Zmienianie wyglądu składnika Web Part

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jeśli jesteś właścicielem strony sieci Web składników Web Part można skonfigurować na kilka sposobów. W przeglądarce sieci Web możesz zmienić właściwości składnika Web Part przy użyciu strony konserwacji składników Web Part. Składniki Web Part można dodatkowo skonfigurować przy użyciu zgodne sieci Web z programem SharePoint, takich jak Microsoft SharePoint Designer 2010.

Aby uzyskać informacje o składników Web Part w programie SharePoint, zobacz Składników Web Part, widoków i formularzy w programie SharePoint Designer 2010.

W tym artykule

Zmienianie właściwości składnika Web Part przy użyciu okienka narzędzi

Otwieranie i używanie strony konserwacji składników Web Part

Wspólne właściwości składników Web Part

Wygląd

Układ

Ustawienia zaawansowane

Zmienianie właściwości składnika Web Part przy użyciu okienka narzędzi

Możesz zmienić atrybuty składnika Web Part, przypisując wartości do jego właściwości składnika Web Part. Wszystkie składniki Web Part mają pewien zestaw właściwości wspólnych, które umożliwiają określenie atrybutów wygląd, układ i inne informacje. Składnik Web Part można także używać niestandardowych właściwości, które dotyczą tylko tego składnika Web Part.

 1. W menu Akcje witryny Menu Akcje witryny kliknij polecenie Edytuj stronę.

 2. Wskaż składnik Web Part, kliknij strzałkę w dół, a następnie kliknij polecenie Edytuj składnik Web Part.

 3. Właściwości wspólne i niestandardowe składnika Web Part są wyświetlane w okienku narzędzi. Na przykład wspólne właściwości, które można zmieniać mogą zawierać nazwy składnika Web Part, rozmiar i inne parametry układu. Właściwości niestandardowe są te ustawienia specyficzne dla danej składnik Web Part.

  Uwaga: Jeśli jesteś w widoku osobistym, deweloper składnika Web Part może być ograniczone mogą być zmieniane właściwości niestandardowe składnika Web Part.

 4. Aby zapisać zmiany i zamknąć okienko narzędzi, kliknij pozycję OK. Aby wyświetlić zmiany bez zamykania okienka narzędzi, kliknij pozycję Zastosuj.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Początek strony</link>

Otwieranie i używanie strony konserwacji składników Web Part

Jeśli na stronie wystąpią problemy ze składnikiem Web Part lub z połączeniem składnika Web Part, można użyć strony konserwacji składników Web Part w celu zidentyfikowania i rozwiązania problemu. Aby używać strony konserwacji składników Web Part, trzeba mieć odpowiednie uprawnienia.

Porada:  Jeśli nie wiesz, który składnik lub które połączenie składnika Web Part wywołują problem na stronie składnika Web Part, dobrym pomysłem jest sprawdzenie poszczególnych składników Web Part przez ich oddzielne zamykanie i przechodzenie przez stronę składników Web Part (kliknij pozycję Cofnij do strony składników Web Part) w celu sprawdzenia, czy tym sposobem można rozwiązać problem. Gdy składnik Web Part wywołujący problem zostanie zidentyfikowany, możesz go zresetować lub usunąć.

 1. Otwórz bibliotekę dokumentów zawierającą stronę.

 2. Wskaż nazwę strony, kliknij strzałkę w dół, a następnie kliknij polecenie Edytuj właściwości.

 3. Kliknij pozycję Otwórz stronę składników Web Part w widoku konserwacji, aby wyświetlić stronę konserwacji składników Web Part.

  Uwaga: Aby uzyskać dostęp do strony konserwacji składników Web Part na stronie, które nie są przechowywane w bibliotece dokumentów, takich jak strony głównej witryny dołączyć zawartość = 1 na końcu adresu URL strony.

 4. Upewnij się, że jest otwarty odpowiedni widok (osobisty lub udostępniony). Aby przełączyć do innego widoku, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby przełączyć z widoku osobistego do widoku udostępnionego, kliknij pozycję Przełącz do widoku udostępnionego.

