Zmienianie ustawień składnika Web Part wyników wyszukiwania

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Składnik Web Part wyników wyszukiwania służy do wyświetlania wyników kwerendy wprowadzonej w składniku Web Part pola wyszukiwania.

Domyślnie składniku Web Part wyników wyszukiwania jest używany na wszystkich domyślnych stronach wyszukiwania pionowego. Funkcje wyszukiwania pionowego są dostosowane do wyszukiwania określonej zawartości, takiej jak (wszystko, osoby, konwersacje i wideo ), i są one wyświetlane wyniki wyszukiwania, które są filtrowane i sformatowane dla określonego typu zawartości lub zajęć. Składniku Web Part wyników wyszukiwania zawiera wyniki wyszukiwania, a także program wyśle wyników wyszukiwania do składnika Web Part uściślania i do składnika Web Part nawigacji wyszukiwania.

Uwaga: Zobacz Konfigurowanie Web Part przeszukiwania zawartości w programie SharePoint , aby dodać do strony zawartości wyszukiwania Web Part (składnik Web Part Przeszukiwania) i skonfiguruj go dla wyników prostych i zaawansowanych.

Składnik Web Part wyników wyszukiwania korzysta z kwerendy określonej w składniku Web Part, aby wyświetlać wyniki wyszukiwania. Jako administrator usługi SharePoint Online, możesz zmienić kwerendę lub inne ustawienia wyświetlania wyników wyszukiwania.

Aby dodać i skonfigurować składnik Web Part wyników wyszukiwania na stronie, zobacz informacje o konfigurowaniu składnika Web Part wyników wyszukiwania. Możesz również znaleźć dodatkowe informacje, zobacz Konfigurowanie właściwości składnika Web Part wyników wyszukiwania w programie SharePoint Server.

Co chcesz zrobić?

Zmienianie kwerendy w składniku Web Part wyników wyszukiwania

Definiowanie kwerendy przy użyciu języka KQL (Keyword Query Language) w trybie zaawansowanym

Dodawanie elementów uściślających

Definiowanie sortowania

Dodawanie innych ustawień

Testowanie kwerendy

Definiowanie kwerendy przy użyciu wstępnie zdefiniowanych wartości w trybie szybkim

Zmienianie ustawień szablonu wyświetlania

Zmienianie ustawień wyników i ustawień kontrolki wyników

Zmienianie kwerendy w składniku Web Part wyników wyszukiwania

Składniku Web Part wyników wyszukiwania używa kwerendy, którą określono w składniku Web Part, aby pokazywać wyniki wyszukiwania. Domyślnie ta kwerenda używa zmiennej kwerendy {searchboxquery}. Zmienna kwerendy to symbol zastępczy wartości, co oznacza, że po uruchomieniu kwerendy wartość zastępuje symbolu zastępczego. Na przykład jeśli użytkownik wpisze żółty wyszukiwany termin w polu wyszukiwania, zmiennej {searchboxquery} w składniku Web Part wyników wyszukiwania wyszukuje wszystkie elementy, które zawierają frazę żółty.

Zmieniając kwerendę w składniku Web Part wyników wyszukiwania, można:

 • Zmienić źródło wyników, aby określić zawartość, która ma być przeszukiwana. Domyślnie dla poszczególnych stron wyszukiwania pionowego są ustawione następujące źródła wyników:

 • Wszystko (results.aspx): Wyniki z lokalnego programu SharePoint (system)

 • Osoby (peopleresults.aspx): Lokalne wyniki dotyczące osób (system)

 • Konwersacje (conversationresults.aspx): Konwersacje (system)

 • Wideo (videoresults.aspx): Lokalne wyniki wideo (system)

 • Dodać zmienne kwerendy lub filtry właściwości, aby dostosować wyniki wyszukiwania dla różnych użytkowników lub grup użytkowników.

 • Podwyższyć lub obniżyć poziom elementów lub stron w wynikach wyszukiwania.

 • Zmienić sortowanie wyników wyszukiwania.

