Zbiorcze importowanie kontaktów zewnętrznych do usługi Exchange Online

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Ten artykuł jest przeznaczony dla administratorów. Czy próbujesz zaimportować kontakty do skrzynki pocztowej? Zobacz Importowanie kontaktów do programu Outlook

Firma ma wiele istniejące kontakty biznesowe, które chcesz uwzględnić w udostępnionej książce adresowej (zwanych również na globalnej liście adresowej) w Exchange Online ? Czy chcesz dodać kontakty zewnętrzne jako członków grup dystrybucyjnych, podobnie jak z użytkownikami wewnątrz firmy? Jeśli tak, można użyć Exchange Online programu PowerShell i pliku CSV (wartości rozdzielane przecinkami) do zbiorczej zaimportować kontakty zewnętrzne do Exchange Online. Jest trzy kroki:

Krok 1. Tworzenie pliku CSV zawierającego informacje o kontaktach zewnętrznych

Krok 2. Tworzenie kontaktów zewnętrznych przy użyciu programu PowerShell

Krok 3. Dodawanie informacji do właściwości kontaktów zewnętrznych

Po wykonaniu tych czynności w celu zaimportowania kontaktów możesz wykonać następujące dodatkowe zadania:

Dodawanie kolejnych kontaktów zewnętrznych

Ukrywanie kontaktów zewnętrznych w udostępnionej książce adresowej

Krok 1. Tworzenie pliku CSV zawierającego informacje o kontaktach zewnętrznych

Pierwszym krokiem jest utworzenie pliku CSV zawierającego informacje o każdym kontakcie zewnętrznym, który chcesz zaimportować do usługi Exchange Online.

 1. Skopiuj następujący tekst do pliku tekstowego w Notatniku i zapisz go na pulpicie jako plik CSV, używając sufiksu nazwy pliku csv, na przykład KontaktyZewnętrzne.csv.

  Porada: Jeśli język zawiera znaki specjalne (na przykład å, δi ö w szwedzki), Zapisz plik CSV zawierający UTF-8 lub inne kodowanie po zapisaniu pliku w Notatniku.

  ExternalEmailAddress,Name,FirstName,LastName,StreetAddress,City,StateorProvince,PostalCode,Phone,MobilePhone,Pager,HomePhone,Company,Title,OtherTelephone,Department,CountryOrRegion,Fax,Initials,Notes,Office,Manager
  danp@fabrikam.com,Dan Park,Dan,Park,1234 23rd Ave,Golden,CO,80215,206-111-1234,303-900-1234,555-1212,123-456-7890,Fabrikam,Shipping clerk,555-5555,Shipping,US,123-4567,R.,Good worker,31/1663,Dan Park
  pilar@contoso.com,Pilar Pinilla,Pilar,Pinilla,1234 Main St.,Seattle,WA,98017,206-555-0100,206-555-0101,206-555-0102,206-555-1234,Contoso,HR Manager,206-555-0104,Executive,US,206-555-0105,P.,Technical decision maker,31/1000,Dan Park
  

  Pierwszy wiersz w pliku CSV, czyli wiersz nagłówka, zawiera właściwości kontaktów, których można użyć podczas importowania kontaktów do usługi Exchange Online. Poszczególne nazwy właściwości są rozdzielone przecinkami. Każdy wiersz poniżej wiersza nagłówka odpowiada wartościom właściwości do zaimportowania jednego kontaktu zewnętrznego.

  Uwaga: Ten tekst zawiera przykładowe dane, które możesz usunąć. Nie usuwaj jednak pierwszego wiersza (nagłówka). Zawiera on wszystkie właściwości kontaktów zewnętrznych.

 2. Otwórz plik CSV w programie Microsoft Excel w celu edycji — edytowanie pliku CSV jest znacznie łatwiejsze w programie Excel.

 3. Utwórz wiersz dla każdego kontaktu, który chcesz zaimportować do usługi Exchange Online. Wypełnij jak największą liczbę komórek. Te informacje będą wyświetlane w udostępnionej książce adresowej dla każdego kontaktu.

