Zwiększanie wydajności wprowadzania danych za pomocą pól odnośników

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Utworzenie pola odnośnika w tabelach programu Microsoft Office Access pozwala zwiększyć wydajność procesu wprowadzania danych do bazy danych. Pole odnośnika może zawierać wartość przyjazną użytkownikowi powiązaną z inną wartością w źródłowej tabeli danych lub na źródłowej liście wartości. Pole odnośnika może na przykład zawierać nazwę kontaktu powiązaną z odpowiednim identyfikatorem kontaktu znajdującym się w innej tabeli, kwerendzie lub na innej liście.

W tym artykule przedstawiono typy pól odnośników oraz opisano sposób tworzenia poszczególnych typów pól odnośników i obszary ich zastosowań.

Co chcesz zrobić?

Wybierz typ pola odnośnika

Tworzenie pól odnośników

Kiedy należy używać wielu wartości w polu odnośnika

Usuwanie właściwości odnośnika

Wybieranie typu pola odnośnika

Pole odnośnika zawiera listę wartości do wyboru dla użytkownika. Pozwala to na szybsze i bardziej precyzyjne wprowadzanie danych. Jeśli dane wprowadzone w polu istnieją już w innej tabeli, można zapobiec powieleniu danych i ewentualnym błędom wynikającym z ponownego wprowadzenia danych. Pola odnośników mogą być proste lub złożone. Proste pola odnośników umożliwiają przechowywanie pojedynczych wartości, natomiast złożone (wielowartościowe) pola odnośników umożliwiają przechowywanie wielu wartości wyświetlanych w formancie pola kombi lub pola listy. Dla każdej pozycji w polu wielowartościowym wartość wyświetlana jest wyszukiwana na podstawie odpowiadającej jej wartości powiązanej. Kiedy pole odnośnika jest wyświetlane w arkuszu danych lub dostęp do niego jest uzyskiwany za pomocą arkusza danych, jest ono nazywane kolumną odnośnika. Istnieją dwa typy pól odnośników, które można tworzyć: lista odnośników i lista wartości.

Korzystanie z listy odnośników

Jeśli pole odnośnika jest oparte na liście odnośników, jego dane są pobierane z istniejącej tabeli lub kwerendy w bazie danych. W przypadku tego typu odnośnika tabele są ze sobą powiązane, a kiedy wartości w źródle danych są zmieniane, w polu odnośnika są dostępne bieżące dane.

Korzystanie z listy wartości odnośników

Jeśli pole odnośnika jest oparte na liście wartości odnośników, jego dane są pobierane z listy wartości wpisywanych podczas tworzenia pola. Tego typu pole odnośnika jest doskonałym rozwiązaniem w przypadku korzystania z ograniczonego zestawu wartości, które nie ulegają częstym zmianom.

Tworzenie pól odnośników

Pole odnośnika można utworzyć w widoku projektu lub arkusza danych. Aby zmienić istniejące pole na pole odnośnika, należy użyć widoku projektu. Aby dodać nowe pole odnośnika, należy użyć istniejącej tabeli lub kwerendy jako źródła danych pola odnośnika albo utworzyć własną listę wartości. W poniższej sekcji przedstawiono oba sposoby tworzenia pola odnośnika.

Tworzenie pola odnośnika z zastosowaniem tabeli lub kwerendy jako źródła danych

 1. Otwórz tabelę w widoku arkusza danych i kliknij nagłówek kolumny, w której chcesz utworzyć pole odnośnika.

 2. Kliknij pozycję Odnośnik i Relacja typu danych.

  Widok pola odnośnika

 3. W Kreatorze odnośników wybierz opcję Obiekt pole odnośnika ma pobierać wartości z innej tabeli lub kwerendy, a następnie kliknij przycisk Dalej.

Uwaga: Jeśli pole odnośnika jest połączone z listą programu SharePoint, dane mogą być edytowane wyłącznie na liście programu SharePoint.

 1. Aby wybrać źródło wartości pola odnośnika, wybierz opcję Tabele, Kwerendy lub Obie.

Jeśli aplikacja została zaprojektowana dla sieci Web, ale tabela źródłowa jest w trybie klienta, musi mieć klucz podstawowy liczbowe lub program Access wyświetli komunikat o błędzie. W takim przypadku należy najpierw utworzyć liczbowe klucza podstawowego dla tabeli w widoku projektu i powrócić do trybu sieci Web, aby utworzyć pole odnośnika. Aby uzyskać więcej informacji na temat projektowania tabeli w trybie Web zobacz Tworzenie bazy danych udostępnianej w sieci Web.

 1. Wybierz tabelę lub kwerendę z wyświetlonej listy, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 2. Na liście Dostępnych pól zaznacz pole, które chcesz dodać, a następnie kliknij pozycję > przycisk, aby dodać go do listy Wybrane pola. Upewnij się, że zaznaczone pole lub pola są wyświetlane na liście zaznaczone pole Powtórz, aby dodać dodatkowe pola, aż dodasz wszystkich wymaganych pól i kliknij przycisk Dalej.

