Zmienianie sposobu ponownego obliczania, iteracji lub dokładności formuły

Aby efektywnie używać formuł, należy zrozumieć trzy ważne zagadnienia:

Obliczenia     to proces przetwarzania formuł i wyświetlania wyników jako wartości w komórkach zawierających formuły. Aby uniknąć niepotrzebnych obliczeń, które zabierają czas i spowalniają pracę komputera, program Microsoft Excel automatycznie wykonuje ponowne obliczenia formuły tylko wtedy, gdy zmienią się komórki, od których zależy formuła. Jest to zachowanie domyślne przy pierwszym otwarciu skoroszytu oraz podczas edytowania skoroszytu. Użytkownik może jednak kontrolować czas i sposób ponownego obliczania formuł w programie Excel.

Iteracja     to ponowne obliczenie w arkuszu powtarzane aż do spełnienia określonego warunku liczbowego. Program Excel nie może automatycznie obliczać formuł, które odwołują się — bezpośrednio lub pośrednio — do komórki zawierającej formułę. Jest to nazywane odwołaniem cyklicznym. Jeżeli formuła ponownie odwołuje się do własnych komórek, należy określić, ile razy formuła powinna zostać ponownie obliczona. Liczba iteracji w odwołaniach cyklicznych jest nieograniczona. Można jednak kontrolować maksymalną liczbę iteracji oraz wartość akceptowalnej zmiany.

Dokładność     jest miarą stopnia dokładności obliczeń. Program Excel przechowuje i oblicza dane z dokładnością 15 cyfr znaczących. Użytkownik może jednak zmienić dokładność obliczeń, tak aby program Excel podczas ponownego obliczania formuł korzystał z wartości wyświetlanej, a nie z wartości przechowywanej.

Co chcesz zrobić?

Określanie, kiedy mają być wykonywane ponowne obliczenia w arkuszu lub skoroszycie

Ręczne uruchamianie ponownego obliczania arkusza lub skoroszytu przy użyciu skrótów klawiaturowych

Zmienianie liczby iteracji formuły w programie Excel

Zmienianie dokładności obliczeń w skoroszycie

Informacje o dokładności w programie Excel

Zmienianie liczby procesorów używanych do obliczania formuł

Informacje o wykonywaniu obliczeń w skoroszytach utworzonych we wcześniejszej wersji programu Excel

Określanie, kiedy mają być wykonywane ponowne obliczenia w arkuszu lub skoroszycie

Podczas wykonywania obliczeń można wybierać polecenia lub wykonywać takie akcje, jak wprowadzanie liczb lub formuł. Program Excel tymczasowo przerywa obliczenia, aby wykonać inne polecenia lub akcje, a następnie obliczenia są wznawiane. Proces wykonywania obliczeń może zająć więcej czasu, jeśli skoroszyt zawiera dużą liczbę formuł albo jeśli arkusze zawierają tabele danych lub funkcje, które są automatycznie ponownie obliczane przy każdym wykonywaniu ponownych obliczeń dla skoroszytu. Proces wykonywania obliczeń może trwać dłużej także wtedy, gdy arkusze zawierają linki do innych arkuszy lub skoroszytów. Użytkownik może określić, kiedy mają być wykonywane obliczenia, zmieniając proces obliczania na obliczanie ręczne.

Ważne: Zmiana którejkolwiek opcji wpływa na wszystkie otwarte skoroszyty.

 1. Kliknij kartę Plik, kliknij pozycję Opcje, a następnie kliknij kategorię Formuły.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby ponowne obliczanie wszystkich formuł zależnych było wykonywane po każdej zmianie wartości, formuły lub nazwy, w sekcji Opcje obliczeń w obszarze Obliczanie skoroszytu kliknij opcję Automatyczne. Jest to domyślne ustawienie obliczania.

  • Aby ponowne obliczanie wszystkich formuł zależnych, oprócz tabel danych, było wykonywane po każdej zmianie wartości, formuły lub nazwy, w sekcji Opcje obliczeń w obszarze Obliczanie skoroszytu kliknij opcję Automatycznie z wyjątkiem tabel danych.

