Znajdowanie i zamienianie danych w programie Excel za pomocą czytnika zawartości ekranu

Znajdowanie i zamienianie danych w programie Excel za pomocą czytnika zawartości ekranu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Za pomocą programu Excel przy użyciu klawiatury i z czytnika ekranu, takich jak JAWS lub Narrator, wbudowane czytniki ekranu systemu Windows, znajdowanie i zamienianie tekstu i liczb. Użyj znaków, w tym symboli wieloznacznych, aby wyszukać arkusze, wiersze, kolumny lub całe skoroszyty.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe w programie Excel 2016 dla systemu Windows.

 • W tym temacie założono, że używany jest czytnik JAWS. Aby uzyskać informacje na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 1. W arkuszu zaznacz dowolną komórkę.

 2. W oknie dialogowym Znajdowanie i zamienianie otwórz odpowiednią kartę.

  • Aby użyć karty Znajdź w oknie dialogowym Znajdowanie i zamienianie do znajdowania tekstu lub liczb, naciśnij klawisze Ctrl+F.

  • Aby użyć karty Zamień w oknie dialogowym Znajdowanie i zamienianie do zamiany tekstu lub liczb, naciśnij klawisze Alt+E, E. Jeśli okno dialogowe Znajdowanie i zamienianie jest już otwarte, naciśnij klawisze Alt+P, aby otworzyć kartę Zamień.

 3. W polu Znajdź wprowadź tekst lub liczbę, którą chcesz znaleźć. Dostępnych jest kilka możliwości.

  • Wpisz tekst lub liczbę, którą chcesz znaleźć.

  • W kryterium wyszukiwania użyj symboli wieloznacznych, takich jak gwiazdka (*) lub znak zapytania (?):

   • Użycie gwiazdki pozwala znaleźć dowolny ciąg znaków. Na przykład ciąg k*c umożliwia znalezienie wyrazów „koc” i „kopiec”.

   • Użycie znaku zapytania pozwala znaleźć jeden dowolny znak. Na przykład ciąg k?t umożliwia znalezienie wyrazów „kit” i „kot”.

   Porada: Chociaż są to symbole wieloznaczne, symbole gwiazdki, znaku zapytania oraz tyldy (~) nadal można znajdować w danych arkusza, poprzedzając je symbolem tyldy w polu Znajdź. Aby na przykład znaleźć dane zawierające znak zapytania, wprowadź ciąg ~? jako kryterium wyszukiwania.

 4. Aby zawęzić kryteria wyszukiwania, za pomocą klawisza Tab przejdź do przycisku Opcje, a następnie naciśnij klawisz Enter. Można też nacisnąć klawisze Alt+T.

  • Aby wyszukać dane w arkuszu lub w całym skoroszycie, za pomocą klawisza Tab przejdź do pola kombi W (klawisze Alt+H), naciśnij klawisz strzałki w dół, a następnie wybierz pozycję Arkusz lub Skoroszyt. Naciśnij klawisz Enter.

  • Aby wyszukać dane w wierszach lub kolumnach, za pomocą klawisza Tab przejdź do pola kombi Wyszukaj (klawisze Alt+S), naciśnij klawisz strzałki w dół, a następnie wybierz pozycję Wierszami lub Kolumnami. Naciśnij klawisz Enter.

  • Aby wyszukać dane o określonych szczegółach, za pomocą klawisza Tab przejdź do pola kombi Szukaj w (klawisze Alt+L), naciśnij klawisz strzałki w dół, a następnie wybierz pozycję Formuły, Wartości lub Komentarze. Naciśnij klawisz Enter.

   Porada: Opcje Formuły, Wartości i Komentarze są dostępne tylko na karcie Znajdź, a na karcie Zamień jest dostępna tylko opcja Formuły.

  • Aby wyszukać dane z uwzględnieniem wielkości liter, za pomocą klawisza Tab przejdź do pola wyboru Uwzględnij wielkość liter (klawisze Alt+C), a następnie naciśnij klawisz spacji.

  • Aby wyszukać komórki zawierające tylko znaki wpisane w polu Znajdź, za pomocą klawisza Tab przejdź do pola wyboru Dopasuj do całej zawartości komórki (klawisze Alt+O), a następnie naciśnij klawisz spacji.

