Wiersze i kolumny

Zaznaczanie zawartości komórki w programie Excel

Zaznaczanie komórek, zakresów, wierszy lub kolumn w arkuszu

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Używany arkusz pozwala szybko zaznaczać komórki, zakresy, wiersze lub kolumny, na przykład w celu sformatowania danych zawartych w zaznaczeniu albo wstawienia innych komórek, wierszy lub kolumn. Można również zaznaczyć całą zawartość komórek lub jej część i włączyć tryb edycji, aby zmodyfikować dane.

W tabeli programu Microsoft Excel komórki i zakresy można zaznaczać tak samo jak w arkuszu, ale zaznaczanie wierszy i kolumn odbywa się inaczej niż w arkuszu.

Uwaga: Jeśli arkusz jest chroniony, nie można zaznaczać komórek ani ich zawartości.

Zaznaczanie komórek, zakresów, wierszy lub kolumn

Aby zaznaczyć

Wykonaj

Pojedynczą komórkę

Kliknij komórkę lub przejdź do niej, naciskając klawisze strzałek.

Zakres komórek

Kliknij pierwszą komórkę zakresu, a następnie przeciągnij zaznaczenie do ostatniej komórki lub przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT, naciskając klawisze strzałek, aby rozszerzyć zaznaczenie.

Można również zaznaczyć pierwszą komórkę zakresu, a następnie nacisnąć klawisz F8, aby rozszerzyć zaznaczenie, używając klawiszy strzałek. Aby wyłączyć rozszerzanie zaznaczenia, należy ponownie nacisnąć klawisz F8.

Duży zakres komórek

Kliknij pierwszą komórkę w zakresie, a następnie przytrzymaj klawisz SHIFT i kliknij ostatnią komórkę w zakresie. Aby wyświetlić ostatnią komórkę, można przewinąć ekran.

Duży zakres komórek bez konieczności przewijania

Kliknij pierwszą komórkę w zakresie, aby ją zaznaczyć, a następnie kliknij w polu Nazwa na lewym końcu elementu pasek formuły.

Pole Nazwa

Pole Nazwa

Wpisz odwołanie do ostatniej komórki w zakresie, który ma być zaznaczony, a następnie przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT i naciśnij klawisz ENTER.

Wszystkie komórki arkusza

Kliknij przycisk Zaznacz wszystko .

Przycisk Zaznacz wszystko

Aby zaznaczyć cały arkusz, można również nacisnąć klawisze CTRL+A.

Jeśli arkusz zawiera dane, naciśnięcie klawiszy CTRL+A powoduje zaznaczenie bieżącego obszaru. Naciśnięcie klawiszy CTRL+A po raz drugi powoduje zaznaczenie całego arkusza.

Uwaga: Aby zaznaczyć wszystkie komórki w zakresie aktywne, naciśnij klawisze CTRL + SHIFT + *.

Nieprzylegające komórki lub zakresy komórek

Zaznacz pierwszą komórkę lub zakres komórek, a następnie przytrzymaj klawisz CTRL i zaznacz inne komórki lub zakresy.

Można także zaznaczyć pierwszą komórkę lub zakres komórek, a następnie nacisnąć kombinację klawiszy SHIFT+F8, aby dodać do zaznaczenia kolejne niesąsiadujące komórki lub ich zakres. Aby wyłączyć dodawanie komórek lub zakresów do zaznaczenia, należy ponownie nacisnąć kombinację klawiszy SHIFT+F8.

Uwaga Nie można anulować zaznaczenia nieprzylegającej komórki lub zakresu komórek bez anulowania całego zaznaczenia.

Cały wiersz lub kolumnę

Kliknij nagłówek wiersza lub kolumny.

Nagłówki arkusza

Nagłówek wiersza

Nagłówek kolumny

Można też zaznaczać komórki w wierszu lub kolumnie, zaznaczając pierwszą komórkę, a następnie naciskając kombinację klawiszy CTRL+SHIFT+KLAWISZ STRZAŁKI (W PRAWO lub W LEWO dla wierszy, W GÓRĘ lub W DÓŁ dla kolumn).

