Znajdowanie osób i kontaktów

Niezależnie od tego, czy masz tylko kilka, kilkaset czy ponad tysiąc kontaktów, czasami zachodzi potrzeba wyszukania kontaktu zamiast przewijania długiej listy kontaktów. Istnieje kilka sposobów wyszukiwania kontaktów w programie Outlook.

Istnieje kilka różnych sposobów na wyszukanie kontaktu. Możesz użyć pola Wyszukaj w kontaktach na wstążce w dowolnym folderze programu Outlook, przeprowadzić wyszukiwanie podczas redagowania nowej wiadomości lub spotkania bądź wyszukać kontakt w okienku Kontakty programu Outlook (dawniej znanym jako folder Kontakty).

Wyszukiwanie kontaktu w polu Wyszukaj w kontaktach na wstążce

Jest to najszybszy i najprostszy sposób na znalezienie kontaktu. Umieść kursor w polu Wyszukaj w kontaktach, a następnie zacznij wpisywać kilka pierwszych liter imienia lub adresu e-mail danej osoby. Podczas wpisywania program Outlook będzie stale uściślać wyszukiwanie. Na przykład, jeśli wpiszesz literę t, program Outlook zwróci dopasowania takie jak Tomek, Teresa i Tola. Jeśli wpiszesz ciąg te, program Outlook dodatkowo uściśli tę listę do imienia Teresa.

Wyszukiwanie kontaktu podczas redagowania nowej wiadomości

Gdy wybierzesz przycisk Do, DW lub UDW w nowej wiadomości, program Outlook wyświetli domyślną książkę adresową. Jeśli masz konto programu Exchange lub usługi Office 365, jest to globalna lista adresowa Twojej organizacji. W przypadku korzystania z konta POP lub IMAP zostanie wyświetlony folder Kontakty.

W przypadku posiadania wielu folderów kontaktów lub książek adresowych możesz użyć listy rozwijanej w obszarze Książka adresowa, aby wybrać jeden z folderów kontaktów lub jedną z książek adresowych. Gdy to zrobisz, zostanie wyświetlona uporządkowana alfabetycznie lista kontaktów, posortowana według nazwy.

Aby wyszukać kontakt, wpisz fragment nazwy kontaktu w polu wyszukiwania, a następnie wybierz pozycję Przejdź. Możesz wybrać przycisk radiowy Więcej kolumn, aby wyszukać według innych pól, takich jak dział, telefon i lokalizacja. Gdy program Outlook zwróci listę kontaktów, kliknij dwukrotnie kontakt, który chcesz dodać w polu Do, lub wybierz kontakt, a następnie kliknij przycisk Do, DW lub UDW, aby dodać kontakt w odpowiednim polu.

Wyszukiwanie kontaktu w okienku Kontakty

 1. Wybierz pozycję Kontakty u dołu ekranu.

  Klikanie pozycji Kontakty

 2. Umieść kursor w polu Wyszukaj kontakty powyżej listy kontaktów.

  Kliknij pole Wyszukaj kontakty na karcie Kontakty

  Uwaga: Pole Wyszukaj kontakty u góry listy kontaktów różni się od pola Wyszukaj w kontaktach znajdującego się w prawym górnym rogu wstążki programu Outlook. Pole Wyszukaj w kontaktach umożliwia tylko wyszukiwanie nazw i adresów e-mail. Pole Wyszukaj kontakty umożliwia wyszukiwanie numerów telefonów, adresów, nazw firm i nie tylko.

  Pola Wyszukaj osoby i Wyszukaj kontakty

 3. Wpisz imię lub nazwisko szukanej osoby albo inne informacje, które chcesz wyszukać, na przykład numer telefonu lub nazwę firmy.

  Porada: Możesz wyszukiwać pełne lub częściowe informacje. Jeśli na przykład szukana osoba nazywa się Tomasz Czarnecki, możesz wpisać całe imię i nazwisko lub ciąg „cza”, czyli trzy pierwsze litery nazwiska.

 4. Program Outlook wyświetla wyniki wyszukiwania w formie wizytówki, pokazując zdjęcie kontaktu, adres e-mail, adres służbowy lub domowy i numery telefonów. Wybierz spośród wyników wyszukiwania odpowiednią osobę.

  Uwaga: Podczas wpisywania program Outlook uściśla wyszukiwanie. Jeśli na przykład wpiszesz literę J, program Outlook zwróci wyniki zawierające imiona Jacek, Jadwiga, Julian i Julia. Jeśli wpiszesz litery Jul, program Outlook zwróci wyniki zawierające imiona Julian i Julia w dowolnym polu, w tym w polach nazwy firmy, adresu e-mail i adresu fizycznego.

