Úprava novej databázy

Každá šablóna, ktorá je súčasťou programu Microsoft Office Access 2007, predstavuje úplnú aplikáciu sledovania s prednastavenými tabuľkami, formulármi, zostavami, dotazmi, makrami a vzťahmi. Šablóny sú navrhnuté tak, aby boli okamžite použiteľné, takže môžete vytvoriť novú databázu so šablónami, ktorá umožňuje ihneď začať pracovať. Niekedy však budete chcieť upraviť novú databázu – napríklad pridať alebo premenovať pole alebo zmeniť zostavu.

Tento článok vysvetľuje vykonávanie najzákladnejších úprav, ktoré by ste chceli použiť v novej databáze vytvorenej zo šablóny. Podrobnejšie informácie o konkrétnych oblastiach nájdete v prepojeniach na články.

Čo chcete urobiť?

Základné informácie o tabuľkách a poliach

Pridanie poľa do tabuľky

Odstránenie poľa z tabuľky

Premenovanie poľa alebo tabuľky

Pridanie poľa do formulára alebo zostavy

Pridanie poľa, ktoré ukladá dokumenty, súbory alebo obrázky

Zmena vzhľadu poľa

Základné informácie o tabuľkách a poliach

Keď vytvárate databázu, ukladáte svoje údaje do tabuliek – tematicky zameraných zoznamov riadkov a stĺpcov. Položky informácií, ktoré chcete sledovať, ukladáte v poliach (nazývané aj stĺpce). Napríklad v tabuľke Kontakty môžete vytvoriť polia Priezvisko, Meno, Telefónne číslo a Adresa. V tabuľke Produkty môžete vytvoriť polia Názov produktu, Identifikácia produktu a Cena.

Je dôležité, aby ste polia zvolili starostlivo. Napríklad vytvorenie poľa na uloženie vypočítanej hodnoty nie je zvyčajne vhodné. Vo väčšine prípadov môže program Office Access 2007 vypočítať hodnotu podľa potreby. Keď vyberáte polia, pokúste sa uložiť informácie v najmenších užitočných častiach. Napríklad namiesto celého mena v jednom poli uložte priezvisko a meno samostatne. Vo všeobecnosti platí, že ak potrebujete vykazovať, zoradiť, vyhľadať alebo vykonať výpočet s položkou informácií, zadajte ju do samostatného poľa.

Ďalšie informácie o návrhu databázy a výbere polí nájdete v článku Základy navrhovania databázy.

Pole má určité určujúce vlastnosti. Každé pole má napríklad názov, ktorý jedinečne identifikuje pole v rámci tabuľky. pole má aj typ údajov, ktoré sa vybrali, aby sa zhodovali s informáciou, ktorá sa tam má uložiť. Typ údajov určuje hodnoty, ktoré je možné uložiť a operácie, ktoré je možné s týmito hodnotami vykonať, ako aj veľkosť ukladacieho priestoru, ktoré je potrebné pre každú hodnotu nastaviť. každé pole má aj priradenú skupinu nastavení nazývanú vlastnosti, ktorá určuje vlastnosti vzhľadu a správania sa poľa. Napríklad vlastnosť Formát určuje rozloženie zobrazenia poľa – to znamená, aký bude vzhľad pri zobrazení.

Na začiatok stránky

Pridanie poľa do tabuľky

V údajovom zobrazení môžete jednoducho pridať pole do tabuľky. Aj v návrhovom zobrazení však môžete pridať pole do tabuľky. V údajovom zobrazení pridávate pole zadaním údajov do bunky pod hlavičkou stĺpca Pridať nové pole.

Datasheet in Access with Add New Field column

1. Nové, prázdne pole.

Pridanie poľa v údajovom zobrazení

 1. Kliknite na tlačidlo Office Obrázok tlačidla a potom kliknite na položku Otvoriť.

 2. V dialógovom okne Otvorenie vyberte databázu a otvorte ju.

 3. Na navigačnej table dvakrát kliknite na tabuľku, do ktorej chcete pridať nové pole.

  Tabuľka je otvorená v údajovom zobrazení.

 4. Zadajte údaje do bunky pod hlavičkou stĺpca Pridať nové pole.

  Ak má už tabuľka veľa polí, môžete sa presunúť na pravú stranu, aby ste videli stĺpec so záhlavím Pridať nové pole.

