Úrovne povolení a povolenia v službe SharePoint 2007

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Obsah tohto článku

Predvolené úrovne povolení v systéme Windows SharePoint Services 3.0

Zoznamu, lokality a osobné povolenia

Závislosti a popisy

Hoci lokality, ktoré sú založené na serveri Windows SharePoint Services často dodatočné predvolené skupiny SharePointu, Windows SharePoint Services 3.0 obsahuje päť úrovní povolení podľa predvoleného nastavenia. Každá z týchto úrovní povolení obsahuje konkrétne povolenia priradené. Ako vlastník lokality môžete vybrať povolenia, ktoré sú priradené tieto úrovne povolení (okrem obmedzený prístup a úplný prístup úrovní povolení) alebo pridanie novej úrovne povolení na kombinovanie rôznych množín povolení.

Poznámka : Pred programom Windows SharePoint Services 3.0 sa úrovne povolení nazývali skupinami lokality a skupiny SharePoint boli nazvané skupinami pre viaceré lokality.

Ako vlastník lokality môžete priradiť povolenia úrovne povolení a tiež priradiť úrovne povolení používateľov a skupín lokality SharePoint. Používatelia a skupiny SharePoint sú priradené objekty so zabezpečením, ako sú napríklad lokality, zoznamy, položky zoznamu, knižnice, priečinky v rámci zoznamov a knižníc a dokumenty. Ďalšie informácie o priraďovaní povolení rôzne objekty so zabezpečením, v téme Kontrola prístupu na lokality a k obsahu lokality.

Nasledovná tabuľka obsahuje popis úrovní povolení, ktoré môžete priradiť používateľom a skupinám SharePoint a povolení, ktoré môžete priradiť úrovniam povolení. Pri každom povolení je uvedená jeho predvolená úroveň povolenia. Pri každom povolení sú uvedené všetky povolenia, ktoré sú na príslušnom povolení závislé, ako aj všetky predvolené úrovne povolení, ktoré obsahujú toto povolenie.

Predvolené úrovne povolení v programe Windows SharePoint Services 3.0

Úroveň povolení

Popis

Úplný prístup

Táto úroveň povolení obsahuje všetky povolenia. Predvolene priradená skupine vlastníci lokality SharePoint názov lokality. Táto úroveň povolení nie je možné prispôsobiť alebo odstránené.

Návrh

Na webovej lokalite je možné vytvárať zoznamy a knižnice dokumentov, upravovať stránky a používať motívy, orámovania a šablóny so štýlmi. Táto úroveň nie je predvolene priradená žiadnej skupine SharePoint.

Prispieť

Môžete pridať, upraviť a odstrániť položky v existujúcich zoznamoch a knižniciach dokumentov. Predvolene priradené do skupiny členov lokality SharePoint názov lokality.

Čítať

Iba na čítanie prístup na webovú lokalitu. Používatelia a skupiny lokality SharePoint k tejto úrovni povolení môžete zobraziť položky a stránky, otvoriť položky a dokumenty. Predvolene priradená skupine návštevníci lokality SharePoint názov lokality.

Obmedzený prístup

Úroveň povolení Obmedzený prístup je navrhnutá tak, aby ju bolo možné skombinovať s diferencovanými povoleniami a aby používateľom poskytla prístup ku konkrétnemu zoznamu, knižnici dokumentov, položke alebo k dokumentu bez toho, aby používatelia získali prístup na celú lokalitu. Ak však chce používateľ pristupovať napríklad k zoznamu alebo knižnici, musí mať povolenie na otvorenie nadradenej webovej lokality a čítanie zdieľaných údajov, napríklad motívov a navigačných panelov webovej lokality. Úroveň povolení Obmedzený prístup nie je možné prispôsobiť ani odstrániť.

Poznámka : Túto úroveň povolení nemôžete priradiť používateľom alebo skupinám SharePoint. Namiesto toho program Windows SharePoint Services 3.0 automaticky túto úroveň povolení prideľuje používateľom a skupinám SharePoint, keď im chcete poskytnúť prístup k objektu na lokalite, ktorý si vyžaduje prístup k objektu vyššej úrovne, na ktorý nemajú povolenia. Ak napríklad poskytnete používateľom prístup k položke v zozname a nebudú mať zároveň prístup k samotnému zoznamu, program Windows SharePoint Services 3.0 im automaticky poskytne obmedzený prístup na zoznam a v prípade potreby aj na lokalitu.

Na začiatok stránky

Povolenia zoznamu, lokality a osobné povolenia

Program Windows SharePoint Services 3.0 obsahuje 33 povolení, ktoré sa používajú v piatich predvolených úrovniach povolení. Zostavu povolení v konkrétnej úrovni povolení môžete meniť (s výnimkou úrovní povolení Obmedzený prístup a Úplný prístup) alebo vytvorí novú úroveň povolení, ktorá obsahuje vami zadané povolenia.