Istnieją dwa główne sposoby zmieniania kwerendy:

Definiowanie kwerendy przy użyciu języka KQL (Keyword Query Language) w trybie zaawansowanym

 1. Na stronie wyników wyszukiwania kliknij pozycję Ustawienia, a następnie kliknij pozycję Edytuj stronę. Strona wyników wyszukiwania zostanie otwarta w trybie edycji.

 2. W składniku Web Part wyników wyszukiwania przenieś wskaźnik myszy na prawo od tytułu składnika Web Part, kliknij strzałkę, a następnie kliknij w menu pozycję Edytuj składnik Web Part. Pod wstążką w prawej górnej części strony zostanie otwarte okienko narzędzi składnika Web Part wyników wyszukiwania.

 3. W okienku narzędzi składnika Web Part w sekcji Kryteria wyszukiwania kliknij pozycję Zmień kwerendę. Zostanie otwarte okno dialogowe Tworzenie kwerendy w trybie Tryb zaawansowany.

 4. Na karcie PODSTAWOWE w sekcji Wybierz kwerendę wybierz źródło wyników, aby określić zawartość, która ma być przeszukiwana.

 5. Teraz możesz zmienić ustawienie Tekst kwerendy. Domyślnie jest zdefiniowana zmienna kwerendy {searchboxquery}. Zmień tekst kwerendy, używając języka KQL (Keyword Query Language), lub skorzystaj z list Filtr słów kluczowych i Filtr właściwości, aby utworzyć kwerendę:

  • Kwerenda słowo kluczowe może zawierać niezależnej słów kluczowych, filtrów właściwości i operatory. Umieść nawiasy klamrowe zmienne kwerendy. Zmienne kwerendy zostanie zastąpiony wartością po uruchomieniu kwerendy. Kwerend ze słowami kluczowymi maksymalna długość wynosi 2048 znaków. Aby uzyskać więcej informacji na temat Keyword zobacz Dokumentacja składni języka (Keyword Query).

  • Stosowanie filtrów słów kluczowych, aby dodać zmienne kwerendy do kwerendy. Wybierz wstępnie zdefiniowane zmienne kwerendy z listy, a następnie dodaj je do kwerendy, klikając pozycję Dodaj filtr słów kluczowych. Aby uzyskać listę zmienne kwerendy dostępna zobacz zmienne kwerendy w programie SharePoint Server 2013.

  • Użyj filtrów właściwości, aby wykonać kwerendę zawartości właściwości zarządzanych, dla których ustawiono opcję Uwzględniana w kwerendach w schemacie wyszukiwania. Wybierz właściwości zarządzane z list Filtr właściwości. Kliknij pozycję Dodaj filtr właściwości, aby dodać filtr do kwerendy.

   Uwaga: Właściwości zarządzane niestandardowe nie są wyświetlane na liście filtrów właściwości. Aby dodać niestandardowe właściwości zarządzanej do kwerendy, w polu tekstowym kwerendy wprowadź nazwę niestandardowe właściwości zarządzanej następuje warunek kwerendy, na przykład MyCustomColorProperty:Green

 6. Kliknij pozycję Testuj kwerendę, aby wyświetlić podgląd wyników wyszukiwania.

 7. Do kwerendy możesz również dodać więcej szczegółów:

 8. Kliknij przycisk OK, aby zapisać kwerendę i powrócić do okienka narzędzi składnika Web Part.

Dodawanie elementów uściślających

Na karcie ELEMENTY UŚCIŚLAJĄCE możesz ograniczyć zwracane wyniki, dodając do kwerendy wstępnie wybrane elementy uściślające.

Możesz określić, aby wyniki wyszukiwania zwracane w składniku Web Part wyników wyszukiwania były ograniczone do jednej lub większej liczby wartości z elementów uściślających. Na liście są wyświetlane wszystkie właściwości zarządzane, które włączono jako elementy uściślające w schemacie wyszukiwania.