  Ważne:  Następujące właściwości (czyli pierwsze cztery elementy w wierszu nagłówka) są wymagane do utworzenia kontaktu zewnętrznego i muszą być wypełnione w pliku CSV: ExternalEmailAddress, Name, FirstName, LastName. Polecenie programu PowerShell uruchomione w kroku 2 spowoduje utworzenie kontaktów przy użyciu wartości tych właściwości.

Powrót do początku

Krok 2. Tworzenie kontaktów zewnętrznych przy użyciu programu PowerShell

Następnym krokiem jest zbiorcze zaimportowanie kontaktów zewnętrznych zawartych w pliku CSV do usługi Exchange Online przy użyciu pliku CSV utworzonego w kroku 1 i programu PowerShell.

 1. Połącz program PowerShell z Twoją organizacją w usłudze Exchange Online. Aby uzyskać instrukcje krok po kroku, zobacz Łączenie się z programem PowerShell dla usługi Exchange Online. Pamiętaj o tym, aby podczas łączenia się z programem PowerShell usługi Exchange Online użyć nazwy użytkownika i hasła do konta administratora globalnego usługi Office 365.

 2. Po połączeniu programu PowerShell z usługą Exchange Online przejdź do folderu Pulpit, w którym został zapisany plik CSV w kroku 1, na przykład C:\Użytkownicy\Administrator\Pulpit.

 3. Uruchom następujące polecenie, aby utworzyć kontakty zewnętrzne:

  Import-Csv .\ExternalContacts.csv|%{New-MailContact -Name $_.Name -DisplayName $_.Name -ExternalEmailAddress $_.ExternalEmailAddress -FirstName $_.FirstName -LastName $_.LastName}
  

  Utworzenie nowych kontaktów może zająć trochę czasu w zależności od tego, ile ich importujesz. Po zakończeniu wykonywania polecenia program PowerShell wyświetli listę nowych kontaktów, które utworzono.

 4. Aby wyświetlić nowe kontakty zewnętrzne, przejdź do Centrum administracyjnego programu Exchange, a następnie kliknij pozycję Adresaci > Kontakty.

  Porada: Aby uzyskać instrukcje dotyczące nawiązywania połączenia z Centrum administracyjnym programu Exchange, zobacz Centrum administracyjne programu Exchange w usłudze Exchange Online.

 5. W razie potrzeby kliknij pozycję Odśwież Ikona Odśwież , aby zaktualizować listę i wyświetlić zaimportowane kontakty zewnętrzne.

  Zaimportowane kontakty będą widoczne w udostępnionej książce adresowej w programie Outlook i aplikacji Outlook w sieci Web.

  Uwaga: Możesz także wyświetlić kontakty w Centrum administracyjnym usługi Office 365, przechodząc do pozycji Użytkownicy > Kontakty.

Powrót do początku

Krok 3. Dodawanie informacji do właściwości kontaktów zewnętrznych

Po uruchomieniu polecenia w kroku 2 kontakty zewnętrzne są utworzone, ale nie zawierają żadnych informacji dotyczących kontaktu lub organizacji, czyli informacji z większości komórek w pliku CSV. Jest to spowodowane tym, że podczas tworzenia nowych kontaktów zewnętrznych wypełniane są tylko właściwości wymagane. Nie martw się, jeśli nie wszystkie informacje w pliku CSV zostały wypełnione. Jeśli ich nie ma, nie zostaną dodane.

 1. Połącz program PowerShell z Twoją organizacją w usłudze Exchange Online. Aby uzyskać instrukcje krok po kroku, zobacz Łączenie się z programem PowerShell dla usługi Exchange Online.

 2. Przejdź do folderu Pulpit, w którym został zapisany plik CSV w kroku 1, na przykład C:\Użytkownicy\Administrator\Pulpit.

 3. Uruchom następujące dwa polecenia, aby dodać inne właściwości z pliku CSV do kontaktów zewnętrznych utworzonych w kroku 2.