 5. Jeśli chcesz wyszukać tekst lub liczby, które miały również określone formatowanie, za pomocą klawisza Tab przejdź do przycisku Format, a następnie naciśnij klawisz Enter (klawisze Alt+M). W oknie dialogowym Format znajdowania, które zostanie otwarte, aby przejść do odpowiedniej karty (Liczba, Wyrównanie, Czcionka, Obramowanie lub Wypełnienie), naciśnij klawisz spacji. Następnie wybierz formatowanie, które chcesz uwzględnić w wyszukiwaniu. Za pomocą klawisza Tab przejdź do przycisku OK i naciśnij klawisz Enter.

  Porada: Jeśli chcesz znaleźć komórki, które odpowiadają tylko określonemu formatowaniu, w polu Znajdź możesz usunąć dowolne kryteria dotyczące tekstu lub liczb, a następnie zaznaczyć komórkę zawierającą to formatowanie. Za pomocą klawisza Tab przejdź do przycisku Format, a następnie naciśnij klawisz strzałki w dół. Ponownie naciskaj klawisz strzałki w dół, dopóki nie zostanie wybrana pozycja Wybierz format z komórki, a następnie naciśnij klawisz Enter. Aby w arkuszu wybrać komórkę z formatowaniem, które chcesz wyszukać, użyj klawiszy strzałek. Aby dodać formatowanie wybranej komórki do kryteriów wyszukiwania w oknie dialogowym Znajdowanie i zamienianie, naciśnij klawisz Enter.

 6. Mając przygotowane kryteria, uruchom wyszukiwanie.

  • Aby znaleźć tekst lub liczby, za pomocą klawisza Tab przejdź do przycisku Znajdź następny (klawisze Alt+F) lub Znajdź wszystko (klawisze Alt+I).

   Porada: Jeśli wybierzesz przycisk Znajdź wszystko, każde wystąpienie spełniające kryteria wyszukiwania zostanie wyświetlone na liście w oknie dialogowym, przy czym ta lista będzie miała fokus. Aby wybrać jedno z wystąpień na liście, naciśnij klawisz Strzałka w dół lub Strzałka w górę. Aby przejść z okna dialogowego do arkusza, naciśnij klawisze Alt+Tab. Wprowadź odpowiednie zmiany w komórce. Aby powrócić do okna dialogowego Znajdowanie i zamienianie, naciśnij klawisze Alt+Tab odpowiednią liczbę razy.

  • Aby zamienić tekst lub liczby, wpisz znaki zastępcze w polu Zamień na (lub pozostaw to pole puste, aby zamienić znaki na nic), a następnie za pomocą klawisza Tab przejdź do przycisku Znajdź (klawisze Alt+F) lub Znajdź wszystko (klawisze Alt+I). Aby znaleźć następne wystąpienie w arkuszu i zdecydować, czy chcesz je zamienić, naciśnij klawisz Znajdź. Aby znaleźć wszystkie wystąpienia, naciśnij przycisk Znajdź wszystko. Aby zamienić podświetlone wystąpienie albo wszystkie wystąpienia znalezionych znaków, za pomocą klawisza Tab przejdź do przycisku Zamień (klawisze Alt+R) lub Zamień wszystko (klawisze Alt+A).

   Porada: Jeśli pole Zamień na jest niedostępne, aby przejść do karty Zamień w oknie dialogowym Znajdowanie i zamienianie, naciśnij klawisze Alt+P.

   Aby w razie potrzeby anulować trwające wyszukiwanie, naciśnij klawisz Esc. Okno dialogowe Znajdowanie i zamienianie zostanie zamknięte.

  Uwaga: Po zdefiniowaniu opcji formatowania w ramach kryteriów wyszukiwania są one zapisywane w oknie dialogowym Znajdowanie i zamienianie. Jeśli podczas ponownego wyszukiwania danych w arkuszu nie możesz znaleźć znaków, o których wiesz, że tam są, może być konieczne wyczyszczenie opcji formatowania z poprzedniego wyszukiwania. Aby otworzyć kartę Znajdź w oknie dialogowym Znajdowanie i zamienianie, naciśnij klawisze Ctrl+F. Jeśli przycisk Format jest niedostępny, za pomocą klawisza Tab przejdź do przycisku Opcje (klawisze Alt+T), a następnie naciśnij klawisz Enter. Za pomocą klawisza Tab przejdź do przycisku Format, a następnie, aby wybrać polecenie Wyczyść format wyszukiwania, kilka razy naciśnij klawisz strzałki w dół. Naciśnij klawisz Enter.

