Úprava vlastného zobrazenia knižnice dokumentov v SharePointe Online pomocou čítačky obrazovky

Upravte vlastné zobrazenie knižnice dokumentov v SharePointe Online pomocou klávesových skratiek a čítačky obrazovky a zadajte, ktoré informácie o položkách v knižnici sa majú zobrazovať. Vyberte spôsob zobrazovania knižníc dokumentov v SharePointe Online a interakcie s nimi a zabezpečte k nim jednoduchší prístup. Podrobné informácie o vytvorení vlastného zobrazenia nájdete v téme Vytvorenie vlastného zobrazenia knižnice dokumentov v SharePointe Online pomocou čítačky obrazovky.

Poznámky

Obsah tohto článku

Úprava vlastného zobrazenia knižnice dokumentov

 1. Prihláste sa do konta Office 365 svojej organizácie, spustite aplikáciu SharePoint a potom otvorte svoju knižnicu dokumentov.

  Tip : Knižnice dokumentov v SharePointe Online ponúkajú dve rôzne zobrazenia: klasické a zobrazenie SharePoint Online. Väčšina ľudí má ako predvolené zobrazenie nastavené zobrazenie SharePoint Online. Ak sa však pri prechádzaní knižnicou dokumentov ozve „Check it out button“ (Tlačidlo Vyskúšajte to), znamená to, že používate klasické zobrazenie. Ak chcete zobraziť knižnice dokumentov služby SharePoint Online, stlačte kláves Enter, keď sa ozve „Check it out button“ (Tlačidlo Vyskúšajte to). Keď sa zobrazenie knižnice zmení na zobrazenie SharePoint Online a zameranie sa presunie z tlačidla Vyskúšajte to na prepojenie Nové, ozve sa názov vašej knižnice dokumentov a za ním slovo „New“ (Nové).

 2. Ak chcete zobraziť knižnice dokumentov služby SharePoint Online, stláčajte kláves Tab, kým nebudete počuť „Check it out button“ (Tlačidlo Vyskúšajte to). Stlačte kláves Enter. Keď sa zobrazenie knižnice zmení na zobrazenie SharePoint Online a zameranie sa presunie z tlačidla Vyskúšajte to na prepojenie Nové, ozve sa názov vašej knižnice dokumentov a za ním slovo „New“ (Nové).

  Tip : Ak nebudete počuť „Check it out button“ (Tlačidlo Vyskúšajte to), znamená to, že už sa nachádzate v zobrazení SharePoint Online.

 3. Ak nie je vybraté tlačidlo Nový, stláčajte kláves Tab, kým nezaznie názov knižnice a neozve sa „New, Create a new folder or Office document in this location“ (Nový, Vytvoriť nový priečinok alebo dokument balíka Office v tomto umiestnení).

 4. Stláčajte kláves so šípkou vpravo, kým sa neozve „View menu“ (Ponuka zobrazenia) a názov vybratého zobrazenia, napríklad „All documents“ (Všetky dokumenty).

 5. Ponuku otvoríte stlačením klávesu Enter a potom klávesu so šípkou nadol. Keď sa ozve „Manage views“ (Správa zobrazení), stlačte kláves Enter. Otvorí sa stránka Nastavenia knižnice dokumentov a v časti Všeobecné nastavenia sa vyberie prvé prepojenie. Ozve sa „List name, Description and navigation“ (Názov zoznamu, Popis a navigácia). Pod položkou Všeobecné nastavenia sa nachádzajú nastavenia stĺpca a za nimi možnosti zobrazenia.

 6. Na nastavenie Zobrazenia prejdete opakovaným stláčaním tabulátora, kým sa neozve „All documents, Link“ (Všetky dokumenty, Prepojenie). Podľa predvoleného nastavenia je toto zobrazenie prvé v zozname zobrazení. Vlastné zobrazenia sa zobrazia vedľa. Ak nie sú zadané žiadne vlastné zobrazenia, ozve sa „Create view. Link“ (Vytvoriť zobrazenie. Prepojenie). Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie vlastného zobrazenia knižnice dokumentov pomocou čítačky obrazovky.

 7. Pomocou klávesu Tab prejdite na zobrazenie, ktoré chcete upraviť, a stlačte kláves Enter. Ozve sa „Edit view“ (Zobrazenie na úpravy) a názov zobrazenia. Nachádzate sa v poli Názov zobrazenia.