Po zadaní údajov do nového stĺpca program Office Access 2007 používa informácie, ktoré ste zadali, na rozpoznanie príslušného typu údajov pre pole. Ak zadáte napríklad do stĺpca dátum vo formáte 1. 1. 2007, program Office Access 2007 rozpozná informáciu, ktorú ste zadali, ako dátum a nastaví pre toto pole typ údajov Date/Time. Ak program Access nemá dostatok informácií z toho, čo ste zadali, aby určil typ údajov, nastaví typ údajov Text.

Ak chcete explicitne nastaviť typ údajov a formát poľa, ktorý prepíše výber programu Office Access 2007, môžete to urobiť kliknutím na príkazy v skupine Typ údajov a formátovanie na karte Údajový hárok.

Explicitné nastavenie typu údajov

 • Na karte Údajový hárok kliknite v skupine Typy údajov a formátovanie na šípku v rozbaľovacom zozname vedľa položky Typ údajov a potom vyberte typ údajov. Access Ribbon Image of Data Type and Formatting group

 • Kliknite na požadovaný typ údajov.

Explicitné nastavenie formátu

 1. Na karte Údajový hárok kliknite v skupine Typy údajov a formátovanie na šípku v rozbaľovacom zozname vedľa položky Formát a potom vyberte formát. Access Ribbon Image of Data Type and Formatting group

 2. Kliknite na požadovaný formát.

Keď pridávate pole zadaním informácií do bunky pod záhlavím Pridať nové pole, program Office Access 2007 automaticky priradí poľu názov. Tieto názvy začínajú pre prvé pole Pole1, pre druhé pole Pole2, atď. Praktickejšie je však zadávať opisnejšie názvy polí. Pole môžete premenovať, ak pravým tlačidlom myši kliknete na záhlavie poľa a potom v kontextovej ponuke kliknete na možnosť Premenovať stĺpec.

Okrem toho, že môžete pridať pole v údajovom zobrazení, môžete ho pridať aj v návrhovom zobrazení. Keďže údajové zobrazenie umožňuje nastaviť iba najbežnejšie vlastnosti poľa, zistíte, že pomocou návrhového zobrazenia môžete nastaviť vlastnosť, ktorá nie je dostupná v údajovom zobrazení.

Pridanie poľa v návrhovom zobrazení

 1. Kliknite na tlačidlo Office Obrázok tlačidla a potom kliknite na položku Otvoriť.

 2. V dialógovom okne Otvorenie vyberte databázu a otvorte ju.

 3. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku, do ktorej chcete pridať nové pole, a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

  Tabuľka je otvorená v návrhovom zobrazení.

 4. V stĺpci Názov poľa kliknite na prvý prázdny riadok a zadajte názov nového poľa.

 5. V stĺpci Typ údajov kliknite na susediacu bunku a zo zoznamu vyberte typ údajov.

 6. Ak chcete uložiť zmeny, kliknite na položku Uložiť na paneli Panel s nástrojmi Rýchly prístup.

Ďalšie informácie o pridávaní nových polí nájdete v článku Vloženie, pridanie alebo vytvorenie nového poľa v tabuľke.

Poznámka: Keď pridáte do tabuľky nové pole, toto pole sa automaticky nepridá do existujúcich formulárov a zostáv. Pole musíte do formulárov a zostáv pridať manuálne, aby sa v nich zobrazilo.

Na začiatok stránky

Odstránenie poľa z tabuľky

Ak je to možné, mali by ste predchádzať odstráneniu poľa z databázy, ktorá bola vytvorená z jednej z dodávaných šablón – je pravdepodobné, že pole využívajú iné databázové objekty, ako napríklad formuláre alebo zostavy. Preto odstránenie poľa bude mať za následok, že pri pokuse o použitie iných databázových objektov, ktoré využívajú toto pole, nebudú databázové objekty pracovať tak, ako sa očakáva. . Musíte odstrániť všetky odkazy na pole zo všetkých objektov, ktoré toto pole využívajú, aby mohli tieto objekty pracovať správne.

