Zliczanie danych przy użyciu zapytania

Zliczanie danych przy użyciu zapytania

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W tym artykule wyjaśniono, jak zliczać danych zwróconych przez kwerendę. Na przykład w formularzu lub raporcie można zliczyć liczbę elementów w tabeli pól lub formantów. Można również obliczanie średniej wartości i znaleźć wartości najmniejszą, największą najwcześniejszą i najnowszą. Ponadto Access zawiera funkcję o nazwie wiersza sumy, który służy do zliczania danych w arkuszu danych bez konieczności zmieniać projekt kwerendy.

Co chcesz zrobić?

Opis sposobów zliczania danych

Zliczanie danych przy użyciu funkcji Wiersz sumy

Zliczanie danych przy użyciu zapytania podsumowującego

Opis funkcji agregujących

Opis sposobów zliczania danych

Liczbę elementów w polu (kolumnie wartości) można zliczyć, używając funkcji Zlicz. Funkcja Zlicz należy do zestawu funkcji nazywanych funkcjami agregującymi. Funkcje agregujące służą do wykonywania obliczeń na kolumnie danych i zwracania jednej wartości. Oprócz funkcji Zlicz program Access udostępnia szereg funkcji agregujących, takich jak:

 • Suma umożliwiająca sumowanie kolumny liczb.

 • Średnia umożliwiająca obliczanie średniej kolumny liczb.

 • Maksimum umożliwiająca znalezienie największej wartości w polu.

 • Minimum umożliwiająca znalezienie najmniejszej wartości w polu.

 • Odchylenie standardowe umożliwiające mierzenie szerokości rozproszenia wartości od wartości średniej.

 • Wariancja umożliwiająca mierzenie statystycznej wariancji wszystkich wartości w kolumnie.

Access udostępnia dwa sposoby dodawania ile.liczb i innych funkcji agregujących do kwerendy. Można:

 • Otwórz kwerendę w widoku arkusza danych i Dodaj wiersz sumy. Wiersz sumy umożliwia przy użyciu funkcji agregującej w jedną lub więcej kolumn w wyniku kwerendy bez konieczności zmieniania projektu kwerendy.

 • Utwórz zapytanie podsumowujące. Zapytanie podsumowujące oblicza sumy częściowe w grupach rekordów. Jeśli na przykład chcesz utworzyć sumę częściową dla całej sprzedaży według miasta lub kwartału, możesz za pomocą zapytania podsumowującego zgrupować rekordy według odpowiedniej kategorii, a następnie zsumować dane dotyczące sprzedaży. Z kolei funkcja Wiersz sumy oblicza sumy końcowe dla jednej lub wielu kolumn (pól) danych.

Uwaga: Sekcje instruktażowe w tym dokumencie skupiają się na korzystaniu z funkcji Zlicz, ale pamiętaj, że możesz także używać innych funkcji agregujących w wierszach sumy i zapytaniach. Aby uzyskać więcej informacji o używaniu innych funkcji agregujących, zobacz sekcję Opis funkcji agregujących w dalszej części tego artykułu.

Aby uzyskać więcej informacji o sposobach używania innych funkcji agregujących, zobacz artykuł Wyświetlanie sum kolumn w arkuszu danych.

W poniższych sekcjach opisano sposób dodawania wiersza sumy i używania zapytania podsumowującego do zliczania danych. Podczas pracy należy pamiętać, że funkcja Zlicz może być używana dla większej liczby typów danych niż inne funkcje agregujące. Funkcję Zlicz można na przykład uruchomić dla dowolnego typu pola z wyjątkiem pola zawierającego złożone, powtarzające się dane skalarne, takiego jak pole list z wieloma wartościami.

Natomiast wiele funkcji agregujących działa tylko w przypadku danych w polach, dla których jest ustawiony określony typ danych. Na przykład funkcja Suma działa tylko w przypadku pól z danymi typu Liczba, Liczba dziesiętna lub Waluta. Aby uzyskać więcej informacji o typach danych wymaganych przez poszczególne funkcje, zobacz Opis funkcji agregujących w dalszej części tego artykułu.

Aby uzyskać ogólne informacje o typach danych, zobacz artykuł Modyfikowanie lub zmienianie ustawienia typu danych pola.

Początek strony

Zliczanie danych przy użyciu funkcji Wiersz sumy

Aby dodać wiersz sumy do zapytania, należy otworzyć zapytanie w widoku arkusza danych, dodać wiersz, a następnie wybrać funkcję Zlicz lub inną funkcję agregującą, taką jak Suma, Minimum, Maksimum lub Średnia. W tej sekcji wyjaśniono, jak utworzyć podstawowe zapytanie wybierające i dodać wiersz sumy.