  • Aby wyłączyć automatyczne wykonywanie ponownego obliczania i ponownie obliczać otwarte skoroszyty tylko na jawne żądanie użytkownika (co polega na naciśnięciu klawisza F9), w sekcji Opcje w obszarze Obliczanie skoroszytu kliknij opcję Ręcznie.

   Uwaga:  Po kliknięciu opcji Ręcznie zostanie automatycznie zaznaczone pole wyboru Oblicz ponownie skoroszyt przed zapisaniem. Jeśli zapisywanie skoroszytu trwa długo, wyczyszczenie pola wyboru Oblicz ponownie skoroszyt przed zapisaniem może skrócić czas zapisywania.

  • Aby ręcznie uruchomić ponowne obliczanie dla wszystkich otwartych arkuszy, z uwzględnieniem tabel danych, i zaktualizować wszystkie otwarte arkusze wykresów, na karcie Formuły w grupie Obliczanie kliknij przycisk Oblicz teraz.

   Grupa Obliczenia

  • Aby ręcznie uruchomić ponowne obliczanie dla aktywnego arkusza oraz wszystkich wykresów i arkuszy wykresów połączonych z tym arkuszem, na karcie Formuły w grupie Obliczanie kliknij przycisk Oblicz arkusz.

Porada: Wiele z tych opcji można również zmieniać poza oknem dialogowym Opcje programu Excel. Na karcie Formuły w grupie Obliczanie należy kliknąć pozycję Opcje obliczania, a następnie kliknąć pozycję Automatyczne.

Uwaga: Jeśli arkusz zawiera formułę połączoną z arkuszem, który nie został obliczony ponownie, to podczas aktualizowania łącza w programie Excel wyświetlany jest komunikat informujący, że arkusz źródłowy nie jest całkowicie obliczony ponownie. Aby zaktualizować łącze bieżącą wartością przechowywaną w arkuszu źródłowym, nawet gdyby wartość miała być niepoprawna, należy kliknąć przycisk OK. Aby anulować aktualizację łącza i użyć poprzedniej wartości uzyskanej z arkusza źródłowego, należy kliknąć przycisk Anuluj.

Ręczne uruchamianie ponownego obliczania arkusza lub skoroszytu przy użyciu skrótów klawiaturowych

Operacja

Klawisze

Ponowne obliczenie formuł, które zmieniły się od ostatniego obliczenia, oraz formuł od nich zależnych we wszystkich skoroszytach. Jeśli dla danego skoroszytu jest ustawione automatyczne obliczanie ponowne, nie ma potrzeby naciskania klawisza F9 w celu wykonania ponownego obliczenia.

F9

Ponowne obliczenie formuł w aktywnym arkuszu, które zmieniły się od ostatniego obliczenia, oraz formuł od nich zależnych.

SHIFT+F9 

Ponowne obliczenie wszystkich formuł we wszystkich otwartych skoroszytach, bez względu na to, czy zmieniły się od ostatniego ponownego obliczenia.

CTRL+ALT+F9 

Sprawdzenie formuł zależnych, a następnie ponowne obliczenie wszystkich formuł we wszystkich otwartych skoroszytach, bez względu na to, czy zmieniły się od ostatniego ponownego obliczenia.

CTRL+SHIFT+ALT+F9 

Zmienianie liczby iteracji formuły w programie Excel

 1. Kliknij kartę Plik, kliknij pozycję Opcje, a następnie kliknij kategorię Formuły.

 2. W sekcji Opcje obliczania zaznacz pole wyboru Włącz obliczanie iteracyjne.

 3. Aby ustawić maksymalną liczbę ponownych obliczeń wykonywanych przez program Excel, wpisz liczbę iteracji w polu Maksymalna liczba iteracji. Im większa liczba iteracji, tym więcej czasu potrzebuje program Excel na wykonanie ponownych obliczeń dla arkusza.

