Znajdowanie i używanie zapytań udostępnionych (Power Query)

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Uwaga:  Dodatek Power Query w programie Excel 2016 ma nazwę Pobieranie i przekształcanie. Podane tutaj informacje dotyczą obu tych funkcji. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Pobieranie i przekształcanie w programie Excel 2016.

W dodatku Power Query po udostępnieniu zapytań przez zarządców danych lub innych użytkowników biznesowych przy użyciu usługi Power BI dla Office 365 te udostępnione zapytania są dostępne w repozytorium metadanych usługi Power BI. Użytkownicy w organizacji mogą znaleźć te zapytania udostępnione i używać ich (jeśli są udostępniane) za pomocą opcji wyszukiwania online w dodatku Power Query, aby używać danych źródłowych w zapytaniach w celu analizowania danych i raportowania.

Ważne: Udostępnione zapytania mogą potrwać do pięciu minut, po ich udostępnieniu, do udostępnienia za pośrednictwem funkcji wyszukiwania w trybie online w dodatku Power Query. Wynika to z aktualizacji indeksu wyszukiwania, co może potrwać do pięciu minut.

Aby znaleźć zapytania udostępnione i korzystać z nich przy użyciu dodatku Power Query:

 1. Zaloguj się do usługi Power BI z dodatku Power Query, jeśli nie zostało to już wykonane. W programie Excel na karcie POWER QUERY kliknij pozycję Zaloguj. W oknie dialogowym Logowanie kliknij pozycję Zalogujsię, a następnie wprowadź informacje o koncie organizacyjnym użyte do utworzenia konta w usłudze Power BI.

  Ważne: Logowanie się do usługi Power BI przy użyciu konta organizacji umożliwia znajdowanie i używanie zapytań udostępnionych użytkownikom w organizacji. Nie można wyszukiwać zapytań udostępnionych w organizacji w dodatku Power Query, jeśli nie zalogowano się do usługi Power BI.

 2. Na karcie Power Query kliknij pozycję Wyszukiwanie w trybie online.

 3. Po kliknięciu pozycji Wyszukiwanie w trybie onlinepojawi się wstążka wyszukiwania i okienko wyszukiwania online , które umożliwia zakres i filtrowanie wyszukiwania zapytań.

  Uwaga: Zakres i filtrowanie wyszukiwania zapytań są opcjonalne; ułatwia to zawężenie wyszukiwania, aby uzyskać szybkie rezultaty. Jeśli nie chcesz używać żadnych parametrów zakresu ani filtrowania, możesz bezpośrednio wpisać słowo kluczowe wyszukiwania bez parametrów uściślania w polu w okienku Wyszukiwanie w trybie online , a następnie nacisnąć klawisz ENTER lub kliknąć przycisk Ikona wyszukiwania .

  1. Wybierz zakres wyszukiwania zapytań w obszarze zakres na Wstążce wyszukiwania lub na liście rozwijanej w okienku Wyszukiwanie w trybie online . Dostępne są następujące opcje:

   • All: umożliwia wyszukiwanie wszystkich źródeł, w tym zapytań udostępnianych przez użytkownika, oraz kwerend współużytkowanych przez innych użytkowników w przedsiębiorstwie. Jest to wybór domyślny.

   • Moje udostępnione: wyszukiwanie tylko w przypadku zapytań, które zostały udostępnione przez Ciebie.

   • Organizacja: wyszukiwanie tylko zapytań udostępnionych w organizacji przy użyciu dodatku Power Query.

  2. Uściślij wyszukiwanie zapytań na podstawie następujących parametrów w obszarze Uściślanie wstążki wyszukiwania :

   • Name (nazwa): Zawęź wyszukiwanie na podstawie nazwy zapytania.

   • Opis: Zawęź wyszukiwanie na podstawie opisu zapytania.

   • Od: Uściślij wyszukiwanie, aby zwracało wyniki z zapytań współużytkowanych tylko przez określony alias lub konto użytkownika.

   • Źródło danych: Uściślij wyszukiwanie, aby zwracało wyniki tylko z określonej podstawowej nazwy źródła danych.

   • Ostatnia modyfikacja: Uściślij wyszukiwanie w oparciu o datę ostatniej modyfikacji zapytania. Możesz wybrać z listy rozwijanej wstępnie określony interwał czasu, począwszy od dzisiaj do ubiegłego roku.

   • Nazwy kolumn: Uściślij wyszukiwanie, aby zwracało wyniki tylko z określonych nazw kolumn.

   • Certyfikat: Uściślij wyszukiwanie, aby zwrócić zaświadczenie.

    Po kliknięciu parametru uszczegółowienia na Wstążce wyszukiwania jest wprowadzane słowo kluczowe Parameter w polu w okienku Wyszukiwanie w trybie online . Możesz również ręcznie wpisać słowo kluczowe uściślenia w polu wyszukiwania, a następnie określić wymaganą wartość słowa kluczowego w polu w okienku wyszukiwania online .

