Przejdź do głównej zawartości

Zmienić sposób wyświetlania osi wykresu

W przypadku większości typów wykresów można wyświetlić lub ukryć osie wykresu. Można też zmienić wygląd wykresów, aby zawarte w nich dane były bardziej czytelne.

Ważne: W tym artykule NIE opisano zmieniania skali osi wykresów. Aby uzyskać informacje na temat zmieniania skali, zobacz:

Informacje o osiach

Wykresy zazwyczaj mają dwie osie służące do kategoryzowania i pomiaru danych: oś pionową (nazywaną również osią wartości lub osią y) i oś poziomą (nazywaną również osią kategorii lub osią x). Wykresy kolumnowe 3-W, stożkowe 3-W i ostrosłupowe 3-W mają trzecią oś, czyli oś głębokości (nazywaną również osią serii danych lub osią z), dzięki której dane mogą być kreślone „w głąb” wykresu. Wykresy radarowe nie mają osi poziomych (kategorii), a wykresy kołowe i pierścieniowe nie mają żadnych osi.

Wykres z wyświetlonymi osiami: poziomą, pionową i głębokości

Objaśnienie 1 osi pionowej (wartości)

Obraz przycisku osi poziomej (kategorii)

Objaśnienie 3 głębokości (seria danych)

Poniżej opisano, jak można modyfikować wykresy w celu dodania efektów i lepszego przekazywania informacji. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, jakie osie są dostępne, zobacz wszystkie osie.

Uwaga: Poniższa procedura dotyczy pakietu Office 2013 i nowszych wersji. Szukasz instrukcji pakietu Office 2010?

Wyświetlanie lub ukrywanie osi

 1. Kliknij w dowolnym miejscu na wykresie, którego osie chcesz wyświetlić lub ukryć.

  Zostanie wyświetlony obszar Narzędzia wykresów zawierający karty Projektowanie i Formatowanie.

 2. Na karcie projektowanie kliknij strzałkę w dół obok pozycji Dodaj elementy wykresu, a następnie umieść wskaźnik myszy na osiach w menu wysuwanym.

  Sekcja Dodawanie elementu z wyróżnionymi osiami

 3. Kliknij typ osi, który chcesz wyświetlić lub ukryć.

Dopasowywanie znaczników i etykiet osi

 1. Na wykresie kliknij oś zawierającą znaczniki osi i etykiety, które chcesz dopasować, albo wykonaj następujące czynności w celu wybrania osi z listy elementów wykresu:

  1. Kliknij w dowolnym miejscu na wykresie.

   Spowoduje to wyświetlenie narzędzi wykresu, dodanie kart projektowanie i Formatowanie .

  2. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij strzałkę w polu Elementy wykresu, a następnie kliknij oś, którą chcesz wybrać.

   Zaznaczenie bieżącego zaznaczenia z wybraną osią poziomą

 2. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij przycisk Formatuj zaznaczenie.

 3. W panelu Opcje osi w obszarze znaczniki osiwykonaj co najmniej jeden z następujących elementów:

  1. Aby zmienić sposób wyświetlania głównych znaczników osi, w polu Typ głównego znacznika osi kliknij odpowiednie położenie znacznika osi.

   Sekcja znaczniki osi i etykiety w panelu formatowanie

  2. Aby zmienić sposób wyświetlania pomocniczych znaczników osi, w polu listy rozwijanej Typ pomocniczego znacznika osi kliknij odpowiednie położenie znacznika osi.

  3. Aby zmienić położenie etykiet, w obszarze etykietykliknij odpowiednią opcję.

   Porada    Aby ukryć znaczniki osi lub etykiety znaczników osi, kliknij pozycję Brak w polu Etykiety osi.

   Ukrywanie znaczników osi przez ustawienie opcji Brak dla pozycji etykiety

  Formatowanie panelu Oś

Zmienianie liczby kategorii między etykietami lub znacznikami osi

 1. Na wykresie kliknij oś poziomą (kategorii), którą chcesz zmienić, albo wykonaj następujące czynności w celu wybrania osi z listy elementów wykresu:

  1. Kliknij w dowolnym miejscu na wykresie.

   Zostanie wyświetlony obszar Narzędzia wykresów zawierający karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

  2. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij strzałkę w polu Elementy wykresu, a następnie kliknij oś, którą chcesz wybrać.

   Zaznaczenie bieżącego zaznaczenia z wybraną osią poziomą

 2. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij przycisk Formatuj zaznaczenie.