Zobacz też

Sortowanie lub filtrowanie tabeli w programie Excel za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe i klawisze funkcyjne w programie Excel dla systemu Windows

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Excel

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie programu Excel za pomocą czytnika ekranu

Za pomocą programu Excel dla komputerów Mac przy użyciu klawiatury i z czytnika ekranu, takich jak VoiceOver, wbudowane czytnika ekranu systemu Mac OS do znajdowania i zamieniania tekstu i liczb. Użyj znaków, w tym symboli wieloznacznych, aby wyszukać arkusze, wiersze, kolumny lub całe skoroszyty.

Uwagi: 

W tym temacie

Znajdowanie tekstu lub liczb

 1. Zaznacz zakres komórek, które chcesz przeszukać. Aby przeszukać cały arkusz, zaznacz dowolną komórkę.

 2. Naciśnij klawisze Command + F, aby przejść do okna Przeszukaj arkusz. Słyszysz "Przeszukaj arkusz, puste pole tekstowe wyszukiwania."

 3. Wpisz tekst lub liczbę, którą chcesz znaleźć.

  Porada: W kryterium wyszukiwania możesz używać znaków symboli wieloznacznych, takich jak znak zapytania (?), gwiazdka (*) lub tylda (~). Użycie znaku zapytania (?) pozwala znaleźć jeden dowolny znak. Na przykład ciąg k?t umożliwia znalezienie wyrazów „kit” i „kot”. Użycie gwiazdki (*) pozwala znaleźć dowolną liczbę znaków. Na przykład ciąg k*c umożliwia znalezienie wyrazów „koc” i „kopiec”. Użycie znaku tyldy (~), po którym następuje znak ?, * lub ~, pozwala wyszukać znak zapytania, gwiazdkę lub inną tyldę. Na przykład ciąg ro91~? umożliwia znalezienie ciągu „ro91?”.

 4. Naciśnij klawisz Return. Excel 2016 dla komputerów Mac umożliwia znalezienie wyrazów i wyróżnienie pierwszą komórkę w obszarze zaznaczenia, których zawartość dopasowanie do tekstu.

 5. Aby znaleźć następne wystąpienie element, który chcesz wyszukać, ponownie naciśnij klawisz Return.

Porada: Aby anulować trwające wyszukiwanie, naciśnij klawisz Esc.

Dodatkowe opcje wyszukiwania:

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wyszukiwanie w arkuszu lub całym skoroszycie

W polu tekstowym Przeszukaj arkusz naciśnij klawisze Control + opcja + spacja. Zostanie otwarte menu wyszukiwania. Naciśnij klawisz strzałki w dół do momentu usłyszeć "Wyszukiwania w arkuszu" lub "Wyszukiwania w skoroszycie", a następnie naciśnij klawisze Control + opcja + spacja.

Wyszukiwanie według wierszy lub kolumn

W polu tekstowym Przeszukaj arkusz naciśnij klawisze Control + opcja + spacja. Zostanie otwarte menu wyszukiwania. Naciśnij klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz "Wyszukiwania zaawansowanego, wielokropek,", a następnie naciśnij klawisze Control + opcja + spacja. Zostanie otwarte okno Znajdowanie.

Naciśnij klawisz strzałki Control + opcja + Strzałka w dół, aż usłyszeć "Wyszukaj" i naciśnij klawisz strzałki Control + opcja + Strzałka w prawo. Naciśnij klawisze Control + opcja + spacja, a następnie naciśnij klawisz Strzałka aż usłyszysz "Wierszami" lub "Kolumnami." Naciśnij klawisze Control + opcja + spacja, aby wybierz odpowiednią opcję. Naciśnij klawisz strzałki Control + opcja + Strzałka w prawo, aż usłyszysz "Znajdź następny, domyślnej, przycisk", a następnie naciśnij klawisz Control + opcja + spacja.

Wyszukiwanie tylko określonych typów informacji

W polu tekstowym Przeszukaj arkusz naciśnij klawisze Control + opcja + spacja. Zostanie otwarte menu wyszukiwania. Naciśnij klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz "Wyszukiwania zaawansowanego, wielokropek,", a następnie naciśnij klawisze Control + opcja + spacja. Zostanie otwarte okno Znajdowanie.

Naciśnij klawisz strzałki Control + opcja + Strzałka w dół, aż usłyszeć "Szukaj w", a następnie naciśnij klawisz strzałki Control + opcja + Strzałka w dół. Słyszysz: "Wartości, sprawdź informacje w menu podręczne przycisk". Naciśnij klawisz Strzałka w dół, aby znaleźć odpowiednią pozycję, formuły, wartości lub komentarze. Po usłyszeniu opcji chcesz, aby go zaznaczyć, naciśnij klawisze Control + opcja + spacja. Naciśnij klawisz strzałki Control + opcja + Strzałka w prawo, aż usłyszysz "Znajdź następny, domyślnej, przycisk", a następnie naciśnij klawisz Control + opcja + spacja.

