Zmienianie wyglądu formantu za pomocą formatowania warunkowego

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Formatowanie warunkowe umożliwia selektywne wyróżnienia określonych danych w formularzu lub raporcie, tak aby była bardziej czytelna. Na przykład warto formatowanie liczb ujemnych w czerwonym, aby nadać mu Wyczyść, że rekordy muszą dalsze uwagi.

Można ustawić formatowania warunkowego w celu formant pola kombi lub pola tekstowego. Możesz zmienić formatowanie, na podstawie wartości w formantu lub za pomocą wyrażenia umożliwiające wprowadzanie zmian formatowania na podstawie wartości zawarte w innych pól lub formantów. W formularzu można użyć formatowania warunkowego w wyłączenia formantu, a może powodować formatowanie formantu, aby zmienić, gdy kursor zostanie umieszczony w ramach danej kontrolki.

Co chcesz zrobić?

Stosowanie formatowania warunkowego formantu opartego na własną wartość

Stosowanie formatowania warunkowego do jednego lub kilku formantów przy użyciu wyrażenia

Zmienianie formatowania formantu, który ma fokus

Usuwanie formatowania warunkowego z jednego lub kilku formantów

Tworzenie zmieniające się kolory wierszy w raporcie.

Stosowanie formatowania warunkowego formantu opartego na własną wartość

Aby zastosować formatowanie warunkowe do formantu w formularzu lub raporcie jej wartość, która spełnia określone kryteria. Załóżmy na przykład, własności tabelaryczny raport, który zawiera informacje o zamówieniach listę produktów. Dla każdego wiersza w raporcie ma cena rozszerzona być wyświetlane na żółtym tle, jeśli wartość jest między 100 i 1000. Na poniższej ilustracji przedstawiono raportu z zastosowanym formatowaniem warunkowym na tego typu.

Raport tabelaryczny z formatowaniem warunkowym

Porada: Ulepszone opcje w programie Access 2010 ułatwiają zarządzanie reguły formatowania warunkowego w jednym widoku intuicyjny.

Poniżej przedstawiono procedurę możesz zastosować to formatowanie warunkowe.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy formularz lub raport w okienku nawigacji, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Widok układu.

 2. Kliknij kontrolkę, którą chcesz zastosować formatowanie warunkowe. Jeśli istnieją inne kontrolki, które zawierają podobne dane i chcesz zastosować samymi regułami formatowania warunkowego do nich, naciśnij i przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT, a następnie kliknij przycisk opcji, aby zaznaczyć

  Uwaga: Dodatkowe formanty, które można wybrać mają zostać sformatowane zgodnie z ich wartości nie według wartości pierwszego formantu wybranego.

  ich zbyt.

 3. W grupie Czcionka na karcie Formatowanie kliknij pozycję warunkowego Obraz przycisku .

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Formatowanie warunkowe.

  Okno dialogowe Formatowanie warunkowe

 4. W obszarze Formatowanie domyślne Jeśli korzystasz z określonym formatowaniem, który ma zostać zastosowany, gdy żaden z warunki są spełnione, wybierz odpowiednie opcje formatowania. Przykładowy tekst w polu Podgląd zmieni się na pokazano, jak będzie wyglądać formatowanie domyślne. Ustawienia domyślne dla tej sekcji odpowiadają bieżące ustawienia czcionki formantu.

 5. W obszarze Warunek 1 wprowadź kryteria, które wskazują podczas formatowania warunkowego powinna być stosowana, a następnie wybierz odpowiednie opcje formatowania. Aby wyłączyć formant, gdy są spełnione kryteria, kliknij pozycję włączone Obraz przycisku . Przykładowy tekst w polu Podgląd zmieni się na pokazano, jak będzie wyglądać formatowanie warunkowe.

  Formatowanie w podglądzie okna dialogowego Formatowanie warunkowe

 6. Aby dodać innego formatu warunkowego formantu, kliknij przycisk Dodaj, a następnie postępuj zgodnie z procedurą używanej warunek 1. Możesz ustawić maksymalnie trzy formaty warunkowe dla jednego formantu. Na przykład można ustawić warunek 1, aby zmienić tło formantu na żółte, jeśli wartość jest między 100 i 1000, a następnie można ustawić warunku 2, aby wyświetlić wartość formantu pogrubioną czcionką czerwony, jeśli wartość jest większa niż 1000. Na poniższej ilustracji przedstawiono ustawienia używanego w oknie dialogowym Formatowanie warunkowe w tym celu.