 3. W obszarze Opcje osi wykonaj jedną lub obie z następujących czynności:

  1. Aby zmienić interwał między etykietami osi, w obszarze Interwał między etykietami kliknij pozycję Określ jednostkę interwału, a następnie w polu tekstowym wpisz odpowiednią liczbę.

   Interwał osi i odległość

   Porada    Wpisz 1, aby wyświetlić etykietę dla każdej kategorii; wpisz 2, aby wyświetlić etykietę dla co drugiej kategorii; wpisz 3, aby wyświetlić etykietę dla co trzeciej kategorii, itd.

  2. Aby zmienić położenie etykiet osi, w polu Odległość etykiety od osi wpisz odpowiednią liczbę.

   Porada    Aby umieścić etykiety bliżej osi, wpisz mniejszą liczbę. Jeśli chcesz, aby odległość między etykietą a osią była większa, wpisz większą liczbę.

Zmienianie wyrównania i orientacji etykiet

Wyrównanie etykiet osi można zmieniać zarówno na osiach poziomych (kategorii), jak i na osiach pionowych (wartości). Mając na wykresie wielopoziomowe etykiety kategorii, można zmieniać wyrównanie etykiet wszystkich poziomów. Można też zmieniać wielkość odstępów między poziomami etykiet na osi poziomej (kategorii).

 1. Na wykresie kliknij oś zawierającą etykiety, które chcesz wyrównać w inny sposób, albo wykonaj następujące czynności w celu wybrania osi z listy elementów wykresu:

  1. Kliknij w dowolnym miejscu na wykresie.

   Spowoduje to wyświetlenie narzędzi wykresu, dodanie kart projektowanie i Formatowanie .

  2. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij strzałkę w polu Elementy wykresu, a następnie kliknij oś, którą chcesz wybrać.

   Zaznaczenie bieżącego zaznaczenia z wybraną osią poziomą

 2. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij przycisk Formatuj zaznaczenie.

 3. W oknie dialogowym Formatowanie osi kliknij pozycję Opcje tekstu.

 4. W obszarze pole tekstowewykonaj co najmniej jedno z następujących czynności:

  1. W polu Wyrównanie w pionie kliknij odpowiednią pozycję wyrównania w pionie.

  2. W polu Kierunek tekstu kliknij odpowiednią orientację tekstu.

  3. W polu Kąt niestandardowy wybierz odpowiedni kąt obrotu.

Porada    Możesz również zmienić wyrównanie w poziomie etykiet osi, klikając oś, a następnie klikając pozycję Wyrównaj do lewej Obraz przycisku , Wyśrodkuj Obraz przycisku lub Wyrównaj Obraz przycisku do prawej na pasku narzędzi główne.

Zmienianie tekstu etykiet kategorii

Tekst etykiet kategorii można zmienić w arkuszu lub bezpośrednio na wykresie.

Zmienianie tekstu etykiet kategorii w arkuszu

 1. W arkuszu kliknij komórkę zawierającą nazwę etykiety, którą chcesz zmienić.

 2. Wpisz nową nazwę, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Uwaga    Wykres zostanie automatycznie zaktualizowany o zmiany wprowadzone w arkuszu.

Zmienianie tekstu etykiety na wykresie

 1. Na wykresie kliknij oś poziomą albo wykonaj następujące czynności w celu wybrania osi z listy elementów wykresu:

  1. Kliknij w dowolnym miejscu na wykresie.

   Spowoduje to wyświetlenie narzędzi wykresu, dodanie kart projektowanie i Formatowanie .

  2. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij strzałkę w polu Elementy wykresu, a następnie kliknij oś poziomą (kategorii).

   Zaznaczenie bieżącego zaznaczenia z wybraną osią poziomą

 2. Na karcie Projektowanie w grupie Dane kliknij pozycję Wybierz dane.

  Obraz Wstążki programu Excel

 3. W oknie dialogowym Wybieranie źródła danych w obszarze Etykiety osi poziomej (kategorii) kliknij pozycję Edytuj.

 4. W polu Zakres etykiet osi wykonaj jedną z następujących czynności:

  1. Określ zakres arkusza, którego chcesz użyć jako etykiet osi kategorii.

  2. Wpisz etykiety, których chcesz użyć, rozdzielając je przecinkami — na przykład Dział A, Dział B, Dział C.

   Uwaga    Jeśli wpiszesz tekst etykiety w polu Zakres etykiet osi, tekst etykiety osi kategorii i komórka arkusza przestaną być połączone.

 5. Kliknij przycisk OK.

Zmienianie wyglądu tekstu i liczb na etykietach

Formatowanie tekstu w etykietach osi kategorii oraz liczb na osi wartości można zmieniać.