Ak sa rozhodnete, že musíte odstrániť pole z databázy vytvorenej zo šablóny, môžete to urobiť buď v údajovom, alebo návrhovom zobrazení. Nezabudnite, že ak existuje odkaz v iných databázových objektoch na odstránené pole, musíte dané objekty upraviť, aby ste odkaz odstránili. Ak zostava napríklad obsahuje ovládací prvok, ktorý je viazaný na odstránené pole, a spustíte zostavu, zobrazí sa chybové hlásenie, pretože program Access nemôže nájsť údaje tohto poľa.

Keď pole odstránite, natrvalo odstránite aj všetky informácie uložené v danom poli. Z tohto dôvodu by ste mali polia odstraňovať opatrne a predtým by ste si mali vytvoriť záložnú kópiu databázy.

Pred odstránením poľa sa uistite, že dané pole nie je súčasťou žiadneho vzťahu tabuliek. Ak sa pokúsite odstrániť pole s existujúcimi vzťahmi, program Access vás upozorní, že najprv musíte odstrániť tieto vzťahy. Podrobné pokyny k odstraňovaniu vzťahu tabuliek nájdete v časti Odstránenie vzťahu tabuliek.

Odstránenie poľa v údajovom zobrazení

 1. Kliknite na tlačidlo Office Obrázok tlačidla a potom kliknite na položku Otvoriť.

 2. V dialógovom okne Otvorenie vyberte databázu a otvorte ju.

 3. Na navigačnej table dvakrát kliknite na tabuľku, z ktorej chcete odstrániť pole.

  Tabuľka je otvorená v údajovom zobrazení.

 4. Vyberte pole (stĺpec), ktoré chcete odstrániť.

  Tip: Ak chcete vybrať pole (stĺpec), kliknite na selektor poľa (záhlavie stĺpca).

 5. Stlačte kláves DELETE.

  alebo

  Na karte Údajový hárok kliknite v skupine Polia a stĺpce na položku Odstrániť.

Poznámka: V údajovom zobrazení nemôžete odstrániť pole, ktoré je súčasťou hlavného kľúča tabuľky. Pole hlavného kľúča musíte odstrániť v návrhovom zobrazení.

Ďalšie informácie o hlavných kľúčoch nájdete v článku Pridanie, nastavenie, zmena a odstránenie hlavného kľúča.

Odstránenie poľa v návrhovom zobrazení

 1. Kliknite na tlačidlo Office Obrázok tlačidla a potom kliknite na položku Otvoriť.

 2. V dialógovom okne Otvorenie vyberte databázu a otvorte ju.

 3. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku, z ktorej chcete odstrániť pole, a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

  Tabuľka je otvorená v návrhovom zobrazení.

 4. Vyberte pole (riadok), ktoré chcete odstrániť.

  Tip: Ak chcete vybrať riadok, kliknite na selektor riadka.

 5. Stlačte kláves DELETE.

  alebo

  Na karte Návrh kliknite v skupineNástroje na položku Odstrániť riadky.

 6. Ak chcete uložiť zmeny, kliknite na položku Uložiť na paneli Panel s nástrojmi Rýchly prístup.

Pred odstránením poľa sa uistite, že dané pole nie je súčasťou žiadneho vzťahu tabuliek. Ak sa pokúsite odstrániť pole s existujúcimi vzťahmi, program Access vás upozorní, že najprv musíte odstrániť tieto vzťahy. Ak chcete odstrániť vzťah tabuliek, postupujte nasledovne.

Odstránenie vzťahu tabuliek

 1. Kliknite na tlačidlo Office Obrázok tlačidla a potom kliknite na položku Otvoriť.

 2. V dialógovom okne Otvorenie vyberte databázu a otvorte ju.

 3. Ak sú tabuľky, ktoré sú súčasťou vzťahu tabuliek, otvorené, zavrite ich. Medzi otvorenými tabuľkami nemôžete odstrániť vzťah tabuliek.

 4. Na karte Nástroje databázy kliknite v skupineZobrazenie alebo skrytie na položku Vzťahy.

 5. Ak tabuľky, ktoré sú súčasťou vzťahu tabuliek, nie sú viditeľné, postupujte nasledovne:

  1. Na karte Návrh kliknite v skupineZobrazenie alebo skrytie na položku Názvy tabuliek.

  2. V dialógovom okne Zobrazenie tabuľky vyberte tabuľky na pridanie, kliknite na možnosť Pridať, a potom kliknite na tlačidlo Zavrieť.