  $Contacts = Import-CSV .\ExternalContacts.csv
  
  $contacts | ForEach {Set-Contact $_.Name -StreetAddress $_.StreetAddress -City $_.City -StateorProvince $_.StateorProvince -PostalCode $_.PostalCode -Phone $_.Phone -MobilePhone $_.MobilePhone -Pager $_.Pager -HomePhone $_.HomePhone -Company $_.Company -Title $_.Title -OtherTelephone $_.OtherTelephone -Department $_.Department -Fax $_.Fax -Initials $_.Initials -Notes $_.Notes -Office $_.Office -Manager $_.Manager}
  

  Uwaga: Parametr Manager może być problematyczny. Jeśli ta komórka w pliku CSV jest pusta, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie i żadne z informacji o właściwościach nie zostaną dodane do kontaktu. Jeśli nie chcesz określać menedżera, usuń tylko ciąg –Manager $_.Manager z poprzedniego polecenia programu PowerShell.

  Zaktualizowanie kontaktów może zająć trochę czasu w zależności od tego, ile ich zaimportowano w kroku 1.

 4. Aby sprawdzić, czy właściwości zostały dodane do kontaktów, wykonaj następujące czynności:

  1. W Centrum administracyjnym programu Exchange przejdź do pozycji Adresaci > Kontakty.

  2. Kliknij kontakt, a następnie kliknij pozycję Edytuj Ikona Edytuj , aby wyświetlić właściwości kontaktu.

To wszystko. Użytkownicy mogą wyświetlać kontakty oraz dodatkowe informacje w książce adresowej w programie Outlook i aplikacji Outlook w sieci Web.

Powrót do początku

Dodawanie kolejnych kontaktów zewnętrznych

Możesz powtórzyć kroki od 1 do 3, aby dodać nowe kontakty zewnętrzne w usłudze Exchange Online. Ty lub użytkownicy w Twojej firmie możecie po prostu dodać w pliku CSV nowy wiersz dla nowego kontaktu. Następnie wystarczy uruchomić polecenia programu PowerShell z kroków 2 i 3, aby utworzyć i dodać informacje do nowych kontaktów.

Uwaga: Po uruchomieniu polecenia tworzącego nowe kontakty może zostać wyświetlony komunikat o błędzie informujący o tym, że kontakty, które zostały utworzone wcześniej, już istnieją. Jednak każdy nowy kontakt dodany do pliku CSV zostanie utworzony.

Ukrywanie kontaktów zewnętrznych w udostępnionej książce adresowej

Niektóre firmy mogą korzystać z kontaktów zewnętrznych tylko po to, aby móc je dodać jako członków grup dystrybucyjnych. W tym scenariuszu często warto ukryć kontakty zewnętrzne w udostępnionej książce adresowej. Oto jak to zrobić.

 1. Połącz program PowerShell z Twoją organizacją w usłudze Exchange Online. Aby uzyskać instrukcje krok po kroku, zobacz Łączenie się z programem PowerShell dla usługi Exchange Online.

 2. Uruchom następujące polecenie, aby ukryć jeden kontakt zewnętrzny.

  Set-MailContact <external contact> -HiddenFromAddressListsEnabled $true
  

  Aby na przykład ukryć kontakt Pilar Pinilla w udostępnionej książce adresowej, uruchom następujące polecenie:

  Set-MailContact "Pilar Pinilla" -HiddenFromAddressListsEnabled $true
  
 3. Aby ukryć wszystkie kontakty zewnętrzne w udostępnionej książce adresowej, uruchom następujące polecenie:

  Get-Contact -ResultSize unlimited -Filter {(RecipientTypeDetails -eq 'MailContact')} | Set-MailContact -HiddenFromAddressListsEnabled $true
  

Po ukryciu kontakty zewnętrzne nie są wyświetlane w udostępnionej książce adresowej, ale nadal można je dodawać jako członków grupy dystrybucyjnej.

Powrót do początku

Zobacz też

Poczta e-mail w usłudze Office 365 dla firm — Pomoc dla administratorów

Zarządzanie usługami Office 365 i Exchange Online za pomocą programu Windows PowerShell

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×