Uwaga Jeśli wiersz lub kolumna zawiera dane, kombinacja klawiszy CTRL+SHIFT+KLAWISZ STRZAŁKI powoduje zaznaczenie wierszy lub kolumn do ostatniej użytej komórki. Powtórne naciśnięcie kombinacji klawiszy CTRL+SHIFT+KLAWISZ STRZAŁKI zaznacza cały wiersz lub kolumnę.

Przylegające wiersze lub kolumny

Przeciągnij wskaźnik myszy przez nagłówki wierszy lub kolumn albo zaznacz pierwszy wiersz lub kolumnę, a następnie zaznacz ostatni wiersz lub kolumnę, przytrzymując wciśnięty klawisz SHIFT.

Nieprzylegające wiersze lub kolumny

Kliknij nagłówek kolumny lub wiersza w pierwszym wierszu lub kolumnie zaznaczenia, następnie klikaj nagłówki następnych wierszy lub kolumn, które chcesz dodać do zaznaczenia, przytrzymując wciśnięty klawisz CTRL.

Pierwsza lub ostatnia komórka w wierszu lub w kolumnie

Zaznacz komórkę w wierszu lub w kolumnie, a następnie naciśnij kombinację klawiszy CTRL+KLAWISZ STRZAŁKI (STRZAŁKA W PRAWO lub STRZAŁKA W LEWO dla wierszy, STRZAŁKA W GÓRĘ lub STRZAŁKA W DÓŁ dla kolumn).

Pierwsza lub ostatnia komórka w arkuszu lub w tabeli programu Microsoft Office Excel

Naciśnij kombinację klawiszy CTRL+HOME, aby zaznaczyć pierwszą komórkę w arkuszu lub na liście programu Excel.

Naciśnij kombinację klawiszy CTRL+END, aby zaznaczyć ostatnią komórkę, która zawiera dane lub formatowanie, w arkuszu lub na liście programu Excel.

Komórki do ostatniej użytej komórki w arkuszu (dolny prawy róg).

Zaznacz pierwszą komórkę, a następnie naciśnij kombinację klawiszy CTRL+SHIFT+END, aby rozszerzyć zaznaczenie do ostatniej użytej komórki na arkuszu (w prawym dolnym rogu).

Komórki do początku arkusza.

Zaznacz pierwszą komórkę, a następnie naciśnij kombinację klawiszy CTRL+SHIFT+HOME, aby rozszerzyć zaznaczenie do początku arkusza.

Więcej lub mniej komórek niż znajduje się w aktywnym zaznaczeniu

Przytrzymaj klawisz SHIFT i kliknij ostatnią komórkę, którą chcesz dołączyć do nowego zaznaczenia. Prostokątny obszar między komórką aktywną a komórką klikniętą stanie się nowym zaznaczeniem.

Uwagi: 

  • Aby anulować zaznaczenie komórek, kliknij dowolną komórkę arkusza.

  • Zaznaczone komórki lub zakresy są w programie Excel oznaczane wyróżnieniem. Wyróżnienie to nie jest widoczne na wydruku. Aby uzyskać efekt wyróżnienia komórek na wydruku, można przy użyciu funkcji formatującej zastosować efekt cieniowania komórek.

  • Gdy klawisz SCROLL LOCK jest włączony, na pasku stanu jest wyświetlany napis Scroll Lock. Naciśnięcie klawisza strzałki, gdy klawisz SCROLL LOCK jest włączony, spowoduje przewinięcie arkusza o jeden wiersz w górę lub w dół albo o jedną kolumnę w lewo lub w prawo. Aby można było używać klawiszy strzałek do przechodzenia między komórkami, należy wyłączyć funkcję SCROLL LOCK.

  • Gdy kliknięcie komórki lub naciśnięcie klawisza strzałki powoduje rozszerzenie zaznaczenia, może to być spowodowane wcześniejszym naciśnięciem klawisza F8 lub klawiszy SHIFT+F8 w celu rozszerzenia zaznaczenia lub dodania do zaznaczenia. Na pasku stanu jest wówczas wyświetlany napis Rozszerzanie zaznaczenia lub Dodawanie do zaznaczenia. Ponowne naciśnięcie klawisza F8 lub klawiszy SHIFT+F8 powoduje wyłączenie rozszerzania zaznaczenia lub dodawania do zaznaczenia.