 8. Na stránke Upraviť zobrazenie vyberte požadované možnosti pre vlastné zobrazenie. Možnosti sú zoskupené nasledovne:

  • Názov. Do poľa Názov zobrazenia zadajte názov daného zobrazenia knižnice dokumentov.

  • Stĺpce. V tabuľke vyberte stĺpce informácií, ktoré chcete zobraziť. Ak chcete zobraziť alebo skryť stĺpce z vlastného zobrazenia, začiarknite políčko daného stĺpca alebo zrušte jeho začiarknutie. Názvy stĺpcov sú uvedené v takom poradí, v akom sa zobrazujú vo vlastnom zobrazení, a to môžete zadať. Ak chcete napríklad v treťom stĺpci vlastného zobrazenia zobraziť veľkosť položky, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „File Size, Check box“ (Veľkosť súboru, začiarkavacie políčko). Políčko začiarknite stlačením medzerníka. Ak chcete určiť poradie stĺpcov, stláčaním klávesu Tab prejdite na pole Pozícia zľava a stláčaním klávesu so šípkou zvýšte alebo znížte číslo na hodnotu 3.

  • Zoradiť. Ak chcete určiť poradie, v akom sa majú zobraziť položky v zobrazení, vyberte jeden alebo dva stĺpce. Keď pomocou klávesu Tab prejdete na pole Najprv zoradiť podľa stĺpca, ozve sa názov aktuálneho výberu. Jednu z dvoch možností poradia zoradenia (vzostupne alebo zostupne) môžete vybrať výberom stĺpca, podľa ktorého sa má zoraďovať, a stlačením klávesu Tab. Zopakujte postup pre pole Potom zoradiť podľa stĺpca.

  • Filtrovať. Vytvorte podmienené zobrazenie. Vyberte možnosť Zobraziť položky, len ak sú splnené nasledovné podmienky a stlačte kláves Tab. Ozve sa „Column to filter combo box“ (Rozbaľovacie pole stĺpec na filtrovanie) a aktuálny výber. Vyberte stĺpec. Prejdite klávesom Tab do poľa operátora a vyberte hodnotu, napríklad „Rovná sa“. Prejdite klávesom Tab na pole hodnoty a zadajte hodnotu, ktorá sa má použiť na filtrovanie. Prejdite klávesom Tab na možnosti A alebo Alebo a vyberte operátor pre ďalšiu podmienku. Prejdite klávesom Tab na ďalšiu množinu podmienok filtrovania a zopakujte postup.

  • Tabuľkové zobrazenie. Túto možnosť vyberte v prípade, že chcete zobraziť začiarkavacie políčka podľa jednotlivých položiek a vykonať hromadné operácie vo viacerých výberoch.

  • Zoskupiť podľa. Vytvorte skupiny a podskupiny pre jeden až dva stĺpce. V poli Najprv zoskupiť podľa stĺpca vyberte stĺpec a potom vyberte jednu z dvoch možností poradia zoradenia (vzostupne alebo zostupne). Zopakujte postup pre pole Potom zoskupiť podľa stĺpca.

  • Súčty. Zobrazte súčty pre príslušné stĺpce položiek.

  • Štýl. Vyberte požadovaný vzhľad zobrazenia, napríklad Základná tabuľka, Podrobnosti dokumentu, Bulletin, Tieňované alebo Tabla ukážky.

  • Priečinky. Vyberte si, či sa majú položky zobrazovať v priečinkoch, alebo všetky naraz (t. j. jednoduchá hierarchia bez priečinkov).

  • Obmedzenie počtu položiek. Obmedzte počet položiek, ktoré sú uvedené v zobrazení.

 9. Po vykonaní zmien stlačte klávesy Alt + O. Výber sa vráti do knižnice dokumentov, v ktorej sa zobrazia zmeny vykonané v zobrazení.

Ďalšie informácie

Vytvorenie vlastného zobrazenia knižnice dokumentov v SharePointe Online pomocou čítačky obrazovky

Vyberte pomocou čítačky obrazovky stĺpce, ktoré chcete zobraziť v knižnici dokumentov v SharePointe Online

Vyhľadajte pomocou čítačky súbor alebo priečinok, ktorý chcete zobraziť v knižnici dokumentov v SharePointe Online

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×