Povolenia sa rozdeľujú na povolenia zoznamu, povolenia lokality a osobné povolenia, v závislosti od objektov, na ktoré sa môžu použiť. Povolenia lokality sa napríklad používajú na konkrétnej lokalite, povolenia zoznamu sa používajú iba v zoznamoch a knižniciach a osobné povolenia sa používajú iba na položky ako osobné zobrazenia, súkromné webové časti, atď. Nasledovné tabuľky zobrazujú povolenia a úrovne povolení, ku ktorým sú predvolene priradené.

Povolenia zoznamu

Povolenie

Úplný prístup

Návrh

Prispieť

Čítať

Obmedzený prístup

Spravovať zoznamy

X

X

Prepísať vzatie k sebe

X

X

Pridať položky

X

X

X

Upraviť položky

X

X

X

Odstrániť položky

X

X

X

Zobraziť položky

X

X

X

X

Schváliť položky

X

X

Otvoriť položky

X

X

X

X

Zobraziť verzie

X

X

X

X

Odstrániť verzie

X

X

X

Vytvoriť výstrahy

X

X

X

X

Zobraziť stránky aplikácie

X

X

X

X

X

Povolenia lokality

Povolenie

Úplný prístup

Návrh

Prispieť

Čítať

Obmedzený prístup

Spravovať povolenia

X

Zobraziť údaje o používaní

X

Vytvoriť podlokality

X

Spravovať webovú lokalitu

X

Pridávať a prispôsobovať stránky

X

X

Použiť motívy a orámovania

X

X

Použiť šablóny so štýlmi

X

X

Vytvoriť skupiny

X

Prehľadávať adresáre

X

X

X

Použiť samoobslužné vytváranie lokalít

X

X

X

X

Zobrazovať stránky

X

X

X

X

Vypočítať povolenia

X

Prehľadávať informácie o používateľoch

X

X

X

X

X

Spravovať výstrahy

X

Použiť vzdialené rozhrania

X

X

X

X

X

Použiť funkcie integrácie klientov

X

X

X

X

X

Otvoriť

X

X

X

X

X

Upraviť osobné údaje o používateľoch

X

X

X

Osobné povolenia

Povolenie

Úplný prístup

Návrh

Prispieť

Čítať

Obmedzený prístup

Spravovať osobné zobrazenia

X

X

X

Pridať alebo odstrániť súkromné webové časti

X

X

X

Aktualizovať súkromné webové časti

X

X

X

Na začiatok stránky

Závislosti a popisy

Veľa povolení je závislých od iných povolení. Keď si vyberiete povolenie, ktoré je závislé na inom povolení, toto povolenie sa automaticky vyberie tiež. Rovnako aj v prípade vymazania povolenia, od ktorého sú závislé ostatné povolenia, sa vymažú aj závislé povolenia. Nasledovná tabuľka popisuje, na čo sa jednotlivé povolenia používajú a uvádza zoznam závislých povolení, ak sú k dispozícii.

Povolenia zoznamu

Povolenie

Popis

Závislé povolenia

Spravovať zoznamy

Tvorba a odstraňovanie zoznamov, pridávanie alebo odstraňovanie stĺpcov v zozname a pridávanie alebo odstraňovanie verejných zobrazení zoznamu.

Zobrazovanie položiek, zobrazovanie stránok, otváranie, správa osobných zobrazení

Prepísať vzatie k sebe

Zrušenie alebo vrátenie dokumentu, ktorý prevzal iný používateľ.

Zobraziť položky, Zobraziť stránky, Otvoriť

Pridať položky

Pridanie položiek do zoznamov, pridanie dokumentov do knižníc dokumentov a pridanie komentárov diskusií na webe.

Zobraziť položky, Zobraziť stránky, Otvoriť

Upraviť položky

Úprava položiek v zoznamoch, úprava dokumentov v knižniciach dokumentov, úprava komentárov v diskusiách na webe a prispôsobenie stránok webových častí v knižniciach dokumentov.

Zobraziť položky, Zobraziť stránky, Otvoriť

Odstrániť položky

Odstránenie položiek zo zoznamu, dokumentov z knižnice dokumentov a komentárov diskusií na webe v dokumentoch.

Zobraziť položky, Zobraziť stránky, Otvoriť

Zobraziť položky

Zobrazenie položiek v zoznamoch, dokumentov v knižniciach dokumentov a komentárov diskusií na webe.

Zobraziť stránky, Otvoriť

Schváliť položky

Schválenie vedľajšej verzie položky zoznamu alebo dokumentu.

Upraviť položky, Zobraziť položky, Zobraziť stránky, Otvoriť

Otvoriť položky

Zobrazenie zdroja dokumentov pomocou obslužných programov súboru na strane servera.