  • Aby przełączyć z widoku udostępnionego do widoku osobistego, kliknij pozycję Przełącz do widoku osobistego.

 5. Zaznacz co najmniej jeden składnik Web Part i wykonaj następujące czynności:

  • Aby przenieść składnik Web Part do galerii strony składników Web Part, kliknij przycisk Zamknij.

  • Aby usunąć spersonalizowane wartości właściwości i przywrócić wartości właściwości wspólnych składnika Web Part, kliknij przycisk Resetuj. Zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie przed zresetowaniem składnika Web Part.

  • Aby trwale usunąć składnik Web Part ze strony, kliknij przycisk Usuń. Przed usunięciem składnika Web Part zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie.

   Uwaga: Jeśli właściwość Zezwalaj na edytowanie w widoku osobistym jest zaznaczona, składnik Web Part może być usunięty jedynie w widoku udostępnionym.

 6. Po zakończeniu pracy kliknij pozycję Cofnij do strony składników Web Part.

  Uwaga: Nie można używać strony konserwacji składników Web Part, aby zamknąć, zresetować lub usunąć statycznego składnika Web Part (czyli składnika Web Part poza strefą składników Web Part).

  Aby zachować statycznego składnika Web Part, należy użyć programu do projektowania Web zgodnego z programem SharePoint

Początek strony

Wspólne właściwości składników Web Part

Wszystkie składniki Web Part mają pewien zestaw właściwości wspólnych wpływających na ich wygląd, układ i inne zaawansowane cechy.

Uwagi:  Właściwości wspólne składników Web Part wyświetlane w okienku narzędzi mogą być inne niż opisane w niniejszej sekcji z kilku powodów:

 • Do wyświetlania sekcji Zaawansowane w okienku narzędzi potrzebne są odpowiednie uprawnienia.

 • Deweloper określonego składnika Web Part mógł postanowić, że nie będzie udostępniać do wyświetlania pewnych właściwości wspólnych albo że utworzy i udostępni do wyświetlania właściwości dodatkowe, których nie w sekcjach Wygląd, Układ i Zaawansowane w okienku narzędzi.

 • Niektóre uprawnienia i ustawienia właściwości mogą powodować wyłączenie lub ukrycie właściwości składnika Web Part.

Wygląd

Właściwość

Opis

Tytuł

Określa tytuł składnika Web Part wyświetlany na pasku tytułu tego składnika.

Wysokość

Określa wysokość składnika Web Part.

Szerokość

Określa szerokość składnika Web Part.

Stan elementów wykończeniowych

Określa, czy gdy użytkownik otwiera stronę, jest na niej wyświetlany cały składnik Web Part. Domyślnie stan elementów wykończeniowych ma wartość Normalny i jest wyświetlany cały składnik Web Part. Gdy stan ma wartość Zminimalizowany, jest wyświetlany tylko pasek tytułu.

Typ elementów wykończeniowych

Umożliwia określenie, czy mają być wyświetlane pasek tytułu i obramowanie ramki składnika Web Part.

Układ

Właściwość

Opis

Ukryty

Określa, czy gdy użytkownik otwiera stronę, składnik Web Part jest widoczny. Jeśli pole wyboru jest zaznaczone, składnik Web Part jest widoczny tylko podczas projektowania strony i ma dodany do tytułu sufiks (Ukryty).

Składnik Web Part można ukryć, jeśli ma dostarczać dane do innego składnika za pomocą połączenia między składnikami, ale nie trzeba go wyświetlać.

Kierunek

Określa kierunek tekstu w zawartości składnika Web Part. Na przykład arabski to języka od prawej do lewej; Angielski i większość innych języków europejskich to języki od lewej do prawej.

Strefa

Określa strefę na stronie składników Web Part, w której znajduje się składnik Web Part.

Uwaga: Strefy ze strony składników Web Part nie są widoczne w polu listy, jeśli użytkownik nie ma uprawnień do modyfikowania strefy.

Indeks strefy

Umożliwia określenie położenia składnika Web Part w strefie, gdy strefa zawiera więcej niż jeden składnik.

Aby określić kolejność, w polu tekstowym należy wpisać dodatnią liczbę całkowitą.

