Znajdowanie danych w aplikacji programu Access

Ważne    Firma Microsoft nie zaleca już tworzenia aplikacji sieci Web programu Access ani używania ich w programie SharePoint. Jako alternatywę rozważ tworzenie rozwiązań biznesowych bez użycia kodu dla sieci Web i urządzeń przenośnych za pomocą usługi Microsoft PowerApps.

Jeśli nie można odnaleźć danych, gdy są potrzebne, są one bezużyteczne, dlatego aplikacje programu Access zapewniają kilka sposobów przybliżania danych. Podczas tworzenia aplikacji programu Access te narzędzia do znajdowania i filtrowania są dołączane automatycznie.

Uwaga: Ten artykuł nie dotyczy baz danych programu Access dla komputerów stacjonarnych. Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia formularzy w bazach danych dla komputerów stacjonarnych, zobacz Tworzenie formularza programu Access.

Znajdowanie danych w widoku listy

Widok listy jest tworzony automatycznie po dodaniu dowolnej tabeli do aplikacji. Aby otworzyć ten widok, przejdź do aplikacji przy użyciu przeglądarki i kliknij pozycję Lista w selektorze widoków (jeśli podpis widoku nie został zmieniony). Aby uzyskać więcej informacji o dodawaniu tabel do aplikacji, zobacz Tworzenie aplikacji programu Access. Aby dowiedzieć się więcej o korzystaniu z widoków list, zobacz Korzystanie z widoku listy w aplikacji programu Access.

W widokach list wyświetlających duże liczby rekordów znalezienie konkretnego rekordu może być trudne — ułatwia to funkcja pole wyszukiwania. Każdy widok listy domyślnie zawiera pole wyszukiwania, jak pokazano poniżej:

Domyślne pole wyszukiwania w formularzu Szczegóły listy.

Wpisz w tym polu kilka znaków i naciśnij klawisz ENTER, a aplikacja natychmiast odfiltruje z listy elementy zawierające wyszukiwane znaki.

Przykładowe wyszukiwanie znaków "ad"

W tym przykładzie wpisanie znaków „ad” powoduje znalezienie wyrazów „Adina”, „Traders” i „Mahadevan”. Program Access przeprowadza wyszukiwanie w wielu polach. W tym przykładzie wyszukiwana wartość została odnaleziona w polach Imię, Firma i Nazwisko należących do 3 różnych elementów.

Aby powrócić do widoku niefiltrowanego, kliknij znak „x” w polu wyszukiwania. Podczas wyświetlania rekordów w widoku listy możesz użyć znaku ukośnika (/) jako skrótu klawiaturowego, aby przenieść fokus do pola wyszukiwania.

Uwaga: Jeśli w widoku listy występują pola odnośników, które wyszukują wartości w innych tabelach, w razie korzystania z pola wyszukiwania program Access przeszukuje wartości wyświetlane w polach odnośników, a nie przechowywane w nich powiązane wartości identyfikatorów.

Porada: Jeśli z jakimikolwiek polami w widoku listy są powiązane kontrolki, dla których właściwość Widoczny została ustawiona na wartość Ukryty, program Access nie będzie uwzględniał wartości w tych kontrolkach podczas wyszukiwania. Program Access przeszukuje tylko wartości wyświetlane w kontrolce listy oraz widoczne kontrolki w widoku. Jeśli chcesz wyłączyć jakieś pola z wyszukiwania, ukryj odpowiednie kontrolki za pomocą właściwości Widoczny.