Wyszukiwanie zawartości z uwzględnieniem wielkości liter

W oknie Znajdowanie naciśnij klawisz strzałki Control + opcja + Strzałka w lewo lub Strzałka w Control + opcja + Strzałka w prawo, aż usłyszysz "Uwzględnij wielkość liter, nie jest zaznaczona, pole wyboru", a następnie zaznacz go, naciskając klawisze Control + opcja + spacja. Naciśnij klawisz strzałki Control + opcja + Strzałka w prawo, aż usłyszysz "Znajdź następny, domyślnej, przycisk", a następnie naciśnij klawisz Control + opcja + spacja.

Wyszukiwanie tylko dokładnych dopasowań

W oknie Znajdowanie naciśnij klawisz strzałki Control + opcja + Strzałka w lewo lub Strzałka w Control + opcja + Strzałka w prawo, aż usłyszysz "Znajdź całego komórek nie jest zaznaczona, tylko pole wyboru", a następnie wybierz ją, naciskając klawisze Control + opcja + spacja. Naciśnij klawisz strzałki Control + opcja + Strzałka w prawo, aż usłyszysz "Znajdź następny, domyślnej, przycisk", a następnie naciśnij klawisz Control + opcja + spacja.

Zamienianie tekstu lub liczb

 1. Zaznacz zakres komórek, które chcesz przeszukać. Aby przeszukać cały arkusz, zaznacz dowolną komórkę.

 2. Naciśnij klawisze Command + F, aby przejść do okna Przeszukaj arkusz. Słyszysz "Przeszukaj arkusz, puste pole tekstowe wyszukiwania."

 3. Wpisz tekst lub liczbę, którą chcesz znaleźć.

  Porada: W kryterium wyszukiwania możesz używać znaków symboli wieloznacznych, takich jak znak zapytania (?), gwiazdka (*) lub tylda (~). Użycie znaku zapytania (?) pozwala znaleźć jeden dowolny znak. Na przykład ciąg k?t umożliwia znalezienie wyrazów „kit” i „kot”. Użycie gwiazdki (*) pozwala znaleźć dowolną liczbę znaków. Na przykład ciąg k*c umożliwia znalezienie wyrazów „koc” i „kopiec”. Użycie znaku tyldy (~), po którym następuje znak ?, * lub ~, pozwala wyszukać znak zapytania, gwiazdkę lub inną tyldę. Na przykład ciąg ro91~? umożliwia znalezienie ciągu „ro91?”.

 4. Aby otworzyć menu wyszukiwania, naciśnij klawisze Control + opcja + spacja.

 5. Naciśnij klawisz strzałki w dół, aż usłyszeć "Zamień...", a następnie naciśnij klawisz Control + opcja + spacja. Zostanie otwarte okno Zamień.

 6. Aby przenieść pole Zamień na tekst, naciśnij klawisz strzałki Control + opcja + Strzałka w dół, aż usłyszysz "Zamień na, Edytuj tekst".

 7. Aby zastąpić znaki w polu Znajdź nic, pozostaw pole Zamień na puste. W przeciwnym razie wpisz tekst, który ma być wyświetlany zamiast tego.

 8. Naciśnij klawisz Control + opcja + Strzałka w prawo, aby przejść do przycisków i wybierz odpowiedni, naciskając klawisze Control + opcja + spacja:

  • Zamienianie Aby zamienić tylko znaleźć następne wystąpienie.

  • Zamień wszystko Aby zamienić wszystkie wystąpienia wyszukiwanego tekstu.

  • Zamknij Aby anulować operację Znajdowanie i zamienianie.

  • Znajdź następny Aby znaleźć i zamienić następne wystąpienie i pozostaw otwarte okno Zamień.

   Porada: Możesz anulować trwające wyszukiwanie, naciskając klawisz Esc.

Zamień dodatkowe opcje:

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wyszukiwanie i zamienianie arkusza lub całego skoroszytu

W oknie Zamień naciśnij klawisz strzałki Control + opcja + Strzałka w lewo lub Strzałka w Control + opcja + Strzałka w prawo, aż usłyszeć "w okienku podręcznym przycisk", a następnie naciśnij klawisze Control + opcja + spacja. Zostanie otwarte menu. Naciśnij klawisz Strzałka w górę lub klawisz Strzałka dopiero po usłyszeć "Arkusza" lub "Skoroszyt", a następnie naciśnij klawisze Control + opcja + spacja.