Jeśli składników Web Part w strefie są uporządkowane od góry do dołu, wartość 0 oznacza, że składnik Web Part jest wyświetlany w górnej części strefy. Jeśli składników Web Part w strefie są uporządkowane od lewej do prawej, wartość 1 oznacza, że składnik Web Part jest wyświetlana w lewej części strefy.

Na przykład po dodaniu pierwszego składnika Web Part do pustej strefy, w której składniki są uporządkowane od góry do dołu, Indeks strefy dla tego składnika wynosi 0. Po dodaniu drugiego składnika Web Part u dołu strefy, Indeks strefy tego drugiego składnika wynosi 1. Aby przenieść drugi składnik na szczyt strefy, wpisz dla niego wartość 0, a dla pierwszego wartość 1.

Uwaga: Każdy składnik Web Part w strefie musi mieć unikatową wartość Indeks strefy. Dlatego zmiana wartości Indeks strefy dla bieżącego składnika Web Part może także powodować zmianę wartości Indeks strefy dla innych składników Web Part w strefie.

Początek strony

Zaawansowane

Właściwość

Opis

Zezwalaj na minimalizowanie

Umożliwia określenie, czy składnik Web Part można minimalizować.

Zezwalaj na zamykanie

Określa, czy składnik Web Part może być usuwany ze strony składników Web Part.

Zezwalaj na ukrywanie

Określa, czy składnik Web Part można ukrywać.

Zezwalaj na zmianę strefy

Określa, czy składnik Web Part można przenosić do innej strefy.

Zezwalaj na połączenia

Umożliwia określenie, czy składnik Web Part może uczestniczyć w połączeniach z innymi składnikami Web Part.

Zezwalaj na edytowanie w widoku osobistym

Umożliwia określenie, czy można modyfikować właściwości składnika Web Part w widoku osobistym.

Tryb eksportu

Umożliwia określenie poziomu danych, których eksport jest dozwolony dla tego składnika Web Part.

Adres URL tytułu

Określa adres URL pliku zawierającego dodatkowe informacje na temat składnika Web Part. Plik ten jest wyświetlany w osobnym oknie przeglądarki po kliknięciu tytułu składnika Web Part.

Opis

Określa etykietkę ekranową, która jest wyświetlana po umieszczeniu wskaźnika myszy na tytule składnika Web Part lub ikona składnika Web Part.

Adres URL Pomocy

Określa położenie pliku zawierającego informacje Pomocy na temat składnika Web Part. Po kliknięciu polecenia Pomoc w menu składnika Web Part informacje Pomocy są wyświetlane w osobnym oknie przeglądarki.

Tryb pomocy

Umożliwia określenie sposobu wyświetlania zawartości Pomocy dla składnika Web Part w przeglądarce.

Wybierz jedną z następujących opcji:

 • Modalny Otwiera osobne okno przeglądarki, o ile przeglądarka ma taką funkcję. Użytkownik musi zamknąć okno przed powrotem do strony sieci Web.

 • Niemodalny Otwiera osobne okno przeglądarki, o ile przeglądarka ma taką funkcję. Użytkownik nie musi zamykać okna przed powrotem do strony sieci Web. To jest wartość domyślna.

 • Przechodzenie Otwiera stronę sieci Web w bieżącym oknie przeglądarki.

Uwaga:  Mimo że niestandardowe składniki Web Part platformy Microsoft ASP.NET obsługują tę właściwość, domyślnie tematy Pomocy są otwierane tylko w osobnym oknie przeglądarki.

Adres URL obrazu ikony wykazu

Określa położenie pliku zawierającego obraz, który ma być używany jako ikona składnika Web Part na liście składników Web Part. Obraz musi mieć rozmiar 16 x 16 pikseli.

Adres URL obrazu ikony tytułu

Określa położenie pliku zawierającego obraz, który ma być używany na pasku tytułu składnika Web Part. Obraz musi mieć rozmiar 16 x 16 pikseli.

Komunikat o błędzie importu

Umożliwia określenie komunikatu wyświetlanego w razie wystąpienia problemu podczas importowania składnika Web Part.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×