Uściślanie kryteriów wyszukiwania

Jeśli podczas wyszukiwania przy użyciu pełnych lub częściowych informacji zostało zwróconych zbyt wiele wyników, warto uściślić kryteria wyszukiwania. Wybranie pola Wyszukaj osoby na karcie Kontakty spowoduje wyświetlenie karty Narzędzia wyszukiwania.

Porada: Kartę Narzędzia wyszukiwania można też otworzyć, naciskając klawisze Ctrl+E.

Karta Narzędzia wyszukiwania

Na karcie Narzędzia wyszukiwania jest dostępnych wiele opcji uściślania kryteriów wyszukiwania, w tym następujące grupy opcji.

 • Zakres    Umożliwia zmianę przeszukiwanych folderów.

 • Uściślanie    Umożliwia wyszukiwanie osób z numerami telefonów lub innego rodzaju informacjami podanymi w informacjach o kontakcie.

 • Opcje    Umożliwia ponowne używanie wcześniejszych szukanych terminów oraz zmienianie zaawansowanych opcji wyszukiwania.

W obszarze Kontakty wykonaj jedną z następujących czynności:

 • W polu Wyszukaj kontakty wpisz nazwę lub inne informacje o kontakcie.

  Pole wyszukiwania kontaktów

 • Naciśnij klawisze CTRL+E.

Można wyszukiwać pełne lub częściowe informacje. Na przykład można wprowadzić część nazwy firmy lub numer telefonu.

 • W dowolnym widoku wizytówek, takim jak Wizytówki lub Karty adresów, kliknij literę w indeksie alfabetycznym wyświetlanym obok wizytówek.

 • W dowolnym widoku tabeli, takim jak Lista telefonów lub Według firm, kliknij nagłówek kolumny, aby posortować kontakty według kryteriów skojarzonych z kolumną. Oto kilka przykładów nagłówków kolumn: Imię i nazwisko, Stanowisko, Firma i Kategorie.

Kontakty można również wyszukiwać z poziomu dowolnego folderu w programie Outlook. Wykonaj następujące czynności:

 • Na karcie Narzędzia główne w grupie Znajdowanie w polu Znajdź kontakt wpisz nazwę kontaktu.

  Możesz wprowadzić część nazwy, na przykład Klara N, imię lub nazwisko, adres e-mail, nazwę wyświetlaną lub nazwę firmy.

Uściślanie kryteriów wyszukiwania

Po kliknięciu pola Wyszukaj kontakty pojawia się karta Narzędzia wyszukiwania. Polecenia wyszukiwania umożliwiają uściślenie wyszukiwania w celu znalezienia kontaktu.

Narzędzia wyszukiwania dostępne na karcie Wyszukiwanie na wstążce

 • Zakres    Umożliwia zmianę folderów programu Outlook uwzględnionych w wyszukiwaniu.

 • Uściślij    Umożliwia wyszukiwanie elementów na podstawie kategoryzacji lub tylko wpisów z numerami telefonów, adresami lub wybranymi polami kontaktów.

 • Opcje    Umożliwia przeglądanie i ponowne używanie wcześniejszych wyszukiwań oraz zmienianie zaawansowanych opcji wyszukiwania.

Wyszukiwanie w skrzynce odbiorczej

Możesz również wyszukiwać kontakty z poziomu dowolnego folderu w skrzynce pocztowej.

 • Na karcie Narzędzia główne w grupie Znajdowanie w polu Znajdź kontakt wpisz nazwisko osoby, którą chcesz znaleźć.

  Możesz wprowadzić część nazwy, imię lub nazwisko, adres e-mail, nazwę wyświetlaną lub nazwę firmy.

Wyszukiwanie za pomocą pola Wysz. w książkach adr.

Pole Wyszukaj w książkach adresowych

 • Na pasku Standardowy pasek narzędzi w polu Wysz. w książkach adr. wpisz nazwę kontaktu, który chcesz znaleźć. Najpierw przeszukiwane są kontakty programu Outlook. Jeśli nie zostanie znalezione dopasowanie, przeszukane zostaną wszystkie inne dostępne książki adresowe, w tym te dodane samodzielnie.