 6. Kliknite na čiaru vzťahu tabuliek, ktorý chcete odstrániť (vybratá čiara sa zobrazuje ako tučná), a stlačte kláves DELETE.

Na začiatok stránky

Premenovanie poľa alebo tabuľky

Ak je to možné, mali by ste predchádzať premenovaniu poľa alebo tabuľky z databázy, ktorá bola vytvorená z jednej z dodávaných šablón – je pravdepodobné, že pole alebo tabuľku využívajú iné databázové objekty, ako napríklad formuláre alebo zostavy. Preto premenovanie poľa alebo tabuľky bude mať za následok, že pri pokuse o použitie iných databázových objektov, ktoré využívajú toto pole alebo tabuľku, nebudú databázové objekty fungovať tak, ako sa očakáva, ak budú stále odkazovať na starý názov. Ak chcete, aby iné objekty fungovali správne, musíte starý názov premenovať na nový. Ak ste začiarkli políčko Vykonať automatickú opravu názvov v kategórii Aktuálna databáza v dialógovom okne Možnosti programu Access, veľká časť tejto úlohy sa vykoná automaticky.

Text zobrazujúci sa v záhlaví stĺpca v údajovom zobrazení môžete zmeniť. Môžete to urobiť bez toho, aby ste museli premenovať pole. Ak chcete zmeniť len text v záhlaví stĺpca a nechcete premenovať pole, pozrite si časť Zmena textu zobrazujúceho sa v záhlaví stĺpca.

V prípade potreby môžete premenovať tabuľku na navigačnej table alebo premenovať pole buď v údajovom, alebo návrhovom zobrazení. Skôr, ako to urobíte, zvážte zapnutie možnosti Automatická oprava názvov, ak už nie je zapnutá.

Zapnutie možnosti Automatická oprava názvov

Keď premenujete databázový objekt, ako napríklad pole, tabuľku, formulár alebo zostavu, chcete, aby sa zmena názvu prejavila v celej databáze. V opačnom prípade nebudú objekty s odkazom na starý názov fungovať tak, ako sa očakáva. Program Office Access 2007 obsahuje funkciu automatickej opravy názvov, ktorá pomáha rozširovať zmeny názvov. Funkcia Automatická oprava názvov je predvolene zapnutá pre všetky nové databázy v programe Office Access 2007. Ak je však vypnutá, môžete ju zapnúť nasledujúcim spôsobom.

Zapnutie možnosti Automatická oprava názvov

 1. Kliknite na tlačidlo Office Obrázok tlačidla a potom kliknite na položku Možnosti programu Access.

 2. V dialógovom okne Možnosti programu Access v ľavej table kliknite na položku Aktuálna databáza.

 3. V položke Možnosti automatickej opravy názvov začiarknite políčko Sledovať informácie automatických opráv názvov a potom začiarknite políčko Vykonať automatickú opravu názvov.

 4. Ak si chcete ponechať tabuľku, ktorá zapisuje každú zmenu, ktorú funkcia Automatická oprava názvov vykoná, začiarknite políčko Zapisovať do denníka automatické opravy názvov.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

 6. Ak chcete uložiť zmeny, kliknite na položku Uložiť na paneli Panel s nástrojmi Rýchly prístup.

Poznámka: Funkcia Automatická oprava názvov nie je to isté ako funkcia Automatická oprava. Funkcia Automatická oprava názvov opravuje odkazy medzi objektmi, zatiaľ čo funkcia Automatická oprava opravuje často sa vyskytujúce nesprávne napísané slová alebo slovné spojenia.

Premenovanie poľa v údajovom zobrazení

 1. Kliknite na tlačidlo Office Obrázok tlačidla a potom kliknite na položku Otvoriť.

 2. V dialógovom okne Otvorenie vyberte databázu a otvorte ju.

 3. Na navigačnej table dvakrát kliknite tabuľku, v ktorej chcete premenovať pole.

  Tabuľka je otvorená v údajovom zobrazení.

 4. Kliknite pravým tlačidlom myši na záhlavie stĺpca požadovaného súboru a v kontextovej ponuke kliknite na príkaz Premenovať stĺpec.