Zobraziť položky, Zobraziť stránky, Otvoriť

Zobraziť verzie

Zobrazenie minulých verzií položky zoznamu alebo dokumentu.

Zobraziť položky, Zobraziť stránky, Otvoriť

Odstrániť verzie

Odstránenie minulých verzií položky zoznamu alebo dokumentu.

Zobraziť položky, Zobraziť verzie, Zobraziť stránky, Otvoriť

Vytvoriť výstrahy

Vytvorenie upozornenia na e-maily.

Zobraziť položky, Zobraziť stránky, Otvoriť

Zobraziť stránky aplikácie

Zobrazenie dokumentov a zobrazení v zozname alebo v knižnici dokumentov.

Otvoriť

Povolenia lokality

Povolenie

Popis

Závislé povolenia

Spravovať povolenia

Vytvorenie a zmeny úrovní povolení na webovej lokalite a priradenie povolení používateľom a skupinám.

Schváliť položky, Vypočítať povolenia, Otvoriť

Zobraziť údaje o používaní

Zobrazenie správy o využití webovej lokality.

Schváliť položky, Otvoriť

Vytvoriť podlokality

Vytvorenie podlokalít ako sú tímové lokality, lokality centra schôdzí a lokality pracovného priestoru dokumentov.

Zobraziť stránky, Otvoriť

Spravovať webovú lokalitu

Vykonanie všetkých úloh správy pre webovú lokalitu vrátane správy obsahu.

Zobraziť stránky, Otvoriť

Pridávať a prispôsobovať stránky

Pridanie, zmena alebo odstránenie stránok HTML alebo stránok webových častí a úprava webovej lokality pomocou editora kompatibilného so službou Windows SharePoint Services.

Zobraziť položky, Prehľadávať adresáre, Zobraziť stránky, Otvoriť

Použiť motívy a orámovania

Použitie motívu alebo orámovania pre celú webovú lokalitu.

Zobraziť stránky, Otvoriť

Použiť šablóny štýlov

Použitie šablóny so štýlmi (súbor .css) na webovej lokalite.

Zobraziť stránky, Otvoriť

Vytvoriť skupiny

Vytvorenie skupiny používateľov, ktorá sa môže použiť kdekoľvek v rámci kolekcie lokality.

Zobraziť stránky, Otvoriť

Prehľadávať adresáre

Vypočítanie súborov a priečinkov webovej lokality prostredníctvom rozhrania ako napr. programy SharePoint Designer alebo Web DAV (Web-based Distributed Authoring and Versioning).

Zobraziť stránky, Otvoriť

Použiť samoobslužné vytváranie lokalít

Vytvorenie webovej lokality pomocou funkcie Samoobslužné vytváranie lokalít.

Zobraziť stránky, Otvoriť

Zobraziť stránky

Zobrazenie stránok webovej lokality.

Otvoriť

Vypočítať povolenia

Vypočítanie povolení na webovej lokalite, zozname, priečinku, dokumente alebo položke zoznamu.

Zobraziť položky, Otvoriť položky, Zobraziť verzie, Prehľadávať adresáre, Zobrazovať stránky, Otvoriť

Prehľadávať informácie o používateľoch

Zobrazenie informácií o používateľoch webovej lokality.

Otvoriť

Spravovať výstrahy

Správa upozornení pre všetkých používateľov webovej lokality.

Zobraziť položky, Vytvoriť výstrahy, Zobraziť stránky, Otvoriť

Použiť vzdialené rozhrania

Použitie rozhraní protokolu SOAP (Simple Object Access Protocol), Web DAV alebo SharePoint Designer na prístup do webovej lokality.

Otvoriť

Otvoriť

Otvorenie webovej lokality, zoznamu alebo priečinka na prístup k položkám v kontajneri.

Bez závislých povolení

Upraviť osobné údaje o používateľoch

Umožňuje používateľovi zmeniť svoje informácie o používateľovi, napríklad pridaním obrázka.

Prehľadávať informácie o používateľoch, Otvoriť

Osobné povolenia

Povolenie

Popis

Závislé povolenia

Spravovať osobné zobrazenia

Vytvorenie, zmena a odstránenie osobných zobrazení zoznamov.

Zobraziť položky, Zobraziť stránky, Otvoriť

Pridať alebo odstrániť súkromné webové časti

Pridanie alebo odstránenie súkromných webových častí na stránke webových častí.

Zobraziť položky, Zobraziť stránky, Otvoriť, Aktualizovať súkromné webové časti

Aktualizovať súkromné webové časti

Aktualizácia webových častí na zobrazenie prispôsobených informácií.

Zobraziť položky, Zobraziť stránky, Otvoriť

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×