  Porada: Można też wprowadzić część nazwy, na przykład „Klara N”, imię lub nazwisko, nazwę „Wyświetlaj jako”, alias adresu e-mail lub nazwę firmy. Aby szybko otworzyć wcześniej wyszukiwany kontakt, kliknij strzałkę obok pozycji Wysz. w książkach adr., a następnie kliknij odpowiednią nazwę.

Adresowanie wiadomości po znalezieniu nazwy lub adresu e-mail

 1. W nowej wiadomości kliknij pole Do, DW lub UDW w nagłówku wiadomości.

 2. Wpisz nazwę w polu Wyszukaj.

 3. Kliknij dwukrotnie nazwę na liście Nazwa, a następnie kliknij przycisk OK.

  Dlaczego w książce adresowej nie jest widoczna lista nazw (kolumna)?

  Być może podczas ostatniego korzystania z książki adresowej używana była opcja wyszukiwania Więcej kolumn. Kliknij pozycję Tylko nazwa obok pozycji Wyszukaj, aby przywrócić widok listy nazw.

  Wyszukiwanie dodatkowych kolumn

Inne sposoby wyszukiwania

Po wpisaniu nazwy w polu Do, DW lub UDW wiadomości e-mail program Outlook automatycznie sprawdza, czy wpisana nazwa odpowiada jakiejś nazwie w książce adresowej. Jeśli zostanie znaleziona zgodna pozycja, w polu pojawią się nazwa wyświetlana i adres e-mail, co umożliwi wysłanie wiadomości. W przypadku braku dopasowania pojawi się okno dialogowe Sprawdź nazwy z monitem o podanie dodatkowych informacji. Jeśli wpisane litery pojawiają się w więcej niż jednej nazwie, można wybrać odpowiednią nazwę z listy. Jeśli nazwa nie zostanie znaleziona, może być konieczne wyszukanie w innej książce adresowej lub utworzenie nowego kontaktu.

Jeśli wpisany w tych polach adres e-mail lub alias odpowiada pozycji osoby lub listy dystrybucyjnej w książce adresowej, tekst w polu zostanie zastąpiony odpowiednią nazwą wyświetlaną.

 1. Na pasku narzędzi Standardowy kliknij przycisk Książka adresowa Obraz przycisku .

  Porada: Książkę adresową można też otworzyć z poziomu menu Narzędzia w otwartej wiadomości. W wiadomości na karcie Wiadomość w grupie Nazwy kliknij pozycję Książka adresowa.

 2. Na liście Książka adresowa kliknij książkę adresową, w której chcesz wyszukiwać nazwy.

  Książki adresowe na liście Książka adresowa (oprócz globalnej listy adresowej) są tworzone na podstawie folderów w obszarze Kontakty. Domyślnie zawartość folderu głównego kontaktów programu Outlook tworzy książkę adresową programu Outlook. Inne utworzone samodzielnie foldery kontaktów także są wyświetlane, chyba że została ustawiona właściwość zapobiegająca ich wyświetlaniu. Globalna lista adresowa programu Microsoft Exchange jest tworzona i zarządzana przez administratora organizacji.

  Lista książek adresowych
  Na wyświetlonej liście obszar Kontakty zawiera informacje o kontaktach z kontaktów głównych programu Outlook. Przykładami folderów kontaktów utworzonych do przechowywania określonych grup kontaktów programu Outlook w celu ułatwienia organizacji są na przykład Biura zdalne i Osobiste.
 3. W polu Wyszukaj wpisz szukaną nazwę lub jej część.

  Wyszukiwanie nazw

  Aby wyszukać nazwę przy użyciu innych informacji, takich jak stanowisko czy lokalizacja, kliknij pozycję Więcej kolumn, a następnie wprowadź te informacje. To pole umożliwia wyszukiwanie według więcej niż jednego kryterium. Po każdym kryterium wpisz przecinek. Pod kątem tych informacji przeszukana zostanie każda z uwzględnionych kolumn (nazywanych też polami).

  Dlaczego w książce adresowej nie jest widoczna lista nazw (kolumna)?

  Być może podczas ostatniego korzystania z książki adresowej używana była opcja wyszukiwania Więcej kolumn. Kliknij pozycję Tylko nazwa obok pozycji Wyszukaj, aby przywrócić widok listy nazw.

  Wyszukiwanie dodatkowych kolumn

  Uwagi: 

  • Jeśli nie możesz znaleźć właściwej nazwy w bieżącej książce adresowej, przeszukaj inną książkę adresową. Na liście Książka adresowa może znajdować się kilka książek adresowych, każda z innymi informacjami. Wyszukiwanie elementów w dowolnej kolumnie

  • Jeśli przeszukujesz katalog internetowy LDAP pod kątem adresu e-mail, możesz skorzystać z opcji wyszukiwania nazwy według znaku, od którego się zaczyna, lub według znaków, które zawiera: kliknij pozycję Zaczyna się od lub Zawiera.