Tworzenie podstawowego zapytania wybierającego

 1. Na karcie Tworzenie w grupie Inne kliknij polecenie Projekt zapytania.

  Obraz wstążki programu Access

 2. W oknie dialogowym Pokazywanie tabeli kliknij dwukrotnie tabelę lub tabele do uwzględnienia w zapytaniu, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

  Wybrane tabele zostaną wyświetlone jako okna w górnej części projektanta zapytań. Na tym rysunku przedstawiono typową tabelę w projektancie zapytań:

  Kwerenda z trzema polami w siatce projektu

 3. Kliknij dwukrotnie pola tabeli, których chcesz użyć w zapytaniu.

  Możesz dołączyć pola zawierające dane opisowe, takie jak nazwy i opisy, ale musisz dołączyć pole zawierające wartości, które chcesz zliczyć.

  Każde pole jest wyświetlane w kolumnie w siatce projektu zapytania.

 4. Na karcie Projektowanie w grupie Wyniki kliknij przycisk Uruchom.

  Wyniki zapytania zostaną wyświetlone w widoku arkusza danych.

 5. Opcjonalnie możesz wrócić do widoku projektu i dostosować zapytanie. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy kartę dokumentu zapytania, a następnie kliknij polecenie Widok projektu. Następnie możesz odpowiednio dostosować zapytanie, dodając lub usuwając pola tabeli. Aby usunąć pole, zaznacz kolumnę w siatce projektu, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

 6. Opcjonalnie możesz również zapisać zapytanie.

Dodawanie wiersza sumy

 1. Otwórz kwerendę w widoku arkusza danych. Aby to zrobić dla bazy danych w formacie pliku accdb, kliknij prawym przyciskiem myszy kartę dokumentu dla kwerendy, a następnie kliknij polecenie Widok arkusza danych.

  — lub —

  W bazie format pliku MDB utworzone za pomocą starszej wersji programu Access, na karcie Narzędzia główne w grupie Widoki kliknij strzałkę poniżej pozycji Widok, a następnie kliknij polecenie Widok arkusza danych.

  — lub —

  W okienku nawigacji kliknij dwukrotnie zapytanie. To spowoduje uruchomienie zapytania, a następnie załadowanie wyników do arkusza danych.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Rekordy kliknij pozycję Sumy.

  Obraz wstążki programu Access

  Nowy wiersz Suma zostanie wyświetlony pod ostatnim wierszem danych w arkuszu danych.

 3. W wierszu Suma kliknij pole, które chcesz zsumować, a następnie wybierz z listy pozycję Zlicz.

Ukrywanie wiersza sumy

 • Na karcie Narzędzia główne w grupie Rekordy kliknij pozycję Sumy.

Aby uzyskać więcej informacji o używaniu wiersza sumy, zobacz artykuł Wyświetlanie sum kolumn w arkuszu danych.

Początek strony

Zliczanie danych przy użyciu zapytania podsumowującego

Dane należy zliczać przy użyciu zapytania podsumowującego, a nie za pomocą wiersza sumy, gdy zachodzi potrzeba zliczenia niektórych lub wszystkich rekordów zwróconych przez zapytanie. Można na przykład zliczyć transakcje sprzedaży lub transakcje w jednym mieście.

Zazwyczaj należy używać zapytania podsumowującego zamiast wiersza sumy, gdy zachodzi potrzeba użycia wartości wynikowej w innej części bazy danych, na przykład w raporcie.

Zliczanie wszystkich rekordów w zapytaniu

 1. Na karcie Tworzenie w grupie Inne kliknij polecenie Projekt zapytania.

  Obraz wstążki programu Access

 2. W oknie dialogowym Pokazywanie tabeli kliknij dwukrotnie tabelę do uwzględnienia w zapytaniu, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

  Tabela zostanie wyświetlona w oknie w górnej części projektanta zapytań.

 3. Kliknij dwukrotnie pola, których chcesz użyć w zapytaniu, uwzględniając pole, które ma zostać zliczone. Można zliczać pola większości typów danych z wyjątkiem pól zawierających złożone, powtarzające się dane skalarne, takich jak pole list z wieloma wartościami.

 4. Na karcie Projektowanie w grupie Pokazywanie/ukrywanie kliknij pozycję Sumy.

  W siatce projektu zostanie wyświetlony wiersz Suma, a w wierszu dla każdego pola w zapytaniu zostanie wyświetlona opcja Grupuj według.