 4. Aby ustawić maksymalną wartość możliwej do zaakceptowania zmiany między wynikami kolejnych obliczeń, wpisz wartość w polu Maksymalna zmiana. Im mniejsza jest podana liczba, tym dokładniejszy jest wynik i tym więcej czasu potrzebuje program Excel na wykonanie ponownych obliczeń dla arkusza.

Uwaga: Dodatek Solver oraz funkcja Szukanie wyniku są częścią zestawu poleceń nazywanego narzędziami analiza warunkowa. W obu poleceniach iteracja jest używana w określony sposób w celu uzyskania żądanych wyników. Dodatku Solver można używać, aby znaleźć optymalną wartość dla określonej komórki przez dostosowanie wartości kilku komórek lub aby zastosować określone ograniczenia dotyczące jednej lub wielu wartości w obliczeniach. Funkcji Szukanie wyniku można używać, kiedy jest znany żądany wynik pojedynczej formuły, ale nie wiadomo, jaka powinna być wartość wejściowa potrzebna do wyznaczenia tego wyniku.

Zmienianie dokładności obliczeń w skoroszycie

Przed zmianą dokładności obliczeń należy wziąć po uwagę następujące ważne fakty:

Domyślnie w obliczeniach programu Excel są uwzględniane wartości przechowywane, a nie wartości wyświetlane   

Wartości wyświetlane i drukowane zależą od wybranego sposobu formatowania i wyświetlania wartości przechowywanych. Na przykład komórka, w której jest wyświetlona data w formacie „2008-06-22”, zawiera także liczbę kolejną, która jest przechowywaną wartością daty w tej komórce. Użytkownik może zmienić format wyświetlania daty (na przykład na format „22 cze 2008”), ale zmiana sposobu wyświetlania wartości w arkuszu nie powoduje zmiany wartości przechowywanej.

Podczas zmieniania dokładności obliczeń należy zachować ostrożność   

Podczas wykonywania obliczeń przez formułę program Excel zwykle używa wartości przechowywanych w komórkach, do których formuła się odwołuje. Jeśli na przykład dwie komórki zawierają wartość 10,005 i są sformatowane tak, aby wyświetlać wartości w formacie waluty, to w każdej z nich jest wyświetlana wartość 10,01 zł. Jeśli te dwie komórki zostaną do siebie dodane, wynikiem będzie 20,01 zł, ponieważ program Excel dodaje wartości przechowywane 10,005 i 10,005, a nie wartości wyświetlane.

Podczas zmieniania dokładności obliczeń w skoroszycie przy użyciu wartości wyświetlanych (sformatowanych) program Excel nieodwracalnie zmienia wartości przechowywane w komórkach z pełnej dokładności (15 cyfr) na dokładność wyświetlanego formatu z uwzględnieniem miejsc dziesiętnych. Jeśli później zajdzie potrzeba wykonywania obliczeń z pełną dokładnością, pierwotnych wartości podstawowych nie będzie można przywrócić.

 1. Kliknij kartę Plik, kliknij pozycję Opcje, a następnie kliknij kategorię Zaawansowane.

 2. W sekcji Podczas obliczania w tym skoroszycie wybierz odpowiedni skoroszyt, a następnie zaznacz pole wyboru Ustaw dokładność zgodnie z wyświetlaną.

Informacje o dokładności w programie Excel

Chociaż program Excel ogranicza dokładność do 15 cyfr, nie oznacza to, że limit rozmiaru liczby, którą można przechowywać w programie Excel, wynosi 15 cyfr. Ten limit w przypadku liczb dodatnich jest równy 9,99999999999999E+307, a w przypadku liczb ujemnych — -9,99999999999999E+307. Wartość ta w przybliżeniu odpowiada liczbie, którą można zapisać jako 1 lub -1 z 308 zerami.