 3. Jeśli zostało wybranych wiele pól, to w celu określenia opcji sortowania pola odnośnika wybierz strzałkę w dół obok pierwszego pola sortowania, a następnie kliknij nazwę pola, według którego mają być sortowane wartości.

 4. Aby zmienić kolejność sortowania, kliknij przycisk Rosnąco, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 5. Aby dostosować szerokość pola odnośnika, przeciągnij kolumnę do momentu uzyskania odpowiedniej szerokości, a następnie kliknij przycisk Dalej.

Uwaga: Szerokość kolumny pola odnośnika można dostosować, ale w przypadku zmniejszenia jej tak, że pole nie będzie już widoczne, nie będzie ono wyświetlane.

Porada: Pozostaw pole wyboru Ukryj kolumnę klucza zaznaczone, aby inni użytkownicy kolumny odnośnika widzieli tylko wartości, które mają być wyświetlane w tym polu, a nie wartości z pola klucza podstawowego.

 1. Wpisz nazwę etykiety pola odnośnika.

 2. W celu utworzenia wielowartościowej kolumny odnośnika zaznacz pole wyboru Zezwalaj na wiele wartości.

Uwaga: Zezwalaj na wiele wartości musi być zaznaczone, aby umożliwić przechowywanie wielu wartości. Zobacz sekcję, Kiedy Zezwalaj na wiele wartości w polu odnośnika.

Wybieranie opcji odnośnika wielowartościowego w Kreatorze odnośników

 1. Kliknij przycisk Zakończ, kliknij kartę Plik, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Porada: Aby sprawdzić lub zmienić właściwości dla pola odnośnika, otwórz tabelę w widoku projektu i właściwości są dostępne na karcie Wyszukiwanie w obszarze Właściwości pola.

Używanie tabeli lub kwerendy jako źródła danych dla pola odnośnika

początek strony

Tworzenie pola odnośnika przy użyciu listy wartości

 1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę, z którą chcesz pracować, a następnie kliknij polecenie Widok projektu.

 2. Kliknij komórkę w kolumnie Typ danych, która odpowiada kolumnie, którą chcesz zdefiniować jako pola odnośnika, kliknij strzałkę w dół i wybierz typ danych, a następnie kliknij pozycję Kreator odnośników.

Uwaga: Jeśli w programie Access zostanie wyświetlony komunikat z informacją o tym, że nie można uruchomić Kreatora odnośników, to należy zmienić typ danych pola.

 1. W Kreatorze odnośników wybierz opcję Chcę wpisać żądane przeze mnie wartości, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 2. Na następnej stronie kreatora wpisz liczbę kolumn listy odnośników.

Uwaga: Szerokość kolumny pola odnośnika można dostosować, ale w przypadku zmniejszenia jej tak, że pole nie będzie już widoczne, nie będzie ono wyświetlane.

 1. Wpisz wartości, które mają zostać wyświetlone na liście wyszukiwania, a następnie kliknij pozycję Dalej.

Możesz edytować listy wartości bezpośrednio w polu tekstowym Źródło wierszy z właściwości pola odnośnika.

 1. Jeśli w kroku 4 została określona więcej niż jedna kolumna, musisz wskazać, która kolumna ma być używana do jednoznacznego identyfikowania każdej wartości. W polu Dostępne pola kliknij dwukrotnie kolumnę, której chcesz używać do jednoznacznego identyfikowania każdej wartości, a następnie kliknij przycisk Dalej.

Uwaga: Ten krok nie pojawia się, jeśli w kroku 4 nie została określona więcej niż jedna kolumna.

 1. Na następnej stronie kreatora wpisz nazwę etykiety pola odnośnika.

 2. W przypadku tworzenia wielowartościowej kolumny odnośnika zaznacz pole wyboru Zezwalaj na wiele wartości.

  Uwaga: Zezwalaj na wiele wartości musi być zaznaczone, aby umożliwić przechowywanie wielu wartości. Zobacz sekcję, Kiedy Zezwalaj na wiele wartości w polu odnośnika.

 3. Kliknij przycisk Zakończ, a następnie kliknij przycisk Tak, aby zapisać zmiany.

Początek strony

Kiedy można używać wielu wartości w polu odnośnika

Pole odnośnika może zawierać wiele wartości, jeśli podczas korzystania z bazy danych są spełnione następujące warunki:

 • Jest dostępna bieżąca lista wartości, która umożliwia wybranie jednej z wielu wartości.

 • Baza danych często uzyskuje dostęp do witryny programu SharePoint.

 • Baza danych jest połączona z witryną programu SharePoint.

Używanie wielu wartości w polu to przydatne rozwiązanie, jednak może to zmniejszyć funkcjonalność bazy danych, jeśli zostanie ona przeniesiona na serwer.

Przestroga: Utworzenie wielowartościowego pola odnośnika, którego źródłem danych jest istniejąca tabela, uniemożliwia zmienianie typu danych i rozmiaru pola odnośnika bez uprzedniego usunięcia relacji.