Wyszukiwać i zamieniać według wierszy lub kolumn

W oknie Zamień naciśnij klawisz strzałki Control + opcja + Strzałka w lewo lub Strzałka w Control + opcja + Strzałka w prawo, aż usłyszeć "Przycisk menu podręczne wyszukiwanie", a następnie naciśnij klawisze Control + opcja + spacja. Zostanie otwarte menu. Naciśnij klawisz Strzałka w górę lub klawisz Strzałka dopiero po usłyszeć "Wierszami" lub "Kolumnami", a następnie wybierz odpowiednią opcję, naciśnij klawisze Control + opcja + spacja.

Wyszukiwać i zamieniać zawartości z uwzględnieniem wielkości liter

W oknie Zamień naciśnij klawisz strzałki Control + opcja + Strzałka w lewo lub Strzałka w Control + opcja + Strzałka w prawo, aż usłyszysz "Uwzględnij wielkość liter, nie jest zaznaczona, pole wyboru", a następnie zaznacz go, naciskając klawisze Control + opcja + spacja.

Wyszukiwanie tylko dokładnych dopasowań

W oknie Zamień naciśnij klawisz strzałki Control + opcja + Strzałka w lewo lub Strzałka w Control + opcja + Strzałka w prawo, aż usłyszysz "Znajdź całego komórek nie jest zaznaczona, tylko pole wyboru", a następnie wybierz ją, naciskając klawisze Control + opcja + spacja.

Zobacz też

Drukowanie skoroszytu programu Excel za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Excel 2016 dla komputerów Mac

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Excel 2016 dla komputerów Mac

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie programu Excel za pomocą czytnika ekranu

Za pomocą Excel dla systemu iOS VoiceOver, iOS wbudowane czytniki ekranu, aby znaleźć i zamienić tekst lub liczby w arkuszu.

Uwagi: 

Znajdowanie tekstu lub liczb

Jeśli arkusz zawiera więcej niż kilku wierszy i kolumn, przycisk wyszukiwania umożliwia szybkie przenoszenie fokusu do prawej komórki.

 1. W arkuszu, przeciągnij palcem wokół prawym górnym rogu ekranu słyszysz "Wyszukiwania, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Jeśli zostały był już wcześniej wyszukiwany coś, VoiceOver odczytuje wyszukiwany termin, które zostało użyte podczas ostatniego.

 2. Używanie klawiatury ekranowej wpisz wyszukiwany termin. Może być tekstu lub liczb. Słyszysz liczbę po zakończeniu wpisywania.

 3. Przeciągnij palcem wokół prawym dolnym rogu ekranu możesz usłyszeć "Wyszukaj", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Fokus jest przenoszony do pierwszej komórki, która jest zgodna z wyszukiwany termin, a VoiceOver odczytuje zawartość komórki.

 4. Aby przejść do następnego lub poprzedniego dopasowania, przeciągnij palcem wokół prawym górnym rogu ekranu możesz usłyszeć "Następny wynik wyszukiwania" lub "poprzedni wynik wyszukiwania, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Zamienianie tekstu lub liczb

 1. W arkuszu, przeciągnij palcem wokół prawym górnym rogu ekranu słyszysz "Wyszukiwania, przycisk" następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Szybko przesuń w lewo raz. Słyszysz: "Opcje wyszukiwania, przycisk". Naciśnij dwukrotnie ekran, aby otworzyć menu Opcje.

 3. Szybko przesuń w prawo, aż zostanie usłyszeć "Znajdź i zastąp" lub "Znajdź i Zamień wszystko," w zależności od tego, co chcesz zrobić, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Obecnie aktywna opcja poprzedza "Zaznaczony".

 4. Szybko przesuń w lewo do momentu usłyszeć "Gotowe, przycisk", a naciśnij dwukrotnie ekran, aby zamknąć okno dialogowe Opcje.

 5. Przeciągnij palcem wokół w górnej części ekranu możesz usłyszeć "Wyszukiwania, pole tekstowe,", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 6. Używanie klawiatury ekranowej wpisz wyszukiwany termin. Może być tekstu lub liczb. Słyszysz liczbę po zakończeniu wpisywania.

 7. Przeciągnij palcem wokół w górnej części ekranu słyszysz "Zamień, pole tekstowe" lub "Zamień wszystko, pole tekstowe," w zależności od tego, co chcesz zrobić, następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Porada: To pole jest bezpośrednio poniżej pola wyszukiwania.