Formatowanie tekstu

 1. Na wykresie kliknij prawym przyciskiem myszy oś, na której są wyświetlane etykiety do sformatowania.

 2. Na pasku narzędzi głównekliknij odpowiednie opcje formatowania.

Porada    Oś, na której są wyświetlane etykiety, można też wybrać, a następnie użyć przycisków formatowania na karcie Narzędzia główne w grupie Czcionka.

Formatowanie liczb

 1. Na wykresie kliknij oś, na której są wyświetlane liczby do sformatowania, lub wykonaj następujące czynności, aby wybrać oś z listy elementów wykresu:

  • Kliknij w dowolnym miejscu na wykresie.

   Spowoduje to wyświetlenie narzędzi wykresu, dodanie kart projektowanie i Formatowanie .

  • Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij strzałkę w polu Elementy wykresu, a następnie kliknij oś, którą chcesz wybrać.

   Zaznaczenie bieżącego zaznaczenia z wybraną osią poziomą

 2. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij przycisk Formatuj zaznaczenie.

 3. W obszarze Opcje osi kliknij pozycję Liczba, a następnie w polu Kategoria wybierz odpowiedni format liczb.

  Porada    Jeśli w wybranym formacie liczb są używane miejsca dziesiętne, można je określić w polu Miejsca dziesiętne.

 4. Aby liczby były połączone z komórkami arkusza, zaznacz pole wyboru Połączone ze źródłem.

Sekcja format liczby w obszarze Opcje osi

Uwaga    Przed sformatowaniem liczb jako wartości procentowych upewnij się, że liczby na wykresie zostały obliczone jako procenty w danych źródłowych oraz że są one wyświetlane w formacie dziesiętnym. Wartości procentowe są obliczane w arkuszu przy użyciu równania wartość / suma = procent. Jeśli na przykład zostanie obliczone działanie 10 / 100 = 0,1, a następnie liczba 0,1 zostanie sformatowana jako wartość procentowa, będzie ona prawidłowo wyświetlana jako 10%.

Zmienianie sposobu wyświetlania osi wykresu w pakiecie Office 2010

 1. Kliknij w dowolnym miejscu na wykresie, którego osie chcesz wyświetlić lub ukryć.

  Zostanie wyświetlony obszar Narzędzia wykresów zawierający karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

 2. Na karcie Układ w grupie Osie kliknij przycisk Osie.

  Obraz Wstążki

 3. Kliknij typ osi, którą chcesz wyświetlić lub ukryć, a następnie kliknij odpowiednie opcje.

 1. Na wykresie kliknij oś zawierającą znaczniki osi i etykiety, które chcesz dopasować, albo wykonaj następujące czynności w celu wybrania osi z listy elementów wykresu:

  1. Kliknij w dowolnym miejscu na wykresie.

   Zostanie wyświetlony obszar Narzędzia wykresów, zawierający karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

  2. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij strzałkę w polu Elementy wykresu, a następnie kliknij oś, którą chcesz wybrać.

   Obraz Wstążki

 2. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij przycisk Formatuj zaznaczenie.

 3. W obszarze Opcje osi wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

  1. Aby zmienić sposób wyświetlania głównych znaczników osi, w polu Typ głównego znacznika osi kliknij odpowiednie położenie znacznika osi.

  2. Aby zmienić sposób wyświetlania pomocniczych znaczników osi, w polu listy rozwijanej Typ pomocniczego znacznika osi kliknij odpowiednie położenie znacznika osi.

  3. Aby zmienić położenie etykiet, w polu Etykiety osi kliknij odpowiednią opcję.

   Porada    Aby ukryć znaczniki osi lub etykiety znaczników osi, kliknij pozycję Brak w polu Etykiety osi.

 1. Na wykresie kliknij oś poziomą (kategorii), którą chcesz zmienić, albo wykonaj następujące czynności w celu wybrania osi z listy elementów wykresu:

  1. Kliknij w dowolnym miejscu na wykresie.

   Zostanie wyświetlony obszar Narzędzia wykresów, zawierający karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

  2. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij strzałkę w polu Elementy wykresu, a następnie kliknij oś, którą chcesz wybrać.

   Obraz Wstążki

 2. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij przycisk Formatuj zaznaczenie.

 3. W obszarze Opcje osi wykonaj jedną lub obie z następujących czynności:

  1. Aby zmienić interwał między etykietami osi, w obszarze Interwał między etykietami kliknij pozycję Określ jednostkę interwału, a następnie w polu tekstowym wpisz odpowiednią liczbę.