 • Aby dodać element uściślający do kwerendy, wybierz z listy element uściślający, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

Możesz określić, aby wyniki wyszukiwania były grupowane na podstawie jednej lub większej liczby właściwości zarządzanych. Jest to przydatne, gdy istnieje wiele wariantów danego elementu i chcesz zgrupować je w jednym wyniku.

 • Aby zdefiniować grupowanie wyników, kliknij pozycję Pokaż więcej w celu wyświetlenia sekcji Grupuj wyniki.

Definiowanie sortowania

Użyj karty SORTOWANIE, aby określić sposób sortowania wyników wyszukiwania. Możesz zdefiniować kilka poziomów sortowania, wybrać model klasyfikowania, który ma być używany, i dodać reguły dynamicznego określania kolejności.

Na liście Sortuj według są wyświetlane wszystkie właściwości zarządzane, które określono jako uwzględniane w sortowaniu w schemacie wyszukiwania.

 • Aby sortować wyniki na podstawie właściwości zarządzanych:

  1. Z listy Sortuj według wybierz właściwość zarządzaną, a następnie wybierz pozycję Malejąco lub Rosnąco.

  2. Aby dodać więcej poziomów sortowania, kliknij pozycję Dodaj poziom sortowania.

 • Aby sortować wyniki według oceny istotności:

  1. Z listy Sortuj według wybierz pozycję Pozycja.

  2. (Opcjonalnie) Z listy Model klasyfikowania wybierz model klasyfikowania, który ma zostać użyty.

  3. (Opcjonalnie) W sekcji Dynamiczne określanie kolejności możesz określić dodatkową klasyfikację, dodając reguły, które zmienią kolejność wyszukiwania, gdy zostaną spełnione pewne warunki. W tym celu kliknij pozycję Dodaj regułę dynamicznego określania kolejności, a następnie określ reguły warunkowe.

Dodawanie innych ustawień

Karta Ustawienia służy do wybierz pozycję Więcej ustawień kwerendy. Można używać reguł kwerend, użyj ponowne zapisywanie adresów URL i określanie, czy należy usunąć zduplikowane wyniki lub nie.

Testowanie kwerendy

Na karcie Test jest wyświetlany tekst kwerendy końcowej na podstawie opcji wybranych na pozostałych kartach. Aby przetestować kwerendy alternatywne, możesz bezpośrednio edytować tekst kwerendy. Możesz także przetestować poszczególne opcje kwerendy, klikając pozycję Pokaż więcej.

Uwaga:  Zmiany wprowadzone w kwerendzie na karcie Test nie są zapisywane.

Sekcja

Opis

Tekst kwerendy

Wyświetla ostateczną kwerendę, która zostanie uruchomiona przez składnik Web Part wyników wyszukiwania. Tekst ostatecznej kwerendy jest oparty na oryginalnym szablonie kwerendy, w którym dynamiczne zmienne są zastępowane bieżącymi wartościami. Można wprowadzić inne zmiany dotyczące kwerendy w ramach reguły kwerendy.

Kliknij pozycję Pokaż więcej, aby wyświetlić więcej informacji.

Szablon kwerendy

Zawartość szablonu kwerendy stosowanego do danej kwerendy.

Uściślanie według

Elementy uściślające stosowane do danej kwerendy, które zostały zdefiniowane na karcie ELEMENTY UŚCIŚLAJĄCE.

Grupowanie według

Właściwość zarządzana, według której mają być grupowane wyniki wyszukiwania, zdefiniowana na karcie ELEMENTY UŚCIŚLAJĄCE.

Stosowane reguły kwerend

Wyświetla reguły kwerend, które są stosowane do danej kwerendy.

Zmienne szablonu kwerendy

Zmienne kwerendy, które zostaną zastosowane do kwerendy, oraz wartości zmiennych stosowane do bieżącej strony. Wpisz inne wartości, aby sprawdzić, jak wpłyną one na kwerendę.

Terminy segmentu użytkowników

Przetestuj działanie kwerendy dla różnych terminów segmentu użytkowników. Kliknij pozycję Dodaj termin segmentu użytkowników, aby dodać terminy do kwerendy.