Początek strony

Zaznaczanie zawartości komórki

Aby zaznaczyć zawartość komórki

Wykonaj

W komórce

Kliknij dwukrotnie w komórce, a następnie przeciągnij wskaźnik myszy przez zawartość, którą chcesz zaznaczyć.

W elemencie pasek formuły Obraz przycisku

Kliknij komórkę, a następnie na pasku formuły przeciągnij wskaźnik myszy przez zawartość, którą chcesz zaznaczyć.

Przy użyciu klawiatury

Naciśnij klawisz F2, aby edytować komórkę, ustaw punkt wstawiania przy użyciu klawiszy strzałek, a następnie naciśnij kombinację klawiszy SHIFT+KLAWISZ STRZAŁKI, aby zaznaczyć zawartość.

Początek strony

Zaznaczanie wierszy i kolumn w tabeli programu Excel

Komórki i zakresy w tabeli można zaznaczać tak samo jak w arkuszu, ale zaznaczanie wierszy i kolumn w tabeli odbywa się inaczej niż w arkuszu.

Aby zaznaczyć

Wykonaj

Kolumnę tabeli z nagłówkiem lub bez

Kliknij górną krawędź nagłówka kolumny lub kolumny w tabeli. Wskaźnik myszy przyjmie kształt strzałki zaznaczania, sygnalizując, że kliknięcie spowoduje zaznaczenie kolumny.

Strzałka zaznaczania kolumny tabeli

Uwaga    Jednokrotne kliknięcie górnej krawędzi powoduje zaznaczenie danych w kolumnie tabeli; kliknięcie dwa razy powoduje zaznaczenie całej kolumny tabeli.

Można także kliknąć w dowolnym miejscu kolumny tabeli, a następnie nacisnąć klawisze CTRL+SPACJA, lub kliknąć pierwszą komórkę w kolumnie tabeli i nacisnąć klawisze CTRL+STRZAŁKA W DÓŁ.

Uwaga    Naciśnięcie klawiszy CTRL+SPACJA jeden raz powoduje zaznaczenie danych w kolumnie tabeli, naciśnięcie tych klawiszy dwa razy powoduje zaznaczenie całej kolumny tabeli.

Wiersz tabeli

Kliknij lewą krawędź wiersza tabeli. Wskaźnik myszy przybierze kształt strzałki zaznaczania, wskazując, że kliknięcie spowoduje zaznaczenie wiersza.

Strzałka zaznaczania wiersza tabeli

Kliknij pierwszą komórkę w wierszu tabeli, a następnie naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+STRZAŁKA W PRAWO.

Wszystkie wiersze i kolumny tabeli

Kliknij lewy górny róg tabeli. Wskaźnik myszy przyjmie kształt strzałki zaznaczania, sygnalizując, że kliknięcie spowoduje zaznaczenie całej tabeli.

Strzałka zaznaczania tabeli wyświetlana w rogu

Kliknij lewy górny róg tabeli dwa razy w celu zaznaczenia całej tabeli wraz z nagłówkami.

Można także kliknąć w dowolnym miejscu tabeli i nacisnąć klawisze CTRL+A lub kliknąć komórkę w lewym górnym rogu tabeli i nacisnąć klawisze CTRL+SHIFT+END.

Naciśnij klawisze CTRL+A dwa razy, aby zaznaczyć całą tabelę wraz z nagłówkami.

Początek strony

Więcej informacji

Uwaga: W niektórych przypadkach zaznaczenie komórki może spowodować także zaznaczenie wielu sąsiadujących komórek. Aby uzyskać porady dotyczące rozwiązywania tego problem, zobacz ten wpis w społeczności: Jak powstrzymać wyróżnianie dwóch komórek jednocześnie w programie Excel? w witrynach społeczności.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×