Ustawianie lub zmienianie właściwości pola odnośnika

W przypadku korzystania z Kreatora odnośników właściwości pola odnośnika są ustawiane automatycznie. Można je jednak zmodyfikować w celu zmiany działania pola odnośnika.

 • W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę, z którą chcesz pracować, a następnie kliknij polecenie Widok projektu.

 • Kliknij pole, którego właściwości odnośnika chcesz zmienić.

 • Kliknij kartę Odnośnik.

 • Kliknij strzałkę w dół obok właściwości, którą chcesz zmienić, a następnie wybierz odpowiednią opcję.

W poniższej tabeli wymieniono właściwości pól odnośników, które można ustawiać lub zmieniać.

Właściwość

Akcja

Typ formantu

W zależności od typu formantu można ustawić jeden z następujących typów:

Tylko pola Yes/No pole wyboru.

 • Pole tekstowe     Wyświetla zawartość wprowadzoną przez użytkownika.

 • Pole listy     Wyświetla listę wartości w otwartym oknie.

 • Pole kombi     Kiedy jest zamknięte, wyświetla wybrane wartości, a gdy jest otwarte, wyświetla dostępną listę wartości.

Uwaga: Ustawienie Typ formantuwłaściwość do Pola tekstowego lub pola wyboru wyłącza wyszukiwania.

Typ źródła wierszy

Zdecyduj, czy wypełnić pole odnośnika wartościami z innej tabeli lub kwerendy, czy z określonej listy wartości. Można również wybrać opcję wypełnienia listy nazwami pól z tabeli lub kwerendy.

Źródło wierszy

Określ tabelę, kwerendę lub listę wartości, która dostarczy wartości dla pola odnośnika. Kiedy właściwość Typ źródła wierszy jest ustawiona na wartość Tabela/Kwerenda lub Lista pól, ta właściwość powinna wskazywać nazwę tabeli, kwerendy lub instrukcji SQL reprezentującej kwerendę. Jeśli właściwość Typ źródła wierszy jest ustawiona na wartość Lista wartości, ta właściwość powinna zawierać listę wartości oddzielonych średnikami.

Kolumna powiązana

We właściwości Źródło wierszy określ kolumnę dostarczającą wartość przechowywaną w polu odnośnika. Może to być wartość z zakresu od 1 do liczby kolumn określonej we właściwości Źródło wierszy.

Liczba kolumn

Określ liczbę kolumn w źródle wierszy, jaka może być wyświetlana w kolumnie odnośnika. Ta właściwość może być dowolną liczbą całkowitą z przedziału od 1 do 255.

Nagłówki kolumn

Określ, czy nagłówki kolumn mają być wyświetlane. Dostępne wartości to Nie (domyślna) i Tak.

Szerokości kolumn

Wprowadź szerokość każdej z kolumn. Na przykład jeśli nie chcesz wyświetlać jednej z kolumn, takiej jak Identyfikator, możesz określić jej szerokość jako równą 0.

Liczba wierszy listy

Umożliwia określenie liczby wierszy wyświetlanych w kolumnie odnośnika.

Szerokość listy

Umożliwia określenie szerokości formantu używanego do wyświetlania kolumny odnośnika.

Ogranicz do listy

Określ, czy użytkownik może wprowadzić wartość, która nie znajduje się na liście.

Zezwalaj na wiele wartości

Określ, czy używa pole wielowartościowe pole odnośnika i pozwala na wybór wielu wartości. To ustawienie może być (domyślne), lub przycisk Tak. Jeśli wybierzesz opcję Tak, użytkownik będzie mógł wybrać wiele wartości we właściwości Źródło wierszy dla każdego rekordu. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z tej opcji, zobacz; Kiedy Zezwalaj na wiele wartości w polu odnośnika.

Zezwalaj na edycję listy wartości

Umożliwia określenie, czy można edytować elementy w polu odnośnika listy wartości. W przypadku ustawienia wartości Tak kliknięcie prawym przyciskiem myszy pola odnośnika powoduje wyświetlenie opcji menu Edytuj elementy listy. Jeśli pole odnośnika zawiera więcej niż jedną kolumnę, ta właściwość jest ignorowana.

Formularz edycji elementów listy

Umożliwia określenie istniejącego formularza, za pomocą którego można edytować elementy listy w polu odnośnika.

Pokazuj tylko wartości źródła wierszy

Pokazuje tylko wartości zgodne z bieżącym źródłem wierszy, gdy właściwość Zezwalaj na wiele wartości ma wartość Tak.

Początek strony

Usuwanie właściwości odnośnika

 1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę, z którą chcesz pracować, a następnie kliknij polecenie Widok projektu.

 2. Zaznacz pole, z którego chcesz usunąć właściwość odnośnika.

 3. Kliknij kartę Odnośnik.

 4. Na liście rozwijanej Typ formantu kliknij Pole tekstowe, a następnie zapisz zmiany.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×