Dokładność w programie Excel oznacza, że każda liczba zawierająca więcej niż 15 cyfr jest przechowywana i wyświetlana z dokładnością 15 cyfr. Te cyfry mogą być dowolną kombinacją cyfr znajdujących się przed przecinkiem dziesiętnym i po nim. Wszystkie cyfry na prawo od 15. cyfry będą zerami. Na przykład liczba 1234567,890123456 zawiera 16 cyfr (7 cyfr przed przecinkiem dziesiętnym i 9 cyfr po nim). W programie Excel liczba ta jest przechowywana i wyświetlana jako 1234567,89012345 (widać to na pasku formuły i w komórce). Jeśli dla komórki zostanie ustawiony format liczbowy, taki że są wyświetlane wszystkie cyfry (a nie format naukowy, czyli na przykład 1,23457E+06), liczba ta będzie wyświetlana jako 1234567,890123450. Cyfra 6 na końcu (czyli 16. cyfra) zostanie pominięta i zastąpiona cyfrą 0. Dokładność zatrzymuje się na 15. cyfrze, dlatego wszystkie następne cyfry są zerami.

Zmienianie liczby procesorów używanych do obliczania formuł

Komputer może mieć więcej niż jeden procesor (czyli zawierać wiele procesorów fizycznych) lub działać przy użyciu technologii wielowątkowego przetwarzania danych (czyli zawierać wiele procesorów logicznych). Na takich komputerach można skrócić czas potrzebny na wykonanie ponownego obliczania dla skoroszytów zawierających wiele formuł lub sterować tym czasem, ustawiając liczbę procesorów używanych przy ponownym obliczaniu. W wielu przypadkach różne części pracy związanej z ponownym obliczaniem mogą być wykonywane jednocześnie. Podzielenie tej pracy na wiele procesorów może zmniejszyć ogólny czas potrzebny na wykonanie ponownego obliczenia.

 1. Kliknij kartę Plik, kliknij pozycję Opcje, a następnie kliknij kategorię Zaawansowane.

 2. Aby włączyć lub wyłączyć użycie wielu procesorów podczas obliczania, w sekcji Formuły zaznacz lub wyczyść pole wyboru Włącz obliczenia wielowątkowe.

  Uwaga    Domyślnie to pole wyboru jest włączone i podczas obliczania są używane wszystkie procesory. Liczba procesorów w komputerze jest wykrywana automatycznie i wyświetlana obok opcji Użyj wszystkich procesorów w tym komputerze.

 3. W przypadku wybrania opcji Włącz obliczenia wielowątkowe można określić liczbę procesorów używanych w danym komputerze. Ograniczenie liczby procesorów używanych podczas obliczania ponownego może być potrzebne, jeśli na przykład na komputerze są uruchomione inne programy wymagające dedykowanego czasu przetwarzania.

 4. Aby kontrolować liczbę procesorów, w obszarze Liczba wątków obliczeń kliknij pozycję Ręcznie. Wprowadź liczbę procesorów, które mają być używane (maksymalna liczba to 1024).

Informacje o wykonywaniu obliczeń w skoroszytach utworzonych we wcześniejszej wersji programu Excel

Aby zapewnić prawidłowe wykonywanie obliczeń w starszych skoroszytach, zachowanie programu Excel podczas pierwszego otwierania skoroszytu zapisanego we wcześniejszej wersji programu Excel jest inne niż podczas otwierania skoroszytu utworzonego w bieżącej wersji programu.

 • Po otwarciu skoroszytu utworzonego w bieżącej wersji program Excel oblicza ponownie tylko formuły zależne od komórek, które zostały zmienione.

 • Podczas otwierania skoroszytu utworzonego we wcześniejszej wersji programu Excel wszystkie formuły w skoroszycie — zależne od zmienionych komórek i niezależne od nich — są ponownie obliczane. Pozwala to uzyskać pewność, że skoroszyt został w pełni zoptymalizowany pod kątem bieżącej wersji programu Excel. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy skoroszyt działa w innym trybie obliczania, takim jak tryb obliczania ręcznego.

 • Ponieważ ponowne obliczenie wszystkich wartości w skoroszycie może trwać dłużej niż częściowe ponowne obliczenie, otwieranie skoroszytu, który uprzednio nie został zapisany w bieżącej wersji programu Excel, może trwać nieco dłużej niż zwykle. Po zapisaniu w bieżącej wersji programu Excel skoroszyt będzie otwierany szybciej.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×