobov nastavenia toku činností pre pracovný proces. Šablónu formulára programu InfoPath môžete navrhnúť tak, aby umožnila používateľom poslať svoj vyplnený formulár ako prílohu alebo v tele e-mailovej správy a to kliknutím na tlačidlo Odoslať na paneli s nástrojmi Štandardný, alebo v ponuke Súbor. E-mailová adresa, riadok Predmet a názov súboru prílohy môžu byť pri navrhovaní šablóny formulára vopred definované  buď ako statické hodnoty s hodnotami závislými na položkách formulára, alebo pomocou vzorca. Napríklad môžete šablónu formulára navrhnúť tak, aby boli vyplnené formuláre automaticky posielané v e-mailovej správe s vopred definovaným predmetom na e-mailovú adresu určenú podľa položky formulára. Okrem toho môžete pre formulár v závislosti na údajoch vkladaných používateľom definovať dynamické názvy súborov.

Ak chcú používatelia odoslať svoje formuláre ako e-mailové správy, musia mať vo svojich počítačoch nainštalovaný program Microsoft Office Outlook 2003 alebo Microsoft Office Outlook 2007. Používatelia, ktorí vypĺňajú formuláre vo webovom prehľadávači, nepotrebujú na odosielanie svojich formulárov v e-mailových správach program Outlook.

Po nakonfigurovaní šablóny formulára na možnosť odosielania v e-mailovej správe môžete do šablóny formulára pridať tlačidlo Odoslať na panel s nástrojmi Štandardný a príkaz Odoslať v ponuke Súbor, prípadne prispôsobiť všetky ďalšie možnosti odosielania. Môžete napríklad prispôsobiť text, ktorý sa zobrazí na tlačidle Odoslať, správy používateľovi o úspešnosti odoslania formulára alebo možnosť ponechať formulár po odoslaní otvorený.

Na začiatok stránky

Odosielanie údajov do aplikácie na webovom serveri

Ak máte existujúcu stránku stránok ASP (Active Server) alebo iný kód na webový server, ktorý dokáže spracovať údaje XML, môžete navrhnúť šablónu formulára tak, aby používatelia mohli odoslať vyplnený formulár na daný webový server s použitím metódy HTTP POST. Keď konfigurujete šablóny formulára, aby používatelia mohli odosielať formuláre týmto spôsobom, program InfoPath vytvorí správu, ktorá obsahuje údaje formulára a potom túto správu pošle na webový server. Pri návrhu šablóny formulára na odoslanie údajov na webový server, môžete pridať tlačidlo Odoslať do šablóny formulára, zadajte text, ktorý sa zobrazí na tlačidlo Odoslať, vlastné správy, ktoré sa zobrazujú používateľom na uviesť, či bol formulár úspešne odoslaný a určiť, či chcete ponechať formulár otvorený po predložení.

Na začiatok stránky

Odosielanie údajov formulára pomocou súboru pripojenia údajov

V programe Microsoft Office InfoPath 2007 máte možnosť vytvoriť súbor XML nazývaný súbor pripojenia údajov, ktorý obsahuje všetky potrebné nastavenia pripojenia údajov. Takýto súbor môžete uložiť v knižnici pripojenia údajov v lokalite Microsoft Office SharePoint Server 2007, a potom navrhnúť rozličné šablóny formulárov, ktoré na konfigurovanie pripojenia údajov používajú rovnaký súbor XML. Použitie súboru pripojenia údajov znamená, že ak sa zmení čokoľvek v pripojení údajov , napríklad umiestnene externých zdrojov údajov , budete musieť aktualizovať súbor pripojenia údajov iba raz namiesto toho, aby ste aktualizovali pripojenia údajov v každej jednotlivej šablóne formulára. Všetky šablóny formulára, ktoré používajú súbor pripojenia údajov, budú automaticky aktualizované na nové nastavenia.

Súbor pripojenia údajov môže obsahovať nastavenia, ktoré určujú spôsob, akým môžu používatelia odosielať údaje formulára. Šablónu formulára môžete nakonfigurovať tak, aby použila nastavenia v takomto súbore pripojenia údajov. Po nakonfigurovaní šablóny formulára, ktorá umožní formuláru odosielanie formulárov, môžete na formulár založený na šablóne formulára v ponuke Súbor pridať príkaz Odoslať a tlačidlo Odoslať na panel s nástrojmi Štandardný. Môžete prispôsobiť všetky ďalšie možnosti odosielania, napríklad text, ktorý sa zobrazí na tlačidle Odoslať, zmeniť správy používateľovi o úspešnosti odoslania a môžete určiť, či má formulár po odoslaní zostať otvorený.

Na začiatok stránky

Odosielanie údajov formulára pomocou kódu

Ak chcete funkčnosť šablóny formulára na odosielanie údajov formulára zdokonaliť, musíte pomocou programov Microsoft Visual Basic .NET, Microsoft Visual C# .NET alebo skriptu napísať spravovaný kód. Do šablóny formulára môžete napríklad pridať funkčnosť, ktorú bežne program InfoPath nepodporuje, a ktorá umožňuje odosielanie do viacerých umiestnení alebo odosielanie do externého zdroja údajov.

Tip: Ak šablónu formulára nemôžete nakonfigurovať, aby používateľom umožnila odosielanie svojich formulárov do externého zdroja údajov pomocou možností pripojenia údajov programu InfoPath, môžete túto funkciu použiť na napísanie vlastného zavedenia pripojenia údajov do takého externého zdroja údajov.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×