    Aby na przykład wyszukać zapytania udostępnione w organizacji, w której występują słowa "sample", kliknij pozycję organizacja w obszarze zakres , a następnie kliknij pozycję Nazwa w obszarze Uściślanie na Wstążce wyszukiwania . Spowoduje to ustawienie zakresu i wstrzyknięcie słowa kluczowego name:(name) w celu przefiltrowania wyników według nazwy w polu wyszukiwania w okienku wyszukiwania online .

    Następnie wpisz "sample" jako słowo kluczowe name jako name:(Sample), a następnie naciśnij klawisz ENTER lub kliknij pozycję Ikona wyszukiwania , aby wyszukać zapytania udostępnione. Gdy wyszukiwanie jest w toku, możesz kliknąć znak x w polu wyszukiwania, jeśli chcesz zatrzymać wyszukiwanie.

    Wyniki wyszukiwania są wyświetlane w okienku Wyszukiwanie w trybie online .

    Okienko wyszukiwania w trybie online w dodatku Power Query

 4. Historia wyszukiwań zapytań wykonanych przez Ciebie jest przechowywana w dodatku Power Query i można kliknąć ostatnie wyszukiwania na Wstążce wyszukiwania , aby szybko wyświetlić i wybrać jedno z wcześniejszych wyszukiwań zapytań.

 5. Gdy wskażesz myszą lub klikniesz nazwę zapytania udostępnionego w wynikach wyszukiwania, zobaczysz Podgląd zapytania udostępnionego w okienku po lewej stronie.

  Podgląd zapytania udostępnionego

  Ekran podłączania podglądu wyświetla migawkę danych, do których odwołuje się zapytanie, kolumny w zestawie danych, sygnatura czasowa ostatniej modyfikacji, użytkownika, który go utworzył, oraz łącze do dokumentacji, jeśli ta kwerenda jest dostępna. Możesz kliknąć nazwę kolumny w oknie dialogowym Podgląd, aby przejść do odpowiedniej kolumny danych w podglądzie.

  Uwaga: W przypadku zapytań udostępnionych w organizacji migawka danych jest wyświetlana na ekranie w wersji Preview, tylko jeśli użytkownik wybrał opcję dołączania podglądu podczas początkowego udostępniania zapytania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz udostępnianie zapytań.

  Ponadto określone wartości słów kluczowych są wyróżnione w podglądzie ekranu wylotowego. Na przykład wyróżniony jest wyraz "przykład". Wyróżnione słowo kluczowe jest dostępne w przypadku metadanych zapytania udostępnionego (takich jak tytuł i opis) oraz danych źródłowych, do których odwołuje się zapytanie udostępnione.

 6. Kliknij pozycję Dodaj do arkusza , aby zaimportować dane, do których odwołuje się zapytanie udostępnione, do skoroszytu jako nowy arkusz. Możesz też kliknąć przycisk Filtruj & , aby jeszcze bardziej ulepszyć dane, których dotyczy odwołanie, przed zaimportowaniem ich do arkusza.

  • Jeśli nie masz dostępu do podstawowych źródeł danych, do których odwołuje się zapytanie udostępnione, zostanie wyświetlone okno dialogowe umożliwiające zażądanie dostępu do źródeł danych. W wyświetlonym oknie dialogowym kliknij link Żądaj dostępu . W zależności od sposobu skonfigurowania informacji o żądaniu dostępu do źródła danych zostanie wyświetlony monit o wysłanie wiadomości e-mail do aliasu lub zażądanie dostępu za pośrednictwem adresu URL. Aby uzyskać więcej informacji na temat żądania dostępu do źródła danych, zobacz żądanie dostępu do wewnętrznych źródeł danych. Aby uzyskać informacje na temat konfigurowania informacji o żądaniu dostępu do źródła danych, zobacz co to jest Administracja usługi Power BI?.

  • Jeśli dane źródłowe w zapytaniu udostępnionym zostały połączone (scalone lub dołączone) przy użyciu wielu źródeł danych, należy określić poziomy prywatności, zanim będzie można używać podstawowych danych połączonych w zapytaniu udostępnionym. Aby uzyskać informacje na temat poziomów prywatności, zobacz poziomy prywatności.

Tematy pokrewne

Udostępnianie zapytań

Wyświetlanie i aktualizowanie zapytań udostępnionych

Wyświetlanie zapytań udostępnionych w portalu zarządzania danymi

Filtrowanie, kształtowanie i przekształcanie zaimportowanych danych

Opis roli zarządców danych w zarządzaniu danymi

Microsoft Power Query dla programu Excel — pomoc

Co to jest Administracja usługi Power BI?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×