Po wprowadzeniu kryterium wyszukiwania w polu wyszukiwania program Access domyślnie przeszukuje wszystkie pola, które są widoczne w widoku listy. Możesz jednak uściślić wyszukiwanie, aby przeszukiwane było tylko jedno pole, a nie wszystkie widoczne pola — wprowadź nazwę pola, a następnie dodaj dwukropek i kryteria wyszukiwania. Jeśli na przykład w poprzednim przykładzie chcielibyśmy wyszukać znaki „ad” tylko w polu Firma, to w polu wyszukiwania należałoby wprowadzić ciąg znaków Firma:ad, a następnie nacisnąć klawisz Enter. W tym przypadku program Access przeszukałby tylko pole Firma i zwrócił jako wynik wyszukiwania tylko jeden rekord, w którym nazwa firmy jest zgodna z kryterium wyszukiwania: rekord firmy Northwind Traders.

Porada: Jeśli nazwa pola zawiera spacje, przy wprowadzaniu nazwy pola w polu wyszukiwania umieść ją w cudzysłowie. Jeśli na przykład odpowiednie pole to Nazwa firmy, aby przeprowadzić wyszukiwanie tylko w tym polu, wprowadź w polu wyszukiwania ciąg znaków "Nazwa firmy":northwind.

Program Access nie wyświetla pola wyszukiwania w siatce projektu podczas projektowania widoku listy — jest ono widoczne tylko w środowisku uruchomieniowym w przeglądarce internetowej. Nie można usunąć ani ukryć pola wyszukiwania — jest ono częścią kontrolki listy w widokach listy i podsumowania. Pole wyszukiwania zachowuje taką samą szerokość, jak kontrolka listy, więc jeśli zmniejszysz lub zwiększysz szerokość kontrolki listy w widoku, program Access odpowiednio zmniejszy lub zwiększy szerokość pola wyszukiwania.

Znajdowanie danych w widoku Podsumowanie

W widoku Podsumowanie elementy są grupowane według wartości, takiej jak stan zadania:

Pole wyszukiwania w widoku podsumowania.

Widoki podsumowania zawierają ten sam rodzaj pola wyszukiwania, co widoki list, ale jego funkcja filtrowania jest ograniczona do listy znajdującej się tuż poniżej pola wyszukiwania i nie obejmuje szczegółowych informacji po prawej stronie. Jest to jednak świetny sposób na znalezienie potrzebnej grupy, jeśli w widoku podsumowania wyświetlonych jest wiele grup.

Znajdowanie danych w widoku arkusza danych

Widok arkusza danych, tak jak widok listy, jest tworzony automatycznie dla każdej tabeli dodanej do aplikacji i jest dostępny po kliknięciu pozycji Arkusz danych w selektorze widoków w przeglądarce (jeśli podpis widoku nie został zmieniony). Widoki arkusza danych nie zawierają pola wyszukiwania takiego, jak widoki opisane powyżej, ale zapewniają funkcje filtrowania takie, jak te dostępne w programie arkusza kalkulacyjnego lub w formularzu arkusza danych bazy danych programu Access dla komputerów stacjonarnych. Aby uzyskać więcej informacji o widokach arkuszy danych w aplikacjach programu Access, zobacz Używanie widoku arkusza danych sieci Web w aplikacji programu Access.

Zatrzymaj wskaźnik myszy na nagłówku kolumny, kliknij strzałkę listy rozwijanej, a następnie kliknij opcję sortowania lub filtrowania listy.

Stosowanie filtru do pola Data ukończenia w arkuszu danych.

Aby dodać więcej wartości do filtru kolumny, wybierz więcej opcji z listy. Obok wybranych wartości zostaną wyświetlone znaczniki wyboru.

Lista rozwijana filtru w arkuszu danych z zaznaczonymi wieloma wartościami.

Aby usunąć filtr z kolumny, kliknij pozycję Wyczyść filtr na liście opcji.

Porada:  Aby szybko znaleźć dane w widoku arkusza danych, użyj funkcji przeglądarki „znajdź na stronie”. Na przykład w programie Internet Explorer naciśnij klawisze Ctrl+F, wpisz szukany tekst lub szukaną liczbę, a następnie kliknij przycisk Poprzedni lub Następny, aby przechodzić między znalezionymi wartościami.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×