 8. Wpisz tekst lub liczby, które chcesz zamienić wyszukiwany termin z.

 9. Przeciągnij palcem wokół prawym górnym rogu ekranu słyszysz "Zamień, przycisk" lub "Zamień wszystko, przycisk" w zależności od tego, co chcesz zrobić, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby zamienić aktualnie zaznaczonego dopasowania lub wszystkich wartości zgodne z nowego tekstu lub liczb.

Zobacz też

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Excel

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie programu Excel za pomocą czytnika ekranu

Za pomocą Excel dla systemu Android TalkBack, czytnik ekranu Android wbudowanych, można wyszukiwać i zamieniać tekst lub liczby w arkuszu.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby uzyskać informacje na temat funkcji dotykowych w aplikacji Excel dla systemu Android, zobacz Przewodnik dotykowy aplikacji Excel dla systemu Android.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Android — TalkBack. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika TalkBack, zobacz Ułatwienia dostępu w Androidzie.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na telefonie z systemem Android. W przypadku tabletu z systemem Android nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Znajdowanie tekstu lub liczb

Jeśli arkusz zawiera więcej niż kilku wierszy i kolumn, aby przenieść fokus do prawej komórki szybko za pomocą przycisk Znajdź.

 1. W arkuszu przeciągnij słyszysz "Przycisk Znajdź", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran palcem wokół prawym górnym rogu ekranu. Jeśli zostały był już wcześniej wyszukiwany coś, TalkBack odczytuje wyszukiwany termin, które zostało użyte podczas ostatniego.

 2. Używanie klawiatury ekranowej wpisz wyszukiwany termin. Może być tekstu lub liczb.

 3. Przeciągnij palcem wokół prawym dolnym rogu ekranu możesz usłyszeć "Wyszukaj", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Na ekranie klawiatury zamknięte, a fokus jest przenoszony do pierwszej komórki, która jest zgodna z wyszukiwany termin, jeśli istnieją.

  • Aby dowiedzieć się, ile dopasowania są, szybko przesuń w prawo do momentu słyszysz "Przycisk Prześlij", a następnie szybko przesuń w prawo raz, aby usłyszeć liczbę. W przypadku odpowiedników słyszysz: "Zero".

  • Aby przejść do następnego lub poprzedniego dopasowania, szybko przesuń w prawo do momentu możesz usłyszeć "Znaleźć przycisku" lub "Znaleźć przycisku" i naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby zamknąć pasek wyszukiwania, gdy na ekranie klawiatury jest zamknięty, przeciągnij palec wokół prawym górnym rogu ekranu, dopóki nie usłyszysz "Przycisk Znajdź", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Porady: TalkBack nie odczytuje zawartość komórki po użyciu przycisku Znajdź w Excel dla systemu Android, więc jeśli dopasowań jest kilka, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Spróbuj innej wyszukiwany termin. Na przykład jeśli arkusz zawiera zarówno "Jabłka czerwony" i "Zielone jabłka" Wyszukiwanie jabłka , napisz pełnotekstowe komórki, które chcesz znaleźć.

 • Po zamknięciu klawiatury ekranowej, szybko przesuń w prawo i w lewo, aby usłyszeć TalkBack odczytanie zawartości komórki i o jego lokalizacji w arkuszu.

Zamienianie tekstu lub liczb

 1. W arkuszu przeciągnij słyszysz "Przycisk Znajdź", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran palcem wokół prawym górnym rogu ekranu.

 2. Szybko przesuń w lewo raz. Słyszysz: "Przycisk Więcej opcji." Naciśnij dwukrotnie ekran, aby otworzyć okno dialogowe Ustawienia wyszukiwania.

 3. Szybko przesuń w lewo, aż usłyszysz "nie jest zaznaczone, znajdowanie i zamienianie przycisk radiowy Wszystkie" lub "nie jest zaznaczone, znajdowanie i zamienianie przycisk radiowy," w zależności od tego, co chcesz zrobić, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Szybko przesuń w lewo do momentu usłyszeć "Przycisk Zamknij", a naciśnij dwukrotnie ekran, aby zamknąć okno dialogowe Ustawienia wyszukiwania.

 5. Używanie klawiatury ekranowej wpisz wyszukiwany termin. Może być tekstu lub liczb.

 6. Aby dowiedzieć się, ile dopasowania są, szybko przesuń w prawo do momentu słyszysz "Przycisk Prześlij", a następnie szybko przesuń w prawo raz, aby usłyszeć liczbę. W przypadku odpowiedników słyszysz: "Zero".