 5. Zadajte nový názov poľa a stlačte kláves ENTER.

Premenovanie poľa v návrhovom zobrazení

 1. Kliknite na tlačidlo Office Obrázok tlačidla a potom kliknite na položku Otvoriť.

 2. V dialógovom okne Otvorenie vyberte databázu a otvorte ju.

 3. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku, v ktorej chcete premenovať pole, a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

  Tabuľka je otvorená v návrhovom zobrazení.

 4. Kliknite v stĺpci Názov poľa na bunku poľa, ktoré chcete premenovať.

  Tip: Ak chcete vybrať celý názov poľa, ukážte iba naľavo od prvého znaku v názve, kým sa ukazovateľ myši nezmení na šípku, a potom kliknite.

 5. Premenujte pole úpravou textu.

 6. Ak chcete uložiť zmeny, kliknite na položku Uložiť na paneli Panel s nástrojmi Rýchly prístup.

Premenovanie tabuľky

Tabuľku a iné databázové objekty môžete premenovať priamo z navigačnej tably.

 1. Kliknite na tlačidlo Office Obrázok tlačidla a potom kliknite na položku Otvoriť.

 2. V dialógovom okne Otvorenie vyberte databázu a otvorte ju.

 3. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku, ktorú chcete premenovať, a v kontextovej ponuke kliknite na položku Premenovať.

  Poznámka: Skôr, ako tabuľku premenujete, musíte zavrieť všetky otvorené objekty s odkazom na tabuľku.

 4. Zadajte nový názov a stlačte kláves ENTER.

 5. Ak chcete uložiť zmeny, kliknite na položku Uložiť na paneli Panel s nástrojmi Rýchly prístup.

Zmena textu zobrazujúceho sa v záhlaví stĺpca

Popis je názov alebo záhlavie, ktoré môžete priradiť k poľu nastavením vlastnosti poľa Popis. Popis je od názvu poľa nezávislý – každé pole má názov poľa a môže mať aj popis. Môžete napríklad chcieť mať ako názov poľa jedno slovo bez medzier. Pomocou vlastnosti Popis môžete potom vytvoriť popisný názov s medzerami. Program Access zobrazuje popis na mieste názvu poľa v údajovom zobrazení a v označeniach a hlavičkách dotazov, formulárov a zostáv.

Ak nezadáte text pre vlastnosť Popis, predvolene sa použije názov poľa.

Ak chcete zmeniť názov, ktorý sa zobrazuje v záhlaví stĺpca v údajovom zobrazení, môžete to urobiť bez zmeny názvu poľa nastavením vlastnosti poľa Popis. Ak chcete zmeniť vlastnosť poľa Popis postupujte nasledovne:

 1. Kliknite na tlačidlo Office Obrázok tlačidla a potom kliknite na položku Otvoriť.

 2. V dialógovom okne Otvorenie vyberte databázu a otvorte ju.

 3. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku, v ktorej chcete zmeniť popis, a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

  Tabuľka je otvorená v návrhovom zobrazení.

 4. Kliknite v stĺpci Názov poľa na bunku poľa, ktorého vlastnosť Popis chcete nastaviť.

 5. V spodnej sekcii v časti Vlastnosti poľa na karte Všeobecné kliknite na položku Popis.

 6. Zadajte nový popis poľa.

 7. Ak chcete uložiť zmeny, kliknite na položku Uložiť na paneli Panel s nástrojmi Rýchly prístup.

Keď nabudúce otvoríte tabuľku v údajovom zobrazení, v záhlaví stĺpca sa namiesto názvu poľa zobrazí popis.

Na začiatok stránky

Pridanie poľa do formulára alebo zostavy

Keď vytvárate databázu na základe šablóny, databáza bude obsahovať niekoľko zabudovaných a vopred navrhnutých formulárov a zostáv, s ktorými môžete okamžite pracovať. Môžete však zistiť, že chcete pridať ďalšie pole do formulára alebo zostavy. Keď pridáte pole do formulára alebo zostavy, vytvoríte tzv. ovládací prvok.

Predstavenie ovládacích prvkov

Ovládacie prvky sú objekty, ktoré zobrazujú údaje, vykonávajú akcie a umožňujú prácu s informáciami vylepšujúcimi používateľské rozhranie, ako napríklad popisy a obrázky. Ovládacie prvky môžu byť viazané, neviazané alebo vypočítavané.