  1. W oknie dialogowym Książka adresowa na liście Książka adresowa kliknij inną książkę adresową.

  2. Aby wyświetlić kontakty z listy kontaktów programu Outlook, na liście Książka adresowa kliknij nazwę folderu kontaktów w obszarze Książka adresowa programu Outlook.

   Aby kontakt został wyświetlony w folderze Kontakty/książce adresowej programu Outlook, musi mieć wypełnione pole Adres e-mail lub Faks.

Adresowanie wiadomości po znalezieniu nazwy lub adresu e-mail

 1. W nowej wiadomości kliknij pole Do, DW lub UDW w nagłówku wiadomości.

 2. Znajdź nazwę lub adres e-mail w sposób opisany w poprzedniej sekcji: Znajdowanie nazw w książce adresowej.

 3. Kliknij dwukrotnie nazwę lub adres e-mail na liście w książce adresowej, a następnie kliknij przycisk OK.

  Dlaczego w książce adresowej nie jest widoczna lista nazw (kolumna)?

  Być może podczas ostatniego korzystania z książki adresowej używana była opcja wyszukiwania Więcej kolumn. Kliknij pozycję Tylko nazwa obok pozycji Wyszukaj, aby przywrócić widok listy nazw.

  Wyszukiwanie dodatkowych kolumn

 1. Na pasku narzędzi Standardowy kliknij przycisk Książka adresowa Obraz przycisku .

  Porada: Książkę adresową można też otworzyć z poziomu menu Narzędzia w otwartej wiadomości. W wiadomości na karcie Wiadomość w grupie Nazwy kliknij pozycję Książka adresowa.

 2. Na liście Książka adresowa kliknij książkę adresową, w której chcesz wyszukiwać nazwy.

  Lista książek adresowych

 3. Aby skorzystać z pola Wyszukaj kliknij pozycję Więcej kolumn.

 4. Wpisz szukane informacje lub ich część. Wpisz na przykład numer telefonu, lokalizację lub stanowisko danej osoby.

  Uwagi: 

  • To pole umożliwia wyszukiwanie według więcej niż jednego kryterium. Po każdym kryterium wpisz przecinek. Pod kątem tych informacji przeszukana zostanie każda z uwzględnionych kolumn (nazywanych też polami).

  • W celu uściślenia wyszukiwania możesz dodać w polu Wyszukaj nazwisko osoby lub jego część.

  • Jeśli nie możesz znaleźć odpowiedniej osoby, być może trzeba poszukać w innej książce adresowej. Nie wszystkie książki adresowe zawierają te same pola.

Funkcja znajdowania zaawansowanego umożliwia znajdowanie osób za pomocą wielu słów kluczowych lub kryteriów. Przypomina to wyszukiwanie wykonywane przy użyciu opcji Więcej kolumn w polu Wyszukaj, ale kryteria wyszukiwania wprowadza się w oddzielnych polach, a nie w jednym polu oddzielone przecinkami. W zależności od informacji o kontakcie wprowadzonych dla danej osoby nie wszystkie pola muszą mieć zastosowanie w wyszukiwaniu.

Funkcja znajdowania zaawansowanego informuje o tym, które pola są przeszukiwane pod kątem konkretnych słów kluczowych lub kryteriów.

 1. Na pasku narzędzi Standardowy kliknij przycisk Książka adresowa Obraz przycisku .

  Porada: Książkę adresową można też otworzyć z poziomu menu Narzędzia w otwartej wiadomości. W wiadomości na karcie Wiadomość w grupie Nazwy kliknij pozycję Książka adresowa.

 2. Na liście Książka adresowa kliknij książkę adresową, w której chcesz wyszukiwać nazwy.

  Wybieranie z listy książki adresowej do wyszukiwania

 3. Kliknij pozycję Znajdowanie zaawansowane.

 4. W obszarze Znajdź wpisz informacje w odpowiednich polach.

  Wpisywanie kryteriów wyszukiwania w celu znalezienia osoby

  Im więcej informacji podasz, tym ściślejsze będą wyniki wyszukiwania.

  Uwaga: Jeśli nie możesz znaleźć odpowiedniej osoby, być może trzeba poszukać w innej książce adresowej. Nie wszystkie książki adresowe zawierają te same informacje.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×