Testuj kwerendę

Kliknij przycisk Testuj kwerendę, aby wyświetlić podgląd wyników wyszukiwania.

Początek strony

Definiowanie kwerendy przy użyciu wstępnie zdefiniowanych wartości w trybie szybkim

 1. Na karcie PODSTAWOWE upewnij się, że pracujesz w trybie zaawansowanym. Jeśli pracujesz w trybie zaawansowanym, kliknij pozycję Przełącz do trybu szybkiego w prawym górnym rogu.

 2. W sekcji Wybierz kwerendę wybierz źródło wyników, aby określić zawartość, która ma być przeszukiwana.

 3. W sekcji Ogranicz na podstawie aplikacji wybierz odpowiednią opcję z listy, aby ograniczyć wyniki do określonej witryny, biblioteki, listy lub adresu URL.

 4. Wybierz odpowiednie opcje w sekcji Ogranicz na podstawie znacznika, aby ograniczyć wyniki do zawartości oznaczonej terminem z określonego zestawu terminów:

 5. Nie ograniczaj na podstawie żadnego znacznika: wyniki wyszukiwania nie będą ograniczane na podstawie znaczników (domyślnie).

 6. Ogranicz na podstawie terminu nawigacji bieżącej strony: wyniki wyszukiwania zostaną ograniczone do zawartości oznaczonej terminem bieżącej strony. Bieżący znacznik jest wyświetlany jako ostatnia część przyjaznego adresu URL. Wybór tej opcji jest właściwy tylko wtedy, gdy w witrynie jest używana nawigacja zarządzana.

 7. Ogranicz na podstawie terminów nawigacji bieżącego elementu i elementów podrzędnych: wyniki wyszukiwania zostaną ograniczone do zawartości oznaczonej terminem bieżącej strony (wyświetlanym jako ostatnia część przyjaznego adresu URL) i zawartości oznaczonej podterminami bieżącej strony. Ta opcja ma znaczenie tylko wtedy, gdy w witrynie jest używana nawigacja zarządzana.

 8. Ogranicz na podstawie tego znacznika: wyniki wyszukiwania zostaną ograniczone do zawartości oznaczonej znacznikiem wpisanym w tym polu.

 9. Do kwerendy możesz również dodać więcej szczegółów:

 10. Kliknij przycisk OK, aby zapisać kwerendę i powrócić do okienka narzędzi składnika Web Part.

Początek strony

Zmienianie ustawień szablonu wyświetlania

 1. Na stronie wyników wyszukiwania kliknij pozycję Ustawienia, a następnie kliknij pozycję Edytuj stronę. Strona wyników wyszukiwania zostanie otwarta w trybie edycji.

 2. W składniku Web Part wyników wyszukiwania przenieś wskaźnik myszy na prawo od tytułu składnika Web Part, kliknij strzałkę, a następnie kliknij w menu pozycję Edytuj składnik Web Part. Pod wstążką w prawej górnej części strony zostanie otwarte okienko narzędzi składnika Web Part wyników wyszukiwania.

 3. W okienku narzędzi składnika Web Part w sekcji Szablony wyświetlania z listy Szablon wyświetlania kontrolki wyników można wybrać szablon wyświetlania, aby określić ogólny wygląd składnika Web Part.

 4. Inne listy w tej sekcji umożliwiają wybór szablonu wyświetlania dla poszczególnych wyników:

  • Domyślnie jest wybrana opcja Użyj typów wyników do wyświetlania elementów. Ta opcja powoduje stosowanie różnych szablonów wyświetlania w zależności od typu wyniku wyszukiwania. Jeśli na przykład typ wyniku wyszukiwania to plik PDF, zostanie zastosowany szablon wyświetlania Element PDF. Jeśli typ wyniku wyszukiwania to obraz, zostanie zastosowany szablon wyświetlania Element obrazu.

  • Aby zastosować jeden szablon wyświetlania do wszystkich typów wyników wyszukiwania, wybierz pozycję Użyj jednego szablonu do wyświetlania elementów, a następnie wybierz szablon wyświetlania, który chcesz zastosować.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zmienianie sposobu wyników wyszukiwania przy użyciu typów wyników i szablonów wyświetlania .