 • Viazaný ovládací prvok    Je to ovládací prvok, ktorého zdroj údajov je pole v tabuľke alebo dotaze. Viazané ovládacie prvky sa používajú na zobrazenie hodnôt pochádzajúcich z polí databázy. Hodnotou môže byť text, dátum, číslo, hodnota Áno/Nie, obrázok alebo graf. Textové pole je najbežnejším typom viazaného ovládacieho prvku. Takto môže napríklad textové pole formulára zobrazujúce priezvisko zamestnanca načítavať informácie z poľa Priezvisko v tabuľke Zamestnanci.

 • Neviazaný ovládací prvok    Tento typ ovládacieho prvku neobsahuje zdroj údajov, ako napríklad pole alebo výraz. Neviazané ovládacie prvky sa používajú na zobrazovanie informácií, čiar, obdĺžnikov a obrázkov. Neviazaným ovládacím prvkom je napríklad popis, ktorý zobrazuje nadpis formulára.

 • Vypočítavaný ovládací prvok    Je to ovládací prvok, ktorého zdroj údajov je výraz. Hodnotu, ktorú chcete použiť v ovládacom prvku, určíte definovaním výrazu ako zdroja údajov ovládacieho prvku. Výraz je kombináciou operátorov (napríklad = a +), názvov ovládacích prvkov, názvov polí, funkcií vracajúcich jednu hodnotu a hodnôt konštánt. Nasledujúci výraz napríklad vypočíta cenu tovaru s 25-percentnou zľavou pomocou vynásobenia hodnoty poľa Jednotková cena konštantou 0,75.

=[Jednotková cena] * 0,75

Vo výraze môžete použiť údaje z poľa tabuľky alebo dotazu, ktoré tvoria základ formulára, alebo z ovládacieho prvku formulára. Ďalšie informácie o výrazoch získate po kliknutí na príslušné prepojenie v časti Pozrite tiež.

Textové pole môže byť viazaný ovládací prvok, neviazaný ovládací prvok alebo vypočítavaný ovládací prvok. Po vytvorení formulára, ktorý používa viazané, neviazané alebo vypočítavané ovládacie prvky, sa odporúča najprv pridať a usporiadať všetky viazané ovládacie prvky, a to hlavne v prípade, ak takéto ovládacie prvky tvoria podstatnú časť formulára. Následne môžete pridať neviazané a vypočítavané ovládacie prvky, ktorými dokončíte návrh formulára. Použite nástroje skupiny Ovládacie prvky na karte Návrh v návrhovom zobrazení.

Textové pole ovládacieho prvku prepojíte s poľom tak, že určíte pole, z ktorého bude ovládací prvok načítavať údaje. Ak chcete vytvoriť ovládací prvok viazaný na určité pole, presuňte požadované pole z tably Zoznam polí do formulára. Na table Zoznam polí sú zobrazené polia tabuľky alebo dotazu, z ktorých je formulár vytvorený. Ak chcete zobraziť tablu Zoznam polí, kliknite na príkaz Pridať existujúce polia v skupine Nástroje na karte Návrh. Ak presuniete pole z tably Zoznam polí do mriežky návrhu formulára, program Access vloží predvolene textové pole.

Ovládací prvok môžete prepojiť s poľom aj zadaním názvu poľa do samotného ovládacieho prvku alebo do poľa hodnoty Zdroj ovládacieho prvku v hárku vlastností ovládacieho prvku. Hárok vlastností určuje vlastnosti ovládacieho prvku, ako napríklad jeho názov, zdroj údajov a formát.

Tabla Zoznam polí je najlepšou alternatívou na vytvorenie viazaného textového poľa z dvoch dôvodov:

 • Viazané textové pole má pripojené označenie, ktoré predvolene preberá názov poľa (alebo popis určený pre dané pole v podkladovej tabuľke alebo dotaze) ako svoj popis, takže nemusíte zadávať samotný popis.

 • Viazané textové pole prevezme veľa rovnakých nastavení ako pole v podkladovej tabuľke alebo dotaze (napríklad pre vlastnosti Formát, PočetDesatinnýchMiest a VstupnáMaska). Preto si môžete byť istí, že tieto vlastnosti poľa zostanú rovnaké, kedykoľvek vytvoríte textové pole, ktoré je viazané k danému poľu.