 7. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "... Zamień Edytuj polu" i naciśnij dwukrotnie ekran.

 8. Wpisz tekst lub liczby, które chcesz zamienić wyszukiwany termin z.

 9. Przeciągnij palcem wokół prawym dolnym rogu ekranu możesz usłyszeć "Gotowe", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Klawiatura ekranowa zostanie zamknięty.

 10. Szybko przesuń w lewo do momentu usłyszeć "Znajdź przycisku" lub "Znajdź przycisku", a naciśnij dwukrotnie ekran.

 11. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Zamień przycisk" lub "wszystkie," w zależności od tego, co chcesz zrobić, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby zamienić aktualnie zaznaczonego zgodne lub wszystkich wartości zgodne z nowego tekstu lub liczb.

Zobacz też

Sortowanie lub filtrowanie tabeli w programie Excel za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Excel

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie programu Excel za pomocą czytnika ekranu

W Excel Online można użyć skróty klawiaturowe z czytnik ekranu, takich jak Narrator, wbudowany czytnik ekranu systemu Windows, aby znaleźć i zamienić tekst, w tym znaki specjalne (takie jak znaki zapytania, tyldy i gwiazdki) lub liczb. Istnieje możliwość wyszukiwania w obrębie zaznaczenia, arkusze lub całe skoroszyty.

Uwagi: 

 • Jeśli używasz Narratora w aktualizacji Windows 10 Fall Creators Update, musisz wyłączyć tryb skanowania, aby edytować dokumenty, arkusze kalkulacyjne i prezentacje za pomocą aplikacji Office Online. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyłączanie trybu wirtualnego lub przeglądania w czytnikach zawartości ekranu w aktualizacji Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe w aplikacji Excel Online.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie jest też mowa o działaniu czytnika JAWS. Aby uzyskać więcej informacji na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • Podczas korzystania z aplikacji Excel Online zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że aplikacja Excel Online działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do aplikacji Excel Online.

W tym temacie

Znajdowanie tekstu lub liczb

 1. Zaznacz zakres komórek, które chcesz przeszukać. Aby przeszukać cały arkusz, zaznacz dowolną komórkę.

 2. Naciśnij klawisze Ctrl + F, aby otworzyć okno dialogowe Znajdowanie. Fokus jest przenoszony do pola tekstowego Znajdź i słyszysz: "Okno dialogowe Znajdowanie, ograniczony do znajdowania co."

 3. W polu Znajdź wpisz tekst lub liczby, które chcesz znaleźć. Dostępnych jest kilka możliwości:

  • Wpisz tekst lub liczbę, którą chcesz znaleźć.

  • W kryterium wyszukiwania użyj symboli wieloznacznych, takich jak gwiazdka (*) lub znak zapytania (?):

   • Aby znaleźć dowolny ciąg znaków, należy użyć gwiazdki. Na przykład s * d umożliwia znalezienie wyrazów "koc" i "kopiec".

   • Aby znaleźć dowolny pojedynczy znak, należy użyć znaku zapytania. Na przykład s?t umożliwia znalezienie wyrazu "kot" i "Kit".

   Porada: Chociaż są to symbole wieloznaczne, symbole gwiazdki, znaku zapytania oraz tyldy (~) nadal można znajdować w danych arkusza, poprzedzając je symbolem tyldy w polu Znajdź. Aby na przykład znaleźć dane zawierające znak zapytania, wprowadź ciąg ~? jako kryterium wyszukiwania.

   Uwaga: Wyszukiwanie podwójne spacje nie jest możliwe w Excel Online.

 4. Aby wyszukać tekst lub liczby w arkuszu lub w całym skoroszycie, naciśnij klawisz Tab po aby przejść do pola kombi w. Słyszysz zaznaczoną opcją wyszukiwania ("Wybór", "Arkusz" lub "Skoroszyt"). Naciśnij klawisz SPACJA, a górę lub klawisz strzałki w dół do momentu słyszysz żądaną opcję. Aby zaznaczyć, naciśnij klawisz SPACJA.

 5. Aby wyszukać dane z uwzględnieniem wielkości liter, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Niezaznaczone, Uwzględnij wielkość liter pole wyboru,", a następnie naciśnij klawisz SPACJA, aby zaznaczyć.