   Porada    Wpisz 1, aby wyświetlić etykietę dla każdej kategorii; wpisz 2, aby wyświetlić etykietę dla co drugiej kategorii; wpisz 3, aby wyświetlić etykietę dla co trzeciej kategorii, itd.

  2. Aby zmienić położenie etykiet osi, w polu Odległość etykiety od osi wpisz odpowiednią liczbę.

   Porada    Aby umieścić etykiety bliżej osi, wpisz mniejszą liczbę. Jeśli chcesz, aby odległość między etykietą a osią była większa, wpisz większą liczbę.

Wyrównanie etykiet osi można zmieniać zarówno na osiach poziomych (kategorii), jak i na osiach pionowych (wartości). Mając na wykresie wielopoziomowe etykiety kategorii, można zmieniać wyrównanie etykiet wszystkich poziomów. Można też zmieniać wielkość odstępów między poziomami etykiet na osi poziomej (kategorii).

 1. Na wykresie kliknij oś zawierającą etykiety, które chcesz wyrównać w inny sposób, albo wykonaj następujące czynności w celu wybrania osi z listy elementów wykresu:

  1. Kliknij w dowolnym miejscu na wykresie.

   Zostanie wyświetlony obszar Narzędzia wykresów, zawierający karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

  2. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij strzałkę w polu Elementy wykresu, a następnie kliknij oś, którą chcesz wybrać.

   Obraz Wstążki

 2. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij przycisk Formatuj zaznaczenie.

 3. W oknie dialogowym Formatowanie osi kliknij pozycję Wyrównanie.

 4. W obszarze Układ tekstu wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

  1. W polu Wyrównanie w pionie kliknij odpowiednią pozycję wyrównania w pionie.

  2. W polu Kierunek tekstu kliknij odpowiednią orientację tekstu.

  3. W polu Kąt niestandardowy wybierz odpowiedni kąt obrotu.

Porada    Możesz również zmienić wyrównanie w poziomie etykiet osi, klikając prawym przyciskiem myszy oś, a następnie klikając pozycję Wyrównaj do lewej Obraz przycisku , Wyśrodkuj Obraz przycisku lub Wyrównaj do prawej Obraz przycisku na minipasku narzędzi.

Tekst etykiet kategorii można zmienić w arkuszu lub bezpośrednio na wykresie.

Zmienianie tekstu etykiet kategorii w arkuszu

 1. W arkuszu kliknij komórkę zawierającą nazwę etykiety, którą chcesz zmienić.

 2. Wpisz nową nazwę, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Uwaga    Wykres zostanie automatycznie zaktualizowany o zmiany wprowadzone w arkuszu.

Zmienianie tekstu etykiety na wykresie

 1. Na wykresie kliknij oś poziomą albo wykonaj następujące czynności w celu wybrania osi z listy elementów wykresu:

  1. Kliknij w dowolnym miejscu na wykresie.

   Zostanie wyświetlony obszar Narzędzia wykresów zawierający karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

  2. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij strzałkę w polu Elementy wykresu, a następnie kliknij oś poziomą (kategorii).

   Obraz Wstążki

 2. Na karcie Projektowanie w grupie Dane kliknij pozycję Wybierz dane.

  Obraz Wstążki programu Excel

 3. W oknie dialogowym Wybieranie źródła danych w obszarze Etykiety osi poziomej (kategorii) kliknij pozycję Edytuj.

 4. W polu Zakres etykiet osi wykonaj jedną z następujących czynności:

  1. Określ zakres arkusza, którego chcesz użyć jako etykiet osi kategorii.

   Porada    Możesz również kliknąć przycisk Zwiń okno dialogowe Przycisk Zwiń , a następnie wybrać zakres, który ma być używany w arkuszu. Po zakończeniu kliknij przycisk Rozwiń okno dialogowe.

  2. Wpisz etykiety, których chcesz użyć, rozdzielając je przecinkami — na przykład Dział A, Dział B, Dział C.

   Uwaga    Jeśli wpiszesz tekst etykiety w polu Zakres etykiet osi, tekst etykiety osi kategorii i komórka arkusza przestaną być połączone.

 5. Kliknij przycisk OK.

Formatowanie tekstu w etykietach osi kategorii oraz liczb na osi wartości można zmieniać.

Formatowanie tekstu

 1. Na wykresie kliknij prawym przyciskiem myszy oś, na której są wyświetlane etykiety do sformatowania.

 2. Na minipasku narzędzi kliknij odpowiednie opcje formatowania.

Porada    Oś, na której są wyświetlane etykiety, można też wybrać, a następnie użyć przycisków formatowania na karcie Narzędzia główne w grupie Czcionka.