Ak ste už vytvorili neviazaný ovládací prvok a chcete ho naviazať na určité pole, nastavte vlastnosť ovládacieho prvku ZdrojOvládaciehoPrvku na názov požadovaného poľa.

Pridanie poľa do formulára alebo zostavy v zobrazení rozloženia

Po vytvorení formulára alebo zostavy môžete jeho návrh jednoducho doladiť pomocou zobrazenia rozloženia. S ohľadom na skutočné zobrazené údaje môžete upraviť šírky polí a znova usporiadať polia. Rovnako môžete do formulára alebo zostavy vložiť nové polia a nastaviť vlastnosti formulára alebo zostavy a ich ovládacích prvkov.

Ak chcete prepnúť do zobrazenia rozloženia, na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na formulár alebo zostavu a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Zobrazenie rozloženia. Prípadne môžete kliknúť na tlačidlo Zobrazenie rozloženia v stavovom riadku programu Access alebo môžete pravým tlačidlom myši kliknúť na kartu dokumentu pre formulár alebo zostavu a potom kliknúť v kontextovej ponuke na položku Zobrazenie rozloženia.

Prepnutie na zobrazenie rozloženia

 • Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na formulár alebo zostavu a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Zobrazenie rozloženia.

  alebo

  V stavovom riadku programu Access kliknite na tlačidlo Zobrazenie rozloženia.

  alebo

  Pravým tlačidlom myši kliknite na kartu dokumentu pre formulár alebo zostavu a v kontextovej ponuke kliknite na položku Zobrazenie rozloženia.

V zobrazení rozloženia sa zobrazí formulár alebo zostava.

Otvorenie hárku vlastností.

 • Na karte Usporiadať v skupine Nástroje kliknite na položku Hárok vlastností.

  Klávesová skratka  Stlačte kláves F4.

Pomocou tably Zoznam polí môžete do návrhu pridať polia základnej tabuľky alebo dotazu. Ak chcete zobraziť tablu Zoznam polí, kliknite na príkaz Pridať existujúce polia v skupine Ovládacie prvky na karte Formátovanie. Polia môžete presunúť do návrhu priamo z tably Zoznam polí.

Zobrazenie tably Zoznam polí

 • Na karte Formát kliknite v skupineOvládacie prvky na položku Pridať existujúce polia.

Pridanie poľa z tably Zoznam polí

 • Ak chcete pridať jedno pole, presuňte ho z tably Zoznam polí na miesto vo formulári alebo zostave, kde sa má zobraziť.

 • Ak chcete naraz pridať viac polí, podržte stlačený kláves CTRL a kliknite na požadované polia. Potom vybraté polia presuňte do formulára alebo zostavy.

Keď presuniete polia do danej časti, program Access vytvorí viazaný ovládací prvok textového poľa pre každé pole a automaticky umiestni vedľa každého poľa ovládací prvok označenia.

Na začiatok stránky

Pridanie poľa, ktoré ukladá dokumenty, súbory alebo obrázky

V programe Office Access 2007 môžete pridať pole s typom údajov Attachment na uloženie dokumentov, súborov alebo obrázkov. Pole prílohy môžete použiť na uloženie niekoľkých súborov v jednom poli. Môžete do poľa dokonca uložiť viac typov súborov. Napríklad v databáze uchádzačov o zamestnanie môžete k záznamu každého kontaktu priložiť okrem fotografie jeden alebo viacero životopisov.

Pridanie poľa prílohy do tabuľky

 1. Kliknite na tlačidlo Office Obrázok tlačidla a potom kliknite na položku Otvoriť.

 2. V dialógovom okne Otvorenie vyberte databázu a otvorte ju.

 3. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku, do ktorej chcete pridať pole, a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

  Tabuľka je otvorená v návrhovom zobrazení.

 4. V stĺpci Názov poľa kliknite na prvý prázdny riadok a zadajte názov nového poľa.

 5. V stĺpci Typ údajov kliknite na susediacu bunku a v zozname vyberte položku Attachment.

 6. Ak chcete uložiť zmeny, kliknite na položku Uložiť na paneli Panel s nástrojmi Rýchly prístup.

  Program Access môže zobraziť hlásenie o tom, že po uložení tabuľky nemôžete vrátiť zmeny späť. To znamená, že pole nie je možné konvertovať na iný typ údajov, ale môžete ho odstrániť, ak sa domnievate, že ste urobili chybu.