  Okno dialogowe Formatowanie warunkowe zawierające dwa typy formatowania

  Na poniższej ilustracji przedstawiono wyniki tych ustawień.

  Raport Szczegóły zamówień z dwoma typami formatowania warunkowego w jednym polu

Uwaga: 

 • Po zastosowaniu formatowania warunkowego do pola odnośnika, warunek muszą być oparte na identyfikator wyszukiwania, a nie wartość zwrócona przez pole odnośnika.

 • Warunki są obliczane zgodnie z następującymi regułami.

  • Jeśli 1 warunek jest prawdziwy, tylko formatowanie warunek 1 jest stosowana.

  • Warunek 2 zostanie zweryfikowana tylko jeśli 1 warunek nie jest spełniony. Jeśli 2 warunek jest prawdziwy, tylko formatowanie warunku 2 jest stosowana.

  • Warunek 3 zostanie zweryfikowana tylko, gdy nie są spełnione warunki 1 i 2. Jeśli 3 warunek jest prawdziwy, tylko formatowanie 3 warunek jest stosowana.

  • Jeśli żaden z warunków jest spełniony, formatowanie domyślne dla kontrolki jest stosowana.

Początek strony

Stosowanie formatowania warunkowego do jednego lub kilku formantów przy użyciu wyrażenia

Stosowanie formatowania warunkowego, jeśli jest spełniony dowolny z tych warunków, należy użyć wyrażenia zamiast wartości pola.

 • Chcesz zastosować formatowanie warunkowe do pojedynczej kontrolki, na podstawie wartości innego formantu.

 • Chcesz zastosować formatowanie warunkowe do pojedynczej kontrolki wyników obliczeń na podstawie albo wartość pola niż formantu źródła rekordów.

 • Chcesz zastosować formatowanie warunkowe do kilku formantów jednocześnie, czy formatowania jest oparty na wartość jednego pola lub formantu lub na wynikach obliczenia. Można na przykład wyróżnić cały wiersz w raporcie, jeśli jedno pole zawiera określoną wartość lub zakres wartości.

 • Chcesz zastosować formatowanie warunkowe do kontrolka niepowiązana.

Przed rozpoczęciem

Po zastosowaniu formatowania warunkowego przy użyciu wyrażenia, należy upewnić się, że kontrolek formatowania należy używać tych samych nazwach jako polach w formularza lub raportu w źródle rekordów. Jeśli użytkownik odwołuje się do pola w wyrażeniu i znajduje się kontrolka o tej samej nazwie w formularzu lub raporcie, dostęp jest nie można określić, czy odwołanie do formantu lub do pola. Z tego powodu programu Access nie można obliczyć wyrażenia. W wyniku nie zastosowano formatowanie warunkowe, a występują wraz z formatowaniem domyślne. Po dodaniu wyrażeń do formularza lub raportu jest bardzo ważne, Zmień nazwę jakieś kontrolki, których nazwy w konflikcie z nazw pól, które są używane w wyrażeniach. Poniżej przedstawiono procedurę jak zmienić nazwy kontrolek w takiej sytuacji.

Uwaga: Jeśli zmienisz kontrolek w formularzu lub raporcie, która już zawiera kontrolki, którego właściwości Źródło formantu są wyrażeń programu Access zmienił te wyrażenia nie odnoszą się do nowych nazw kontrolki. W większości przypadków powoduje wyrażeń kończy się niepowodzeniem, a raport wyświetli okno dialogowe Wprowadzanie wartości parametru podczas drukowania go lub otwórz go w widoku układu lub widok raportu. Korzystając z poniższej procedury zmianę kontrolek, należy edytować wszystkie istniejące wyrażenia Źródło formantu , tak aby odnoszą się do pól w źródle rekordów zamiast kontrolki formularza lub raportu.

Zmienianie nazwy kontrolek formularza lub raportu   

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy formularz lub raport w okienku nawigacji, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Widok projektu.