 6. Aby wyszukać komórki zawierające tylko znaki wpisane w polu Znajdź, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Niezaznaczone, Uwzględnij całą komórkę zawartość pole wyboru", a następnie naciśnij klawisz SPACJA, aby zaznaczyć.

  Porady: 

  • Jeśli chcesz wyszukać tekst lub liczby, które mają określone formatowanie, należy użyć aplikacji klasycznej Excel. Aby otworzyć aplikację w trybie widoku, przeniesienie fokusu z arkusza, naciskając klawisze Ctrl + F6, aż usłyszysz nazwę swojego konta. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Edytowanie skoroszytu", a następnie naciśnij klawisz SPACJA. Naciśnij klawisz strzałki w dół, aż usłyszeć "Edytuj w programie Excel", a następnie naciśnij klawisz SPACJA.

  • Aby dowiedzieć się, jak wyszukiwać według określonego formatu w aplikacji Excel, zobacz Korzystanie z czytnika ekranu do znajdowania i zamieniania danych w programie Excel.

 7. Aby zmienić wyszukiwanie kierunek, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Zaznaczony przycisk radiowy dół" i naciśnij klawisz Strzałka w górę. Słyszysz: "przycisk radiowy wybrane osoby, które nie w górę." Aby zaznaczyć, naciśnij klawisz SPACJA.

 8. Aby rozpocząć wyszukiwanie, naciśnij klawisz Tab, aż usłyszysz "Znajdź przycisku", a następnie naciśnij klawisz SPACJA. Excel znajduje pierwsze wystąpienie zgodne z obszaru wyszukiwania. Czytnik ekranu odczytuje tekst w komórce i jego położenie.

 9. Aby znaleźć następne wystąpienie, naciśnij klawisz SPACJA. Aby anulować wyszukiwanie lub zamknij to okno dialogowe, naciśnij klawisz Esc.

Znajdowanie i zamienianie tekstu lub liczb

Aby znaleźć i zamienić tekst lub liczby w Excel Online, upewnij się, że jesteś w trybie edycji. Możesz określić, czy jesteś w trybie edycji, na podstawie opcji w menu plik.

Uwaga: Aby przełączyć się do trybu edycji, przeniesienie fokusu z arkusza, naciskając klawisze Ctrl + F6, aż usłyszysz nazwę konta, naciśnij klawisz Tab, aż usłyszysz "Edytowanie skoroszytu", a następnie naciśnij klawisz SPACJA. Naciśnij klawisz strzałki w dół, aż usłyszeć "Edytuj w przeglądarce", a następnie naciśnij klawisz SPACJA.

 1. Zaznacz zakres komórek, które chcesz przeszukać. Aby przeszukać cały arkusz, zaznacz dowolną komórkę.

 2. Naciśnij klawisze Ctrl + F, aby otworzyć okno dialogowe Znajdowanie. Fokus jest przenoszony do pola tekstowego Znajdź i słyszysz: "Okno dialogowe Znajdowanie, ograniczony do znajdowania co."

 3. W polu Znajdź wpisz tekst lub liczby, które chcesz znaleźć i zamienić.

 4. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Przycisk Zamień", a następnie naciśnij klawisz SPACJA. Pole tekstowe Znajdź stał się dostępny w oknie dialogowym Znajdowanie.

 5. Aby przejść do pola tekstowego Znajdź, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Zamień, edytowania." W polu Zamień na wpisz tekst zastępczy lub liczb.

 6. Naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Znajdź następny przycisk". Naciśnij klawisz SPACJA, aby znaleźć pierwsze wystąpienie tekst lub liczbę, które zostały wprowadzone. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zamienić każde wystąpienie oddzielnie, naciśnij klawisz Tab po. Słyszysz: "Przycisk Zamień." Następnie naciśnij klawisz SPACJA, aby zamienić pierwsze wystąpienie, a następnie Znajdź następny. Po zastąpienie fokus jest przenoszony do następnego wystąpienia.

  • Aby znaleźć i zamienić wszystkie wystąpienia, naciskaj klawisz Tab, dopóki nie słyszysz "Wszystkie przycisk Zamień", a następnie naciśnij klawisz SPACJA.

 7. Aby anulować wyszukiwanie lub zamknij to okno dialogowe, naciśnij klawisz Esc.

Zobacz też

Wstawianie tabeli w arkuszu programu Excel przy użyciu czytnika ekranu

Sortowanie lub filtrowanie tabeli w programie Excel za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w aplikacji Excel Online

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Excel

Eksplorowanie i nawigowanie programu Excel za pomocą czytnika ekranu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×