 7. Kliknutím na možnosť Áno potvrďte zmenu.

Po pridaní poľa typu Attachment do tabuľky, môžete použiť dialógové okno Prílohy na pridanie dokumentov, súborov alebo obrázkov k záznamu.

Pridanie prílohy do poľa

 1. Kliknite na tlačidlo Office Obrázok tlačidla a potom kliknite na položku Otvoriť.

 2. V dialógovom okne Otvorenie vyberte databázu a otvorte ju.

 3. Na navigačnej table dvakrát kliknite tabuľku, do ktorej chcete pridať prílohu.

  Tabuľka je otvorená v údajovom zobrazení.

 4. V tabuľke dvakrát kliknite na pole prílohy.

  Zobrazí sa dialógové okno Prílohy.

 5. Kliknite na tlačidlo Pridať.

  Zobrazí sa dialógové okno Výber súboru.

 6. Pomocou zoznamu Kde hľadať vyhľadajte súbory, ktoré sa majú pripojiť k záznamu. Súbory vyberte a kliknite na položku Otvoriť.

  Všimnite si, že vybrať môžete viacero súborov s akýmkoľvek podporovaným typom údajov.

 7. Kliknutím na tlačidlo OK v dialógovom okne Prílohy pridajte súbory do tabuľky.

  Program Access pridá súbory do poľa a náležite podľa toho zvýši počet príloh.

 8. Tento postup opakujte, kým podľa potreby nepridáte súbory do aktuálneho poľa alebo do iných polí tabuľky.

Ďalšie informácie o poliach príloh nájdete v článku Pridávanie súborov do záznamov databázy.

Na začiatok stránky

Zmena vzhľadu poľa

Vzhľad poľa môžete prispôsobiť, keď je pole zobrazené. Môžete napríklad nastaviť formáty zobrazenia, ktoré sa budú používať v celej databáze, ako napríklad v formulároch alebo zostavách alebo pri otvorení tabuľky v údajovom zobrazení. Ak chcete nastaviť formát zobrazenia, nastavte vlastnosť poľa Formát. Vlastnosť poľa Formát potom automaticky prevezmú nové formuláre a zostavy, ktoré vytvoríte.

Nastavenie formátu zobrazenia v údajovom zobrazení

 1. Kliknite na tlačidlo Office Obrázok tlačidla a potom kliknite na položku Otvoriť.

 2. V dialógovom okne Otvorenie vyberte databázu a otvorte ju.

 3. Na navigačnej table dvakrát kliknite tabuľku, ktorá obsahuje pole, ktorého formát chcete nastaviť.
  Tabuľka je otvorená v údajovom zobrazení.

 4. Kliknite na pole, ktorého formát zobrazenia chcete nastaviť.

 5. Na karte Údajový hárok kliknite v skupine Typy údajov a formátovanie na šípku v rozbaľovacom zozname vedľa položky Formát a potom vyberte formát. Access Ribbon Image of Data Type and Formatting group

  Pole sa zobrazí v novom formáte zobrazenia.

Nastavenie formátu zobrazenia v návrhovom zobrazení

 1. Kliknite na tlačidlo Office Obrázok tlačidla a potom kliknite na položku Otvoriť.

 2. V dialógovom okne Otvorenie vyberte databázu a otvorte ju.

 3. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku, ktorá obsahuje pole, ktorého formát zobrazenia chcete zmeniť, a v kontextovej ponuke kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

  Tabuľka je otvorená v návrhovom zobrazení.

 4. Kliknite na pole, ktorého formát zobrazenia chcete nastaviť.

 5. V časti Vlastnosti poľa na karte Všeobecné kliknite na pole Formát.

 6. Kliknite na rozbaľovací zoznam a vyberte zoznam zobrazenia

 7. Ak chcete uložiť zmeny, kliknite na položku Uložiť na paneli Panel s nástrojmi Rýchly prístup.

Ďalšie informácie o zmene vzhľadu poľa nájdete v článku Formátovanie údajov v riadkoch a stĺpcoch.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×