 2. Jeśli arkusz właściwości nie został jeszcze wyświetlony, naciśnij klawisz F4, aby go wyświetlić.

 3. Kliknij kontrolkę, aby go zaznaczyć.

 4. Na karcie Wszystkie arkusza właściwości Jeśli pierwszych dwóch właściwości (Nazwa i Źródło formantu ) są takie same lub właściwość nazwisko zgodna z inną nazwę pola w formularza lub raportu w źródle rekordów, edytowanie nazwy właściwość, że będzie unikatowa. Wspólnych ćwiczenia jest dodawany prefiks krótki do nazwy. Na przykład jeśli kontrolka jest polem tekstowym, można dodać prefiks "txt" jego właściwość nazwy, jak "txtQuantity."

 5. Powtórz kroki 3 i 4 dla wszystkich formantów do formularza lub raportu, których nazwy odpowiadają nazw pól w źródle rekordów.

 6. Kliknij przycisk Zapisz na pasku narzędzi Szybki dostęp lub naciśnij klawisze CTRL+S.

 7. Jeśli formularz lub raport zawiera wszystkie formanty, którego właściwości Źródło formantu są wyrażenia, sprawdź dokładnie wyrażeń i edytować je stosownie do potrzeb upewnić się, że nadal odnoszą się do pól w źródle rekordów, zamiast nowo nazwy kontrolki.

Dodawanie formatowania warunkowego przy użyciu wyrażenia

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy formularz lub raport w okienku nawigacji, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Widok układu.

 2. Kliknij pierwszą kontrolkę, którą chcesz zastosować formatowanie warunkowe. Aby zaznaczyć więcej formantów, przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT, a następnie kliknij odpowiednie kontrolki, dopóki nie zostaną zaznaczone wszystkie formanty, które chcesz sformatować.

 3. W grupie Czcionka na karcie Formatowanie kliknij pozycję warunkowego Obraz przycisku .

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Formatowanie warunkowe.

  Okno dialogowe Formatowanie warunkowe

 4. W obszarze Formatowanie domyślne Jeśli korzystasz z określonym formatowaniem, który ma zostać zastosowany, gdy żaden z warunki są spełnione, wybierz odpowiednie opcje formatowania. Przykładowy tekst w polu Podgląd zmieni się na pokazano, jak będzie wyglądać formatowanie domyślne. Ustawienia domyślne dla tej sekcji odpowiadają bieżące ustawienia czcionki formantu.

 5. W obszarze Warunek 1 wybierz Wyrażenie jest z pierwszej listy.

 6. Wpisz wyrażenie w polu po prawej stronie listy. Czy nie poprzedzać wyrażenia znakiem równości (=). Na przykład:

[Ilość] * [Cena jednostkowa] > 1000.

Łącza do dodatkowych informacji na temat wyrażeń można znaleźć w sekcji Zobacz też.

 1. Wybierz odpowiednie opcje formatowania. Aby wyłączyć formant, gdy są spełnione kryteria, kliknij pozycję włączone Obraz przycisku . Przykładowy tekst w polu Podgląd zmieni się na pokazano, jak będzie wyglądać formatowanie warunkowe.

  Formatowanie w podglądzie okna dialogowego Formatowanie warunkowe

 2. Aby dodać innego formatu warunkowego formantu, kliknij przycisk Dodaj, a następnie postępuj zgodnie z procedurą używanej warunek 1. Możesz ustawić maksymalnie trzy formaty warunkowe dla jednego formantu.

 3. Po zakończeniu kliknij przycisk OK.

  Na poniższej ilustracji przedstawiono rezultaty zastosowania tego formatowania warunkowego do pięciu wszystkich formantów w sekcji szczegółów raportu w formie tabelarycznej.

  Raport Szczegóły zamówień z formatowaniem warunkowym

Porada: Aby użyć operatorów języka SQL (Structured Query) lub w w wyrażeniu, funkcja Eval , jak pokazano w poniższych przykładach dwóch.

Eval ([Ilość] między 10 a 20)

— lub —

Eval ([Kraj/Region] In ("USA", "Kanada", "Hiszpania"))

Początek strony

Zmienianie formatowania formantu, który ma fokus

Po umieszczeniu kursora do formantu w formularzu, klikając tę kontrolkę lub mogą do niego za pomocą klawisza TAB, tego formantu jest nazywany musi być fokus. Za pomocą formatowania warunkowego w celu zmiany wyglądu formantu, jeśli ma fokus. Jeśli możesz zastosować ten typ formatowania warunkowego do wszystkich pól tekstowych i pól kombi w formularzu, ułatwi kontroli ma fokus w danym momencie. Poniższa procedura umożliwia stosowanie formatowania warunkowego formantu, który ma fokus.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy formularz w okienku nawigacji, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Widok układu.