Początek strony

Zmienianie ustawień wyników i ustawień kontrolki wyników

 1. Na stronie wyników wyszukiwania kliknij pozycję Ustawienia, a następnie kliknij pozycję Edytuj stronę. Strona wyników wyszukiwania zostanie otwarta w trybie edycji.

 2. W składniku Web Part wyników wyszukiwania przenieś wskaźnik myszy na prawo od tytułu składnika Web Part, kliknij strzałkę, a następnie kliknij w menu pozycję Edytuj składnik Web Part. Pod wstążką w prawej górnej części strony zostanie otwarte okienko narzędzi składnika Web Part wyników wyszukiwania.

 3. W okienku narzędzi składnika Web Part w sekcji Ustawienia zmień Ustawienia wyników, aby określić sposób wyświetlania wyników:

Wybrana pozycja

Sposób wyświetlania wyników w składniku Web Part

Pozycja wybrana domyślnie

Liczba wyników na stronie

Maksymalna liczba wyników wyszukiwania wyświetlanych na stronie.

Pokaż sklasyfikowane wyniki

Sklasyfikowane wyniki.

Wyczyść to pole, aby były wyświetlane tylko bloki promowane (na przykład wyniki promowane lub osobiste elementy ulubione) lub kontrolki wyników (na przykład liczniki wyników).

Tak

Pokaż promowane wyniki

Wyniki wyszukiwania promowane przy użyciu reguł kwerendy.

Tak

Pokaż sugestie „Czy chodziło o?”

Poprawki pisowni kwerend w postaci sugestii „Czy chodziło o?”.

Tak

Pokaż osobiste elementy ulubione

Osobiste elementy ulubione użytkownika, czyli wyniki, które zostały kliknięte wcześniej przez użytkownika.

Tak

Pokaż łącze Wyświetl duplikaty

Łącze Wyświetl duplikaty, które użytkownicy mogą kliknąć, aby wyświetlić wyniki sklasyfikowane jako duplikaty.

Nie

Pokaż łącze do Centrum wyszukiwania

Łącze do Centrum wyszukiwania.

Nie

4. w okienku narzędzi składnika Web Part w sekcji Ustawienia Zmień Ustawienia kontrolki wyników, Aby określić inne opcje wyświetlania w składniku Web Part wyników wyszukiwania:

Wybrana pozycja

Sposób wyświetlania wyników w składniku Web Part

Pozycja wybrana domyślnie

Pokaż łącze funkcji zaawansowanych

Łącze do strony Wyszukiwanie zaawansowane.

Tak

Pokaż liczbę wyników

Liczba odnalezionych wyników.

Tak

Pokaż listę rozwijaną języków

Lista rozwijana języków. Umożliwia użytkownikom zmianę języka kwerendy. Lista rozwijana będzie wyświetlana, jeśli użytkownik wybrał dwa lub więcej języków na stronie preferencji użytkownika wyszukiwania.

Tak

Pokaż listę rozwijaną sortowania

Lista rozwijana sortowania. Umożliwia użytkownikom zmianę kolejności sortowania wyników.

Nie

Pokaż stronicowanie

Kontrolka stronicowanie pod wynikami wyszukiwania.

Tak

Pokaż łącze preferencji

Łącze do strony preferencji użytkownika wyszukiwania.

Tak

Pokaż łącze do strony Prześlij mi alert

Łącze do strony Prześlij mi alert.

Tak

Również wyświetlać wyniki z

Dodatkowe blok wyników z prywatne usługi OneDrive dla firm zawartości. Prywatne usługi OneDrive dla firm zawartości jest tylko właściciel ma dostęp do zawartości.

Jeśli nie zaznaczysz tę opcję, na stronie wyników jest wyświetlana, tylko wyników z udostępnionej usługi OneDrive dla firm i programie SharePoint zawartości, a nie z prywatne usługi OneDrive dla firm zawartości.

Nie

Początek strony

Zobacz też:

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×