Formatowanie liczb

 1. Na wykresie kliknij oś, na której są wyświetlane liczby do sformatowania, lub wykonaj następujące czynności, aby wybrać oś z listy elementów wykresu:

  • Kliknij w dowolnym miejscu na wykresie.

   Zostanie wyświetlony obszar Narzędzia wykresów, zawierający karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

  • Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij strzałkę w polu Elementy wykresu, a następnie kliknij oś, którą chcesz wybrać.

   Obraz Wstążki

 2. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij przycisk Formatuj zaznaczenie.

 3. Kliknij pozycję Liczba, a następnie w polu Kategoria wybierz odpowiedni format liczb.

  Porada    Jeśli w wybranym formacie liczb są używane miejsca dziesiętne, można je określić w polu Miejsca dziesiętne.

 4. Aby liczby były połączone z komórkami arkusza, zaznacz pole wyboru Połączone ze źródłem.

Uwaga    Przed sformatowaniem liczb jako wartości procentowych upewnij się, że liczby na wykresie zostały obliczone jako procenty w danych źródłowych oraz że są one wyświetlane w formacie dziesiętnym. Wartości procentowe są obliczane w arkuszu przy użyciu równania wartość / suma = procent. Jeśli na przykład zostanie obliczone działanie 10 / 100 = 0,1, a następnie liczba 0,1 zostanie sformatowana jako wartość procentowa, będzie ona prawidłowo wyświetlana jako 10%.

Dodawanie znaczników osi

Oś można sformatować w celu wyświetlenia głównych i pomocniczych znaczników osi w wybranych odstępach.

 1. Ten krok dotyczy tylko programu Word dla komputerów Mac: w menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Kliknij wykres, a następnie kliknij kartę Projekt wykresu.

 3. Kliknij pozycję Dodaj element wykresu > osie , > więcej opcji osi.

 4. W okienku Formatowanie osi rozwiń węzeł znaczniki osi, a następnie kliknij pozycję Opcje dla głównych i pomocniczych typów znaczników osi.

  Po dodaniu znaczników osi możesz zmienić interwał między znacznikami osi, zmieniając wartość w polu interwał między znacznikami .

Wszystko na temat osi

Osie mogą być różnie wyświetlane na różnych wykresach. Na przykład w przypadku wykresów punktowych (xy) i bąbelkowych zarówno na osi poziomej, jak i pionowej są wyświetlane wartości liczbowe. Przykładem może być wykreślenie opadów deszczu w centymetrach w stosunku do ciśnienia atmosferycznego. Oba te elementy mają wartości liczbowe, co oznacza, że punkty danych zostaną wykreślone na osiach x i y odpowiednio do ich wartości liczbowych. Osie wartości liczbowych dają wiele możliwości, takich jak ustawianie skali logarytmicznej.

W przypadku innych typów wykresów, takich jak wykres kolumnowy, liniowy i warstwowy, wartości liczbowe są wyświetlane tylko na osi pionowej (osi wartości), natomiast na osi poziomej są wyświetlane grupowania tekstowe (lub kategorie). Przykładem może być wykreślenie opadów deszczu w centymetrach dla poszczególnych regionów geograficznych. W tym przykładzie regiony geograficzne są kategoriami tekstowymi danych wykreślanymi na osi poziomej (osi kategorii). Ponieważ regiony geograficzne mają postać tekstu (a nie wartości, które można zmierzyć), są oddzielane za pomocą równych odstępów. Zwróć na to uwagę podczas wybierania typu wykresu, ponieważ opcje dostępne dla osi wartości i osi kategorii różnią się od siebie. Oś głębokości (oś serii) jest rodzajem osi kategorii.

Gdy utworzysz wykres, na osiach będą domyślnie wyświetlane znaczniki osi i etykiety. Sposób ich wyświetlania można dopasować za pomocą głównych i pomocniczych znaczników osi i etykiet. Aby wykres był czytelniejszy, możesz zmniejszyć liczbę etykiet osi lub znaczników osi wyświetlanych na osi poziomej (kategorii) przez określenie interwałów, w których kategorie mają być opatrzone etykietą, lub przez określenie liczby kategorii, które mają być wyświetlane między znacznikami osi.

Możesz również zmienić wyrównanie i orientację etykiet oraz zmienić format wyświetlanych na nich tekstów i liczb, na przykład w celu wyświetlania liczb jako wartości procentowych.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Zobacz też

Dodawanie lub usuwanie osi pomocniczej na wykresie

Zmienianie koloru lub stylu wykresu

Tworzenie wykresu od początku do końca

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×