 2. Kliknij kontrolkę, którą chcesz zastosować formatowanie warunkowe. Jeśli chcesz zastosować samego formatowania warunkowego do dodatkowych formantów, przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT, a następnie kliknij te kontrolki, zaznacz je, za.

 3. W grupie Czcionka na karcie Formatowanie kliknij pozycję warunkowego Obraz przycisku .

 4. W oknie dialogowym Formatowanie warunkowe w obszarze Formatowanie domyślne Jeśli korzystasz z określonym formatowaniem, który ma zostać zastosowany, gdy żaden z warunki są spełnione, wybierz odpowiednie opcje formatowania. Przykładowy tekst w polu Podgląd zmieni się na pokazano, jak będzie wyglądać formatowanie domyślne. Ustawienia domyślne dla tej sekcji odpowiadają bieżące ustawienia czcionki formantu.

 5. W obszarze Warunek 1 z pierwszej listy, zaznacz Pole ma fokus.

  Uwaga: Pole ma fokus jest dostępna tylko w obszarze Warunek 1.

 6. Po prawej stronie okna podglądu wybierz odpowiednie opcje formatowania, które mają dostęp do zastosowany, gdy kontrolka ma fokus. Przykładowy tekst w polu Podgląd zmieni się na pokazano, jak będzie wyglądać formatowanie warunkowe.

  Okno dialogowe Formatowanie warunkowe

 7. Jeśli chcesz dodać innego formatu warunkowego dla tej kontrolki lub grupy kontrolek, kliknij przycisk Dodaj, a następnie postępuj zgodnie z procedurą używanej warunek 1.

 8. Po zakończeniu dodawania warunków, kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Formatowanie warunkowe.

Początek strony

Usuwanie formatowania warunkowego z jednego lub kilku formantów

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy formularz lub raport w okienku nawigacji, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Widok układu.

 2. Kliknij kontrolkę, którą chcesz usunąć, formatowanie warunkowe z.

 3. W grupie Czcionka na karcie Formatowanie kliknij pozycję warunkowego Obraz przycisku .

 4. W oknie dialogowym Formatowanie warunkowe kliknij przycisk Usuń.

 5. W oknie dialogowym Usuwanie formatowania warunkowego zaznacz pole wyboru dla każdego warunku, który chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. Kliknij przycisk OK w oknie dialogowym Formatowanie warunkowe.

Początek strony

Tworzenie zmieniające się kolory wierszy w raporcie.

Domyślnie dostęp formatuje każdego wiersza sekcji szczegółów raportu z tym samym kolorem tła. Podczas drukowania raportu, cieniowania każdy wiersz sekcji szczegółów może ułatwić czytelność. Zamiast używać funkcji formatowania warunkowego w celu wykonaj następujące czynności, możesz określić kolor, który ma być wyświetlane lub drukowane w każdym wierszu, podczas wyświetlania lub drukowania raportu, za pomocą właściwości Alternatywny kolor tła dla sekcji szczegółów. Poniżej przedstawiono procedurę wykonywania tego zadania.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy raport w okienku nawigacji, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Widok projektu.

 2. Jeśli arkusz właściwości nie został jeszcze wyświetlony, naciśnij klawisz F4, aby go wyświetlić.

 3. Kliknij nagłówek sekcji szczegółów raportu.

 4. W arkuszu właściwości kliknij kartę Formatowanie.

 5. Kliknij w polu właściwości Alternatywny kolor tła, a następnie wybierz motyw, kolor z listy. Można także kliknij Przycisk Konstruktor , a następnie kliknij kolor, który chcesz stosować dla każdego wiersza naprzemiennie.

 6. Kliknij przycisk Zapisz na pasku narzędzi Szybki dostęp lub naciśnij klawisze CTRL+S.

 7. Przełączanie do widoku raportu i sprawdź wyniki. Na poniższej ilustracji przedstawiono przykład raport tabelaryczny z właściwością Alternatywny kolor tła , ustawianie tła Lightnagłówka.

  Raport tabelaryczny z naprzemiennymi kolorami wierszy

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×