 5. W wierszu Suma kliknij pole, które chcesz zliczyć, a następnie wybierz z listy pozycję Zlicz.

 6. Na karcie Projektowanie w grupie Wyniki kliknij przycisk Uruchom.

  Wyniki zapytania zostaną wyświetlone w widoku arkusza danych.

 7. Opcjonalnie możesz zapisać zapytanie.

Zliczanie rekordów w grupie lub kategorii

 1. Na karcie Tworzenie w grupie Inne kliknij polecenie Projekt zapytania.

  Obraz wstążki programu Access

 2. W oknie dialogowym Pokazywanie tabeli kliknij dwukrotnie tabelę lub tabele do uwzględnienia w zapytaniu, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

  Tabela lub tabele zostaną wyświetlone w oknie w górnej części projektanta zapytań.

 3. Kliknij dwukrotnie pole zawierające odpowiednią kategorię danych, a także pole zawierające wartości, które chcesz zliczyć. Zapytanie nie może zawierać innych pól opisowych.

 4. Na karcie Projektowanie w grupie Pokazywanie/ukrywanie kliknij pozycję Sumy.

  W siatce projektu zostanie wyświetlony wiersz Suma, a w wierszu dla każdego pola w zapytaniu zostanie wyświetlona opcja Grupuj według.

 5. W wierszu Suma kliknij pole, które chcesz zliczyć, a następnie wybierz z listy pozycję Zlicz.

 6. Na karcie Projektowanie w grupie Wyniki kliknij przycisk Uruchom.

  Wyniki zapytania zostaną wyświetlone w widoku arkusza danych.

 7. Opcjonalnie możesz zapisać zapytanie.

Początek strony

Opis funkcji agregujących

Poniższa tabela zawiera listę i opis funkcji agregujących dostępnych w programie Access do użytku w wierszu sumy i zapytaniach. Pamiętaj, że program Access udostępnia więcej funkcji agregujących dla zapytań niż dla wiersza sumy. Jeśli pracujesz z projektem programu Access (frontonem programu Access połączonym z bazą danych programu Microsoft SQL Server), możesz korzystać z obszerniejszego zestawu funkcji agregujących niż dostępny w programie SQL Server. Aby uzyskać więcej informacji o tym zestawie funkcji, zapoznaj się z podręcznikami online do programu Microsoft SQL Server.

Funkcja

Opis

Typy danych, do których jest stosowana

Suma

Dodaje elementy w kolumnie. Działa tylko w przypadku danych liczbowych i walutowych.

Liczba, ułamek, waluta

Średnia

Oblicza wartość średnią dla kolumny. Kolumna musi zawierać dane liczbowe, walutowe lub daty/godziny. Ta funkcja ignoruje wartości null.

Liczba, ułamek, waluta, data/godzina

Zlicz

Zlicza liczbę elementów w kolumnie.

Wszystkie typy danych z wyjątkiem tych, które zawierają złożone, powtarzające się dane skalarne, takie jak kolumna list z wieloma wartościami.

Aby uzyskać więcej informacji o listach z wieloma wartościami, zobacz artykuły Przewodnik po polach wielowartościowych oraz Dodawanie i zmienianie pola odnośnika umożliwiającego przechowywanie wielu wartości.

Maksimum

Zwraca element o największej wartości. W przypadku danych tekstowych jest to ostatnia wartość w porządku alfabetycznym (program Access ignoruje wielkość liter). Ta funkcja ignoruje wartości null.

Liczba, ułamek, waluta, data/godzina

Minimum

Zwraca element o najmniejszej wartości. W przypadku danych tekstowych jest to pierwsza wartość w porządku alfabetycznym (program Access ignoruje wielkość liter). Ta funkcja ignoruje wartości null.

Liczba, ułamek, waluta, data/godzina

Odchylenie standardowe

Mierzy szerokość rozproszenia wartości od wartości średniej.

Aby uzyskać więcej informacji o używaniu tej funkcji, zobacz artykuł Wyświetlanie sum kolumn w arkuszu danych.

Liczba, ułamek, waluta

Wariancja

Mierzy statystyczną wariancję wszystkich wartości w kolumnie. Ta funkcja może być stosowana tylko w przypadku danych liczbowych i waluty. Jeśli tabela zawiera mniej niż dwa wiersze, program Access zwraca wartość null.

Aby uzyskać więcej informacji o używaniu funkcji wariancji, zobacz artykuł Wyświetlanie sum kolumn w arkuszu danych.

Liczba, ułamek, waluta

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×